logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Aktualne zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami

Aktualne zmiany w otoczeniu prawnym dotyczące prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi. Nadzieje i zagrożenia dla branży (walka z „wywozem leków”). Nowelizacja prawa farmaceutycznego 2019. Wykładowca: Zbigniew Niewójt.

Szkolenie - Zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami.Szkolenie: Aktualne zmiany prawodawstwa związanego z systemem nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem hurtowym lekami. Bieżące zmiany w przepisach dotyczące prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi wynikające ze zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne. Hurt leków, dystrybucja farmaceutyczna po zmianach.


NA SZKOLENIU OMÓWIONE ZOSTANĄ OSTATNIE UWAGI I PROPOZYCJE, KTÓRE WYPŁYNĘŁY W PROCESIE LEGISLACYJNYM A KTÓRE MAJĄ OGROMNE ZNACZENIE DLA HURTOWEGO OBROTU LEKAMI.

Szkolenie: Aktualne zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami.

Prowadzący zajęcia: Zbigniew Niewójt.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Zmiany w hurtowym obrocie lekami. Nowe prawo farmaceutyczne 2018. Szkolenie – Zbigniew Niewójt.


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przegląd aktualnych zmian w prawodawstwie dotykających bezpośrednio lub pośrednio obrotu hurtowego, w aspekcie ich wpływu na dotychczas prowadzoną działalność.

Podczas szkolenia omówione zostaną skutków wejścia w życie następujących aktów prawnych:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt Ministra Sprawiedliwości  z 17 stycznia 2019 roku – rozszerzenie uprawnień Inspekcji Farmaceutycznej),
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne  (projekt Ministra Zdrowia z 4 stycznia 2019 roku – określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi w celu zapewnienia stosowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady);
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP oraz struktury danych udostępnianych z tego rejestru (projekt z 5 lutego 2019 roku),
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów (projekt z 26 marca 2019 roku – regulacje dotyczące przekazywania informacji o wszelkich wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa działaniach z udziałem prekursorów, prowadzenia ewidencji takich informacji, oraz wzory powiadomień przekazywanych Policji, Straży Granicznej i organom Krajowej Administracji Skarbowej w związku z ujawnioną koniecznością zatrzymania przesyłki prekursorów, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa, a także tryb i sposób postępowania z przesyłką prekursorów, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa);
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – (projekt z 11 kwietnia 2019 roku  – dostosowanie wzoru wniosku do zunifikowanego formatu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi, przewidzianego w Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information (EMA/572454/2014 Rev 17); dotychczasowy wzór wniosku znacząco odbiegał od zaleceń Komisji Europejskiej, konieczne było więc jego dostosowania do wymogów ogólnoeuropejskich).

Zakres szkolenia

W aspekcie praktycznym szkolenie będzie obejmować:

 • przedstawienie wyzwań związanych ze zmianą przepisów,
 • uwzględnienie zmian w bieżącej działalności, dostosowanie procedur oraz szkoleń wewnętrznych podległych pracowników.

Program szkolenia

 1. Omówienie  zmian w prawodawstwie dotykających bezpośrednio lub pośrednio prowadzenia działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi.
 2. Identyfikacja zagrożeń związanych ze zmianą optyki i radykalizacją przepisów tzw. „anty-wywozowych”.
 3. Praktyczne rozwiązania dotyczące dostosowania bieżącej działalności do zmiany przepisów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób uczestniczących, na różnych szczeblach, w systemie dystrybucji na poziomie wytwórcy,  hurtowni farmaceutycznej, pośredników w zakresie obrotu hurtowego jak też firm logistycznych uczestniczących fizycznie w takim obrocie. Zapraszamy przede wszystkim menadżerów firm farmaceutycznych, kierowników i osoby odpowiedzialne hurtowni farmaceutycznych. pracowników działów zaopatrzenia, logistyki i dystrybucji.

Wykładowca – ekspert i praktyk

Zbigniew Niewójt wielokrotnie uczestniczył w procesie tworzenia przepisów prawa oraz jego egzekwowania, jest więc osobą dającą gwarancję wyjaśnienia wszystkich wątpliwości towarzyszących praktycznego stosowania zmienianych przepisów prawa farmaceutycznego wpływających na działalność podmiotów branży hurtowego obrotu produktami leczniczymi (lekami).

Opinie uczestników szkolenia

Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Aktualne zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami” –  Raporty Oceny Szkolenia.

Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie omawiające aktualne zmiany w otoczeniu prawnym dotyczące prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi zostanie poprowadzone w formie wykładu i dyskusji z uczestnikami zajęć.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Najnowsze zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami ”otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Bądź na bieżąco – Jesteśmy na Facebooku!

Facebook. Polbi - Farmacja.Zapraszamy na Facebooka dla branży  farmaceutycznej (hurtownie, wytwórnie). Aktualne oferty szkoleń, informacje o nowych propozycjach oraz najnowszych ofertach specjalnych kierowanych do właścicieli i personelu firm farmaceutycznych i hurtowni znajdziesz w jednym miejscu: Farmacja – Szkolenia. Polbi, Warszawa.


Kontakt w sprawie szkolenia

Najnowsze zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Warszawa - Centrum

🏢 Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


🏢 Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Zbigniew Niewójt

Zbigniew Niewójt – magister farmacji, ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym.

Zbigniew Niewójt od 2000 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). W 2004 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w/w departamentu GIF. Dwa lata później, w lipcu 2006 roku, Prezes Kancelarii Rady Ministrów powołał Zbigniewa Niewójta na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W latach 2006-2007 sprawował funkcję doradcy prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw ds. produktów leczniczych.

W marcu 2007 roku został zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a od 2015 roku dodatkowo pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zbigniew Niewójt to praktyk, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca – współpracuje z Polbi od ponad 17 lat.

TERMIN PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Aktualne zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Aktualne zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat – płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.