logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Delegowanie pracowników za granicę. Szkolenie on-line.

Delegowanie pracowników na nowych zasadach zgodnie z wymogami Dyrektywy (UE) 2018/957.

Internetowe szkolenie on-line omawiające delegowanie pracowników za granicę. Oddelegowanie pracowników do państw Unii Europejskiej i państw trzecich w celu świadczenia usług. Umowa o pracę,  czas pracy, minimalne wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, bhp czy praca w dni świąteczne, zakwaterowanie oraz koszty podróży służbowej w przypadku delegowania Polaków do pracy w krajach UE.

Nowa dyrektywa – „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”. Obowiązki pracodawców w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych.

Szkolenie w formie zdalnej dotyczące pracowników oddelegowanych z uwzględnieniem zmian w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników i zmian w innych państwach UE od 30 lipca 2020 roku poprowadzi dr Piotr Wąż.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Delegowanie pracowników za granicę.

Prowadzący szkolenie: Piotr Wąż.


Forma: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

Webinarium: 1 dzień, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 290 zł netto / 290 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie online: Delegowanie pracowników za granicę. Polbi, Piotr Wąż.

Już teraz przygotuj się do nadchodzących rewolucyjnych zmian obejmujących pracowników delegowanych – poznaj formy delegowania pracowników do pracy za granicą oraz uregulowania polskie i europejskie w tym zakresie.

Istotne zmiany w delegowaniu od 30 lipca 2020 roku


30 lipca 2020 roku we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej zostaną wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Dowiedz się jakie zmiany następują w stosowaniu w praktyce nowych zasad delegowania zgodnych ze zmienionymi polskimi i międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi zatrudnienia.

 

Wprowadzenie – Delegowanie pracowników za granicę


Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą mogą oferować swoje usługi również na obszarze całego rynku UE bez konieczności zakładania oddziału czy filii. Taka forma aktywności gospodarczej wymaga czasowego oddelegowania własnego pracownika do pracy za granicą kraju lub zdecydowania, że w firmie pracę będą wykonywali delegowani cudzoziemcy. W ramach współpracy z innymi firmami możemy mieć też do czynienia z „wypożyczeniem” pracowników podmiotowi zagranicznemu. Wiąże się to z licznymi wątpliwościami natury prawnej z uwagi na konieczność stosowania różnych systemów prawnych poszczególnych państw.

 

Nowe regulacje od lipca 2020 roku – Dyrektywa (UE) 2018/957


Przygotuj się do nowe zasady regulujące delegowanie pracowników i kierowanie ich do pracy za granicę mających obowiązywać od lipca 2020 roku. Poznaj zgodne z przepisami prawa krajowego sposoby wysłania pracownika do innego państwa członkowskiego, zasady ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy oraz regulacje dotyczące wynagradzania w oparciu o zasady równej płacy.

 

Co nowego w przepisach o delegowaniu?


W roku 2020 roku czekają nas duże zmiany w delegowaniu pracowników za granicę. Zmiany w szczególności będą polegać na:

 1. wprowadzeniu obowiązku zapewnienia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej dla danej branży w danej części państwa przyjmującego, zgodnie z zasadą „ta sama płaca, za tą samą pracę, w tym samym miejscu”,
 2. ustanowieniu 12-miesięcznego okresu oddelegowania (z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy), po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobowiązany do stosowania nie tylko przepisów danego państwa dotyczących delegowania pracowników, ale również stosowania niemalże całego systemu prawnego państwa przyjmującego, tzn. wszystkich jego przepisów,
 3. konieczności stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie przyjmującym, jeżeli w okresie delegowania pracownik będzie wykonywał zadania wymagające przemieszczania się po terytorium tego państwa lub będzie wyjeżdżał poza jego granice w celu wykonania polecenia przełożonego,
 4. rozszerzeniu obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników tymczasowych i zapewnieniu warunków zatrudnienia adekwatnych do aktualnego miejsca świadczenia pracy pracownika tymczasowego.

 

Adresaci szkolenia on-line


Internetowe szkolenie na żywo dotyczące pracowników delegowanych za granicę kierowane jest do:

👤 osób zatrudnionych w kadrach i księgowości firm delegujących pracowników do pracy za granicę,

👥 przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami  kraju (UE i państwa trzecie),

👤 personelu agencji pracy tymczasowej wysyłających pracowników do innych państw,

👥 pracodawców kierujących swoich pracowników do zagranicznych oddziałów firmy,

👤 pracodawców delegujących swoich pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym,

👥 doradców podatkowych oraz właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

 

W KAŻDĄ ŚRODĘ DODATKOWY RABAT 10 ZŁ !


Rabaty na szkolenia online - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW – SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

I. Prawo właściwe dla umowy o pracę dla pracownika delegowanego


 1. W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę w przypadku delegowania pracownika do innego państwa?
 2. Czy strony umowy o pracę mają nieograniczoną swobodę w określeniu prawa właściwego?
 3. Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
 4. Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

 

II. Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE


 1. W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem pracownika do innego państwa celem świadczenia usług?
 2. Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
 3. Obowiązki spoczywające na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE.
 4. Przepisy znajdujące zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak: czas pracy, minimalne wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, bhp czy praca w dni świąteczne.
 5. Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?
 6. Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
 7. W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
 8. Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?

 

III. Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)


 1. Jak należy zmienić umowę o pracę i treść informacji dodatkowej w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?
 2. Jak ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę realizowanej na terytorium państwa trzeciego?
 3. Czy polskie przepisy zachowują moc w okresie oddelegowania na terytorium państwa trzeciego?

 

IV. Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE


Podczas zajęć omawiamy regulacje prawne wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”).

 1. Ogólne założenia dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.
 2. Relacje zachodzące pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE a dyrektywą 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
 3. W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?

 

V. Polska ustawa o pracownikach delegowanych


 1. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?
 2. Mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewidziane polską ustawą o pracownikach delegowanych.
 3. Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
 4. Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

 

VI. Dyrektywa 2018/957/UE


Najnowsze zmiany wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

 1. Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących: maksymalnego okresu delegowania, stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy, zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”, krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
 2. W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?
 3. Warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania.
 4. Obowiązki spoczywające na zagranicznym pracodawcy w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych.
 5. Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?
 6. Zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania, które  stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE.

 

VII. Zmiana polskiej ustawy o delegowaniu pracowników


 1. Jakie zmiany zajdą w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników?
 2. Jak zmienią się obowiązki polskich pracodawców w przypadku delegowania pracowników?
 3. Jakie uprawnienia uzyska Państwowa Inspekcja Pracy?
 4. Jak liczony będzie okres 12 miesięcy delegowania z możliwością jego wydłużenia do 18 miesięcy?

 

VIII. Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004


Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 1. Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
 2. Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
 3. Jakie są reguły wydawania formularza A1?
 4. Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?

 

Piotr Wąż – wykładowca, prowadzący szkolenie online

Piotr Wąż

 

Rezultaty, efekty szkolenia on-line


Uczestnik zajęć internetowych będzie miał okazję poznać:

nowe regulacje prawne, które niebawem zmienią zasady delegowania pracowników za granicę w ramach świadczonych usług,

prawa i obowiązki wynikające ze stosowania regulacji międzynarodowych z zakresu delegowania pracowników do innego państwa  i wymagania transgranicznego stosunku pracy,

problematykę praktycznego stosowania zasad dotyczących swobody przepływu osób i usług w ramach wewnętrznego rynku Unii Europejskiej,

przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych i sytuację prawną pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia on-line poświęconego praktycznemu omówieniu form delegowania pracowników do pracy za granicą i przygotowania pracodawców do prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez pracowników dochodów otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Delegowanie pracowników na nowych zasadach. Dyrektywa 2018/957/UE. Szkolenie online.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie online - Pracownicy oddelegowani do krajów UE i cudzoziemcy pracujący w Polsce.Koordynator szkolenia on-line

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Pracownicy oddelegowani do innego państwa w ramach świadczenia usług na nowych zasadach zgodnych z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

 

 

 1. W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę w przypadku delegowania pracownika do innego państwa?
 2. Czy strony umowy o pracę mają nieograniczoną swobodę w określeniu prawa właściwego?
 3. Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
 4. Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

 

 1. W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem pracownika do innego państwa celem świadczenia usług?
 2. Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
 3. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?
 4. Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak: czas pracy, minimalne wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, bhp czy praca w dni świąteczne.
 5. Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?
 6. Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
 7. W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
 8. Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?

 

 1. Jak należy zmienić umowę o pracę i treść informacji dodatkowej w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?
 2. Jak ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę realizowanej na terytorium państwa trzeciego?
 3. Czy polskie przepisy zachowują moc w okresie oddelegowania na terytorium państwa trzeciego?

 

Podczas zajęć omawiamy regulacje prawne wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ( „rozporządzenie w sprawie IMI” ) .

 1. Jakie są ogólne założenia dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników?
 2. Jakie relacje zachodzą pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE i dyrektywą 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług?
 3. W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?

 

 1. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?
 2. Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?
 3. Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
 4. Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

 

Najnowsze zmiany wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

 1. Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących: * maksymalnego okresu delegowania, * stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy, * zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”, * krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
 2. W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?
 3. Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?
 4. Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
 5. Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?
 6. Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?

 

 1. Jakie zmiany zajdą w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników?
 2. Jak zmienią się obowiązki polskich pracodawców w przypadku delegowania pracowników?
 3. Jakie uprawnienia uzyska Państwowa Inspekcja Pracy?
 4. Jak liczony będzie okres 12 miesięcy delegowania z możliwością jego wydłużenia do 18 miesięcy?

 

Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 1. Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
 2. Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
 3. Jakie są reguły wydawania formularza A1?
 4. Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?

 

 


Delegowanie pracowników za granicę w ramach świadczenia usług na nowych zasadach.

Szkolenie – 1 dzień. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Piotr Wąż.

SZKOLENIE ON-LINE

Szkolenia on-line. E-learning. Polbi - Warszawa.Webinaria (szkolenia online) to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Nowoczesna, zdalna forma prowadzenia zajęć umożliwia przesyłanie uczestnikom szkolenia relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewnia dostęp do przygotowanych prezentacji. Interaktywny kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🎤 Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Co trzeba zrobić – krok po kroku


Dokonaj zgłoszenia na szkolenie on-line.

Otrzymujesz potwierdzenie dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium e-mailem udostępnimy link do szkolenia.

W dniu szkolenia przy użyciu linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Logowanie na webinarium

 

Wirtualna poczekalnia

 

Webinarium – szkolenie on-line

 

Kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań

 

 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

WEBINARIUM – POLBI

Interaktywne, internetowe szkolenie na żywo


 • Webinarium to szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

Piotr Wąż

Dr Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

 

Piotr Wąż – wykładowca, specjalista i ekspert


Piotr Wąż. Wykładowca, szkoleniowiec, wspołpracownik Polbi - Warszawa.

Wieloletni i doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Piotr Wąż posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy przeprowadził już kilka tysięcy szkoleń z zakresu prawa pracy (w tym również międzynarodowego prawa pracy), delegowania pracowników do innego państwa oraz problematyki BHP.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty, które prowadzi Pan Piotr Wąż!


 

Piotr Wąż – Więcej o wykładowcy …

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w internetowych zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia (on-line) – Delegowanie pracowników


Organizacja szkolenia online: Delegowanie pracowników za granicę - Webinarium.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🎤 Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.