Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kurs kadrowo-płacowy. Specjalista ds. kadr i płac.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kurs kadrowo-płacowy. Specjalista ds. kadr i płac.

Kurs Kadry i Płace od podstaw do specjalisty. 112 godzin wykładów, praktycznych ćwiczeń i warsztatów płacowych. Certyfikat zawodowy. Specjalista ds. kadr i płac.

Kadry i płace od podstaw. Szkolenie kadrowo-płacowe to wykłady, liczne ćwiczenia i praktyczne warsztaty płacowe. Zajęcia na kursie „Kadry i Płace od podstaw do specjalisty” przygotowują kompleksowo do samodzielnej pracy w działach kadrowych i płacowych. Zdobędziesz certyfikat zawodowy: Specjalista ds. kadr i płac (kody zawodów: 242307 i 242310).

 

Kurs kadrowo-płacowy - Komplet wiedzy. Szkolenie od podstaw.

 

Postaraj się o lepszą pracę lub awans – Zostań Specjalistą ds. kadr i płac!


Po szkoleniu uzyskasz certyfikat zawodowy, z którym możesz:

✔️ zdobyć stanowisko specjalisty do spraw wynagrodzeń i kadr

✔️ dostać pracę w biurze rachunkowym

✔️ awansować, jeżeli pracujesz w dziale kadrowo-płacowym

 

Czego uczymy podczas Kursu Kadry i Płace? Na kurs „Kadry i Płace od podstaw do specjalisty” składają się następujące tematy: prawo pracy, płace, ubezpieczenia społeczne, świadczenia z ubezpieczenia społecznego,podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń.

 

Specjalista ds. Kadr i Płac” to kurs od podstaw. Szkolenie prowadzone jest od podstaw. Bez obaw w zajęciach kadrowo-płacowych mogą uczestniczyć osoby początkujące. Kurs prowadzimy z naciskiem na zagadnienia praktyczne.

 

Stawiamy na praktykę – 112 godzin zajęć. Kurs obejmuje 112 godzin zajęć, na które składają się: wykłady, ćwiczenia i warsztaty płacowe (moduł kadrowy – 80 h, moduł płacowy 32 h). Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia prowadzonego m.in. metodą „Case study” zdobędziesz komplet wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu na stanowisku specjalisty do spraw kadr i specjalisty do spraw płac.

 

Ramowy program kursu – Kadry i Płace


I. MODUŁ KADROWY (80h)

 1. Podstawowe definicje i zasady prawa pracy
 2. Stosunek pracy
 3. Formy zatrudnienia
 4. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 6. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 7. Dokumentacja pracownicza
 8. Czas pracy
 9. Praca w godzinach nadliczbowych
 10. Urlopy pracownicze
 11. Uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa
 12. Lista płac część 1 – ćwiczenia
 13. Lista płac część 2 – ćwiczenia
 14. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 15. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i odprowadzanie składek
 16. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
 17. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
 18. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego związane z rodzicielstwem
 19. Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 20. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty

 

II. MODUŁ PŁACOWY (32h)

 1. Informacje dotyczące systemów płacowych w przedsiębiorstwach. Lista płac.
 2. Wyliczania wynagrodzeń osobowych. Korekty list płac.
 3. Wynagrodzenia w systemach bezosobowych (w tym umowy cywilnoprawne).
 4. Świadczenia w razie choroby.
 5. Świadczenia w razie choroby.
 6. Wynagrodzenia urlopowe.
 7. Wynagrodzenia za ponadnormatywny czas pracy.
 8. Świadczenia pozapłacowe.

Szczegółowy Program kursu kadrowo-płacowego (PDF). Program kursu kadrowo-płacowego dostępny jest również u góry strony w zakładce „Program”.

 

Adresaci szkolenia kadrowo-płacowego. Kurs „Kadry i płace on-line od podstaw” skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Polecamy ten internetowy kurs również pracownikom działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, rachuby, pracownikom biur rachunkowych, absolwentom uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem kursu kadrowo-płacowego.

 

Praktyczne przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac. Kurs „Kadry i Płace” przygotowuje do pracy w działach kadrowo-płacowych na stanowiskach:

 1. Specjalista do spraw kadr,
 2. Specjalista do spraw płac.

 

Certyfikat zawodowy specjalisty ds. kadr i płac. Wydajemy bezterminowy certyfikat zawodowy poświadczający umiejętności i przygotowanie do wykonywania zawodów związanych z kadrami i płacami. Zdobądź ceniony tytuł zawodowy!

 

Certyfikat – Specjalista ds. kadr i płac (kody: 242307 i 242310)


✔ Po kursie zachęcamy do potwierdzenia zdobytej wiedzy.

✔ Zaliczenie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu zawodowego.

✔ Otrzymasz dwa tytuły: Specjalista ds. wynagrodzeń i Specjalista ds. kadr.

Więcej o Certyfikacie …

 

Kurs on-line (live webinar). Szkolenie dotyczące zagadnień kadrowo-płacowych prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia na żywo mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie.

 

Kurs kadrowo-płacowy to szkolenie on-line (webinarium).

 

Możesz zapłacić w trzech wygodnych ratach. Za kurs kadrowo-płacowy można płacić w ratach. W sprawach płatności ratalnej pytaj – jacek@polbi.com.pl

 

Najbliższe edycja kursu


24.09.2021 – 11.12.2022 | 🕘 9:00-15:45 | Soboty i niedziele

22.11.2021 – 09.03.2023 | 🕘 17:30-20:45 | Wtorki i czwartki

 

Skorzystaj z szansy by już teraz stać się specjalistką ds. Kard i Płac. Nasz kurs to na rynku najbardziej pełny i szczegółowy kurs online uczący od podstaw dwóch zawodów. Na koniec certyfikat zawodowy.

 

Kontakt w sprawie kursu kadrowo-płacowego


Kontakt: Kurs kadrowo-płacowy on-line, webinarium - Specjalista ds. kadr i płac.

Kurs Kadry i Płace

Opiekun kursu – Jacek Jakisz

tel. 22 629 13 88

jacek@polbi.com.pl

 


Polbi - Kurs kadrowo-płacowy.   Polbi    |  ✔ Od lat w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Akademia – Kadry i Płace od podstaw

 


 

 1. Źródła prawa.
 2. Definicja pracownika i pracodawcy.
 3. Podstawowe zasady prawa pracy: prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zasada korzystności, zasada równego traktowania w zatrudnieniu.
 4. Zakaz dyskryminacji, zapobieganie mobbingowi.

 

 1. Elementy stosunku pracy.
 2. Nawiązanie stosunku pracy: kwestionariusz kandydata, kwestionariusz pracownika, RODO, umowa o pracę.
 3. Rodzaje umów o pracę, forma i treść umowy o pracę.
 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika.

 

 1. Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru.
 2. Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło.
 3. Telepraca i praca zdalna.
 4. Samozatrudnienie – umowa B2B.

 

 1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 3. Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy.
 4. Forma i okresy wypowiedzenia umowy o pracę.
 5. Wypowiedzenie zmieniające a definitywne.
 6. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

 

 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
 3. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 4. Zwolnienia grupowe.

 

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie godziwe.
 2. Ochrona wynagrodzenia, zasady dokonywania potrąceń.
 3. Formy wynagradzania: stałe i zmienne składniki wynagrodzenia (premie, nagrody, dodatki).
 4. Regulamin wynagradzania.
 5. Odprawy i odszkodowania.
 6. Odpowiedzialność materialna pracowników.

 

 1. Akta osobowe pracownika – zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych.
 2. Pozostała dokumentacja: ewidencja czasu pracy, imienne karty wynagrodzeń, dokumenty związane z urlopem wypoczynkowym.
 3. Świadectwo pracy.
 4. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 5. Szkolenie BHP.
 6. Badania profilaktyczne.

 

 1. Definicja czasu pracy.
 2. Pojęcia związane z czasem pracy: doba pracownicza, tydzień pracowniczy, pracownicy zarządzający zakładem pracy, pora nocna, okresy odpoczynku, praca zmianowa.
 3. Normy i wymiar czasu pracy.
 4. Systemy i rozkłady czasu pracy.
 5. Okresy rozliczeniowe.
 6. Ewidencja czasu pracy.
 7. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

 1. Zasady wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
 2. Limity dobowe, tygodniowe i roczne.
 3. Ustalanie godzin nadliczbowych dobowych i średniotygodniowych.
 4. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych: wynagrodzenie, dodatek, czas wolny.
 5. Dyżur pracowniczy.

 

 1. Definicja urlopu.
 2. Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop, urlop proporcjonalny i uzupełniający.
 3. Wymiar urlopu, ustalanie stażu urlopowego.
 4. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Plan urlopów, wnioski urlopowe.
 6. Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu.
 7. Urlop na żądanie, urlop dodatkowy, urlop zaległy.
 8. Urlop bezpłatny.
 9. Przedawnienie się prawa do urlopu.
 10. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 

 1. Ochrona stosunku pracy.
 2. Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
 3. Urlop macierzyński.
 4. Urlop rodzicielski.
 5. Urlop ojcowski.
 6. Urlop wychowawczy.

 

Zasady rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika: od przychodu brutto do przychodu netto.

 

Praktyczne przykłady: Rozliczenie pracownika, który przystąpił do PPK, rozliczenie pracownika, który nie przystąpił do programu PPK, Rozliczenie pracownika korzystającego z ulgi dla młodych – PIT-0.

 

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.
 2. Zasady ustalania i finansowania składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne.
 3. Zbieg tytułu ubezpieczeń.
 4. Ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych.

 

 1. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ubezpieczonego i członka rodziny.
 2. Formularze zgłoszeniowe ZUS_ZUA, ZUS_ZZA, ZUS_ZIUA, ZUS_ZWA, ZUS_ZCNA.
 3. Deklaracje i raporty miesięczne.
 4. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
 5. Korygowanie i zgłaszanie zmian w ubezpieczeniach.

 

 1. Zasady ustalania prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.
 2. Okres wyczekiwania.
 3. Zasady ustalania okresu zasiłkowego.
 4. Otworzenie nowego okresu zasiłkowego.

 

 1. Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
 2. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
 3. Ograniczenie podstawy wymiaru.
 4. Zmiana etatu a ustalenie podstawy wymiaru.
 5. Świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy.

 

 1. Zasiłek macierzyński: ustalenie podstawy wymiaru i wysokości zasiłku macierzyńskiego.
 2. Zasiłek macierzyński w czasie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.
 3. Łączenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego z pracą.
 4. Urlop ojcowski.
 5. Zasiłek opiekuńczy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 

 1. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 2. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej.
 3. Warunki nabywania prawa do świadczeń.
 4. Wysokości świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej oraz zasady ich wypłaty.

 

 1. Zasady ustalania i wypłacania zasiłków przez  pracodawcę i przez ZUS.
 2. Ustalenie liczby ubezpieczonych.
 3. Niezbędne wnioski i formularze.

 

Szkolenie kadrowo-płacowe on-line. Webinarium dla początkujących.


 

 1. Omówienie systemów płacowych w przedsiębiorstwie.
 2. Pojęcie list płac.
 3. Rodzaje list płac i ich elementy składowe.
 4. Ważne akty prawne rzutujące na rozliczanie wynagrodzeń w ramach list płac.
 5. Lista płac od wynagrodzenia brutto do wynagrodzenia netto.
 6. Składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w liście płac.
 7. Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) jako narzut kosztów wynagrodzeń.
 8. Zbiegi tytułów ubezpieczeń i ich wpływ na rozliczenia związane z obciążeniem ZUS.
 9. Pracownicze Plany Kapitałowe. PPK na liście płac.
 10. Limit poboru składek emerytalno rentowych przy wyliczeniu obciążeń składkowych.
 11. Zasady ustalania podatku dochodowego: progi podatkowe a procent podatku, koszty uzyskania przychodu, kwota zmniejszająca podatek.
 12. Ograniczenia wiekowe i inne (PIT0) przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

 1. Wyliczania wynagrodzeń osobowych w przykładach. Od kwoty brutto do netto w świetle najnowszych regulacji prawa.
 2. Limity składkowe i podatkowe przy rozliczaniu umów etatowych.
 3. Odliczenia od dochodu i podatku dochodowego w liście płac.
 4. Korekty list płac.

 

 1. Różnice podatkowe i składkowe wynikające z rozliczania pracowników w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne i o dzieło) a wynagrodzeń osobowych.
 2. Limity składkowe i podatkowe przy rozliczaniu umów cywilnoprawnych.
 3. Wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych.
 4. Rozliczenie kosztów pracodawcy w ramach osób zatrudnianych w formie samozatrudnienia.

 

 1. Świadczenia za czas choroby w liście płac i asygnatach zasiłkowych.
 2. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy.
 3. Wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy.
 4. Ustalanie podstawy świadczeń chorobowych przy systemie wynagrodzeń zmiennych i stałych.
 5. Zmiana podstawy ustalania świadczeń chorobowych w różnych aspektach związanych z systemem wynagrodzeń (np. zmiana wymiaru czasu pracy, utrata walidacji jednego ze składników podstawy, itp.).

 

 1. Inne świadczenia w ramach ubezpieczeń społecznych (chorobowych i wypadkowych).
 2. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – zasady rozliczania.
 3. Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przekazywanych do ZUS.
 4. Zapoznanie się z kodami systemu ubezpieczeń społecznych obowiązującymi przy wypełnianiu deklaracji ZUS.

 

 1. Akty prawne regulujące zasady ustalania wynagrodzeń urlopowych.
 2. Wyliczanie podstaw wynagrodzeń urlopowych.
 3. Podstawy wynagrodzeń urlopowych ze składników zmiennych i stałych.
 4. Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy – zasady ich ustalania i dokonywania wyliczeń.

 

 1. Akty prawne regulujące zasady wyliczania wynagrodzeń za nadgodziny
 2. Ustalanie podstaw wynagrodzeń za czas pracy przepracowany w nadgodzinach
 3. Wynagrodzenia i dodatki za pracę ponadnormatywną w różnych systemach czasu pracy i rozliczeniowych
 4. Podstawy ze składników zmiennych i stałych

 

 1. Składniki wynagrodzeń i pozapłacowe nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami.
 2. Składniki wynagrodzeń i pozapłacowe opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami.
 3. Składniki wynagrodzeń i pozapłacowe nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami.
 4. Świadczenia medyczne na rzecz pracowników – oskładkowanie i opodatkowanie.
 5. Koszty dodatkowe ponoszone na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.).
 6. Posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy – różne aspekty dofinansowania wyżywienia na rzecz pracowników.

 


Kurs kadrowo-płacowy. Polbi - Uczymy tego na czym się znamy.

Kurs kadrowo-płacowy on-line

 

Kurs kadrowo-płacowy on-line. Wymagania sprzętowe.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu.

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Kurs prowadzimy w formie on-line (webinarium na żywo).


Szkolenie internetowe na odległość w czasie rzeczywistym czyli realizowane metodami zdalnego dostępu polecamy wszystkim, którzy preferują uczestnictwo w zajęciach teoretycznych bez opuszczania biura lub domu.

Kadra dydaktyczna kursu kadrowo-płacowego

 

Maciej Derwisz – wyliczenia płacowe


Maciej Derwisz

Maciej Derwisz

Polbi - Warszawa. Maciej Derwisz (wykładowca).   MACIEJ DERWISZ

 

Wykładowca/trener. Ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rozliczania płac, rachunku kosztów, obsługi programów finansowo-księgowych oraz rachunkowości finansowej i zarządczej.

Więcej o wykładowcy …

 

Kurs Kadry i Płace prowadzą Maciej Derwisz i Agnieszka Wałęka-Kaliszczak


Wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie kadrowo-płacowym są praktykami i posiadają ogromną wiedzę zawodową, przeprowadzili już setki szkoleń zdobywając w tym czasie olbrzymie doświadczenie dydaktyczne.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak – prawo pracy


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Polbi - Warszawa. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak (wykładowca).   AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK

 

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec. Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

 

Doświadczona kadra dydaktyczna


Wykładowcy prowadzący zajęcia na Kursie Kadry i Płace współpracują z nami już od ponad 25 lat.  Opinie uczestników kursów kadrowo-płacowych o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre – innych nie ma. Większość uczestników kursu księgowości przychodzi do nas „z polecenia”, co jednoznacznie świadczy o poziomie wykładów i zadowoleniu naszych klientów.


Polbi - Szkolenia i kursy kadrowo-płacowe.   Polbi    |  ✔ Od lat w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

 

Za kurs kadrowo-płacowy można płacić w ratach


W sprawach płatności ratalnej pytaj – jacek@polbi.com.pl

 

Numer rachunku bankowego – POLBI Sp. z o.o.


 • mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336
 • IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336
 • kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Faktury, płatności za kurs, numer rachunku. Konto - Polbi, Warszawa.

 

 

Sektor finansów publicznych – odroczony termin płatności


Jednostki sektora finansów publicznych, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą dokonać płatności w trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu.

 

Formy płatności za kurs on-line


Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w sekretariacie firmy.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. zaświadczenie o ukończenia kursu,
 4. certyfikat zawodowy (po zdanym egzaminie wewnętrznym).

 

Faktury za kurs księgowości


Faktury wystawiamy po otrzymaniu pełnej opłaty za kurs. Jednostki sektora finansów publicznych mogą otrzymać fakturę w innym, indywidualnie ustalonym terminie.

 

Ceny promocyjne kursów kadrowo-płacowych


Promocyjna cena szkolenia obowiązuje przy:

 1. dokonaniu zgłoszenia na kurs kadrowo-płacowy,
 2. wniesieniu opłaty za kurs kadry i płace on-line,

w czasie trwania promocji.

Termin obowiązywania ceny promocyjnej dla  jednostek sektora finansów publicznych ustalany jest indywidualnie.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Kurs kadrowo-płacowy online. Szkolenie bez VAT. Usługa szkoleniowa zwolniona z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. | Więcej informacji …

Kurs Kadry i Płace od podstaw do specjalisty. Internetowe szkolenie przygotowujące do samodzielnej pracy w działach kadrowych i płacowych. Certyfikat zawodowy.

 

Harmonogramy zajęć na kursie kadrowo-płacowym on-line


15.03.2021 – 05.07.2022 | 🕘 17:30-20:45 | Wtorki i czwartki

24.09.2021 – 11.12.2022 | 🕘 9:00-15:45 | Soboty i niedziele

22.11.2021 – 09.03.2023 | 🕘 17:30-20:45 | Wtorki i czwartki

 

Harmonogram kursu online kadrowo-płacowego.


 

Bogaty program szkolenia (112 godzin). Program kursu kadry i płace powstał na bazie wieloletnich doświadczeń. Kurs obejmuje 112 godzin wykładowych, na które składają się wykłady, ćwiczenia i warsztaty płacowe.

 

Metody prowadzenia zajęć – stawiamy na praktykę. Kurs kadrowo-płacowy on-line realizowany w formacie webinarium prowadzony jest „od podstaw” z naciskiem na zagadnienia praktyczne. Część zajęć jest prowadzona metodą „case study”. Są to ćwiczenia z zakresu sporządzania listy płac i rozliczania pracowników w bardzo różnych wariantach. Program kursu kadrowo-płacowego realizowany jest w formie praktycznych warsztatów. Szkolenie z zakresu kadr i płac kompleksowo przygotowuje uczestników do zadań stawianych przez pracodawców w pracy zawodowej.

 

Jeden kurs – Komplet umiejętności. Bardzo obszerny program kursu kadrowo-płacowego daje gwarancję zdobycia wszystkich umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu na stanowisku specjalisty do spraw kadr i specjalisty do spraw płac. Kurs kadrowo-płacowy on-line od podstaw do specjalisty. Nowoczesne, internetowe zdalne zajęcia na żywo. Wykłady, prezentacje i „tradycyjne zajęcia przy tablicy”. Wspólne ćwiczenia i rozwiązywanie przykładów. Bezpośredni kontakt z prowadzącym szkolenie. Bieżąca możliwość zadawania pytań.

 

Materiały dydaktyczne – autorskie skrypty. Każdy uczestnik zajęć kadrowo-płacowych na kursie on-line otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się:

 • skrypt „Akty prawne” zawierający najważniejsze akty prawne (m. in. ustawa PDOF, ustawy ubezpieczeniowe, kodeks pracy wraz z przepisami wykonawczymi inne),
 • skrypt autorski do ćwiczeń praktycznych z rozliczania wynagrodzeń „Lista płac cz. 1” i „Lista Płac cz. 2  oraz skrypt do ćwiczeń z Kodeksu Pracy.

 

Rezultaty, efekty uczenia się, wiedza i umiejętności. Uczestnik kursu kadrowo-płacowego prowadzonego w formie zdalnej po zakończeniu szkolenia dotyczącego modułu płacowego:

 • definiuje składowe wynagrodzeń i składników pozapłacowych,
 • wylicza wartość wynagrodzenia netto w ramach podstawowej i rozszerzonej listy płac,
 • rozpoznaje ograniczenia podatkowe związane z wyliczaniem wynagrodzeń,
 • rozpoznaje ograniczenia związane z naliczaniem składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • wylicza i interpretuje rozliczenia związane zarówno z listą płac jak i rachunkami do umów cywilnoprawnych,
 • ustala wartość składników świadczeń chorobowych i wypadkowych w oparciu o podstawę ustaloną dla okresów miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • określa wartość potrąceń chorobowych w wypadku nieobecności spowodowanych chorobą,
 • wyodrębnia składniki wynagrodzeń niewliczane do podstaw świadczeń chorobowych i wypadkowych,
 • swobodnie wylicza potrącenia niechorobowe (nieobecności nieusprawiedliwione i usprawiedliwione niepłatne) w ramach rozliczenia miesięcznych wynagrodzeń ujętych w liście płac,
 • wylicza wartość wynagrodzeń i dodatków za czas pracy w godzinach nadliczbowych,
 • ustala wartość wynagrodzenia urlopowego dla składników wynagrodzeń zmiennych i stałych,
 • interpretuje pola deklaracji rozliczeniowych ZUS (RCA, RSA, RPA, RZA i DRA) w aspekcie rozliczenia rachunków i list płac,
 • ustala podstawy obliczeniowe dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla składników pozapłacowych.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom. Zaświadczenie o ukończeniu kursu to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem. Więcej …

 

Bezpłatny egzamin certyfikujący. Kurs „Kadry i Płace od podstaw” kończy się pisemnym wewnętrznym egzaminem, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego. Koszt egzaminu certyfikującego jest zawarty w cenie kursu kadrowo-płacowego.

 

Certyfikat zawodowy – Specjalista ds. kadr i płac. Zdobądź ceniony tytuł zawodowy! Proponujemy potwierdzenie kwalifikacji w ramach zawodów:

* Specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu: 242310),

* Specjalista ds. kadr (kod zawodu: 242307).

Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z kadrami i płacami. Więcej … 

 

Renoma na rynku szkoleń. Kurs kadrowo-płacowy organizowany jest nieprzerwanie od wielu lat. Został opracowany już w 1995 roku jako pierwsze tego typu szkolenie na rynku. Kurs kadrowo-płacowy cieszy się niesłabnącą popularnością od samego początku wprowadzenia go do naszej oferty szkoleniowej. Nasze kursy ukończyło już tysiące osób, nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy a firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
1980 zł 1700 zł *

* - promocja obowiązuje do 31-08-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
1980 zł 1700 zł *

* - promocja obowiązuje do 12-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 24-09-2022 do 11-12-2022

Soboty i niedziele w godz. 9:00-15:45. Możliwe raty: 700 zł/ 500 zł/ 500 zł.

Kurs kadrowo-płacowy on-line

Weekendowy | Wrzesień-Grudzień 2022

Harmonogram zajęć

Termin: 22-11-2022 do 09-03-2023

Wtorki i czwartki w godz. 17:30-20:45. Możliwe raty: 700 zł/ 500 zł/ 500 zł.

Kurs kadrowo-płacowy on-line

Popołudniowy | Listopad 2022 - Marzec 2023

Harmonogram zajęć

Skip to content