logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kurs kadrowo-płacowy. Specjalista ds. kadr i płac.

Kurs od podstaw do specjalisty. Szkolenie przygotowujące do samodzielnej pracy w działach kadrowych i płacowych. Wykłady, ćwiczenia, warsztaty płacowe, zajęcia komputerowe - Płatnik. Certyfikat zawodowy.

Zintegrowany kurs kadry i płace od podstaw. Szkolenie kadrowo-płacowe. Specjalista ds. kadr i płac. Zajęcia o charakterze warsztatowym w samym centrum Warszawy. Grupy maksymalnie 22-osobowe. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonania zawodu. Zdobądź komplet wiedzy i umiejętności!

Temat: Kurs kadrowo-płacowy. Specjalista ds. kadr i płac.

Szkolenie od podstaw: 124 godziny zajęć, program „Płatnik”.

Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Cena kursu: 1900 zł netto / 1900 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje pod warunkiem dokonania płatności w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie kadrowo-płacowe. Kurs kadry i płace od podstaw. Specjalista ds. kadr i płac. Certyfikat zawodowy. Zajęcia w Warszawie.

Praktyczny kurs przygotowujący do pracy w działach kadrowych i działach płacowych. Jeden kurs – komplet wiedzy.


Cel szkolenia – praktyczne przygotowanie do pracy

Kurs „Kadry i Płace” przygotowuje do pracy w działach kadrowo-płacowych na stanowiskach:

 • specjalisty do spraw kadr,
 • specjalisty do spraw płac,

jak również przeznaczony jest dla osób, które pragną pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników i spraw kadrowych.


Adresaci szkolenia

Kurs „Kadry i płace od podstaw” skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Polecamy ten kurs również pracownikom działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, rachuby, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem.


Bogaty program szkolenia – 124 godziny wykładowe

Program kursu kadry i płace powstał na bazie wieloletnich doświadczeń. Kurs obejmuje 124 godziny szkoleniowe, na które składają się wykłady, ćwiczenia, warsztaty płacowe i zajęcia komputerowe.

Certyfikat zawodowy - Wzór dokumentu. Certyfikacja zawodu specjalista ds. wynagrodzeń i kadr. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).Certyfikat zawodowy

Proponujemy potwierdzenie kwalifikacji w ramach zawodów: Specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (kod zawodu: 242307). Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z kadrami i płacami.

Bezpłatny egzamin certyfikujący

Kurs „Kadry i Płace od podstaw” kończy się pisemnym wewnętrznym egzaminem, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego. Koszt egzaminu certyfikującego jest zawarty w cenie kursu kadrowo-płacowego.


Metody prowadzenia zajęć – stawiamy na praktykę

Kurs kadrowo-płacowy prowadzony jest „od podstaw” z naciskiem na zagadnienia praktyczne.  Część zajęć jest prowadzona metodą „case study”. Są do ćwiczenia z zakresu sporządzania listy płac i rozliczania pracowników w bardzo różnych wariantach. Program kursu kadrowo-płacowego realizowany jest w formie praktycznych warsztatów. Szkolenie z zakresu kadr i płac kompleksowo przygotowuje uczestników do zadań stawianych przez pracodawców w pracy zawodowej.


Materiały dydaktyczne – autorskie skrypty

Każdy uczestnik zajęć na kursie kadrowo-płacowym otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się:

 • skrypt „Akty prawne” zawierający drukowane najważniejsze akty prawne (m. in. ustawa PDOF, ustawy ubezpieczeniowe, kodeks pracy wraz z przepisami wykonawczymi inne),
 • skrypty autorskie na zajęcia praktyczne (Skrypt dla obsługi programu „Płatnik”, Skrypt dla ćwiczeń praktycznych z rozliczania wynagrodzeń „Lista płac cz. 1” i „Lista Płac cz. 2, Skrypt dla ćwiczeń z Kodeksu Pracy).

Wielkość grupy ma znaczenie – komfort nauczania

Zajęcia na kursie kadrowo-płacowym prowadzimy maksymalnie w grupach 22 osobowych. Umożliwia to indywidualne podejście wykładowcy lub prowadzącego ćwiczenia do uczestników zajęć. Jest to szczególnie ważne podczas warsztatów komputerowych.


Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr i wynagrodzeń (płac). Szkolenie od podstaw.

Kursy kadrowo-płacowe. Od podstaw do specjalisty, praktyczna forma zajęć. Polbi – Warszawa.


Obsługa programu Płatnik – warsztaty komputerowe

Podczas zajęć na kursie kadrowo-płacowym spory nacisk został położony na obsługę programu „Płatnik”, gdzie miesiąc po miesiącu symulujemy sporządzanie deklaracji zgłoszeniowo-rozliczeniowych (praca z komputerem na samodzielnym stanowisku).


Jeden kurs – Komplet umiejętności

Bardzo obszerny program kursu kadrowo-płacowego daje gwarancję zdobycia wszystkich umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu na stanowisku specjalisty do spraw kadr i specjalisty do spraw płac.


Renoma na rynku szkoleń

Kurs kadrowo-płacowy organizowany jest nieprzerwanie od ponad 20 lat. Został opracowany już w 1995 roku jako pierwsze tego typu szkolenie na rynku. Cieszy się niesłabnącą popularnością od samego początku wprowadzenia go do naszej oferty szkoleniowej. Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom. Nasze kursy ukończyło już tysiące osób a nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

Opinie uczestników kursu kadrowo-płacowego

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wynikającym z posiadanego przez Polbi Certyfikatu ISO 9001:2015 prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Kurs kadrowo-płacowy. Specjalista ds. kadr i płac.” Raporty Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie kursu kadrowo-płacowego

Kurs kadrowo-płacowy. Specjalista ds. kadr i płac. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawa.Koordynator szkolenia

Beata Baran

tel. 22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Program

Moduł kadrowy obejmuje 44 godziny wykładowe. Tematy omawiane podczas zajęć:

 1. Definicja pracownika i pracodawcy.
 2. Prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zakaz gorszego traktowania.
 3. Zakaz dyskryminacji.
 1. Powstanie stosunku pracy – elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz elementy obligatoryjne i fakultatywne treści takiej umowy.
 2. Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru.
 3. Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych – umowy zlecenia i umowy dzieło.
 4. Rodzaje umów o pracę.
 5. Studium przypadku.
 6. Sporządzanie umowy o pracę z uwzględnieniem klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych, analiza treści umowy.
 7. Treść kwestionariusza osobowego.
 1. Akta osobowe pracownika – zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych.
 2. Dokumentowanie pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej niż umowa pracę.
 3. Studium przypadku.
 4. Założenie akt osobowych – teczka osobowa zatrudnionego.
 1. Szkolenie BHP.
 2. Badania profilaktyczne.
 3. Informacja o zasadach wykonywania pracy.
 4. Studium przypadku.
 5. Karta BHP
 1. Definicja czasu pracy i normy czasu pracy.
 2. Pojęcia związane z czasem pracy tj. doba pracownicza, pracownicy zarządzający, pora nocna, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, praca zmianowa.
 1. Systemy czasu pracy.
 2. Studium przypadku.
 3. Przykład miesięcznej karty pracy.
 4. Rozliczenie czasu pracy osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy.
 5. Studium przypadku.
 6. Przykładowy harmonogram czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy.
 1. Praca w porze nocnej.
 2. Praca w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych.
 4. Ewidencja czasu pracy, zwolnienia z jej prowadzenia, harmonogramy.
 5. Czas pracy pracowników zarządzających.
 6. Dyżur pracowniczy.
 7. Studium przypadku.
 8. Ustalanie przekroczenia normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 9. Sporządzenie grafika pracy osoby zatrudnionej w rozkładzie zmianowym.
 10. Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
 1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 2. Okresy niewykonywania pracy – zwolnienia od pracy, przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 3. Studium przypadku.
 4. Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy.
 1. Definicja urlopu.
 2. Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop w życiu, wymiar urlopu.
 3. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Plan urlopów.
 5. Studium przypadku.
 6. Wniosek urlop – karta urlopowa.
 7. Dokumenty na podstawie których ustalane jest prawo do urlopu.
 8. Obliczanie stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu.
 1. Obowiązek wykorzystania urlopu, odwołanie z urlopu, zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu.
 2. Urlop bezpłatny, urlopy dodatkowe określone odrębnymi przepisami.
 3. Przedawnienie się prawa do urlopu.
 1. Definicja cudzoziemca a dostęp do polskiego rynku pracy:

– obywatele Unii Europejskiej,

– cudzoziemcy na stałe przebywający na terenie RP,

– Karta Polaka,

– zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

 1. Warunki dostępu do polskiego rynku pracy:

– dokument podróży,

– wiza.

 1.  Zezwolenie na pracę:

– procedura wydawania zezwolenia,

– odmowa wydania lub uchylenie zezwolenia na pracę,

– wygaśnięcie zezwolenia na pracę.

 1. Świadczenie pracy przez cudzoziemca:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej,

– szczególne rodzaje prac wykonywanych przez cudzoziemców.

 1.  Kontrola legalności zatrudnienia:

– nielegalne zatrudnienie – definicja,

– podmioty uprawnione do kontroli legalności zatrudnienia,

– konsekwencje nielegalnego zatrudnienia dla cudzoziemca i dla zatrudniającego.

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne. wynagrodzenie godziwe.
 2. Prawo do wynagrodzenia.
 3. Formy wynagradzania.
 4. Stałe składniki wynagrodzenia.
 5. Premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia.
 6. Regulamin wynagradzania, ustalanie treści, zmian w treści i tryb ich wprowadzania.
 7. Case study.
 8. Omówienie przykładowego regulaminu wynagradzania.
 9. Wprowadzanie zmian do regulaminu.
 1. Szkoda powstała z winy umyślnej lub nieumyślnej, ograniczenia w wysokości odszkodowania.
 2. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 3. Zasady współodpowiedzialności.
 4. Studium przypadku.
 5. Omówienie treści umowy o odpowiedzialności majątkowej.
 1. Zbieg potrąceń.
 2. Egzekucja komornicza z wynagrodzenia.
 3. Zakaz konkurencji, zakres i czas obowiązywania.
 4. Studium przypadku.
 5. Wzory pism sporządzanych przez pracownika lub przez pracodawcę w związku z potrąceniem.
 6. Wzór umowy o zakazie konkurencji.
 1. Kary porządkowe, rodzaje kar, przesłanki ich stosowania.
 2. Tryb udzielania kary i zasady składania zażalenia na jej zastosowanie.
 3. Okres przedawnienia.
 4. Case study.
 5. Sporządzenie wniosku o udzielenie kary porządkowej.
 6. Zażalenie pracownika na zastosowaną karę.
 1. Ochrona stosunku pracy.
 2. Prace wzbronione.
 3. Urlop macierzyński.
 4. Dodatkowy urlop macierzyński.
 5. Urlop ojcowski.
 6. Urlop wychowawczy.
 7. Uprawnienia pracowników (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica.
 8. Zasiłek opiekuńczy.
 9. Zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich.
 10. Wysokości świadczeń.
 11. Studium przypadku.
 12. Wypełnianie dokumentacji w aspekcie świadczeń związanych z rodzicielstwem.
 1. Zmiana warunków wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego i porozumienia zmieniającego.
 2. Okoliczności wyłączające możliwość zmiany warunków pracy i płacy.
 3. Zwolnienia grupowe, zasady, odszkodowania.
 4. Przejęcie pracowników w trybie określonym w art. 231 KP.
 5. Ustanie stosunku pracy.
 6. Wygaśniecie stosunku pracy.
 7. Rozwiązanie umowy o pracę, tryby w jakich umowa jest rozwiązywana.
 8. okresy wypowiedzenia i dopuszczalność ich skracania
 9. Case study.
 10. Oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowywania okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron.
 11. Termin i forma odwołania od złożonego oświadczenia.
 12. Treść świadectwa pracy.
 1. Konsultacja ze Związkami Zawodowymi rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.
 2. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy.
 1. Społeczna  Inspekcja Pracy – podstawa prawna działania i zakres uprawnień.
 2. Państwowa Inspekcja Pracy – podstawa prawna działania i zakres uprawnień.
 3. Sądy Pracy.
 4. Regulacje wynikające z Kodeksu Karnego.
 5. Odszkodowania.
 6. Studium przypadku.
 7. Dziennik S.I.P.
 8. Pozew do Sądu Pracy.

 

Moduł płacowy na kursie dla specjalistów do spraw kadr i płac obejmuje 80 godzin wykładowych. Tematy omawiane podczas zajęć:

 1. Ubezpieczenia społeczne.
 2. Zbieg tytułu ubezpieczeń.
 3. Ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych.
 4. Terminy zgłoszeń do ZUS.
 5. Ubezpieczenia zdrowotne.
 6. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
 7. Deklaracje ZUS.
 8. Deklaracje zgłoszeniowe.
 9. Deklaracje rozliczeniowe.
 1. Wynagrodzenie brutto-netto.
 2. Pojęcie płacy minimalnej.
 3. Zasady ustalania podatku dochodowego.
 4. Progi podatkowe – procent podatku.
 5. Samozatrudnienie – podatek liniowy czy ryczałt.
 6. Samozatrudnienie z byłym pracodawcą.
 7. Koszty uzyskania przychodu.
 8. Kwota wolna.
 9. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne.
 10. Kwota wolna od potrąceń.
 11. Składniki nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami.
 12. Składniki opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami.
 13. Składniki nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami.
 1. Omówienie świadczeń pozapłacowych.
 2. Ryczałty i ekwiwalenty.
 3. Ryczałt samochodowy.
 4. Używanie telefonu prywatnego do celów służbowych.
 5. Prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych.
 6. Pozostałe świadczenia pozapłacowe.
 7. Samochód służbowy używany do celów prywatnych.
 8. Służbowy telefon komórkowy.
 9. Ubranie służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej.
 10. Dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych.
 11. Świadczenia medyczne na rzecz pracowników.
 12. Wydatki dodatkowe na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.).
 13. Posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy
 1. Pojęcie podróży służbowej.
 2. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe.
 3. Rozliczanie podróży służbowych.
 4. Dokumentowanie podróży służbowych.
 5. Wypłaty ponadlimitowe.
 1. Wynagrodzenie za czas choroby.
 2. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy.
 3. Dokumentowanie niezdolności do pracy na skutek choroby.
 4. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.
 5. Wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy.
 6. Zasiłek opiekuńczy.
 7. Zasiłek macierzyński.
 8. Świadczenie rehabilitacyjne.
 9. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
 10. Studium przypadku.
 11. Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych.
 12. Zasady ustalania podstawy.
 13. Wypełnianie dokumentów do ZUS.
 14. Zapoznanie się z kodami ZUS.
 1. Rejestr płatników i ubezpieczonych.
 2. Zgłoszenie płatnika do ZUS (ZPA, ZAA, ZBA).
 3. Zgłaszanie pracowników do ZUS w programie Płatnik (ZUA, ZZA).
 4. Zgłoszenie członków rodziny pracownika (ZCZA).
 5. Zmiany danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych (ZIPA, ZIUA, ZUA).
 6. Wyrejestrowania (ZWUA, ZWPA).
 7. Dokumenty rozliczeniowe (RCA, RZA, DRA).
 8. Zgłaszanie i rozliczanie sytuacji szczególnych (RSA) (np. wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, przerw w opłacaniu składek, urlopów, itp.).
 9. Korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 10. Kopiowanie dokumentów.
 11. Inne dokumenty w „Płatniku” – IWA, RMUA, ZSWA.
 12. Wysyłka dokumentów do ZUS.
 13. Potwierdzenie wysyłki.
 1. Symulacja pracy w działach płacowych w oparciu o autorski skrypt oparty na danych pogrupowanych w 12 miesiącach dla kilku pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy. W trakcie zajęć sporządzanych jest 12 list płac i zamknięcie roczne przy różnych zbiegach wydarzeń, które mogą zdarzyć się w praktyce (choroby, urlopy, dni opieki, nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, premie, nagrody i inne). Pomocą w trakcie zajęć jest możliwość skorzystania z autorskich kalkulatorów płacowych opracowanych przez POLBI, m. in. kalkulatora wynagrodzeń netto, kalkulatora wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, kalkulatora składek ZUS, kalkulatora podróży służbowych, kilometrówka i ryczałtów samochodowych. Bardzo ciekawe zajęcia oparte na różnych życiowych przypadkach i zmuszające do myślenia.
 2. Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku kwoty stałej, roboczogodzin i akordów oraz tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc i za przepracowaną część miesiąca.
 3. Wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i tworzenie listy płac w przypadku choroby.
 4. Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku urlopów i tworzenie list płac.
 5. Wyliczanie zmniejszeń wynagrodzeń w wypadku innych nieobecności w pracy.
 6. Szczególne wypadki ustalania wynagrodzeń.
 7. Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych.
 8. Sposób ustalenia wartości świadczeń pozapłacowych.
 9. Zasady ustalania podstawy emerytalno-rentowej  (dodatkowe świadczenia).
 10. Zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego.
 11. Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego – aspekt składkowy i podatkowy.
 12. Wypłata świadczenia urlopowego.
 13. Przygotowanie list płac pod kątem przyznanych odszkodowań i potrąceń.
 14. Zasiłki w świetle płac, w tym zasiłek macierzyński, wychowawczy i inne.
 15. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym – deklaracje, terminy, druki.
 16. Korekty list płac.
 17. Korekty podatku dochodowego.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Kadra dydaktyczna kursu kadrowo-płacowego

Doświadczeni wykładowce, wieloletni praktycy

Wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie kadrowo-płacowym współpracują z nami od ponad 20 lat! Przeprowadzili już setki szkoleń z zakresu kadr i płac zdobywając olbrzymie doświadczenie dydaktyczne.

Kurs kadrowo-płacowy prowadzą m. in.:

 • Jarosław Przepiórkowski – moduł kadrowy,
 • Elżbieta Szwarc – zasiłki z ubezpieczeń społecznych,
 • Andrzej Kępa – rozliczanie podróży służbowych,
 • Agnieszka Wałęka – prawo podatkowe,
 • Maciej Derwisz – obsługa programu „Płatnik” i ćwiczenia płacowe.

Wysokie oceny wykładowców

Prowadzący kurs „Kadry i Płace” posiadają bardzo bogatą wiedzę zawodową oraz, co równie ważne, ogromną praktykę w prowadzeniu zajęć. Opinie o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre – innych nie ma.

Zadowolenie uczestników kursu

Zdecydowana większość uczestników kursu dla przyszłych specjalistów do spraw kadr i płac przychodzi do nas „z polecenia”, co jednoznacznie świadczy o poziomie wykładów i zadowoleniu naszych klientów.

Zapraszamy do Polbi na kursy kadrowo-płacowe!

Promocje – Terminy płatności

Z ceny promocyjnej można skorzystać pod warunkiem dokonania płatności w okresie trwania promocji.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w sekretariacie firmy.


Raty dla osób fizycznych

I rata – 60 % ceny kursu,

II rata – 40 % ceny kursu.

Osobom fizycznym oferujemy możliwość dokonania płatności za kurs w dwóch w ratach. Płatność pierwszej raty za kurs powinna nastąpić w terminie obowiązywania promocji lub przed rozpoczęciem kursu. Drugą ratę należy wpłacić na miesiąc przed zakończeniem kursu.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu,
 5. certyfikat zawodowy (po zdanym egzaminie wewnętrznym).

Faktury

Faktury dla firm wystawiamy po otrzymaniu pełnej opłaty za kurs. W przypadku osób fizycznych niezbędne jest wniesienie pierwszej raty.


Ceny promocyjne kursów kadrowo-płacowych

Promocyjna cena szkolenia obowiązuje przy:

 • dokonaniu zgłoszenia na kurs kadrowo-płacowy,
 • wniesieniu opłaty za kurs kadrowo-płacowy,

w terminie obowiązywania promocji.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT – Cena brutto = Cena netto

Szkolenia są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

Harmonogramy zajęć poszczególnych edycji kursu

Termin: 8.09.201816.12.2018, co druga sobota i niedziela, 09:00-16:00.

Termin: 14.01.2019 – 15.05.2019, poniedziałek i środa, 17:00-20:15.

Termin: 19.01.2019 – 28.04.2019, co druga sobota i niedziela, 09:00-16:00.

Kurs kadrowo-płacowy. Harmonogram szkolenia – Kadry i płace. Polbi - Warszawa.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Wielkość grup

Zajęcia na kursie z zakresu kadr i płac prowadzimy w grupach liczących maksymalnie 22 osoby.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …

 

Oferta kursu kadrowo-płacowego w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Kurs „Kurs kadrowo-płacowy. Specjalista ds. kadr i płac.”, jest oferowany w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Przydatne narzędzia – kalkulatory do pobrania

Pobierz i zainstaluj na swoim komputerze bezpłatny kalkulator. Wykorzystuj te zaawansowane narzędzia w swoje pracy zawodowej. Do wyboru:

Kalkulatory księgowe

Kalkulatory kadrowo-płacowe


Kontakt z działem szkoleń

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum

Termin: 2019-01-14 do 2019-05-15

Zajęcia w poniedziałki i środy (17:00 - 20:15)

Cena dla osoby: 2100 zł 1900 zł *

Cena dla wielu osób: 2000 zł 1900 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2018-12-21 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Harmonogram kursu

Warszawa - Centrum

Termin: 2019-01-19 do 2019-04-28

Co druga sobota i niedziela w godz. 9:00-16:00

Cena dla osoby: 2100 zł 1900 zł *

Cena dla wielu osób: 2000 zł 1900 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2018-12-14 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Harmonogram kursu