logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Koszty uzyskania przychodów – CIT, PIT, VAT

Szkolenie z zakresu kosztów uzyskania przychodu w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług obejmujące najnowsze przepisy oraz projekty zmian na 2019 rok.

Szkolenie/kurs - Koszty uzyskania przychodów 2019 - CIT, PIT, VAT. Tomasz Wojewoda, Polbi - Warszawa.KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 2019. Szkolenie prezentujące najnowsze zmiany przepisów PIT, CIT i VAT. Przegląd projektowanych zmiany na 2019 rok. Kompleksowa analiza aktualnych problemów. Zajęcia prowadzi Tomasz Wojewoda.


Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: telefoniczny: 22 629 13 88, mailowy: biuro@polbi.pl

Tytuł: Koszty uzyskania przychodów – CIT, PIT , VAT.

Prowadzący: Tomasz Wojewoda.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

➡️ Rabaty, opusty cenowe, zwroty. Zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, dokonywanie korekt kosztów i przychodów. Wystawianie (otrzymywanie)  faktur korygujących.

➡️ Kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne. Warunki zaliczania kar umownych, odszkodowań, wydatków na naprawy gwarancyjne i rękojmię za wady do kosztów prowadzenia działalności.

➡️ Reprezentacja, reklama, udział w targach. Rozliczanie na gruncie podatkowym wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych czy prowadzenie sprzedaży premiowej.

➡️ Świadczenia na rzecz pracowników. Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zwolnienia z podatków oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

➡️ Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Rozliczanie kosztów w czasie, moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie oraz zapłacone i poniesione.

➡️ Różnice kursowe. Koszty różnic kursowych, zasady rozliczeń i zaliczania do kosztów ponoszonych w celu osiągnięcia przychodu, stosowane kursy walut.

➡️ Samochód w firmie. Koszty uzyskania przychodów dotyczące wydatków związanych z samochodami zastępczymi, najmem samochodów w podróży służbowej, używaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych oraz wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników.

➡️ Środki trwałe. Odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w przypadku otrzymania środków trwałych w drodze spadku lub darowizny. Rozliczanie strat. Inwestycje w obcych środkach trwałych.

Koszty uzyskania przychodu 2019. Szkolenie - najnowsze zmiany przepisów, przegląd projektowanych zmian. Tomasz Wojewoda. Polbi – Warszawa.

Na szkoleniu z zakresu kosztów uzyskania przychodów na gruncie CIT, PIT, VAT dokonamy analizy aktualnych problemów i przeglądu projektowanych na 2019 roku zmian przepisów podatkowych.


 

Wprowadzenie

Nie wszystkie wydatki można zakwalifikować jako koszt prowadzonej działalności. Co zatem zaliczamy do kosztów podatkowych a co nie jest kosztem? Jak należy prawidłowo dokumentować ponoszenie wydatków w celu osiągnięcia przychodów? Na te pytania odpowiadamy na szkoleniu poświęconemu kosztom uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 roku i projektowanych zmian od 1 stycznia 2019 roku.

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom zajęć wiedzy z zakresu kosztów uzyskania przychodów jak również zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian na gruncie podatków dochodowych (CIT i PIT)i podatku VAT. Celem szkolenia jest również rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy związanej z ewidencja i rozliczaniem kosztów uzyskania przychodu.

 

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł.

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie poświęcone problematyce kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatków PIT, CIT i VAT adresowane jest do:

księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,

osób odpowiedzialnych za dokonywanie rozliczeń kosztów i świadczeń na rzecz pracowników,

właścicieli i pracowników biur rachunkowych,

właścicieli firm, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych,

wszystkich osób zainteresowanych  tematyką podatków PIT, CIT i VAT w aspekcie prawidłowego klasyfikowania, ewidencjonowania i rozliczania wydatków, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

 

Wykładowca – ekspert i praktyk

Szkolenie dotyczące kompleksowej analizy zagadnień prawnych związanych z kosztami uzyskania przychodów (CIT, PIT, VAT – 2019) prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener

 

Rezultaty, efekty szkolenia

Uczestnicy zajęć z zakresu wydatków uznawanych za koszty uzyskania przychodów:

Szkolenie: Koszty uzyskania przychodów 2019 – CIT, PIT, VAT, przepisy podatkowe.zapoznają się z przepisami regulującymi zakres wydatków i kosztów zawartymi w przepisach podatkowych (PIT, CIT i VAT),

Szkolenie: Koszty uzyskania przychodów 2019 – CIT, PIT, VAT, rozlicznie wydatków. Tomasz Wojewoda. Polbi – Warszawa.nabędą i uporządkują wiedzę dotyczącą prawidłowego ewidencjonowania, rozliczania i klasyfikowania wydatków pod kątem uznawania ich za koszty w świetle przepisów podatkowych,

Szkolenie: Koszty uzyskania przychodów 2019 – CIT, PIT, VAT, umiejętność klasyfikacji kosztów. Tomasz Wojewoda. Polbi – Warszawa.zdobędą praktyczną umiejętność przewidywania skutków podatkowych wynikających z wadliwego stosowania katalogu wydatków, które za koszty uzyskania przychodów nie mogą być uznane,

Szkolenie: Koszty uzyskania przychodów 2019 – CIT, PIT, VAT, poziom wiedzy. Tomasz Wojewoda. Polbi – Warszawa.przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności w obszarze dokonywania rozliczeń kosztów firmowych i pracowniczych w aspekcie podatkowym.

Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli również na unikniecie ryzyka powstania zaległości podatkowych i związanych z nimi kosztami odsetek od zaległości podatkowych oraz zminimalizuje ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej za ewentualne błędy dotyczące rozliczeń podatkowych kosztów ponoszonych w celu osiągnięcia przychodu.

 

Opinie o szkoleniach, oceny zajęć

Na bieżąco prowadzimy ocenę oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków i zasad dokonywania prawidłowych rozliczeń z US. Raporty – Oceny Szkoleń.

 

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia na szkoleniu „Koszty uzyskania przychodów 2019 – CIT, PIT, VAT” prowadzone są w oparciu o autorskie programy i prezentację praktycznych przykładów.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik zajęć dotyczących zagadnień prawidłowego zaliczania ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatków CIT, PIT i VAT otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 


Kontakt w sprawie szkolenia

Szkolenie: Koszty uzyskania przychodów 2019 - CIT, PIT, VAT. Kontakt z koordynatorem kursu. Polbi – Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Koszty uzyskania przychodów – CIT, PIT, VAT. Szkolenie w Warszawie prowadzi Tomasz Wojewoda.

Przegląd projektowanych zmiany od 1 stycznia 2019 roku  w zakresie podatków CIT i PIT.

Zmiany, od 19 lipca 2018 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze spadku bądź darowizny.

Zmiany, od 19 lipca 2018 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie katalogu zawodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów dla twórców.

 • Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
 • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
 • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku do kosztów uzyskania przychodów.
 • Nowe regulacje dotyczące wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).
 • Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.
 • Wprowadzenie, w podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
 • Ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy uprzednio te wartości niematerialne i prawne były własnością podatnika, a następnie zostały zbyte.
 • Podwyższenie wysokości niektórych zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych np. w przypadku: sprzedaży premiowej, świadczeń dla pracowników, emerytów, rencistów itp.
 • Zmiany w zakresie odliczania kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców.
 • Zmiany w zakresie odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo rozwojową.

Nowe regulacje w zakresie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.

Rozszerzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – skutki w zakresie poboru podatku u źródła dla polskich płatników np. w przypadku zakupu usług: najmu, reklamy, marketingu, licencji, programów komputerowych, biletów lotniczych itp. od podmiotów zagranicznych.

Zmiany w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne – zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.

Warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów np.: kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady, koszty egzekucji i postępowania sądowego – zasady rozliczeń podatkowych.

Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową itp. – rozliczanie na gruncie podatków dochodowych.

Obowiązek składania PIT-8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności – zasady rozliczeń na gruncie VAT.

Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.

Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie, różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).

Straty w środkach trwałych i obrotowych – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie, rozliczanie na gruncie VAT itp.

Inwestycje w obcych środkach trwałych – zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów, korekty podatku VAT naliczonego.

Wydatki na nabycie programów komputerowych – przypadki, gdy stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie na gruncie VAT.

Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie podatku VAT.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku  i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy (Sygn. akt K 7/13 – Sentencja została ogłoszona dnia 18 lipca 2014 r. w Dz. U. poz. 947).

Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych i zleceniobiorców – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników i osób nie będących pracownikami – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników i innych osób, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych np. używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej, prywatne samochody pracowników używane do celów służbowych itp.) zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Różnice kursowe – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.), kursy walut stosowane na gruncie VAT.

Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego – zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów, zakupy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia itp.

Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.

Zasady rozliczeń podatkowych dotyczących umorzeń, przedawnienia i sprzedaży wierzytelności.

Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT.

Pozostałe zagadnienia związane z problematyką zaliczania ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów i prawidłowych rozliczeń podatkowych.

Panel dyskusyjny – Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu kosztów uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!

Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 


 

Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Koszty uzyskania przychodów 2019 - CIT, PIT, VAT. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Koszty uzyskania przychodów

Organizacja szkolenia: Koszty uzyskania przychodów 2019 - CIT, PIT, VAT. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

 

Oferta szkolenia: Koszty uzyskania przychodów 2019 - CIT, PIT, VAT w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Koszty uzyskania przychodów 2019 – CIT, PIT, VAT” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.