logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

AOS. Nowość od lipca 2019 – harmonogram przyjęć. Dokumentacja, rozliczenia. Praktyka.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Dokumentacja, rozliczenia i weryfikacja Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń.

Szkolenie – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

Obsługa pacjenta, rejestracja, obsługa kolejek oczekujących, nowe obowiązki sprawozdawcze. Porady lekarskie. Skierowania, zlecenia i recepty. Pakiet onkologiczny. Obsługa karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). PSZ – System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Zajęcia dla pracowników wielu działów

Zapraszamy osoby z działów statystyki, odpowiedzialne za rejestracje medyczne, rozliczenie wszelkich świadczeń z NFZ oraz za sprawozdanie i rozliczanie kolejek oczekujących.

 

Tytuł : AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, harmonogram przyjęć, dokumentacja, rozliczenia.

Prowadzące: Beata Walewska, Elżbieta Morawska.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-15:30.

 

➡️ Poznaj najnowsze przepisy. Podczas zajęć zostaną omówione obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 932) oraz ich najnowsze nowelizacje, w tym ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2429)

➡️ Informacje o wolnych terminach świadczeń. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe, obowiązujące od lipca 2019 roku, wymogi dla świadczeniodawców zobowiązanych do przekazania każdego dnia roboczego do godziny dziesiątej informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający.

➡️ Harmonogramy przyjęć. Od 1 lipca 2019 roku  świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących na udzielanie świadczenia w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia są zobowiązani do prowadzenia harmonogramów przyjęć.

➡️ Listy osób oczekujących. Oprócz pacjentów oczekujących (pierwszorazowych) lista osób oczekujących powinna obejmować również pacjentów przyjętych na bieżąco, posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyjętych w stanie nagłym oraz kontynuujących leczenie.

 


Kurs: Rejestracia i obsługa pacjenta. AOS - Ampulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Szkolenie - Warszawa.


 

Adresaci szkolenia – Obsługa pacjenta (AOS)

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie poradniami, pracowników rejestracji pacjentów, osób zatrudnionych w działach rozliczeń oraz pracowników zajmujących się archiwizacją dokumentacji w poradniach, placówkach medycznych obsługujących pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

☑️ Jak rejestrować pacjenta na listach oczekujących zgodnie z nowymi przepisami?

☑️ Jak sprawdzać poprawność prowadzenia list oczekujących we własnym zakresie przed sprawozdaniem do NFZ?

☑️ Jaką i jak prowadzić dokumentację medyczną?

☑️ O zmianach w pakiecie onkologicznym i wypełnianiu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego,

☑️ O roli koordynatora karty DiLO.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia dotyczącego obsługi i dokumentacja pacjenta (AOS) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych. Osoba szkoląca się ma do dyspozycji autorski skrypt z miejscem na notatki oraz długopis.

 

Program szkolenia

 1. Omówienie zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – harmonogram przyjęć.
 2. Zapisy na listę oczekujących. Całość obsługi kolejek oczekujących.
 3. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące kolejek oczekujących.
 4. Zbieranie oświadczeń dotyczących uprawnień do leczenia, zgody na leczenie i zabiegi diagnostyczne w AOS i szpitalu.
 5. Postępowanie z kartą DiLO.
 6. Archiwizacja dokumentacji medycznej i organizacja archiwum.
 7. Udostępnianie i kopiowanie dokumentacji medycznej.
 8. Podział ryczałtu Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego – metody.
 9. Sposoby monitorowania wykonani ryczałtu PSZ w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 10. Weryfikacja świadczeń dokonywana przez NFZ.
 11. Rozliczanie świadczeń zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ – dyskusja i praktyczne wskazówki.
 12. Metody monitorowania ważności przeglądów sprzętu medycznego.

 

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Polbi (Certyfikatu ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z obszaru ochrony zdrowia. Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Koordynator szkolenia

Szkolenia: Obsługa pacjenta AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna). Kontakt z koordynatorem szkolenia. Polbi – Warszawa.

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

szkolenia@polbi.pl

Program

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 WarszawaBeata Walewska

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.

Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Elżbieta Morawska

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.

Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu obsługi i dokumentacji pacjenta, roli koordynatora leczenia onkologicznego i karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, obiegu dokumentacji w podmiocie leczniczym, prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, organizacji archiwum. Wykładowca doskonale oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura za szkolenie: AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia. Polbi - Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia.

Organizacja szkolenia: AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.

Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.

Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia "AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia" w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

 

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2019-08-30

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-15:30.

Cena dla osoby: 380 zł 315 zł *

Cena dla wielu osób: 350 zł 315 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-23 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Katowice - Centrum miasta

Termin: 2019-09-06

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-15:30.

Cena dla osoby: 380 zł 315 zł *

Cena dla wielu osób: 350 zł 315 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-23 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Poznań - Centrum miasta

Termin: 2019-09-13

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-15:30.

Cena dla osoby: 380 zł 315 zł *

Cena dla wielu osób: 350 zł 315 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-23 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Bydgoszcz - Centrum miasta

Termin: 2019-09-16

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-15:30.

Cena dla osoby: 380 zł 300 zł *

Cena dla wielu osób: 350 zł 300 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-19 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.