logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatki CIT, PIT, VAT – 2019

Szkolenie z zakresu podatków dochodowego od osób prawnych i fizycznych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług VAT - z uwzględnieniem zmian planowanych na 2019 rok.

Szkolenie: CIT, PIT, VAT 2019. Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP), podatek dochodowy od fizycznych (PDOF) oraz podatek od towarów i usług (VAT) – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 roku i planowanych na 2019 roku. Kurs – bieżące i aktualne problemy.

Tytuł: Podatki CIT, PIT, VAT – 2018.

Prowadzący: Tomasz Wojewoda.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą „TANIE GODZINY”.

Codziennie, do 31 grudnia 2018 roku, dodatkowy rabat 80 zł. Dokonaj zgłoszenia w godzinach 10-12.   Szczegóły oferty.

Szkolenie: CIT, PIT, VAT 2019. Warszawa, prowadzący - Tomasz Wojewoda.

Jak rozliczać prawidłowo podatki CIT, PIT i VAT w 2019 roku?


Wstęp

Roku 2019 to kolejny rok zmian dotyczących podatków. Poprawa ściągalności  podatków i uszczelnienie sytemu prawnego regulującego pobór podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) wymaga od podatników ciągłej aktualizacji swojej wiedzy. Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in przychodów z zysków kapitałowych, podzielonej płatności (split payment) czy Jednolitego Pliku Kontrolnego (VAT-JPK).

Cel szkolenia CIT, PIT VAT 2019

Szkolenie poświęcone podatkom dochodowym CIT i PIT oraz  podatkowi VAT ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami dokonanymi w przepisach z tego obszaru podatków. Zaprezentowane zostaną zmiany regulacji prawnych, które zaplanowano na 2019 rok. Na zajęciach zostaną omówione również najnowsze regulacje prawne już obowiązujące a mogące budzić wątpliwości.

Adresaci szkolenia

Szkolenie z zakresu podatków dochodowych CIT i PIT oraz podatku od towarów i usług VAT skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się ewidencją podatkową i prowadzących rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym.

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady omawiające podatek CIT, PIT oraz VAT prowadzone są w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników zajęć w trakcie ich trwania.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik zajęć na szkoleniu „Podatki CIT, PIT, VAT – 2019” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę

Prowadzący szkolenie „Podatki CIT, PIT, VAT – 2019” jest praktykiem, ekspertem z zakresu podatków i wieloletnim wykładowcą. Warto skorzystać z jego szerokiej wiedzy dotyczącej podatków dochodowych i podatku VAT. Zachęcamy uczestników zajęć do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. Spotkanie jest też okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście prawidłowych rozliczeń z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych  oraz podatku VAT.

Opinie uczestników szkoleń podatkowych

Stale prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług szkoleniowych. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków. Raporty – Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Szkolenie: Podatki CIT, PIT, VAT – 2018. Kontakt z koordynatorem kursu. Polbi – Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

 1. Podwyższenie limitu wartości samochodu osobowego, od której dokonywane odpisy amortyzacyjne są kosztami uzyskania przychodu.
 2. Wprowadzenie limitu kwotowego w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, czynszu najmu itp., jeżeli przedmiotem umowy są samochody osobowe.
 3. Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych związany z użytkowaniem samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych podatnika lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu itp., w przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 4. Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związany z użytkowaniem samochodu osobowego będącego własnością podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
 5. Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.
 6. Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.
 7. Podwyższenie limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
 8. Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzeń wypłacanych małżonkowi podatnika i jego małoletnim dzieciom.
 9. Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
 10. Zwolnienie z podatku odszkodowań, w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.
 11. Nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy przedmiotem aportu są pożyczki lub inne wierzytelności.
 12. Podwyższenie limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodu składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa.
 13. Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.
 14. Zmiany w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
 15. Nowe regulacje w zakresie opodatkowania walut wirtualnych.
 16. Zniesienie obowiązku składania niektórych zawiadomień np. o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnych lub uproszczonych.
 17. Skrócenie terminu składania do US niektórych informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 11, PIT – 8C).
 18. Nowe regulacje w zakresie opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
 19. Zmiany w zakresie ustalania kosztów i przychodów, w przypadku nabywania wierzytelności.
 20. Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 21. Zmiany, od 19 lipca 2018 roku i od 1 stycznia 2019 roku, w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (podatek od przychodów z budynków).
 22. Pozostałe zmiany.
 1. Zmiany, od 19 lipca 2018 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze spadku bądź darowizny.
 2. Zmiany, od 19 lipca 2018 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie katalogu zawodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów dla twórców.
 3. Objęcie, od 1 lipca 2018 roku, mikro, małych i średnich przedsiębiorców obowiązkiem składania dodatkowych plików JPK na żądanie organu podatkowego (JPK KR, WB, MAG, PKPIR, FA itp.).
 4. Nowe regulacje, od 30 czerwca 2018 roku, w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowych inwestycji.
 5. Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2018 roku:
 • Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
 • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
 • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku lub ulepszenie środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów.
 • Pozostałe zmiany.
 1. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych.
 2. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
 3. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż promocyjną, obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Szkolenie - Podatek VAT od podstaw. Kurs 2-dniowy.

 1. Projektowane zmiany, w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.
 1. Przegląd projektowanych zmian, od 1 stycznia 2019 roku, w zakresie VAT:
 • Zmiana zasad wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonami (obowiązek wykazania NIP nabywcy na paragonie, sankcje za nieprzestrzeganie przepisu).
 • Zmiany w zakresie tzw. „złych długów”, skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.
 • Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli – realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • Zmiana wysokości sankcji VAT, w przypadku dobrowolnej korekty.
 • Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych.
 • Pozostałe zmiany.

Zmiany, od 1 lipca 2018 roku, w zakresie wprowadzenia tzw. podzielonej płatności (split payment) tj. dokonywania przez nabywcę zapłaty kwoty podatku od towarów i usług na wydzielony rachunek VAT sprzedawcy.

 1. Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
 2. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).
 3. Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT, przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia z zakresu podatków dochodowego od osób prawnych i fizycznych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług VAT – z uwzględnieniem zmian planowanych na 2019 rok.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Tomasza Wojewodę!


Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.


Tomasz Wojewoda – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Szkolenie: Podatek CIT, PIT, VAT 2019. Polbi – Warszawa. Odroczony termin płatności.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę.

Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Podatki CIT, PIT, VAT - 2019 Rrejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.


Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …


Oferta szkolenia Podatki CIT, PIT, VAT – 2019 w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

 

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Podatki CIT, PIT, VAT – 2019”, w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP. Korzystaj z dofinansowania szkoleń!

Warszawa, 28 stycznia 2018 roku – Szczegóły oferty w BUR.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2019-01-28

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 390 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 390 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-01-21 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.