logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019

Pracownik, pracodawca i środki w pracowniczym planie kapitałowym. PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe oraz pozostałe zmiany kadrowo-płacowe 2019. Szkolenie prowadzi Renata Majewska.

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie: Polbi, Warszawa.Szkolenie odpowiadające na pytanie: Po co jest PPK i jaką rolę ma spełniać Pracowniczy Plan Kapitałowy? Zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK. Współfinansowanie dodatkowego oszczędzania emerytalnego.

Tytuł: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019

Prowadząca szkolenie: Renata Majewska.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie, 22 marca 2019 roku – Termin gwarantowany!

Warszawa, Centrum LIM, Al. Jerozolimskie 65/79 (budynek Hotelu Marriott)


Różnice pomiędzy PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe a PPE (Pracownicze Plany Emerytalne). PPK czy PPE – co wybrać? Jak odprowadzić pierwszą składkę do PPK? Warsztaty przygotowujące do nowych obowiązków.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – Cele PPK, etapy i terminy wdrażania, uczestnicy (pracownicy, zleceniobiorcy itd.).

ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ – Elektronizacja i  skrócenie okresu przechowywania akt osobowych  i list płac,  zmiany w drukach przekazywanych do ZUS.

ZMIANY W EGZEKUCJI Z WYNAGRODZENIA – Rewolucyjne zmiany w dokonywaniu egzekucji z wynagrodzenia zleceniobiorców.

PRAWO PRACY 2019 – Najnowsze zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach w tym: wypłaty wynagrodzenia, ochrona danych, monitoring, dokumentacja czasu pracy, ustanie zatrudnienia w razie śmierci pracodawcy.


Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Polbi, Warszawa, R. Majewska.

Czy Ty i Twoja firma jesteście gotowi do wprowadzenia systemu dodatkowego oszczędzania emerytalnego?


Cel szkolenia – Pracownicze Plany Kapitałowe

Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów działów kadr i płac do nowych obowiązków czekających na nich w 2019 roku a związanych z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzającymi Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Zakres szkolenia – PPK 2019

Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak wdrażać pracownicze programy kapitałowe, w jaki sposób współpracować po nowemu ze związkami zawodowymi, jak zdigitalizować dokumentację pracowniczą, kiedy dokonywać potrąceń ze zlecenia?

 Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł.

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie omawiające problematykę PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) z punktu widzenia pracownika oraz  pracodawcy prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach.

Omawiane na szkoleniu zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego pracowniczym planom kapitałowym (PPK 2019) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Efekty szkolenia. Korzyści z udziału w zajęciach.

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Cel - Polbi, Warszawa, Renata Majewska.Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie i uporządkuje wiedzę w zakresie PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Wiedza - Polbi, Warszawa, Renata Majewska.Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik pozna cele, etapy i procedury tworzenia PPK oraz terminy wdrażania Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Umiejętności - Polbi, Warszawa, Renata Majewska.Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności analizowania uprawnień uczestnika PPK, dokonywania wpłat na PPK oraz terminy i technikę ich dokonywania.

Na zajęciach uczestnik pozna również nowe zasady współpracy ze związkami zawodowymi, możliwość elektronizacji oraz skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i list płac, aktualne zmiany w egzekucji z wynagrodzenia zleceniobiorców, jak również pozostałe zmian w prawie pracy i wynagrodzeniach wprowadzane w 2019 roku.

Opinie o szkoleniach, oceny zajęć

Na bieżąco prowadzimy ocenę oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń dotyczących rozliczeń z ZUS i prawa pracy. Raporty – Oceny Szkoleń.

Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Pracownicze Plany Kapitałowe PPK 2019. Kurs w Warszawie.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Szkolenie - PPK 2019 (Pracownicze Plany Kapitałowe). Polbi - Warszawa.

 1. Cel realizacji PPK (dodatkowa emerytura).
 2. Etapy i terminy wdrażania PPK przez kolejnych pracodawców.
 3. Uczestnicy PPK (pracownicy, zleceniobiorcy itd.)
 4. Umowy tworzące system PPK (umowa o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK) – elementy oraz terminy ich zawarcia.
 5. Wpłaty podstawowe i dodatkowe na PPK finansowane przez uczestnika i podmiot zatrudniający oraz terminy i technika ich dokonywania.
 6. Szczególne uprawnienia uczestnika (jednoczesny udział w kilku programach, zmiana pracodawcy, możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłata na wypadek śmierci uczestnika, wpłata powitalna, dopłata roczne).
 7. Wypłata transferowa środków PPK w razie zatrudnienia w kilku podmiotach, w razie rozwodu lub ustania wspólności majątkowej.
 8. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK (osiągnięcie 60 lat, świadczenie małżeńskie, cele mieszkaniowe, poważna choroba).
 1. Otwarcie związków zawodowych dla wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową.
 2. Zwolnienie od pracy na doraźną czynność związkową także dla zleceniobiorców.
 3. Sprawdzanie statusu zakładowej organizacji związkowej (informacja o liczebności członków co 6 miesięcy, skutkiem opóźnienia utrata statusu zoz, zastrzeżenia co do liczebności członków).
 4. Podniesie progów reprezentatywności ponadzakładowej i zakładowej organizacji związkowej.
 5. Uzgadnianie regulaminów ze związkami na nowych regułach i w świetle najnowszego orzecznictwa.
 6. Rozciągnięcie zakazu zwolnienia z pracy na działaczy „pozaetatowych”.

Elektronizacja oraz skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i list płac.

 1. Najnowsze planowane zmiany w pozyskiwaniu danych od kandydatów do pracy i pracowników.
 2. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej krok po kroku.
 3. Obowiązkowe skrócenie okresu przechowywania.
 4. Dobrowolne skrócenie okresu przechowywania.
 5. Zmiany w drukach przekazywanych do ZUS.

Rewolucyjne zmiany w dokonywaniu egzekucji z wynagrodzenia zleceniobiorców

 1. Zlecenie będące jedynym źródłem utrzymania.
 2. Zlecenie jako umowa powtarzalna i służąca utrzymaniu zleceniobiorcy.
 3. Rozbieżności w ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń ze zlecenia (interpretacje urzędów).
 4. Dokonywanie egzekucji administracyjnej ze zlecenia.

Pozostałe zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach w 2019 roku.

 1. Wypłata wynagrodzenia na konto.
 2. Ochrona danych socjalnych pozyskiwanych od osób ubiegających się o świadczenie z ZFŚS.
 3. Ustanie zatrudnienia w razie śmierci pracodawcy (zarząd sukcesyjny).
 4. Monitoring pracowników – jak go wdrożyć.
 5. Zmiany w tworzeniu dokumentacji czasu pracy.
 6. Nowe obowiązki pracodawców wynikające z ustawy o jawności życia publicznego.
 7. Rozszerzenie możliwości sprawdzania niekaralności członków załogi.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Renata Majewska

Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy. Szkolenia - Polbi, Warszawa.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Renata Majewska – Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac, potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

W swojej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sadowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń

Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków,  przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz  zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Renatę Majewską!

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

Renata Majewska – wysokie oceny uczestników szkoleń

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć umiejętne wiązanie teorii z praktyką, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy i  wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Potwierdzają to wyniki anonimowych ankiet prowadzonych zgodnie z Certyfikatem Jakości spełniającym wymagania normy ISO 9001:2015. Zobacz, jak oceny otrzymuje.

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.


Renata Majewska – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK 2019). Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK 2019). Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK 2019) w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.