logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Dyscyplina finansowa w praktyce. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany przepisów dotyczące dyscypliny finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie „Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych” ma na celu przedstawienie w przystępnej formie specyfiki sytemu odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w szczególności:

 • katalogu osób mogących ponosić tego rodzaju odpowiedzialność,
 • poszczególnych czynów stanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • kar jakie można ponieść za ich popełnienie,
 • przebiegu postępowania związanego z ustaleniem potencjalnej odpowiedzialności.

Tytuł: Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Prowadzący: Marcin Antoniak

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia 10:00 – 16:00.

Finanse publiczne - odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny. Szkolenie, Polbi.


Adresaci szkolenia

Szkolenie poświęcone zasadom odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych kierujemy do:

 • kierowników jednostek sektora finansów publicznych,
 • głównych księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pracowników jednostek sektora finansów publicznych (w tym osób, które niedawno podjęły pracę),
 • wszystkich zainteresowanych tematyką omawianą podczas szkolenia.

Rezultaty szkolenia – korzyści dla uczestników

Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu naruszeń dyscypliny finansów publicznych pozwala na uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy związanej z gospodarowaniem środkami publicznymi, działalnością jednostek sektora finansów publicznych w celu identyfikowania, przeciwdziałania i ograniczania zagrożeń związanych z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Osoby biorąc udział w zajęciach nabędą umiejętność identyfikacji w ramach aktywności zawodowej uczestników obszarów zagrożonych możliwością ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz narzędzia zarządzania ryzykiem z tym związanym.

Szkolenie daje możliwość do uzyskania niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak prawidłowo zachować się w toku postępowania dotyczącego potencjalnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Uczestnicy szkolenia mają też sposobność uzyskania niezbędnej i praktycznej wiedzy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom popełnionych naruszeń, ustalania przyczyn ich popełnienia oraz możliwych działań zaradczych w celu przeciwdziałania ich popełnieniu w przyszłości.


Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie „Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych” to połączenie elementów prezentacji z praktycznymi warsztatami dotyczące tematyki szkolenia.

Szkolenie jest ilustrowane przykładami praktycznymi (casy study).

Podczas zajęć zostanie dokonana analiza przydatnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA.

Podczas zajęć trener podzieli się z uczestnikami szkolenia swoimi doświadczeniami zawodowymi i zaprezentuje stosowane dobre praktyki.


Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi

Pytania i dyskusja z uczestnikami nad praktycznymi sytuacjami, z którymi zetknęli się w praktyce zawodowej uczestnicy szkolenia to integralna część zajęć z zakresu odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia”Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.


Kontakt w sprawie szkolenia

Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne.

 1. Brak legalnej definicji pojęcia dyscypliny finansów publicznych.
 2. Próba zdefiniowania pojęcia dyscyplina finansów publicznych (według doktryny i orzecznictwa).
 3. Definicja postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Relacja przepisów regulujących odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych do prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego i wykroczeń skarbowych.

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 1. Przesłanki odpowiedzialności – analiza praktyczna.
 2. Zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie.
 3. Zasada odpowiedzialności za zawinione działania albo zaniechania (odpowiedzialność oparta na winie a nie na zasadzie ryzyka).
 4. Wzorzec należytej staranności w przypadku pracowników jednostki sektora finansów publicznych.
 5. Zasada prymatu stosowania ustawy nowej (m.in. zasada „4 razy TAK”).

Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 1. Zasada indywidualizacji.
 2. Kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 3. Wpływ miejsca pracy lub wykonywanej funkcji na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych – analiza praktyczna art. 4 pkt 2 u.o.n.d.f.p.
 5. Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych – analiza praktyczna art. 4 pkt 3 u.o.n.d.f.p.
 6. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych a kierownik zamawiającego.
 7. Członkowie komisji przetargowej, osoby wykonujące czynności w ramach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, główny księgowy.

Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 1. Katalog czynów zabronionych i praktyczna analiza ich znamion – zagadnienia ogólne (art. 5 – art. 18c o.n.d.f.p.).
 2. Relacja norm sankcjonujących do norm sankcjonowanych.
 3. Analiza wybranych czynów/grup czynów stanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych (czyny z art. 5, art. 9, art. 10, art. 11, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 18a i art. 18b) – na bazie doświadczeń zawodowych i praktycznych trenera oraz aktualnego orzecznictwa GKO oraz WSA.

Przesłanki wyłączające odpowiedzialność – analiza praktyczna w zakresie potencjalnej odpowiedzialności głównego księgowego jednostki oraz pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu księgowości.

 1. Działanie lub zaniechanie, które nie skutkuje przekroczeniem kwoty bagatelnej.
 2. Działanie lub zaniechanie podjęte wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego (m.in. pojęcie zdarzenia losowego).
 3. Znikomy stopień szkodliwości dla ładu finansów publicznych.
 4. Usprawiedliwiona nieświadomość (błąd co do prawa) i niepoczytalność.
 1. Podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia.
 2. Wymogi formalne zawiadomienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne).
 3. Braki w zawiadomieniu (pozostawienie bez rozpoznania zawiadomienia, obligatoryjny zwrot zawiadomienia, fakultatywny zwrot zawiadomienia).
 4. Czym jest tzw. informacja o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 5. Jak napisać prawidłowe zawiadomienie? Wspólne opracowanie praktycznego wzoru do wykorzystania.

Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

 1. Zasady postępowania.
 2. Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje.
 3. Etapy postępowania.
 4. Prawa osoby, w stosunku do której wszczęto postępowanie wyjaśniające
 5. Rozstrzygnięcia:
 • Orzeczenie o uniewinnieniu.
 • Orzeczenie o uznaniu winnym.
 • Umorzenie postępowania.
 • Koszty postępowania.
 1. Zasady postępowania.
 2. Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje.
 3. Etapy postępowania.
 4. Prawa osoby obwinionej.

Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dyrektywy ich wymiaru.

 1. Upomnienie.
 2. Nagana.
 3. Kara pieniężna.
 4. Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 5. Odstąpienie od wymierzenia kary.

Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego.

 1. Przedawnienie karalności.
 2. Przedawnienie wykonania kary.
 3. Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Zatarcie ukarania na wniosek.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Marcin Antoniak

Wykładowca, trener, radca prawny


Marcin Antoniak – Wykładowca, trener i szkoleniowiec. Radca prawny.Marcin Antoniak – Wykładowca, prelegent, trener, dydaktyk i szkoleniowiec oraz wieloletni praktyk. Radca prawny świadczący doradztwo prawne z obszaru prawa farmaceutycznego, finansów publicznych oraz kontroli w administracji. Doświadczony pełnomocnik procesowy. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji).


Doświadczenie zawodowe i praktyka prawnicza

Marcin Antoniak pełnił kontrolne kontrolne oraz wykonywał czynności formalno-organizacyjne oraz nadzorcze w urzędach administracji rządowej. Jest radcą prawnym (WA-7705) posiadający bogate doświadczenie procesowe. Reprezentuje swoich klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.


Pełnione funkcje w administracji rządowej

Marcin Antoniak w trakcie swojej kariery zawodowej m.in. pełnił funkcję zastępcy, a następnie dyrektora komórki kontroli w naczelnym urzędzie administracji rządowej, dyrektora generalnego naczelnego urzędu administracji rządowej, radca prawny w urzędzie centralnym administracji rządowej).

Posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych i kontrolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych (przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad kilkuset kontrolami planowymi i doraźnymi prowadzonych z uwzględnieniem standardów oraz metodologii INTOSAI, ISSAI, COSO I, II i III).

Zdobył również bogate doświadczenie praktyczne w trakcie pracy m.in. w organach administracji publicznej, zarówno na szczeblu organów I instancji, jak i II instancji.

Postępowania administracyjne – prawo farmaceutyczne

Marcin Antoniak na co dzień doradza w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie problematyki związanej z prawem farmaceutycznym dla jednego z centralnych organów administracji rządowej.

Radca prawny – specjalizacja zawodowa

Marcin Antoniak specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej jako radca prawny w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z prawem farmaceutycznym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej postępowań administracyjnych, jak również problematyki związanej z trybem i metodyką działalności kontrolnej oraz inspekcyjnej realizowanej przez organy administracji publicznej w stosunku do przedsiębiorców (np. wytwórców produktów leczniczych, hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych). Posiada również zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Foundation.

Pełnomocnik procesowy przed sądami

Marcin Antoniak dysponuje bogatym doświadczeniem w występowaniu jako profesjonalny pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Swoich klientów reprezentował z sukcesami w ponad 220 sprawach, przedmiotem których były zagadnienia związane w przeważającej części z prawem farmaceutycznym.

Sprawy te dotyczyły m.in. zagadnień dotyczących wytwarzania produktów leczniczych, hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych, prawnych aspektów GMP oraz DPD, wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych z powodu wad jakościowych, reklamy aptek, reklamy produktów leczniczych.


Publikacje książkowe

Marcin Antoniak jest autorem książki „Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych”, Wydawnictwo: C.H. Beck, 2012. 

Publikacja szczegółowo omawia cele i kryteria prowadzenia kontroli, zasady postępowania kontrolnego, prawa i obowiązki uczestników kontroli oraz dokumentację prowadzonych działań kontrolnych.


Rzecznik dyscypliny finansów publicznych 

Marcin Antoniak pełniąc funkcje resortowego rzecznika dyscypliny finansów publicznych (2005-2012), a następnie zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej komisji orzekającej (od marca 2012 roku):

 • osobiście rozpatrzył przeszło 350 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 • złożył blisko 80 wniosków o ukaranie,
 • brał udział w ponad 160 rozprawach przed komisjami orzekającymi. 

Wykładowca i trener – prowadzone szkolenia

Marcin Antoniak od wielu lat jako trener prowadzi specjalistyczne szkolenia praktyczne (wykłady, ćwiczenia i warsztaty).

Omawiana przez niego tematyka dotyczy m.in. procedury administracyjnej, finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, organizacji i obsługi kontroli w administracji rządowej oraz prawa farmaceutycznego.

Swoje usługi realizuje wykonując zlecenia z zakresu szkoleń wewnętrznych, prowadząc wykłady, ćwiczenia i warsztaty w formule szkoleń otwartych, jak również dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym ze studentami podczas zajęć prowadzonych w ramach studiów podyplomowych.

Szkolenie na zamówienie, wewnętrzne (in company)

 Marcin Antoniak realizował liczne szkolenia in company m.in. dla:

 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 • Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
 • Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie,
 • Izby Celnej w Białej Podlaskiej,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
 • Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie,
 • Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie,
 • Biura Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi,
 • Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku;
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Centrum Obsługi Administracji Rządowej w Warszawie.

Szkolenia otwarte i praca na uczelni

Wykładowca prowadzi szkolenia w formule otwartej, w których uczestniczyły osoby zatrudnione m.in. urzędach obsługujących organy administracji rządowej różnego szczebla, urzędach obsługujących jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, wojewódzkich urzędach pracy, izbach celnych, sądów powszechnych, SPZOZ-ach, regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, szpitalach klinicznych, instytutach badawczych oraz hurtowniach farmaceutycznych.

Marcin Antoniak prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych dla studentów Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Marcina Antoniaka!


Marcin Antoniak - szkolenia, wykłady, warsztaty. Trener i wykładowca. Polbi - Warszawa.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkolenia: Inwentaryzacja ciągła, Polbi, Warszawa.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Oferta szkolenia: Inwentaryzacja ciągła majątku w Bazie Usług Rozwojowych. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia. 


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.