logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Placówka oświatowa. Ochrona danych osobowych zgodne z RODO.

Szkolenia - RODO w przedszkolu, szkole i gimnazjum. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych. Dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki.

Placówki szkoleniowe. Szkolenie RODO. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych uczniów, monitoring.Szkolenie dla wszystkich typów placówek oświatowych. Sprawdź, czy twoja placówka oświatowa działa zgodnie z przepisami RODO. Dowiedz się, czy twoja szkołą lub przedszkole prawidłowo realizuje wytyczne dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych uczniów lub wychowanków?


UWAGA!

ORGANY UPRAWNIONE PRZEWIDUJĄ KONTROLE ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO RODO.


Na szkoleniu uczestnicy zostaną zapoznani z zadaniami jakie powinny być wykonane w 2019 roku:

 1. Jak prawidłowo wdrożyć regulamin monitoringu i realizować monitoring wizyjny zgodnie z RODO?
 2. Jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez organ uprawniony w 2019 rok?
 3. Jakie dokumenty związane z RODO powinien wdrożyć Inspektor Ochrony Danych Osobowych w 2019 roku?
 4. Jaką metodykę przyjąć do szacowania ryzyka?

Temat: Placówka oświatowa. Ochrona danych osobowych zgodne z ROOD.

Prowadzący: Ryszard Andruszczak.


Tryb szkolenia: 1 dzień, zajęcia w godz. 10:00 – 15:00.

WSTĘP

Zgodnie z zapowiedzią ministra właściwego ds. oświaty i wychowania dla oceny  efektów zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, (patrz: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO) organy prowadzące szkoły w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku powinny wypełnić ankietę on-line udostępnioną w ramach monitorowania realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych.

Do 28 lutego 2019 roku kuratorzy oświaty prześlą zbiorcze wyniki ankiet ministrowi właściwemu ds. oświaty i wychowania.

W trakcie szkolenia  zostanie omówiona i przedstawiona praktyczna strona nowelizacji ustawy o systemie oświaty (art. 108a ustawy).


Szkolenie: Placówka oświatowa. Ochrona danych osobowych zgodne z RODO. Polbi - Warszawa.


CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przedstawione zasad przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej po wejściu w życie przepisów RODO, w tym stosowanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych oraz ma pomóc w dostosowaniu nowych procedur obowiązujących w placówce oświatowej do aktualnych przepisów regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych kierowane jest głównie do:

 • przedstawicieli organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe czy inne jednostki i placówki wychowawcze lub edukacyjne,
 • kierownictwa oraz pracowników i personelu placówek oświatowych,
 • nauczycieli, wychowawców, członków rad pedagogicznych,
 • osób wykonujących obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w jednostkach szkolnych.

NA SZKOLENIU POWIEMY O:

 1. Jak zgodnie z przepisami RODO realizować proces monitoringu wizyjnego w palcówce edukacyjnej?
 2. Fundamentach dotyczące ochrony danych osobowych w przedszkolu, szkole, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej i pozostałych jednostkach systemu oświaty.
 3. Jakie istotne zmiany w przepisach pojawiły się w ostatnim czasie i w związku z tym jakie nowe zadania są  do wykonania w  placówkach kształcących w 2019 roku?
 4. Jakie w chwili obecnej obowiązują przepisy dotyczące  ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych?
 5. W jakim zakresie  nowa ustawa o ochronie danych osobowych zmieniła inne ustawy?
 6. Czy placówka oświatowa ma obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO)?
 7. Jakie warunki do pełnienia funkcji powinien spełniać Inspektor Ochrony Danych Osobowych?
 8. Jak i kiedy należy  zgłosić IODO do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Jak RODO zmieniło podstawowe definicje.
 10. Jak w placówce oświatowej dostosować monitoring do regulacji RODO?
 11. Regulamin monitoringu wizyjnego – jakie są elementy niezbędne?
 12. Jakie dokumenty i instrukcje obowiązują w placówce oświatowej  po zmianach w przepisach?
 13. Jakie obowiązują procedury w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie?

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik szkolenia „Placówka oświatowa. Ochrona danych osobowych zgodne z RODO.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Szkolenie dotyczący ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych prowadzone jest w formie wykładu.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zajęć:

Szkolenie: Placówka oświatowa. Ochrona danych osobowych zgodne, RODO. Praktyczna wiedza. Polbi – Warszawa. Ryszard Andryszczak.pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej RODO,

Szkolenie: Placówka oświatowa. Ochrona danych osobowych zgodne, RODO. Procedury. Polbi – Warszawa. Ryszard Andryszczak.dostosowanie nowych lub zmienionych procedur obowiązujących w placówce oświatowej do aktualnych przepisów regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych,

Szkolenie: Placówka oświatowa. Ochrona danych osobowych zgodne, RODO. Nowelizacja przepisów o systemie oświaty. Polbi – Warszawa. Ryszard Andryszczak.zapoznanie się z praktyczną stroną przygotowywanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty,

Szkolenie: Placówka oświatowa. Ochrona danych osobowych zgodne, RODO. Ankiety monitorujące. Polbi – Warszawa. Ryszard Andryszczak.przygotowanie się do udostępnienia ankiet prowadzonych w ramach monitorowania realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych.

Opinie uczestników szkolenia

Posiadamy Certyfikatu ISO 9001:2015.  Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych – RODO. Raporty – Oceny Szkolenia.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

Szkolenie: Placówka oswiatowa. Ochrona Danych Osobowych – RODO. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych.

W jakim zakresie zmiany w przepisach o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych dotyczą placówki oświatowej?

Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki jako Administratora Danych Osobowych (ADO) za przetwarzanie danych osobowych.

Rola i status Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w szkole.

Jakie przepisy zawarte w regulacjach z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych odnoszą się wprost do placówek oświatowych?

Zasady prowadzenia e-dziennika na mocy przepisów RODO.

Rola organu nadzorczego UODO – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych w szkołach.

Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.

Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione.

Warunki i zasady wyrażenia zgody przez rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ucznia.

Jak spełnić obowiązek informacyjny w placówce oświatowej? Brak realizacji obowiązku informacyjnego jako ciężkie naruszenie ochrony danych osobowych.

Nowa sytuacja – zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.

Kontrole wewnętrzne – częstotliwość i zasady ich prowadzenia.

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych – zasady.

Kara grzywny jako nowe narzędzie dla organu nadzorczego.

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Krok po kroku – dokumenty i instrukcje obowiązujące w szkole.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Ryszard Andruszczak

 

Wykładowca, trener, ekspert, szkoleniowiec


Ryszard Andryszczak - wykładowca, praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Ryszard Andruszczak

Praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Pracownik administracji rządowej.

Autor instrukcji i dokumentacji z zakresu procedur ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ryszard Andruszczak – uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Więcej o wykładowcy …


 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ryszard Andryszczak szkoli, opracowuje dokumentację, udziela konsultacji, tworzy wzory dokumentów i instrukcji.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Ryszarda Andruszczaka!

Ryszard Andryszczak – Kursy i szkolenia (wykładowca). Polbi, Warszawa.

 

Autor opracowań, dokumentacji i instrukcji


Ryszard Andryszczak to autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

 

Uznany, doświadczony wykładowca, prelegent


Doradca i uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Stały współpracownik naszej firmy.

 


Ryszard Andruszczak  – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Zapłata po szkoleniu - 7 dni na płatność za szkolenie: Placówka oświatowa. Ochrona danych osobowych zgodne z RODO.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Placówka oświatowa. Ochrona danych osobowych zgodne z RODO. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Oferta szkolenia - Akta osobowe, dokumentacja pracownicza i przepisy RODO w dziale kadr w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Placówka oświatowa. Ochrona danych osobowych zgodne z RODO.”, jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 • Warszawa, 21 stycznia 2019 roku – Szczegóły oferty w BUR.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Temat: XXXXXXX.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.