logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kontrola UODO w firmie (przedsiębiorstwie)

Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – przebieg i konsekwencji dla podmiotu gospodarczego (firmy lub przedsiębiorstwa). Jak się właściwie przygotować?

Szkolenie przygotowujące do kontroli przeprowadzanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w firmach i przedsiębiorstwach. Proces kontroli prowadzonych przez UODO w podmiotach gospodarczych – problematyka interpretacyjna dotycząca całokształtu przetwarzania danych osobowych, dokumentacja systemu ochrony danych osobowych, prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego, postępowanie w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie w formie warsztatowej prowadzi Kamil Miśtal.

 

Tytuł: Kontrola UODO w firmie (przedsiębiorstwie).

Prowadzący szkolenie: Kamil Miśtal.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Szkolenie - Kontrola UODO w firmie (przedsiębiorstwie). Polbi - Warszawa, Kamil Miśtal.

 

Ulotka o szkoleniu (PDF) | ➡️ Kontrola UODO, Warszawa, 28.02.2020

 

Cel szkolenia – Kontrola Prezesa UODO w firmie


Celem szkolenia dotyczącego kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)  przeprowadzanych w firmach czy przedsiębiorstwach jest:

przedstawienie procesu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych – jak się zachować podczas kontroli UODO?

omówienie poszczególnych elementów prowadzonych przez UODO kontroli w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, współpraca w czasie kontroli z UODO,

prezentacja problemów interpretacyjnych, dobrych praktyk i dylematów administratorów i podmiotów przetwarzających,.

omówienie przygotowania właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników zatrudnionych w podmiotach gospodarczych do kontroli UODO,

analiza wybranych kwestii problemowych i ewentualnych konsekwencji dla firmy,

analiza kar nałożonych przez Prezesa UODO na polskie i zagraniczne firmy.

 

Program szkolenia – Kontrola UODO w podmiocie gospodarczym


 I. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Najważniejsze pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Zasady ochrony danych osobowych.
 3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
 4. Zasadność prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w firmie (przedsiębiorstwie).

 

 II. Kontrola UODO w firmie – podstawowe informacje

 1. Tryby kontroli prowadzonych w firmach przez UODO.
 2. Kontrola niezapowiedziana.
 3. Przez kogo i jak długo może być prowadzona kontrola?
 4. Prawa i obowiązki kontrolującego.
 5. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
 6. Kontrola, a postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

III. Przygotowanie do kontroli

 1. Przygotowanie organizacji do zapowiedzianej przez Prezesa UODO kontroli.
 2. Zorganizowanie zasobów niezbędnych do udostępnienie w trakcie kontroli.
 3. Jakie procedury dokumentacji systemu ochrony danych osobowych należy przygotować na kontrolę przeprowadzaną w podmiocie gospodarczym przez UODO?
 4. Obecność tzw. osób trzecich przy kontroli.
 5. Tajemnica przedsiębiorcy a kontrola PUODO.

 

IV. Przebieg kontroli

 1. Informacje, jakich może żądać kontroler od poszczególnych pracowników.
 2. Wykazanie stosowania zasady rozliczalności podczas kontroli.
 3. Jakich dokumentów poza procedurami w zakresie ochrony danych osobowych może żądać kontroler w ramach funkcjonowania danego działu (formularze, szablony, wewnętrzne procedury).
 4. Weryfikacja systemów IT.
 5. Forma zakończenia kontroli i ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń przez kontrolowanego wobec przedsiębiorcy.

 

V. Kontrolowane obszary w organizacji

 1. Upoważnienia dla zatrudnionych pracowników.
 2. Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych – RODO.
 3. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach współpracy z kontrahentami.
 4. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach zawierania umów.
 5. Istnienie i realizacja umów powierzenia przetwarzania.
 6. Działania podejmowane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Problematyka monitoringu w firmie.
 8. Realizacja praw kontrahentów.
 9. Realizacja praw osób zatrudnionych.
 10. Obszar współadministrowania danymi osobowymi z innymi podmiotami.
 11. Problem udostępniania danych osobowych uprawnionym podmiotom.
 12. Przeprowadzanie analizy ryzyka w organizacji.
 13. Notyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w firmie.

 

VI. Skutki kontroli UODO przeprowadzanych w firmach

 1. Protokół pokontrolny.
 2. Zgłaszanie zastrzeżeń przez kontrolowanego.
 3. Wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów RODO.
 4. Nałożenie kary administracyjnej.
 5. Środki zaskarżenia decyzji administracyjnej o nałożeniu kary.

 

Prowadzący szkolenie „Kontrola UODO w firmie”

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Adresaci szkolenia


Adresatami szkolenia są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, członkowie zarządów spółek i grup kapitałowych oraz osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w tych podmiotach. Ponadto szkolenie dotyczące kontroli Prezesa UODO prowadzonych w podmiocie gospodarczym kierowane jest do osób nadzorujących obszar ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie a także do osób odpowiedzialnych za kontrolę wewnętrzną i compliance.

 

Przeprowadzanie kontroli


Przepis dotyczące o ochrony danych osobowych (RODO) przyznają uprawnienia do kontroli ich przestrzegania. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ma możliwość monitorowania stosowania i egzekwowania przestrzegania przepisów m. in. ma obowiązek rozpatrywania składanych  skarg, przeprowadzania kontroli oraz wszczynania postępowań z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Uprawnienia organu kontrolującego


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ma zagwarantowaną:

 • możliwość żądania od administratorów i podmiotów przetwarzających dane przekazania wszelkich informacji niezbędnych organowi do realizacji zadań;
 • możliwość prowadzenia postępowań w formie audytów ochrony danych;
 • możliwość  informowania administratora lub podmiot przetwarzający dane osobowe o podejrzeniu naruszenia przez niego przepisów;
 • możliwość uzyskania od podmiotu dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych organowi do realizacji własnych zadań;
 • możliwość dostępu do pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego dane;
 • możliwość dostępu do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych.

 

Rodzaje kontroli przeprowadzanych przez UODO


Spośród czynności kontrolnych jakie przeprowadza UODO można wyróżnić postępowania polegające na sprawdzaniu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz postępowania prowadzone w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Poznaj działania, które należy przedsięwziąć w firmie lub przedsiębiorstwie, aby właściwie przygotować się do kontroli UODO.

 

Zakres szkolenia dotyczącego kontroli UODO w firmie


Poznaj obszary kontroli UODO –  Które obszary mogą być objęte kontrolą Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Które obszary są wyłączone spod kontroli UODO? Co obejmuje ochrona tajemnicy? Właściwe przygotowanie do kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych: przygotowanie pracowników do kontroli,  przygotowanie dokumentacji weryfikowanych w trakcie kontroli (dokumenty wymagane przez kontrolerów), ustanowienie przedstawicieli reprezentujących organizację podczas kontroli UODO. Przebieg i efekty (skutki) kontroli w podmiocie gospodarczym.

 

Szkolenie - Kontrola UODO w firmie (przedsiębiorstwie). Polbi, Warszawa – Kamil Miśtal.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia dotyczącego praktycznego przygotowania podmiotu do kontroli UODO w firmie. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu rodzajów i procesów kontroli prowadzonych przez UODO w firmach i przedsiębiorstwach otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie - Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w firmie. Kontakt z koordynatorem.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys tel. 22 629 13 88

szkolenia@polbi.com.pl

Program

Szkolenie: Kontrola UODO w firmie. Kamil Miśtal, Polbi - Warszawa.

Przebieg kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jej konsekwencje dla podmiotu gospodarczego (firmy lub przedsiębiorstwa). Jak się właściwie przygotować? Warsztaty prowadzi Kamil Miśtal – Polbi, Warszawa.

 

 1. Najważniejsze pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Zasady ochrony danych osobowych.
 3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
 4. Zasadność prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w firmie (przedsiębiorstwie).

 

 1. Tryby kontroli prowadzonych w firmach przez UODO.
 2. Kontrola niezapowiedziana.
 3. Przez kogo i jak długo może być prowadzona kontrola?
 4. Prawa i obowiązki kontrolującego.
 5. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
 6. Kontrola, a postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 1. Przygotowanie organizacji do zapowiedzianej przez Prezesa UODO kontroli.
 2. Zorganizowanie zasobów niezbędnych do udostępnienie w trakcie kontroli.
 3. Jakie procedury dokumentacji systemu ochrony danych osobowych należy przygotować na kontrolę przeprowadzaną w podmiocie gospodarczym przez UODO?
 4. Obecność tzw. osób trzecich przy kontroli.
 5. Tajemnica przedsiębiorcy a kontrola PUODO.

 

 1. Informacje, jakich może żądać kontroler od poszczególnych pracowników.
 2. Wykazanie stosowania zasady rozliczalności podczas kontroli.
 3. Jakich dokumentów poza procedurami w zakresie ochrony danych osobowych może żądać kontroler w ramach funkcjonowania danego działu (formularze, szablony, wewnętrzne procedury).
 4. Weryfikacja systemów IT .
 5. Forma zakończenia kontroli i ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń przez kontrolowanego wobec przedsiębiorcy.

 

 1. Upoważnienia dla zatrudnionych pracowników.
 2. Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych – RODO.
 3. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach współpracy z kontrahentami.
 4. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach zawierania umów.
 5. Istnienie i realizacja umów powierzenia przetwarzania.
 6. Działania podejmowane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Problematyka monitoringu w firmie.
 8. Realizacja praw kontrahentów.
 9. Realizacja praw osób zatrudnionych.
 10. Obszar współadministrowania danymi osobowymi z innymi podmiotami.
 11. Problem udostępniania danych osobowych uprawnionym podmiotom.
 12. Przeprowadzanie analizy ryzyka w organizacji.
 13. Notyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w firmie.

 

 1. Protokół pokontrolny.
 2. Zgłaszanie zastrzeżeń przez kontrolowanego.
 3. Wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów RODO.
 4. Nałożenie kary administracyjnej.
 5. Środki zaskarżenia decyzji administracyjnej o nałożeniu kary.

 

 

Kontrola UODO w w firmie (przedsiębiorstwie).

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi, Warszawa.

Program szkolenia opracował Kamil Miśtal.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 


Kamil Miśtal to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.


Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Kontrola UODO w firmie. Polbi – Warszawa.

✅  Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenie bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja zajęć – Kontrola UODO w firmie


Organizacja zajęć. Czas szkolenia: Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO) w firmie.9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie „Kontrola UODO w firmie” obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

➡️ Więcej informacji o zaświadczeniu o ukończeniu kursu

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Szkolenie dostępne w BUR


Oferta szkolenia jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) | ➡️ Zobacz szczegóły …

 

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.