logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

RODO – Zmiany od maja 2019 roku w ustawach regulujących pracę urzędów.

Szczegółowe zmiany prawne dostosowujące przepisy regulujące pracę urzędów (administracji publicznej/instytucji publicznych) do wymogów RODO. Praktyczne wskazówki - krok po kroku.

Szkolenie: Ochrona danych osobowych w urzędzie. RODO 2019 – istotne, kompleksowe  zmiany ustawowe dotyczące zapewnienia stosowania rozporządzenia 2016/679 dostosowujące polski porządek prawny do przepisów RODO obejmujący m.in. sektory kultury, finansów, rodziny i pracy, edukacji narodowej i innych.


UWAGA: Od 4 maja 2019 roku obowiązuje pakiet zmian dostosowujący polskie przepisy do wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Wprowadziła go uchwalona 21 lutego 2019 roku ustawa, która zmieniła aż 162 akty prawne.

Tytuł: RODO – Zmiany od maja 2019 roku w ustawach regulujących pracę urzędów.

Prowadzący szkolenie: Ryszard Andruszczak.


Szkolenie otwarte: 1 dzień, zajęcia 10:00 – 15:00.

Kurs dotyczący praktycznych aspektów dostosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodzie przepływu takich danych (ang. GDPR – General Data Protection Regulation). Zasady Polityki Bezpieczeństwa, przetwarzanie danych osobowych, odpowiedzialność administratora danych osobowych, obowiązki informacyjne, nowa osoba funkcyjna IOD (Inspektor Ochrony Danych nazywany również DPO – Data Protection Officer).

NAJNOWSZE ZMIANY W RODO 2019 – Przewidywane i wdrożone zmiany ustawowe w przepisach regulujących pracę urzędów w aspekcie ochrony danych osobowych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA – Przetwarzanie danych osobowych w praktyce funkcjonowania administracji publicznej / instytucji publicznych.

DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – Co powinna zawierać dokumentacja, jak przeprowadzić kontrolę zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO i jak przygotować sprawozdanie z kontroli?

SZACOWANIE RYZYKA W PRAKTYCE – Zagrożenia i ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – Zakres wykonywanych czynności, odpowiedzialność.


Kurs: Ochrona Danych Osobowych – RODO 2019 w urzędzie. Szkolenie prowadzi Ryszard Andruszczak.

RODO 2019 w administracji. Co w praktyce wynika z nowych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679?


Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych.


Wprowadzenie – wykonanie prawa Unii Europejskiej w zakresie RODO

W maju 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO”.

Od tej daty obowiązujący w Polsce porządek prawny musi zapewniać skuteczne stosowanie przepisów RODO czego dowodem było uchwaleniem nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669), także dokonanie licznych zmian w pozostałych regulacjach prawnych.

Poza tym w trosce o zapewnienie spójności stosowania nowych regulacji z obszaru ochrony danych osobowych zdecydowano się poprzez ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 dostosować polski porządek prawny do RODO m.in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub  które powielają rozwiązania RODO.

Celem tej ustawy jest także dostosowanie RODO (przez implementację wymagających tego przepisów) do specyfiki polskiego porządku prawnego oraz wprowadzone przepisów, które stanowią ograniczenia RODO, a które zostały wprowadzone zgodnie z art. 23 RODO.

Projekt ustawy zmieniającej ponad 160 innych ustaw (ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wpłynął do Sejmu 26 listopada 2018 roku – druk Sejmowy nr 3050.

Po uchwaleniu ustawy na posiedzeniu Sejmu nr 77 w dnia 21 lutego 2019 roku ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.


Adresaci szkolenia – RODO 2019 w urzędzie

Szkolenie dotyczące zmian w ustawach regulujących pracę urzędów kierujemy do jednostek wykonujące zadania sektora publicznego w tym: administracja samorządowa, samorządowe jednostki organizacyjne, podmioty stosujące monitoring wizyjny, straż gminna, oraz osoby zatrudnione w działach kadr a także osoby funkcyjne odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Na zajęcia omawiające wpływ kompleksowej regulacji ustawowej wprowadzanej w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO zapraszamy także osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub kandydatów do pełnienia tej funkcji a także kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w urzędzie czy instytucji.


Cel szkolenia

Nowelizacja niektórych ustaw w 2019 roku w związku z zapewnieniem stosowania RODO dostosowuje ponad 160 ustaw do regulacji unijnych. Nowy pakiet legislacyjny nakłada kolejne zadania do wykonania w procesie przetwarzania danych osobowych. Zmiany przepisów w związku z zapewnieniem stosowania RODO dotyczą  sektorów kultury, finansów, rodziny i pracy, edukacji narodowej i innych.

Ochrona Danych Osobowych to obszar regulacji prawnych, w którym zaszły bardzo istotne zmiany. Na szkoleniu zostanie omówiony wpływ nowej kompleksowej regulacji unijnej z zakresu ochrony danych osobowych zawartej w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO (z angielskiego GDPR) oraz wynikające z niej nowe, dodatkowe zadania i procedury dla administratorów danych osobowych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe.


Szkolenie: RODO 2019. Zmiany w ustawach regulujących pracę urzędów. Polbi - Warszawa.


Tematyka omawiana podczas szkolenia

W  trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku wskazówki do opracowania procedur oraz dokumentacji zgodnej z przepisami,  w tym:

 • jak opracować politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?
 • jak dokonać szacowania ryzyka (metodyka)?
 • jak wdrożyć rejestr czynności na zbiorach?
 • jak opracować upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • jak przeprowadzić kontrolę zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO?
 • jak przygotować sprawozdanie z kontroli?
 • jak opracować regulamin monitoringu wizyjnego?
 • jak spełnić obowiązek informacyjny?
 • jak określić zakres czynności inspektora ochrony danych osobowych?

Praktyczne wskazówki, wzory dokumentów i opracowania

Biorąc pod uwagę zakres zmian w przepisach RODO oraz potrzebę dostosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki do zastosowania a także wzory dokumentów i opracowania, które umożliwią praktyczne wdrażanie RODO m.in.:

 • regulamin monitoringu wizyjnego,
 • polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
 • szacowanie ryzyka,
 • umowa powierzenia,
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • zakres obowiązków inspektora danych osobowych.

Udział w szkoleniu ma umożliwić pozyskanie praktycznej wiedzy oraz wzorów dokumentacji, które ułatwią dostosowanie w jednostce procedur zgodnie z nowymi przepisami.


Korzyści i cel szkolenia

Biorąc pod uwagę zakres zmian obowiązków oraz potrzebę przygotowania się do zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, uczestnicy szkolenia pt. „RODO 2019 – Zmiany w ustawach regulujących pracę urzędów”:

zostaną zapoznani z nowymi przepisami, wymogami i procedurami w procesie przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem strony praktycznej,

otrzymają wzory dokumentów i opracowania, które umożliwią praktyczne stosowanie RODO (Ochrona Danych Osobowych),

poprzez udział w szkoleniu nabędą umiejętności umożliwiające skuteczne i praktyczne wdrożenie nowych przepisów i zadań w jednostce.


Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „RODO 2019 – Zmiany w ustawach regulujących pracę urzędów” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz w formie elektronicznej (z możliwością edycji) gotowe do dostosowania wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych.

Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie poświęcone zmianom w ustawach regulujących pracę urzędów w aspekcie RODO prowadzone jest w formie wykładu oraz wspólnej analizy przygotowanych wzorów dokumentów do dalszego wykorzystania.

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wynikającym z posiadanego przez Polbi Certyfikatu ISO 9001:2015 prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń dla administracji i samorządów. Raporty Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Ochrona Danych Osobowych – RODO 2019 w urzędzie. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 • Metodyka do procesu określenia poziomu zagrożeń.
 • Czynniki mające wpływ na ryzyko.
 • Szacowanie ryzyka w zakresie integralności, poufności i dostępności.

Kompleksowa dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO po zmianach w przepisach w 2019 roku.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Ryszard Andruszczak

 

Wykładowca, trener, ekspert, szkoleniowiec


Ryszard Andryszczak - wykładowca, praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Ryszard Andruszczak

Praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Pracownik administracji rządowej.

Autor instrukcji i dokumentacji z zakresu procedur ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ryszard Andruszczak – uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Więcej o wykładowcy …


 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ryszard Andryszczak szkoli, opracowuje dokumentację, udziela konsultacji, tworzy wzory dokumentów i instrukcji.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Ryszarda Andruszczaka!

Ryszard Andryszczak – Kursy i szkolenia (wykładowca). Polbi, Warszawa.

 

Autor opracowań, dokumentacji i instrukcji


Ryszard Andryszczak to autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

 

Uznany, doświadczony wykładowca, prelegent


Doradca i uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Stały współpracownik naszej firmy.

 


Ryszard Andruszczak  – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: RODO 2019 - Zmiany w ustawach regulujących pracę urzędów. Polbi – Warszawa.

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Za fakturę można zapłacić po zajęciach!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: RODO 2019 - Zmiany w ustawach regulujących pracę urzędów. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Baza Usług Rozwojowych – BUR PARP

Oferta szkolenia: RODO 2019 - Zmiany w ustawach regulujących pracę urzędów w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Szkolenie „RODO 2019 – Zmiany w ustawach regulujących pracę urzędów” jest dostępne w BUR – Bazie Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 • Warszawa, 15 kwietnia 2019 rokuZobacz szczegóły oferty w BUR.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.