logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2019. Kwoty wolne.

Rewolucyjne zmiany w egzekucji ze zlecenia w 2019 roku. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, rola pracodawcy, egzekucja administracyjna i sądowa, zbieg egzekucji, maksymalne potrącenia i kwoty wolne, wzory dokumentów. Szkolenie prowadzi Renata Majewska.

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW 2019. Kompleksowe szkolenie dotyczące dokonywania potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych z wynagrodzenia za pracę i zasiłków pracowników oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

REWOLUCYJNE ZMIANY W EGZEKUCJI ZE ZLECEŃ.  Nowe regulacje prawne obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku w zakresie zmian w egzekucji ze zlecenia.

ANALIZA TRUDNIEJSZYCH PRZYPADKÓW.  Case study, konkretne przykłady. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za zgodą i bez zgody pracownika.

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA I SĄDOWA. Tytuł egzekucyjny i wykonawczy, zbieg egzekucji, zajęcie komornicze zasiłków. Kwoty dopuszczalne i wolne od potrąceń. Potrącenia dokonywane z umów o dzieło i zlecenia oraz zasiłków.

WARSZTATOWA FORMA ZAJĘĆ. Obliczanie poszczególnych rodzajów potrąceń pod względem rachunkowym. Zasady współpracy z organami egzekucyjnymi i redagowania pism.

Tytuł: Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2019. Kwoty wolne.

Prowadząca szkolenie: Renata Majewska.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą „TANIE GODZINY”.

Codziennie, do 31 grudnia 2018 roku, dodatkowy rabat 80 zł. Dokonaj zgłoszenia w godzinach 10-12.   Szczegóły oferty.

Szkolenie: Potrącenia z wynagrodzeń 2019. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę i zasiłków. Kurs w Warszawie.

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia? Dowiedz się wszystkiego o obowiązkach pracodawców.


Ochrona wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenia pracowników z mocy prawa podlegają ochronie. Prawną ochroną objęta jest płaca zasadnicza, dodatkowe wypłacane świadczenia, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia chorobowe jak również dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i należne odprawy. Przepisy prawa pracy zezwalają w uzasadnionych przypadkach na dokonywanie potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń.

Zmiany wynagrodzenia w 2019 roku

Od stycznia 2019 roku  wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynosi ono 2250 zł brutto. Efektem tego jest zmiana kwot wolnych od potrąceń. Dla wynagrodzeń (dla wszystkich wynagrodzeń obowiązuje kwota wolna, a nie tylko w wysokości minimalnego) otrzymywanych przez pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, po dokonaniu odliczeń składek i zaliczek na podatek, wolna od potrąceń jest najczęściej kwota 1633,78 zł.

Egzekucja sądowa i administracyjna z wynagrodzenia

W przypadku egzekucji sądowej i administracyjnej po otrzymaniu wezwania do zajęcia wynagrodzenia pracodawca jest obowiązany dokonać pomniejszenia wynagrodzenia nawet bez zgody pracownika.  Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków może odpowiadać finansowo za powstałe szkody. Ze względu na charakter potrąceń dzielonych na obowiązkowe i dobrowolne istnieją limity i ograniczenia w wysokości dokonywanych potrąceń oraz zasady i kolejność ich egzekwowania.

Cel szkolenia – Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2019 roku

Szkolenie ma przygotować uczestników zajęć do kompleksowego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków pracowników oraz wykonawców umów cywilnych. Uczestnicy poznają zasady wszczęcia i prowadzenia egzekucji sądowej i administracyjnej oraz zasad współpracy pracodawców z organami egzekucyjnymi i prawidłowego formułowania pism dotyczących dokonywania potrącenia z wynagrodzeń.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dotyczące potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń oraz zasiłków kierowane jest do osób związanych z naliczaniem wynagrodzeń, specjalistów do spraw wynagrodzeń i płac, księgowych, właścicieli i personelu biur rachunkowych.


Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych. Szkolenie. Polbi, Warszawa. Prowadzi Renata Majewska.

Poznaj zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków oraz prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę.


Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie omawiające zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzeń ma formę warsztatów. Omawiane zagadnienia wykładowca zaprezentuje na podstawie konkretnych, życiowych sytuacji. Prezentowane wyliczenia dotyczące potrąceń z wynagrodzeń będą dokonywane wspólnie z uczestnikami szkolenia na tablicy – prosimy o przyniesienie kalkulatorów. Na zajęciach przedstawione zostaną stosowne  interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i resortu pracy jak również najnowsze orzecznictwo dotyczące potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków.


Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia dotyczącego zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków oraz procedur egzekucji administracyjnej i sądowej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę

Prowadząca szkolenie „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2019. Kwoty wolne.” Renata Majewska jest praktykiem, ekspertem z zakresu wynagrodzeń i  wieloletnim wykładowcą. Warto skorzystać z jej szerokiej wiedzy dotyczącej obliczania wynagrodzeń i kalkulacji płac. Wykładowca poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując problemy konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście dokonywania potrącenia z wynagrodzeń za pracę i zasiłków.


Korzyści ze szkolenia, spotkanie z ekspertem

Szkolenie - Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Polbi – Warszawa.Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę o zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, poznają przepisy regulujące tę dziedzinę, poznają system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę, maksymalne wartości potrąceń i kwoty wolne oraz będą umieli wskazać potrącenia obowiązkowe i  dobrowolne.

Szkolenie - Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2019. Polbi – Warszawa.Osoby biorące udział w szkoleniu zostaną zapoznane z rolą i obowiązkami pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę, zasadami postępowania w przypadku zbiegów egzekucji z wynagrodzeń, sposobami dokonywania potrąceń i egzekucji z umów zlecenia, umów o dzieło i kontraktów menedżerskich oraz z zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Szkolenie - Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2019. Kwoty wolne. Polbi – Warszawa.Podczas warsztatów przećwiczone zostanie formułowanie pism, które występują podczas współpracy z organami egzekucyjnymi.

Zajęcia dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków uwzględniające rewolucyjne zmiany w egzekucji ze zleceń obowiązujące od stycznia 2019 roku oraz prezentujące nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków i z wynagrodzenia za pracę prowadzi RENATA MAJEWSKA –  Więcej o wykładowcy …

Opinie uczestników szkolenia

Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń dotyczących prawa pracy i rozliczeń z ZUS – Raporty Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2019. Kwoty wolne. Kurs w Warszawie.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl 

Program

 1. Bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników – mechanizmy i przykłady (m.in. zakaz zrzeczenia się, generalny nakaz wypłaty do ręki, terminy wypłat).
 2. System pomniejszeń wynagrodzenia za pracę – odliczenia a potrącenia.
 3. Rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny).
 4. Przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia.
 5. Potrącenia obowiązkowe a dobrowolne.
 1. Wyjaśnienie pojęć: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy.
 2. Potrącenia egzekucyjne a pozaegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę.
 3. Egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę (podobieństwa i różnice, określenie organów egzekucyjnych, sankcje).
 4. Wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji.
 5. Elementy i odczytywanie zajęcia z wynagrodzenia za pracę.
 6. Zestawienie składników wynagrodzeń.
 1. Kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne).
 2. Podstawa dokonania potrąceń.
 3. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń).
 4. Kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2018 roku, na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie).
 5. Faktyczna możliwa kwota potrącenia.

STUDIUM PRZYPADKU

Przykłady rozwiązywane wspólnie z Uczestnikami na tablicy:

 • potrącenie z nagrody i wynagrodzenia wypłaconych w jednym terminie,
 • potrącenie przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu,
 • zbieg potrąceń.
 1. Rozwiązanie stosunku pracy.
 2. Śmierć pracownika.
 3. Składniki długodystansowe, dodatkowe i w naturze.
 4. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

STUDIUM PRZYPADKU  

Obowiązkowe potrącenia z praw majątkowych.

 1. Zgoda pracownika – wzór dokumentu.
 2. Analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe (PKZP), opłaty na ubezpieczenia na życie).
 3. „Mieszane” potrącenia dobrowolne i ich znaczenie.
 4. Limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach.

STUDIUM PRZYPADKU  

Zbieg obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

 1. Obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu (m.in. formułowanie zestawienia składników wynagrodzeń).
 2. Informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym.
 3. Gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty.
 4. Kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny.

 1. Zbieg egzekucji komorniczych (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji komorniczych, ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji, potrącenia w rachunkach).
 2. Zbieg egzekucji administracyjnych (rezygnacja z udziału sądu w rozstrzyganiu tego zbiegu, pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych, ustalanie właściwego administracyjnego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach).
 3. Zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnej i komorniczej, określanie właściwego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach).

STUDIUM PRZYPADKU 

 • Omówienie każdego zbiegu egzekucji krok po kroku na przykładach.
 • Analiza i formułowanie pism o powstaniu zbiegów egzekucji.

Nowe regulacje dotyczące potrąceń z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.

 1. Świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu.
 2. Samodzielne zlecenie towarzyszące umowie o pracę.
 3. Stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 4. Jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne.

STUDIUM PRZYPADKU 

 • Jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie.
 • Zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia.
 1. Zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne).
 2. Potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
 3. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna.
 4. Etapy dokonywania potrąceń z zasiłków.

STUDIUM PRZYPADKU 

 • Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu.
 • Zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu dokonywania dobrowolnych i obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków oraz procedur egzekucji administracyjnej i sądowej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie poświęconemu tematyce dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń o pracę i umów zlecenia.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Renata Majewska

Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy. Szkolenia - Polbi, Warszawa.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Renata Majewska – Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac, potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

W swojej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sadowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń

Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków,  przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz  zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Renatę Majewską!


Renata Majewska – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć umiejętne wiązanie teorii z praktyką, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy i  wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.


Renata Majewska – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Faktura za szkolenie: Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2019. Kwoty wolne. Odroczony termin płatności. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Potracenia z wynagrodzeń 2019. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …


Oferta szkolenia Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018, kwoty wolne w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2019. Kwoty wolne.” w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2019-01-25

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 390 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 390 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-01-18 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.