logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Prawo pracy i wynagrodzenia – najnowsze zmiany

Szkolenie - Najnowsze zmiany prawa pracy 2018/2019. Skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i jej elektronizacja, ochrona danych osobowych pracowników - wdrożenie rozporządzenia RODO.

Szkolenie: Prawo pracy i wynagrodzenia po najnowszych zmianach przepisów, nowe limity zwolnień PIT na świadczenia pracownicze, skrócenie do 10 lat okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, zmiany w ochronie danych osobowych pracowników (RODO),  elektronizacja akt osobowych, świadectwa pracy, fundusz socjalny po zmianach, planowane zmiany w wynagrodzeniach.

Temat: Prawo pracy i wynagrodzenia – najnowsze zmiany.

Zajęcia prowadzi: Renata Majewska.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena szkolenia: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie: prawo pracy, wynagrodzenia, zmiany 2018/2019, nowe przepisy, Zajecia prowadzi Renata Majewska.


Cel szkolenia – Prawo pracy i wynagrodzenia (najnowsze zmiany)

Podczas szkolenia „Prawo pracy i wynagrodzenia – najnowsze zmiany” wykładowca omówi najnowsze zmiany wprowadzone do prawa pracy i przepisów regulujących zasady wynagradzania pracowników. Wykładowca omawia i analizuje zmiany w prawie pracy, wynagrodzeniach, ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach. Prowadząc zajęcia wykładowca skupia się głównie na praktycznych aspektach wdrożenia nowości w życie w firmach i wyjaśnia nowe obowiązki pracodawców i płatników.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biurach rachunkowych oraz do osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i prowadzenie ewidencji i akt osobowych, tworzenie i rozliczanie funduszy socjalnych.Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie poświęcone najnowszym zmianom w prawie pracy i wynagrodzeniach ma formę warsztatów. Szkolenie przedstawia zagadnienia od strony praktycznej, zilustrowane najnowszymi i najciekawszymi orzeczeniami oraz interpretacjami urzędów. Wykładowca poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, a wyjaśniając poszczególne problemy podaje konkretne przykłady z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to też doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Rezultaty,  efekty,  korzyści ze  szkolenia

Na szkoleniu „Prawo pracy i wynagrodzenia – najnowsze zmiany 2018/2019” zostaną przedstawione szczegółowe zasady stosowania zwolnień PIT i ich limity w przypadku świadczeń pracowniczych.  Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z problematyką prowadzenia akt osobowych na nowych zasadach. Prowadzący zajęcia wyjaśni, jak prawidłowo i jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą i omówi planowaną od 2019 roku jej elektronizację. Podczas zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę odnośnie ochrony danych osobowych pracowników (RODO), sporządzania i wydawania świadectwa pracy oraz tworzenia i rozliczania funduszu socjalnego (ZFŚS). Dzięki poznaniu nowych przepisów uczestnicy przygotują się do wdrożenia w życie planowanych zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia: Prawo pracy 2018, zasiłki i składki ZUS - Najnowsze zmiany. Kurs w Warszawie. Zajęcia prowadzi Renata Majewska.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

 1. Etapy wprowadzania całkowitego zakazu pracy w niedzielę w 2018 i 2019 r.
 2. Kiedy jest dozwolona praca w niedzielę (wyjątki)?
 1. Zapomogi z tytułu długotrwałej choroby lub śmierci.
 2. Dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do 18 lat.
 3. Dopłaty do opieki nad dziećmi.
 4. Świadczenia dla byłych pracowników będących emerytami lub rencistami i dla członków ich rodzin.

Analiza nowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku zasad ustalania kosztów twórczych.

 1. Ograniczenie działalności objętych kosztami twórczymi.
 2. Limit kosztów twórczych.
 3. Najnowsze interpretacje fiskusa i planowane zmiany w tym zakresie.

Skrócenie do 10 lat okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej – począwszy od 2019 roku.

 1. Obowiązkowe skrócenie dla zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku.
 2. Fakultatywne skrócenie dla zatrudnionych między 1 stycznia 1999 roku a 31 grudnia 2018 roku i warunki jego zastosowania.
 3. Nowe raporty informacyjne składane do ZUS (ZUS RIA) – elementy i terminy przekazywania.
 4. Odbiór dokumentacji po upływie okresu przechowywania.
 5. Przepisy przejściowe.
 1. Dokumentacja – albo postać papierowa, albo elektroniczna.
 2. Odbiór poprzedniej postaci akt osobowych w razie jej zmiany.
 3. Warunki prowadzenia i przechowywania elektronicznych akt osobowych.

Prowadzenie akt osobowych na nowych zasadach od 2019 roku.

 1. Część A – kandydat do pracy i jej elementy.
 2. Część B – trwający stosunek pracy i jej elementy.
 3. Część C – czas pracy i jej elementy.
 4. Część D – ustawanie zatrudnienia i jej elementy.
 5. Udostępnianie dokumentacji pracowniczej.

Zmiany w ochronie danych osobowych pracowników od 25 maja 2018 roku (wdrożenie rozporządzenia RODO).

 1. Dane, jakich będzie można żądać od kandydata do pracy i pracownika,
 2. Możliwość pozyskiwania danych biometrycznych pracowników,
 3. Kiedy pracodawca zastosuje monitoring w miejscu pracy?
 4. Pozyskiwanie danych od osób ubiegających się o świadczenie z ZFŚS na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego.
 5. Rozszerzenie zakresu sprawdzania karalności osób ubiegających o zatrudnienie i zatrudnionych na pracodawców sektora finansowego.
 1. Prawidłowe określanie w świadectwie pracy różnych sposobów rozwiązania stosunku pracy.
 2. Odnotowywanie w świadectwie pracy uprawnień rodzicielskich pracowników.
 3. Prostowanie i uzupełnianie świadectwa pracy w trudnych przypadkach.
 4. Planowane zmiany dotyczące świadectwa pracy (ułatwienie pracownikom uzyskiwania i dochodzenia dokumentu, orzeczenie sądowe zastępujące świadectwo, wydłużenie terminów na sprostowanie do 14 dni).
 1. Wzrost od 1 stycznia 2018 roku ulg podatkowych na niektóre świadczenia socjalne (ogólna ulga socjalna, zapomogi, dofinansowanie wypoczynku dzieci).
 2. Jakie odpisy w 2018 roku?
 3. Planowane uregulowanie w ustawie o ZFŚS danych osobowych, jakich będzie można żądać od osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu (od końca maja 2018 roku).
 4. Nowe zasady ustalania obowiązków socjalnych.

Inne zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach planowane na lata 2018/2019

 1. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę.
 2. E-składka, likwidacja limitu 30-krotności i elektroniczne zwolnienia lekarskie.
 3. Wliczanie do ogólnego stażu zatrudnienia czasu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej oraz pracy na zlecenie.
 4. Możliwość tworzenia związków zawodowych przez przedsiębiorców, zleceniobiorców i chałupników.

Omówienie najważniejszych wyroków i urzędowych interpretacji na tematy kadrowo-płacowe zapadłych w latach 2017/2018

 1. Bezwzględny obowiązek kierowania pracowników na kontrolne badania lekarskie po nieobecności chorobowej dłuższej niż 30 dni.
 2. Udzielanie urlopu wypoczynkowego podczas biegnącego wypowiedzenia.
 3. Współpraca z zakładową organizacją związkową.
 4. Używanie służbowego komputera przez pracownika do celów prywatnych.
 5. Stosowanie ulgi miesięcznej po rozwiązaniu stosunku pracy.
 6. Zaliczka PIT od bonu przekazanego pracownikowi po sporządzeniu listy płac.
 7. Wstępne badania lekarskie sfinansowane zleceniobiorcy przez zleceniodawcę.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Renata Majewska

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu:

☑️ wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń,

☑️ akt osobowych, zatrudniania i zwalniania pracowników,

☑️ egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

 

Renata Majewska – opinie uczestników szkoleń

 

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników warsztatów i szkoleń za:

☑️ interesujący sposób prowadzenia zajęć,

☑️ umiejętne wiązanie teorii z praktyką,

☑️ jasne i przystępne przekazywanie wiedzy,

☑️ wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Oceny uczestników szkoleń potwierdzają wyniki anonimowych ankiet.

➡️ Zobacz, jak oceny otrzymuje Renata Majewska.

 

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 


 

Renata Majewska – Więcej o wykładowcy…

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Prawo pracy i wynagrodzenia - najnowsze zmiany. Polbi – Warszawa.7-dniowy termin płatności!

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

Za fakturę można zapłacić po zajęciach.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeni kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem. Posiadamy wpis do ewidencji placówek i instytucji szkoleniowych.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Oferta szkolenia: Najnowsze zmiany – prawo pracyi wynagrodzenia 2018/2019 w Bazie Usług Rozwojowych. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Prawo pracy i wynagrodzenia – najnowsze zmiany 2018/2019”, było dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.