logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej. Szkolenie on-line.

PPK w jednostkach sfery budżetowej - jak wdrożyć i realizować?

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK w sferze budżetowej. Internetowe szkolenie zamknięte on-line. Zasady uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych w tzw. „budżetówce”, gromadzenie środków, obliczanie i odprowadzanie składek, zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, finansowanie, dokonywanie wypłat oraz zwrotów z PPK a takę tematyka przetwarzania danych osobowych (RODO). Webinarium prowadzi Renata Majewska.

 

ZAMKNIĘTE / WEWNĘTRZNE 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej

Prowadząca szkolenie: Renata Majewska.


Forma: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

Webinarium: 1 dzień zajęć, 6 godzin zegarowych.

 

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej. Szkolenie on-line.

 

Cel szkolenia – PPK w sferze budżetowej


Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych pracodawcy do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zdalne szkolenie internetowe ma na celu przygotowanie specjalistów działów kadr i płac do nowych obowiązków związanych z wprowadzaniem PPK.

 

Webinarium PPK – omawiane zagadnienia


Wykładowca dokładnie omówi aspekty formalne i finansowe działania PPK. Podczas szkolenia on-line uczestnicy poznają etapy tworzenia PPK, zasady uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych, kwestie obliczania składek na PPK, odprowadzania wpłat do Pracownicze Plany Kapitałowe i rozliczenia ich na liście płac.

Omówione zostaną zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu i sposoby dysponowania środkami zgromadzonymi w PPK oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

 

Dokumentacja PPK w jednostkach sfery budżetowe


Podczas zdalnych zajęć internetowych prowadzonych na żywo wykładowca szczegółowo przedstawi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia oraz inne dokumenty tworzone i gromadzone w związku z PPK.

 

Zajęcia na szkoleniu online: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej.

 

Warsztatowa forma szkolenia on-line


Szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK w sferze budżetowej) przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi, sugestie, czy rozliczać z wykładowcą przykłady „na tablicy”.

 

PROGRAM WEBINARIUM – PPK W SFERZE BUDŻETOWEJ


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

I. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 1. Dodatkowa emerytura.
 2. Zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 3. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 4. „Opieka” i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 5. Porównanie PPK z PPE i innymi programami z III filara.

 

II. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. Wybór instytucji finansowej
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 5. Zaliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.

 

III. Wybór instytucji finansowej

 1. Wybór instytucji finansowej dla PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. Kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne).
 4. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • Porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych.
 • Ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

 

IV. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 1. Sposób zawarcia (generalnie elektroniczny) umowy o zarządzanie PPK.
 2. Moment zawarcia umowy elektronicznej.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

 

V. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy umowę o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego trzeba ją zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 3. Obowiązkowe elementy umowy o prowadzenie PPK (załącznik – lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający.

 

VI. Uczestnictwo w programie PPK

 1. Charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 2. Weryfikacja statusu osoby zatrudnionej – kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy).
 3. Uczestnictwo w programie PPK „z automatu” i w trybie wnioskowym.
 4. Możliwość rezygnacji z programu PPK w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat na Pracowniczy Plan Kapitałowy).
 5. Terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu.
 6. Terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym.
 7. Przynależność do kilku programów PPK.
 8. Zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK.
 9. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.
 10. Ustawowe wznawianie wpłat do PPK co 4 lata.
 11. Wznawianie wpłat na wniosek.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie przykładowych wzorów:

 • Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 • Informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK.
 • Wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK.
 • Oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK.
 • Wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

 

VII. Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) na PPK – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK – deklaracja w tej sprawie i jej skutki.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych przez pracodawcę i uczestników PPK – deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki.
 4. Technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do PPK.
 6. Ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę (interpretacja Ministerstwa Finansów).
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów.

 • Informacja dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

Sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:

 • pracownika,
 • zleceniobiorcy,
 • członka RN,
 • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

 

VIII. Preferencje z budżetu państwa

 1. Pracowniczy Plan Kapitałowy – wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna.

 

IX. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

 

X. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 1. Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK – Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

 

XI. Wypłata transferowa i zwrot środków PPK

 1. Przypadki zastosowania wypłaty transferowej – przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK.
 2. Skutki rozwiązań.
 3. Terminy i dokumentacja.

 

XII. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika programu

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.
 3. Rozporządzanie środkami PPK – obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja.

 

XIII. Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

 

XIV. Podsumowanie obowiązków w procesie wdrażania PPK

Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

 

XV. Panel dyskusyjny, końcowe pytania uczestników szkolenia (PPK)

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu on-line. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w webninarium.

 

 

KONSULTACJE PO SZKOLENIU


Po webinarium masz  jeszcze 14-dni na zadawanie pytań.

Pytania po webinarium: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej.

Koniec zajęć to nie koniec kontaktu z prowadzącym zajęcia. Wykładowca odpowiada przez 14 dni od zakończenia szkolenia na dodatkowe pytania zadawane drogą mailową.

 

Adresaci szkolenia


Webinarium kierujemy do pracodawców (służby kadrowo-płacowe). Na zajęcia zapraszamy także pracowników działów księgowości oraz osoby zarządzające finansami jednostki.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Internetowe szkolenie omawiające problematykę PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) z punktu widzenia pracownika prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. Omawiane na szkoleniu on-line zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

 

 

Wykładowca – ekspert i praktyk

Webinarium dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) prowadzi Renata Majewska.

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik internetowego szkolenia zamkniętego poświęconego pracowniczym planom kapitałowym (PPK) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów (w formie elektronicznej lub tradycyjnej).

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie zamknięte prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe w budżetówce - webinarium (szkolenie online).

 

 

Jeżeli planujesz szkolenie PPK – zapytaj nas o dostępny termin!

 

 

Kontakt z organizatorem szkolenia zamkniętego


Kontakt z sprawie szkolenia - Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK w sferze budżetowej..Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

 

PROGRAM WEBINARIUM – PPK W SFERZE BUDŻETOWEJ


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

I. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 1. Dodatkowa emerytura.
 2. Zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 3. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 4. „Opieka” i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 5. Porównanie PPK z PPE i innymi programami z III filara.

 

II. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. Wybór instytucji finansowej
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 5. Zaliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.

 

III. Wybór instytucji finansowej

 1. Wybór instytucji finansowej dla PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. Kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne).
 4. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • Porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych.
 • Ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

 

IV. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 1. Sposób zawarcia (generalnie elektroniczny) umowy o zarządzanie PPK.
 2. Moment zawarcia umowy elektronicznej.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

 

V. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy umowę o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego trzeba ją zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 3. Obowiązkowe elementy umowy o prowadzenie PPK (załącznik – lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający.

 

VI. Uczestnictwo w programie PPK

 1. Charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 2. Weryfikacja statusu osoby zatrudnionej – kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy).
 3. Uczestnictwo w programie PPK „z automatu” i w trybie wnioskowym.
 4. Możliwość rezygnacji z programu PPK w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat na Pracowniczy Plan Kapitałowy).
 5. Terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu.
 6. Terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym.
 7. Przynależność do kilku programów PPK.
 8. Zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK.
 9. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.
 10. Ustawowe wznawianie wpłat do PPK co 4 lata.
 11. Wznawianie wpłat na wniosek.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie przykładowych wzorów:

 • Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 • Informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK.
 • Wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK.
 • Oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK.
 • Wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

 

VII. Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) na PPK – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK – deklaracja w tej sprawie i jej skutki.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych przez pracodawcę i uczestników PPK – deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki.
 4. Technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do PPK.
 6. Ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę (interpretacja Ministerstwa Finansów).
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów.

 • Informacja dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

Sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:

 • pracownika,
 • zleceniobiorcy,
 • członka RN,
 • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

 

VIII. Preferencje z budżetu państwa

 1. Pracowniczy Plan Kapitałowy – wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna.

 

IX. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

 

X. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 1. Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK – Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

 

XI. Wypłata transferowa i zwrot środków PPK

 1. Przypadki zastosowania wypłaty transferowej – przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK.
 2. Skutki rozwiązań.
 3. Terminy i dokumentacja.

 

XII. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika programu

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.
 3. Rozporządzanie środkami PPK – obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja.

 

XIII. Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

 

XIV. Podsumowanie obowiązków w procesie wdrażania PPK

Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

 

XV. Panel dyskusyjny, końcowe pytania uczestników szkolenia (PPK)

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu on-line. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w webninarium.

 

SZKOLENIE ON-LINE

Szkolenia on-line. E-learning. Polbi - Warszawa.Webinaria (szkolenia online) to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Nowoczesna, zdalna forma prowadzenia zajęć umożliwia przesyłanie uczestnikom szkolenia relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewnia dostęp do przygotowanych prezentacji. Interaktywny kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🎤 Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Co trzeba zrobić – krok po kroku


Dokonaj zgłoszenia na szkolenie on-line.

Otrzymujesz potwierdzenie dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium e-mailem udostępnimy link do szkolenia.

W dniu szkolenia przy użyciu linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Logowanie na webinarium

 

Wirtualna poczekalnia

 

Webinarium – szkolenie on-line

 

Kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań

 

 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

WEBINARIUM – POLBI

Interaktywne, internetowe szkolenie na żywo


 • Webinarium to szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

Renata Majewska

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu:

☑️ wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń,

☑️ akt osobowych, zatrudniania i zwalniania pracowników,

☑️ egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

 

Renata Majewska – opinie uczestników szkoleń

 

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników warsztatów i szkoleń za:

☑️ interesujący sposób prowadzenia zajęć,

☑️ umiejętne wiązanie teorii z praktyką,

☑️ jasne i przystępne przekazywanie wiedzy,

☑️ wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Oceny uczestników szkoleń potwierdzają wyniki anonimowych ankiet.

➡️ Zobacz, jak oceny otrzymuje Renata Majewska.

 

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 


 

Renata Majewska – Więcej o wykładowcy…

Na Państwa życzenie przygotujemy kalkulacje kosztów szkolenia zamkniętego biorąc pod uwagę liczbę uczestników, czas szkolenia oraz renomę wykładowcy, który poprowadzi zajęcia. Cena szkolenia zamkniętego w przypadku większej ilości uczestników powinna być konkurencyjna w stosunku do ceny szkolenia otwartego dla tej samej ilości szkolonych osób.

 

Szkolenie on-line na zamówienie może odbywać się na podstawie standardowego programów lub według programów zmodyfikowanych zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Opracowane autorskie programy i przygotowane materiały szkoleniowe indywidualnie według potrzeb klienta sprzyjają optymalnemu wykorzystaniu czasu zajęć.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zamkniętego zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne (w formie elektronicznej lub tradycyjnej),
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. 14-dniowy okres po zajęciach na zadawanie pytań mailowo,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.