logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatki dochodowe. Zmiany w 2018 roku.

Przepisy uszczelniające system podatkowy, uproszczenia dla przedsiębiorców, doprecyzowywanie regulacji prawnych, nowe kwoty wolne i limity kosztów autorskich, projekty zmian przepisów.

Szkolenie: Podatki dochodowe 2018. Nowe przepisy, planowane zmiany na 2019 rok.

Temat: Podatki dochodowe. Zmiany w 2018 roku.

Prowadząca: Katarzyna Tomala.

Szkolenie: 1 dzień 6 godzin, zajęcia 10:00 – 16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę.*)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.


Podatki dochodowe - PIT i CIT 2018. Szkolenie w Warzsawie prowadzi Katarzyna Tomala.

Co zmieni się w podatkach dochodowych w bieżącym roku? Przygotuj się do nadchodzących zmian.


Wprowadzenie

Rok 2018 to okres istotnych zmian w podatkach dochodowych. Zamknął się etap prac parlamentarnych nad obszerną zmianą ustaw o podatkach dochodowych. Celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego i wdrożenie tym samym rozwiązań Dyrektywy UE. Ten obszar zmian dotyczy w szczególności dużych przedsiębiorców działających w grupach podmiotów powiązanych.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła m.in. podział na źródła dochodów, ogranicza koszty podatkowe z tytułu usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych i wprowadza w miejsce przepisów o cienkiej kapitalizacji nowy mechanizm ograniczenia kosztów podatkowych z tytułu finansowania dłużnego. Ustawa określa również zmiany dotyczące pozostałych przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerzono w szczególności zakres ulg i zwolnień.

Adresaci szkolenia – Podatki dochodowe. Zmiany w 2018 roku.

Ze względu na zróżnicowany charakter zmian i ich szeroki zakres, szkolenie adresowane jest do praktyków księgowych – w tym biur rachunkowych – oraz doradców podatkowych zajmujących się rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców niezależnie od rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmujące swoim zakresem podatki dochodowe ma na celu zapoznanie uczestników zajęć z uchwalonymi zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Prowadząca szkolenie omawia zmiany w podatkach dochodowych według stanu legislacji aktualnego na dzień szkolenia. Na zajęciach prezentowane jest również bieżące orzecznictwo i interpretacje podatkowych w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach. Szkolenie przedstawia zmiany w podatkach dochodowych prezentując również – w sposób ogólny – zmiany projektowane.


Oferta szkolenia Faktura VAT 2018 w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Podatki dochodowe. Zmiany w 2018 roku.”, edycja kursu: 2018-02-08  jest dostępne w BUR – Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.  Zobacz szczegóły.


Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt w sprawie szkolenia: Podatki dochodowe. Zmiany w 2018 roku. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Przepisy uszczelniające system podatkowy, w tym implementacja Dyrektywy Rady (UE)2016/1164

 1. Zmiany dotyczące podatkowych grup kapitałowych.
 2. Zmiany dotyczące kontrolowanej spółki zagranicznej (CFC).
 3. Rozszerzenie zakresu tzw. klauzuli nieruchomościowej.
 4. Wyodrębnienie w podatku CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i ustalenie zasad ustalania dochodu podatkowego z uwzględnieniem zasady rozdziału źródeł.
 5. Nowy limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu odsetek.
 6. Limity zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów usług niematerialnych oraz kosztów korzystania z wartości niematerialnych i prawnych.
 7. Doprecyzowanie pojęcia wartości niematerialnych i prawnych.
 8. Szczególne rozwiązanie dotyczące opodatkowania nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości.
 9. Podatek dochodowy od osób fizycznych – amortyzacja majątku trwałego otrzymanego tytułem dartym.
 10. Koszty finansowane z wyniku finansowego podatnika.
 11. Przeciwdziałanie nieodpłatnym transferom aktywów do podmiotów powiązanych.
 12. Przychody z nieodpłatnego zbycia rzeczy i praw na rzecz podmiotów powiązanych.
 13. Ograniczenie korzyści podatkowych z pracowniczych programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych i instrumentach finansowych – zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy upraszczające i doprecyzowującego – regulacje dotyczące głównie małych i średnich przedsiębiorców.

 1. Nowa wartość niskocennych środków trwałych.
 2. Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy (granica 1000 zł).
 3. Ograniczenie stosowania przepisów o cenach transferowych i dokumentacjach podatkowych dla wybranych podatników.
 4. Doprecyzowanie zasad określania dochodów z programów motywacyjnych.
 5. Ustalenie straty ze zbycia wierzytelności własnych, spisanie i umorzenie wierzytelności.

Zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych: nowa kwota wolna od podatku, wyższy limit kosztów  autorskich i inne zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku.

 1. Nowa kwota wolna od podatku i nowe kwoty zmniejszające podatek.
 2. Podwyższenie limitu kosztów autorskich i ograniczenie podmiotowe kosztów autorskich.
 3. Podwyższenie kwot zwolnień podatkowych dla świadczeń o charakterze socjalnym.
 4. Rozszerzenie innych zwolnień przedmiotowych.
 5. Limity przychodów w zakresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z prywatnego najmu.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej – zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo-rozwojowe.

Ogólna prezentacja projektu zmian wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – zmiany planowane na 2019 rok.

Czas na pytania uczestników szkolenia.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Katarzyna Tomala

Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca, ekspert.

Katarzyna Tomala jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego raz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.

Od 2003 roku posiada tytułu doradcy podatkowego,  jest wpisana do rejestru doradców podatkowych pod numerem 09887.

Katarzyna Tomala w latach 2001- 2007 była pracownikiem i wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.

Obecnie Katarzyna Tomala pełni funkcję członka zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Specjalizuje się m.in. w tematyce podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych w szczególności w działalności gospodarczej, audytów podatkowych, związku rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prowadzący szkolenia i warsztaty dla praktyków podatkowych oraz księgowych. Na zajęciach omawia problematykę kwot wolnych od podatku, kosztów uzyskania przychodów, amortyzacji podatkowej, wydatków związanych z reprezentacją, promocją i reklamą, kosztów nabycia i eksploatacji samochodów osobowych, najnowszych zmian w podatkach i planowanych nowelizacji przepisów związanych z rozliczeniami podatkowymi z Urzędami Skarbowymi.

Katarzyna Tomala jest autorka licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.