logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

KPA po zmianach. Nowe wzory dokumentów.

Praktyka stosowania nowych przepisów. Warsztaty z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych, nowe wzory dokumentów, redagowanie wezwań, postanowień, zawiadomień i pism, sporządzanie protokołów.

Szkolenie: KPA po zmianach. Warsztaty redagowania i wypełniania dokumentów.

KPA po zmianach. Nowe wzory dokumentów.

Prowadząca: Teresa Kustra.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-15:30.


Szkolenie omawiające najnowsze zmiany w KPA.

Na szkoleniu o nowych przepisach KPA zajęcia prowadzone są sposób warsztatowy – poprzez aktywne uczestnictwo, redagowanie i wypełnianie dokumentów zapoznajemy słuchaczy ze zmianami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Każdy z uczestników zajęć otrzymuje opracowane przez wykładowcę nowe wzory pism, postanowień i decyzji (dokumenty dostosowane do zmienionych przepisów).

WYKAZ GOTOWYCH WZORÓW DOKUMENTÓW

DO ZNOWELIZOWANEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBJĘTYCH ZAKRESEM SZKOLENIA.

Lp. Nazwa dokumentu – wzoru Podstawa prawna
1. Postanowienie / Zawiadomienie o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy wzór do art. 36 § 1 kpa
2. Pismo przekazujące ponaglenie w sprawie bezczynności / przewlekłości wzór do art. 37 § 4 kpa
3. Postanowienie o rozpatrzeniu ponaglenia o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy wzór do art. 37 § 6 kpa
4. Postanowienie o zmianie z urzędu postanowienia o rozpatrzeniu ponaglenia o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy wzór do art. 37 § 7 kpa
5. Wezwanie do uzupełnienia innych wymagań we wniosku wzór do art. 64 § 2 kpa
6. Poświadczenie zgodności okazanego oryginału dokumentu wzór do art. 76 a § 2 b kpa
7. Informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów wzór do art. 79a § 1 kpa
8. Protokół sporządzony na okoliczność wykazania przesłanek zależnych od strony wzór do art. 79a § 2 kpa
9. Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji wzór do art. 96b § 1 kpa
10. Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji wzór do art. 96d § 1 i 2 kpa
11. Postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w ramach mediacji wzór do art. 96e § 2 kpa
12. Postanowienie o zakończeniu mediacji wzór do art. 96e § 3 kpa
13. Protokół z przebiegu mediacji wzór do art. 96m § 1 kpa
14. Postanowienie o zwołaniu posiedzenia w trybie współdziałania wzór do art. 106a § 1 i 2 kpa
15. Wezwanie na posiedzenie w trybie współdziałania wzór do art. 106a § 3 w związku z art. 91 § 1 i 2 kpa
16. Protokół z posiedzenia w trybie współdziałania wzór do art. 106a § 3 w związku z art. 67 § 2 kpa
17. Postanowienie o odroczeniu wydania decyzji wzór do art. 116 § 1 kpa
18. Ugoda wzór do art. 117 § 1a kpa
19. Wezwanie do uzupełnienia wymagań / doprecyzowania treści żądania wzór do art. 122c § 2 i 64 § 2 kpa
20. Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy wzór do art. 122e kpa
21. Postanowienie / Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy wzór do art. 122f § 1-4 kpa
22. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia
o milczącym załatwieniu sprawy
wzór do art. 122f § 1-5 kpa
23. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wzór do art. 127a § 1 kpa
24. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wzór do art. 127a § 1 i art. 144 kpa
25. Zawiadomienie o pominięciu załatwienia sprawy w postępowaniu uproszczonym wzór do art. 163d kpa
26. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej wzór do art. 189a § 1 kpa
27. Decyzja administracyjna w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej wzór do art. 189d kpa
28. Decyzja administracyjna w sprawie odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej wzór do art. 189d § 1 kpa
29. Decyzja administracyjna w sprawie umorzenia administracyjnej kary pieniężnej na wniosek – rozłożenia na raty płatności administracyjnej kary pieniężnej – odroczenia terminu spłaty administracyjnej kary pieniężnej wzór do art. 189k kpa

 

Szkolenie zamknięte, wewnętrzne, na zamówienie

Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić szkolenie dotyczące czynności kancelaryjnych  w formule szkolenia zamkniętego.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady.


Koordynator szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 • Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.
 • Zasada współdziałania organów administracji.
 • Zasada proporcjonalności.
 • Zasada bezstronności.
 • Zasada równego traktowania.
 • Zasada ugodowego załatwiania spraw.
 • Zasada dwuinstancyjności.
 • Zmiany w art. 36-38 KPA.
 • Ponaglenie jako środek zaskarżania bezczynności.
 • Dokumentowanie w aktach sprawy.
 • Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.

Pojęcia, zasady wymiaru odstąpienie od wymierzenia kary, przedawnienie, ulgi.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Teresa Kustra

Wykładowca, trener, prawnik, ekspert, szkoleniowiec

Teresa Kustra - wykładowca, trener, prawnik, ekspert, szkoleniowiec i prelegent

Teresa Kustra

Uznany ekspert z zakresu prawa administracyjnego, kontroli tworzenia obiegu dokumentów oraz ich archiwizacji.

Wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, m.in. w komórce odpowiedzialnej za kontrolę wewnętrzną.

 


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Teresa Kustra posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego na stanowiskach pracy w administracji samorządowej i rządowej.

Wieloletni wykładowca-praktyk

Teresa Kustra prowadzi szkolenia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, obiegu i prowadzenia dokumentacji, zasad korespondencji urzędowej. Realizowała projekty unijne o tematyce zarządzania dokumentacją w gminach i starostwach.

Teresa Kustra posiada bogate doświadczenie praktyczne w szkoleniu pracowników związków międzygminnych w zakresie instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz  uczestniczyła w porządkowaniu dokumentacji i wprowadzaniu jednolitego rzeczowego wykazu akt w związku międzygminnym.

Szkoliła pracowników wojewódzkich, granicznych i powiatowych inspektoratów weterynarii. Prowadzi wykłady w ośrodkach szkoleniowych oraz bezpośrednio w urzędach od kilkunastu lat. Bierze udział przy realizacji programów z funduszy europejskich.

Autorka licznych publikacji

Autorka licznych artykułów i referatów (m.in. publikacji na temat  instrukcji kancelaryjnej).

Tematyka realizowanych szkoleń

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Elektroniczny system obiegu dokumentów – warsztaty.
 • Rola kadry kierowniczej w organizacji i funkcjonowaniu urzędu.
 • Zarządzanie dokumentacją – Instrukcja kancelaryjna, stosowanie KPA w praktyce.
 • Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Jak przygotować się do kontroli archiwistów?
 • Postępowanie ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle ustawy o petycjach.

Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Panią Teresę Kustrę!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.