logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Lista płac dla zaawansowanych

Lista płac w szczegółach. Szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac. Kurs 2-dniowy.

Kurs: Lista płac dla zaawansowanych czyli warsztaty z naliczania wynagrodzeń w szczegółach – 2 dni zajęć. Szkolenie mające na celu pokazanie zagadnień płacowych przez pryzmat wyliczeń ciekawych przypadków na konkretnych przykładach pod okiem praktyka. Zajęcia prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Tytuł: Lista płac dla zaawansowanych.

Prowadząca: Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Szkolenie: 2 dni, 12 godzin, zajęcia – 9:30-15:30.


Cena: 690 zł netto / 690 brutto za osobę.*)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Kurs: Lista płac dla zaawansowanych. Szkolenie - 2 dni, Warszawa. Warsztaty z naliczania wynagrodzeń w szczegółach. Zajęcia prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Jeżeli nie wszystko jest jasne, zapytaj o to na szkoleniu – Lista płac dla zaawansowanych.


Cel szkolenia – Lista płac dla zaawansowanych

Szkolenie ma na celu przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych. Kurs pozwoli ugruntować i zaktualizować wiedzę prawną wynikającą z dotychczasowej praktyki.

Warsztatowy charakter szkolenia

Uczestnicy szkolenia mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. W trakcie dyskusji wykładowca postara się wskazać sposoby rozwiązywania najczęściej zgłaszanych przez uczestników zajęć spotykanych w praktyce problemów z zakresu naliczania wynagrodzeń. Prezentowana tematyka będzie wzbogacona o uwzględnione i omówione najciekawszych  stanowisk urzędowych i interpretacji przepisów oraz aktualne orzecznictwo sądowe.

Adresaci szkolenia

Kurs kierowany jest do specjalistów do spraw płac, księgowi, szefów działów płac i kadr. Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie dokumentacji płacowej. Osoby, które zajmują się na co dzień obowiązkami płacowymi będą mogły ugruntować swoją wiedzę, zweryfikować poprawność własnej interpretacji przepisów i ich praktycznego zastosowania. Odbiorcami szkolenia mogą być zarówno specjaliści kadrowo-płacowi bardziej jak i mniej doświadczeni, pracujący zarówno w korporacjach jak również w małych i średnich firmach oraz księgowi, szefowie działów płac i kadr.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Korzyści, rezultaty szkolenia

Praktyczny charakter szkolenia pozwala uczestnikom uporządkować posiądą wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń w różnych sytuacjach z uwzględnieniem nieobecności pracowniczych i zdarzeń związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunków pracy. Zagadnienia wyjaśnione zostaną w przystępny sposób. Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów to tylko część korzyści, jakie towarzyszą udziałowi w tym szkoleniu.


Oferta szkolenia: Lista płac dla zaawansowanych w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Lista płac dla zaawansowanych”, było dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Zobacz szczegół oferty.


Forma zajęć

Wykład trenera, studia przykładów, analiza orzecznictwa, ćwiczenia, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesje pytań i odpowiedzi. Kurs ma charakter warsztatowy i jest przeznaczony jest dla osób z doświadczeniem w pracy płacowca. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów!


Kontakt w sprawie szkolenia

Lista płac dla zaawansowanych. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi – Warszawa.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

 1. Wskaźniki i parametry obliczeń wynagrodzeń w 2018 roku i ich wpływ na listę płac.
 2. Minimalne wynagrodzenie za pracę a minimalna stawka godzinowa.
 3. Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków – zmiana wartości i przepisów.
 4. Umowa o pracę a umowa zlecenia w naliczeniach płacowych.
 5. Umowa o dzieło, członek zarządu i rady nadzorczej.

Zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wynikające z nich w 2018 roku obowiązki pracodawcy naliczającego zaliczki na podatek.

 1. Nowe limity zwolnień podatkowych.
 2. Koszty 50% z przeniesienia praw autorskich w praktyce.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po nowelizacji ustawy i wpływ świadczeń socjalnych na listę płac pracowniczą.

 1. Wysokość odpisu w 2018 roku.
 2. Rozliczenia na listach płac świadczeń wypłacanych oraz przyznawanych z ZFŚS po uwzględnieniu nowych limitów zwolnień podatkowych.

Ćwiczenia w naliczaniu:

 • obniżenia wysokości składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na podatek (zmiana stanowiska ZUS po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2016 roku),
 • dopłaty do wynagrodzenia minimalnego po nowelizacji przepisów,
 • wynagrodzenia urlopowego,
 • ekwiwalentu pieniężnego,
 • wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe,
 • pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowane dni,
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego z różnymi podstawami wymiaru.

Korygowanie dokumentacji rozliczeniowej w przypadku nadpłaty/niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w praktyce.

 1. Ustalenie właściwej podstawy składek.
 2. Skorygowanie dokumentacji rozliczeniowej.
 3. Ustalenie wysokości dopłaty/zwrotu składek emerytalnych i rentowych.
 4. Wyliczenie nadpłaconej/niedopłaconej składki zdrowotnej.
 5. Pobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 6. Ustalenie kwoty do wypłaty dla pracownika.
 7. Wystawienie informacji podatkowej pracownikowi.
 1. Pomniejszanie nadpłaconego wynagrodzenia.
 2. Naliczenie należnego świadczenia pieniężnego.
 3. Krótko-i długookresowe zwolnienia lekarskie – podobieństwa i różnice.
 4. Korekta raportów imiennych.
 5. Rozliczenie nadpłaconej części wynagrodzenia.
 6. Oczekiwanie na decyzję o świadczeniu rehabilitacyjnym.
 7. Korekta naliczeń w związku z wypadkiem w pracy.

Ciekawe stanowiska i interpretacje urzędowe oraz orzeczenia sądowe w zakresie wynagrodzeń.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Elżbieta Młynarska-Wełpa

Menedżer, wykładowca, konsultant i trener biznesu.

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Doświadczony szkoleniowiec i dydaktyk, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Doświadczony manager, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca-praktyk. Wykładowca znany i liczący się na rynku szkoleń. Autorka licznych publikacji. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy.


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Elżbieta Młynarska-Wełpa jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA dla HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoli z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i list płac oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, egzekucji sądowej i administracyjnej jak również potrąceń i zajęć komorniczych a także z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Elżbieta Młynarska-Wełpa. Zobacz pełne dossier wykładowcy.

7-dniowy termin płatności!

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

Za fakturę można zapłacić po zajęciach.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Rejestracja uczestników szkolenia – dzień pierwszy godzina 9:15.

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

Dzień pierwszy i drugi:

9:30 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 12 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.