logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatek CIT 2019

Szkolenie CIT 2019 - Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 roku oraz przegląd zmian zaplanowanych na 2019 rok.

Szkolenie: Podatek CIT 2019. Polbi - Warszawa.CIT 2019 – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. Szkolenie poświęcone najnowszym zmianom przepisów dotyczących podatku CIT 2019. Przegląd projektowanych zmiany na 2019 rok. Kompleksowa analiza bieżących i aktualnych problemów związanych z rozliczeniami podatkowymi.


 • PODATEK CIT OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW. Minimalny podatek dochodowy w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.
 • SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE. Podwyższenie limitu wartości pojazdu, od której odpisy amortyzacyjne uznawane są koszty uzyskania przychodu. Limity kwot rat leasingowych lub  czynszu najmu. Ewidencja przebiegu a wydatki eksploatacyjnych związany z użytkowaniem samochodów.
 • STAWKA PODATKU CIT 9%. Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla niektórych podatników.
 • KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU. Nowe zasady rozliczania strat podatkowych. Pożyczki lub inne wierzytelności jak aport. Wynagrodzenia wypłacane małżonkowi wspólnika spółki osobowej.
 • PODMIOTY POWIĄZANE. Zmiany definicji podmiotów powiązanych i prowadzenie dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.
 • NOWE ZASADY SKŁADANIA ZAWIADOMIEŃ. Zniesienie obowiązku składania niektórych zawiadomień – np. o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnych lub uproszczonych.
 • MAŁY PODATNIK. Podwyższenie limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.

Tytuł szkolenia: Podatek CIT 2019.

Wykładowca: Tomasz Wojewoda.

Tryb: Szkolenie otwarte, 1 dzień, 6 godzin, 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie - Podatek CIT 2019. Polbi, Warszawa - Tomasz Wojewoda.


Cel szkolenia – Podatek CIT 2019

Szkolenie poświęcone podatkowi dochodowemu od osób prawnych ma za zadanie zapoznanie uczestników zajęć z najnowszymi zmianami dokonanymi w przepisach z obszaru podatku CIT (PDOP). Prowadzący szkolenie z zakresu podatku CIT zaprezentuje zmiany regulacji prawnych, które zaplanowano na 2019 rok. Na zajęciach zostaną omówione również najnowsze regulacje prawne już obowiązujące a mogące budzić wątpliwości i nastręczać trudności w rozliczeniach podatkowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dotyczące podatku CIT skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się ewidencją podatkową i prowadzących rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym  w zakresie podatku CIT.


Rezultaty szkolenia

Uczestnicy zajęć z zakresu podatku CIT w 2019 roku:

Szkolenie - Podatek CIT 2019.zapoznają się z przepisami regulującymi zakres opodatkowania przychodów, uznawania wydatków za koszty uzyskania przychodu oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i składania zawiadomień i deklaracji podatkowych zawartymi w regulacjach prawnych odnoszących się do podatku dochodowym od osób prawnych,

Szkolenie - Podatek CIT 2019.nabędą i uporządkują wiedzę dotyczącą prawidłowego ewidencjonowania przychodów i wydatków, rozliczania kosztów w czasie oraz ustalania dochodu do opodatkowania, co pozwoli na uniknięcie ryzyka powstania zaległości podatkowych i związanych z nimi odsetek od zaległości podatkowych,

Szkolenie - Podatek CIT 2019.zdobędą praktyczną umiejętność przewidywania skutków podatkowych wynikających z dokonywaniem rozliczeń podatkowych, w tym prawidłowego wyodrębniania źródeł przychodów, klasyfikowania wydatków jako koszty uzyskania przychodu czy stosowania właściwych stawek podatkowych.

Szkolenie - Podatek CIT 2019.przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności w poszczególnych obszarach regulacji dotyczących podatku CIT jak np. rozliczania straty w środkach trwałych i obrotowych czy księgowania inwestycje w obcych środkach trwałych, rozliczania różnic kursowych, darowizn, dotacji i nieodpłatnych świadczeń.


Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady omawiające najnowsze zmiany w podatku CIT  oraz te zaplanowane na 2019 rok prowadzone są w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników zajęć w trakcie ich trwania.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik zajęć na szkoleniu „Podatek CIT 2019” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Kontakt w sprawie szkolenia

Szkolenie: Podatek CIT 2019. Kontakt z koordynatorem kursu. Polbi – Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Zmiany, od 19 lipca 2018 roku oraz od 1 stycznia 2019 roku, w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (podatek od przychodów z budynków).

Przegląd projektowanych zmian, od 1 stycznia 2019 roku, w zakresie podatku CIT:

 • Podwyższenie limitu wartości samochodu osobowego, od której dokonywane odpisy amortyzacyjne są kosztami uzyskania przychodu.
 • Wprowadzenie limitu kwotowego w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, czynszu najmu itp., jeżeli przedmiotem umowy są samochody osobowe.
 • Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych związany z użytkowaniem samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych podatnika lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu itp., w przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 • Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.
 • Wprowadzenie możliwości zaliczania do kup wynagrodzeń wypłacanych małżonkowi wspólnika spółki osobowej i jego małoletnim dzieciom.
 • Podwyższenie limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
 • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
 • Zwolnienie z podatku odszkodowań, w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.
 • Nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy przedmiotem aportu są pożyczki lub inne wierzytelności.
 • Podwyższenie limitu zaliczania do kup składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa.
 • Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.
 • Zniesienie obowiązku składania niektórych zawiadomień np. o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnych lub uproszczonych.
 • Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.
 • Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 • Pozostałe zmiany.

Objęcie, od 1 lipca 2018 roku, mikro, małych i średnich przedsiębiorców obowiązkiem składania dodatkowych plików JPK na żądanie organu podatkowego (JPK KR, WB, MAG, PKPIR, FA itp.).

Nowe regulacje, od 30 czerwca 2018 roku, w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowych inwestycji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

 • Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
 • Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
 • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
 • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku lub ulepszenie środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów.
 • Nowe regulacje dotyczące wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).
 • Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.
 • Zmiany w zakresie odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo rozwojową.
 • Pozostałe zmiany.

Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych.

Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne – zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.

Koszty uzyskania przychodów między innymi:

 • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową, obowiązek składania PIT-8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.
 • Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
 • Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
 • Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.
 • Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 • Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
 • Zaniechane inwestycje – warunki uznania wydatków za koszt podatkowy.

Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp. strat w środkach trwałych i obrotowych.

Zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów w przypadku inwestycji dokonanych w obcych środkach trwałych.

Zasady rozliczeń podatkowych dla umarzania, przedawnienia i sprzedaż wierzytelności, dokonywanie odpisów aktualizujących.

Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, rabaty itp.

Różnice kursowe – zasady rozliczeń podatkowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.).

Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).

Zasady rozliczeń podatkowych dotyczących użyczenia, darowizny, dotacji i nieodpłatnych świadczeń.

Pozostałe zagadnienia związane z podatkiem CIT.

Panel dyskusyjny – Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 2019) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!

Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 


 

Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Szkolenie: Podatek CIT 2019. Polbi – Warszawa. Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę.

Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Podatek CIT 2019, najnowsze zmiany. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Baza Usług Rozwojowych – BUR PARP

Oferta szkolenia: Podatek CIT 2019 – najnowsze przepisy w Bazie Usług Rozwojowych. BUR - PARP.Kurs „Podatek CIT 2019” w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej PARP. Polecamy szkolenie prezentujące aktualne zasady funkcjonowania podatku od towarów  i usług oraz podstawowe zagadnienia dotyczące tego podatku.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.