logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatek VAT 2018/2019

Szkolenie - VAT 2018/2019. Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług. Projektowane zminy od stycznia 2019 roku.

Szkolenie: Podatek VAT 2018/2019. Polbi – Warszawa.PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG.  Szkolenie poświęcone najnowszym zmianom przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – VAT 2018/2019. Przegląd projektowanych zmiany na 2019 rok. Kompleksowa analiza aktualnych problemów.


 • WYSTAWIENIE FAKTUR – PARAGONY.  Zasady wystawiania faktur przy sprzedaży udokumentowanej paragonami, nowe zasady, obowiązek wskazania NIP nabywcy.
 • KASY REJESTRUJĄCE.  Kasy fiskalne online, przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas, wymiana urządzeń, okresy przejściowe.
 • ULGA NA „ZŁE DŁUGI”.   Skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności na gruncie podatku VAT. Zasady korekt podstawy opodatkowania i podatku należnego.
 • TERMINY I ZASADY ROZLICZEŃ VAT.  Powstawanie obowiązku podatkowego, zasady wystawiania faktur, korekty i noty korygujące, potrącenia, refakturowanie usług.
 • DOBROWOLNA KOREKTA VAT.  Zmiana wysokości sankcji. Błędne deklaracje, wysokość stawki odsetek za zwłokę.
 • TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE I TRÓJSTRONNE.  VAT UE – Wewnątrzwspolnotowe dostawy i nabycie towarów, import i eksport usług.
 • BONY i KARTY PODARUNKOWE.  Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów, kart i voucherów.

Tytuł: Podatek VAT 2018/2019.

Wykładowca: Tomasz Wojewoda.

Tryb: Szkolenie otwarte, 1 dzień, 6 godzin, 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie: Podatek VAT 2018/2019. Kurs w Warszawie prowadzi Tomasz Wojewoda.

Czy jesteś już gotowy na najnowsze zmiany VAT-u zaplanowane na 2019 roku?


Cel szkolenia

Celem szkolenia „Podatek VAT 2018/2019” jest przedstawienie aktualnych zasad funkcjonowania podatku VAT oraz podstawowych zagadnień dotyczące tego podatku. Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie słuchaczom najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT oraz zaplanowanych na 2019 roku nowych regulacji w obszarze tego podatku. Zajęcia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego ewidencjonowania, rozliczeń i składania deklaracji podatku VAT.


Adresaci szkolenia

Szkolenie z zakresu podatku od towarów i usług skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia omawiające podatek VAT 2018/2019są  prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników zajęć w trakcie ich trwania.


Rezultaty, efekty szkolenia

Uczestnicy zajęć z dotyczących najnowszych przepisów i planowanych na 2019 rok zmian w podatku od towarów i usług:

Szkolenie: Podatek VAT 2018/2019 - przepisy. Polbi – Warszawa. zapoznają się z przepisami regulującymi opodatkowanie podatkiem VAT oraz zdobędą kompletną wiedzę w przedmiocie zmian w rozliczaniu VAT,

Szkolenie: Podatek VAT 2018/2019 - orzecznictwo. Polbi – Warszawa.  zostanie im przedstawiona praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych,

Szkolenie: Podatek VAT 2018/2019 – wiedza. Polbi – Warszawa. uporządkują i nabędą wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia rozliczeń podatku VAT zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym oraz sporządzania deklaracji podatkowych,

Szkolenie: Podatek VAT 2018/2019 – umiejętność. Polbi – Warszawa. zdobędą praktyczną umiejętność przewidywania skutków podatkowych wynikających z wadliwego stosowania przepisów o VAT oraz skutecznego  rozwiązywania problemów podatkowych,

Szkolenie: Podatek VAT 2018/2019 – poziom wiedzy. Polbi – Warszawa. przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności odnośnie zagadnień dotyczących powstawania obowiązku podatkowego, wystawiania faktur, korygowania podatku VAT, rozliczania transakcji międzynarodowych czy prawidłowego korzystania z prawa do odliczenia.

Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli również na unikniecie ryzyka powstania zaległości podatkowych i związanych z nimi kosztami odsetek od zaległości podatkowych oraz zminimalizuje ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej za ewentualne błędy dotyczące rozliczeń podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Podatek VAT 2018/2019” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Zakres szkolenia, poruszana tematyka

Najnowsze i planowane zmiany w podatku od towarów i usług – VAT 2018/2019. Na szkoleniu omówiona zastanie m.in. tematyka kas rejestrujących online (przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas), nowe zasady wystawiania faktur przy sprzedaży udokumentowanej paragonami (NIP nabywcy),  ulga na tzw. „złe długi”, nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli. W programie szkolenia znajdą się również informacje o ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego, split payment – mechanizm podzielonej płatności. Szkolenie w Warszawie dla podatników podatku od towarów i usług. Prelegent – Tomasz Wojewoda. Szkolenie o zmianach w podatku VAT i najnowszych aktualizacjach przepisów wchodzących w życie w 2019 roku oraz planowane nowelizacje regulacji prawnych. Kurs uzupełniający wiedzę dla osób pracujących w działach księgowości i działach finansowych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczania z zakresu podatków od towarów i usług (VAT).

Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia: Podatek VAT 2018/2019. Kurs w Warszawie. Wykładowca Tomasz Wojewoda.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Projektowane zmiany, w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.

Przegląd projektowanych zmian, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie VAT.

 • Zmiana zasad wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonami (obowiązek wykazania NIP nabywcy na paragonie, sankcje za nieprzestrzeganie przepisu).
 • Zmiany w zakresie tzw. „złych długów”, skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.
 • Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli – realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • Zmiana wysokości sankcji VAT, w przypadku dobrowolnej korekty.
 • Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych.
 • Pozostałe zmiany.

Zmiany od 1 lipca 2018 r. w zakresie wprowadzenia tzw. podzielonej płatności (split payment) tj. dokonywania przez nabywcę zapłaty kwoty podatku od towarów i usług na wydzielony rachunek VAT sprzedawcy:

 • korzyści dla podatnika,
 • zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT,
 • zwroty bezpośrednie,
 • zasady dokonywania płatności z rachunku VAT,
 • obowiązki podatnika,
 • pozostałe zagadnienia.
 • Wprowadzenie, od 1 lipca 2018 r., obowiązku składania dodatkowych plików JPK na żądanie organu podatkowego (JPK FA itp.).
 • Objęcie mikroprzedsiębiorców, od 1 stycznia 2018 r., obowiązkiem przekazywania informacji o ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego (bez wezwania organu podatkowego) – JPK VAT.

Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.

Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).

Faktury korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.

Dopuszczalność i warunki anulowania faktur.

Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT–u naliczonego przez nabywcę.

Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT, eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług.

Właściwy kurs walutowy dla celów podatku VAT. Przeliczanie faktur w walutach obcych oraz wystawienie faktury w walucie obcej.

Potrącanie VAT-u naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT.

 • Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.).
 • Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.

Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności – zasady rozliczania na gruncie VAT.

Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.

Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT.

Zasady potrącania podatku VAT naliczonego np.:

 • Terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych.
 • Zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług, odwrotnego obciążenia.
 • Potrącanie VAT–u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji, „media” itp.
 • Zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek.
 • Terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji.

Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego – zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów itp.

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, nieodpłatne świadczenia itp.).

Zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne itp.

Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji w kasie w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT:

 • Zasady rozliczania skont.
 • Konieczność wliczania, w niektórych przypadkach, kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego.
 • Kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania.
 • Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT-em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług.
 • Podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych.

Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego np.:

 • Zasady powstawania obowiązku podatkowego.
 • Usługi i dostawy wykonywane częściowo.
 • Obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym.
 • Zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego.
 • Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa „mediów” (dostarczania wody ciepła, odprowadzania ścieków itp.) i usług komunalnych, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia itp.
 • Obowiązek podatkowy w przypadku dostaw gruntów, budynków, budowli i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.

Omówienie zasad i form prawidłowego wystawiania faktur VAT.

 • Terminy do wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Wystawianie faktur w przypadku otrzymania zaliczek.
 • Przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie.

Zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.

Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).

Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, deklaracje.

Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.

Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, rabaty, korekty, kursy walut itp.).

Zasady rozliczania eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).

Towary i usługi objęte odwrotnym obciążeniem, odwrotne obciążenie w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych, definicja podwykonawcy, dostawa towarów w ramach usług budowlanych, zasady rozliczeń itp.

Aktualne problemy, bieżące orzecznictwo i interpretacje dotyczące podatku od towarów i usług.

Panel dyskusyjny – Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu podatku VAT obowiązującego w 2018 roku i planowanych zmian na 2019 rok oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Tomasza Wojewodę!


Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.


Tomasz Wojewoda – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Szkolenie: Podatek VAT 2018/2019. Polbi – Warszawa. Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę.

Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Podatek VAT 2018/2019 – Najnowsze zmiany. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Baza Usług Rozwojowych – BUR PARP

Oferta szkolenia: Podatek VAT 2018 – najnowsze przepisy w Bazie Usług Rozwojowych. BUR - PARP.Kurs „Podatek VAT 2018/2019” w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej PARP. Polecamy szkolenie prezentujące aktualne zasady funkcjonowania podatku od towarów  i usług oraz podstawowe zagadnienia dotyczące tego podatku.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.