logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Najważniejsze dokumenty prawa pracy

Szkolenie: Dokumenty prawa pracy 2018 – praktyczne warsztaty. Umowa o pracę, o warunki zatrudnienia, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, umowy zlecenia, świadectwo pracy, ZFŚS po najnowszych zmianach przepisów. Jak tworzyć, korygować i likwidować?

Tytuł szkolenia: Najważniejsze dokumenty prawa pracy.

Prowadząca: Renata Majewska.

Szkolenie: 1 dzień, 5 godzin, zajęcia – 10:00-15:00.


Cena : 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę.*)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie: Najważniejsze dokumenty prawa pracy. Kurs - Warszawa, Renata Majewska.

 


Praktyczne warsztaty – Praca na dokumencie.

Wykładowca prowadzi szkolenie w formie warsztatów, w sposób praktyczny, skupiając się na zmianach w prawie pracy i wynagrodzeniach oraz ich konsekwencjach w aspekcie prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Akcentuje nowości w sposobie wydawania świadectwa pracy i w samym wzorze dokumentu, które weszły w życie w 2017 roku. Uczestnicy zapoznają się również z planowanymi na 2018 rok zmianami w prawie pracy.

Na zajęciach wykładowca wspólne z uczestnikami szkolenia są tworzone „na tablicy” wzory dokumentów. Kontrowersyjne zagadnienia prowadząca ilustruje życiowymi przykładami, najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów oraz analizuje sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z zatrudnieniem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.

Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to też doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biurach rachunkowych oraz do osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji i akt osobowych.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Zaświadczenie o ukończeni kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem. 


Koordynator szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Najważniejsze dokumenty prawa pracy. Kurs w Warszawie.Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

 1. Jakie są rodzaje umów o pracę?
 2. Jak zawierać umowy okresowe w ramach limitu 33 miesiące (w tym 3 umowy).
 3. Obowiązkowe elementy umowy o pracę.
 4. Kiedy podpisać umowę o pracę z kandydatem do pracy?
 5. Tworzenie umowy o pracę krok pod kroku.
 6. Zmiana umowy o pracę (porozumienie stron, wypowiedzenie zmieniające, delegowanie na 3 miesiące).
 7. Rozwiązanie i ustanie umowy o pracę.

Studium przypadku – wspólne tworzenie z uczestnikami „na tablicy” wzorów dokumentów.

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony.
 • „Wyłączona” umowa o pracę na czas określony.
 • Wypowiedzenie zmieniające.
 • Porozumienie zmieniające.
 • Definitywne wypowiedzenie zmieniające, w tym w ramach zwolnień grupowych.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 1. Kiedy mamy obowiązek wręczyć informację o warunkach zatrudnienia?
 2. Co musi zawierać informacja o warunkach zatrudnienia u dużych i małych pracodawców?
 3. W jakim terminie trzeba zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia?

Studium przypadku – wspólne tworzenie z uczestnikami „na tablicy” wzorów dokumentów.

 • Informacja o warunkach zatrudnienia u dużych i małych pracodawców.
 • Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia.
 1. Jakie są nowe zasady wydawania świadectwa pracy
 2. Co musi zawierać dokument (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 2017 roku)?
 3. Jakie zmiany nastąpiły w określaniu w świadectwie pracy rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i bez wypowiedzenia?
 4. Kiedy i jak korygować świadectwo pracy (techniki korygowania i uzupełniania dokumentu)?
 5. Czy trzeba udostępniać świadectwo pracy obecnym i byłym pracownikom oraz osobom trzecim (odpis świadectwa pracy i technika jego tworzenia)?

Studium przypadku – wspólne sporządzenie z uczestnikami na tablicy wzoru świadectwa pracy na konkretnym przykładzie.

 1. Kiedy można podpisać umowę zlecenia?
 2. Jakie są obowiązkowe elementy umowy zlecenia?
 3. Jak określać wynagrodzenie za wykonanie zlecenia i przeliczać je na godzinę pracy?
 4. Czy umowę zlecenia można zmodyfikować?
 5. Jak rozwiązać umowę zlecenia?

Studium przypadku – wspólne sporządzenie z uczestnikami „na tablicy” przykładowego wzoru umowy zlecenia.

 1. Którzy pracodawcy mają obowiązek tworzenia regulaminu pracy (definicja pracodawcy małego, dużego i średniego)?
 2. Jakie są obowiązkowe elementy regulaminu pracy?
 3. Jak prawidłowo i skutecznie zmienić regulamin pracy, gdy w firmie działają związki (uzgodnienie z zoz, przy wielości zoz, ogłoszenie itd.)?
 4. Którzy pracodawcy mogą zlikwidować regulamin pracy i w jaki sposób?

Studium przypadku – analiza przykładowego wzoru regulaminu pracy z naciskiem na jego najważniejsze elementy.

 1. Którzy pracodawcy mają obowiązek tworzenia regulaminu wynagrodzenia?
 2. Jakie są obowiązkowe elementy regulaminu wynagradzania?
 3. Jak tworzyć taryfikatory płac krok po kroku i określać przesłanki nabycia poszczególnych składników wynagradzania i świadczeń ze stosunku pracy?
 4. Jak prawidłowo i skutecznie zmienić regulamin wynagradzania, gdy w firmie działają związki (uzgodnienie z zoz, przy wielości zoz, ogłoszenie itd.)?
 5. Którzy pracodawcy mogą zlikwidować regulamin wynagradzania i jak sposób?

Studium przypadku – analiza przykładowego wzoru regulaminu wynagradzania z naciskiem na jego najważniejsze elementy.

 1. Którzy pracodawcy muszą tworzyć regulamin socjalny?
 2. Jakie są obligatoryjne elementy regulaminu socjalnego?
 3. Jak w regulaminie socjalnym prawidłowo tworzyć definicje (np. rodziny pracownika i innej osoby uprawnionej, dochodu przypadającego na członka rodziny, wspólnego zamieszkiwania i pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym)?
 4. Jak skutecznie zmienić regulamin socjalny, gdy w firmie działają związki i w przypadku kiedy nie działają?

Studium przypadku – analiza przykładowego wzoru regulaminu socjalnego i techniki określania socjalnego kryterium nabycia poszczególnych świadczeń z funduszu.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Renata Majewska

Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy. Szkolenia - Polbi, Warszawa.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Renata Majewska – Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac, potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

W swojej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sadowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń

Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków,  przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz  zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Renatę Majewską!


Renata Majewska – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć umiejętne wiązanie teorii z praktyką, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy i  wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.


Renata Majewska – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.