logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego

Kompleksowe szkolenie od podstaw - 3 dni. Majątek trwały - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: klasyfikacja, wycena, ewidencja, amortyzacja i inwentaryzacja.

Szkolenie: Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego. Kurs dla wszystkich zainteresowanych tematyką ewidencji i zarządzania majątkiem trwałym. Poznaj zasady nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych należności, inwestycji i rozliczeń międzyokresowych kosztów. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w praktyce – warsztatowa forma szkolenia.

 

Tytuł kursu: Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego.

Prowadzący: Andrzej Kępa.

Warsztaty od podstaw: 3 dni, 24 godziny, zajęcia 9:00-16:00.

Lokalizacja: Katowice, Łódź, Poznań, Warszawa.


Cena: 960 zł netto / 960 zł brutto za osobę (VAT zw.)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie – Środki trwałe w praktyce


Szkolenie: Środki trwałe. Kurs: Specjalista ds. majątku trwałego. Polbi – Warszawa.

Akademia specjalistów do spraw majątku trwałego. Definicje i zasady klasyfikacji. Wycena (wartość początkowa środka trwałego, wartość bilansowa środka trwałego), amortyzacja, remonty, ulepszenia, konserwacja, ewidencja środków trwałych w budowie (inwestycje), umorzenia. Majątek trwały – inwentaryzacja majątku oraz różnice poinwentaryzacyjne.


 

Kurs – 3 dni, 24 godziny. Szkolenie porusza wszystkie kluczowe problemy spotykane w praktyce gospodarowania środkami trwałymi. Zajęcia prowadzimy głównie w Warszawie.

Warsztaty od podstaw. Na szkoleniu omawiamy każdy etap okresu pozostawania środka trwałego w jednostce, od momentu jego pozyskania aż do rozchodu oraz aktualne problemy dotyczące ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

KSR 11 – „Środki trwałe”. Szkolenie obejmuje nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym wprowadzone Krajowym Standardem Rachunkowości – „Środki Trwałe”.

 


Szkolenie - Środki trwałe. Majątek trwały - Akademia specjalistów do spraw majątku trwałego. Warszawa - Kurs: 3 dni.

Zostań specjalistą do spraw środków trwałych – zapraszamy na kurs! Duża dawka praktycznej wiedzy.


 

Wykaz tematów na kursie Specjalista ds. środków trwałych

Szkolenie z zakresu majątku trwałego obejmuje 24 godziny wykładowe, na które składają się:

 1. Ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i prawa podatkowego (8 godzin).
 2. Amortyzacja środków trwałych (8 godzin).
 3. Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych (4 godziny).
 4. Przykład kompleksowej ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji  (4 godziny).

 

Środki trwałe i WNiP – szkolenie


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przysparzają licznych problemów i budzą wątpliwości co do zasad ustalania wartości początkowej środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia), ewidencjonowania, amortyzacji, prawidłowego rozliczania kosztów  ulepszenie czy  remontu oraz umarzania środka trwałego. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy (teoria i praktyka).

 

Adresaci szkolenia – Środki trwałe od podstaw


Szkolenie „Akademia specjalistów do spraw środków trwałych w firmie, przedsiębiorstwie, urzędzie, instytucji” przeznaczone jest dla osób, które:

chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym (służby administracyjne i techniczno-inżynieryjne),

pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę,

pracują na stanowisku księgowego, samodzielnego lub głównego księgowego.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 50 ZŁ !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Dla kogo? (grupa docelowa)

Zajęcia omawiające wszystkie kluczowe aspekty praktycznego gospodarowania środkami trwałymi adresowane są do pracowników działów finansowych i działów księgowości, właścicieli i personelu biur rachunkowych, pracowników związanych z gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem, analityków i kontrolerów finansowych oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych należności, inwestycji i rozliczeń międzyokresowych kosztów.

 

Rezultaty szkolenia. Korzyści dla uczestników zajęć


Po ukończeniu szkolenia uczestnik zajęć:

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: pojęcia i definicje.będzie znał oraz utrwali sobie podstawowe pojęcia i definicje dotyczące majątku trwałego od momentu wprowadzenia do ewidencji aż do likwidacji,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: przepisy dotyczące aktywów.

zostanie zapoznany z przepisami dotyczącymi aktywów trwałych, podniesie swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie zasad ewidencji, wyceny, amortyzacji i umarzania środków trwałych,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: zapoznanie z przepisami dotyczącymi aktywów trwałych.pozna wymogi dotyczące ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych i bilansowych,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: ewidencja środków trwałych.pozna metody amortyzacji a podczas praktycznych zajęć przećwiczy naliczanie i księgowanie odpisów amortyzacyjnych dotyczących majątku trwałego,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: metody amortyzacji.nabędzie umiejętności rozpoznawania i rozróżniania kosztów poniesionych na remonty, oraz ulepszenie środków trwałych,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: koszty remontów i ulepszeń.będzie umiał samodzielnie: prowadzić ewidencje środków trwałych, dokonywać wyceny i odpisów amortyzacyjnych i umarzać środki trwałe,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: wycena i odpisy amortyzacyjne.pozna zasady rozliczania remontów, ulepszeń i konserwacji środków trwałych oraz planowania oraz realizacji zadań związanych inwentaryzacją oraz rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem.nabędzie umiejętność prawidłowego identyfikowania problemów pojawiające się podczas wykonywania obowiązków dotyczących gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem.

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę


Zajęcia na kursie dotyczącym środków trwałych są prowadzone w formie warsztatów w oparciu o autorskie programy. Wykładowca poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując omawiane zagadnienia związane z majątkiem trwałym konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście tematu: „Środki trwałe – specjalista do spraw majątku trwałego”.

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

 

Akademia specjalisty ds majątku trwałego – Środki trwałe


Majątek trwały – Vademecum. Kompendium wiedzy dla specjalisty ds. majątku trwałego. Definicje: składniki majątku – grunty (prawo użytkowania wieczystego gruntu), budynki, lokale, prawa do lokali, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe, dokumenty księgowe, wycena początkowa, okres ekonomicznej użyteczności, wartość rezydualna, metody amortyzacji i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i likwidacja środków trwałych, modernizacja środka trwałego, zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych, niedobory i nadwyżki oraz majątek trwały w sprawozdaniu finansowym.

 

Majątek trwały – Aspekty podatkowe i bilansowe


Regulacje prawne dotyczące majątku trwałego. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych, CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, VAT – podatek od towarów i usług, ustawa o rachunkowości i Klasyfikacja Środków Trwałych. Koszty uzyskania przychodu, stawki amortyzacji, aktywa trwałe o niskiej wartości, inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki i budowle wzniesione na cudzym gruncie, samochody, najem, dzierżawa, leasing. Przychody i koszty podatkowe przy sprzedaży majątku.

 


Specjalista ds. majątku trwałego. Szkolenie: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Polbi – Warszawa.

Poznaj szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych!


 

KSR 11 – Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki Trwałe”

Program szkolenia uwzględnia nowe przepisy. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105) a także uproszczenia ewidencyjne dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.

 

Środki trwałe – ewidencja księgowa.


Majątek trwały – obowiązkowa ewidencja, dowody księgowe. Druk OT – dokument przyjęcia środka trwałego do ewidencji, druk LT – dokument likwidacji środka trwałego. Wykorzystywanie środka trwałego w działalności gospodarczej i jego bieżąca ewidencja. Praktyka – kluczowe problemy przy wystawianiu dokumentów związanych z majątkiem trwałym w firmie, przedsiębiorstwie, jednostce, urzędzie czy instytucji.

 

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wynikającym z posiadanego przez Polbi Certyfikatu ISO 9001:2015 prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursu: Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego. Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu zagadnień dotyczących ewidencji i zarządzania majątkiem trwałym otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT. Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem. Konto do wpłat należności za szkolenie: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 


Kontakt w sprawie szkolenia – Środki trwałe

Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego. Kontakt z sprawie szkolenia. Kurs: Majątek trwały od podstaw. Polbi - Warszawa.

Koordynator, opiekun szkolenia

Karol Nowicki

telefon: 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego

 1. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 2. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
 3. Różnice i kryteria definiujące majątek trwały w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.
 4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.
 5. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).
 6. Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji.
 7. Likwidacja środków trwałych.
 8. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.
 9. Remonty, ulepszenia, konserwacja, naprawy w ewidencji środków trwałych.
 10. Części składowe, dodatkowe i peryferyjne w ewidencji środków trwałych.
 11. Inwestycje w obcy środek trwały.
 12. Niskocenne składniki majątku trwałego – zmiana progu wartości.
 13. Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.
 14. Wartości niematerialne i prawne.
 1. Pojęcie amortyzacji i umorzenia.

 2. Metody amortyzacji bilansowej – odwzorowujące okres ekonomicznej użyteczności (przykłady).

 3. Metody amortyzacji podatkowej – liniowa, przyspieszona i  wg. indywidualnych stawek (przykłady).

 4. Możliwość zrównania amortyzacji bilansowej z amortyzacją podatkową dla mikro i małych przedsiębiorców (projekt).

 5. Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych

 1. Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.

 2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

 3. Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).

 4. Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

 5. Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.).

 6. Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

Wymagana dodatkowa dokumentacja w odrębnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.


Wykaz aktów prawnych omawianych na kursie majątek trwały w praktyce.

▶️  Program szkolenia uwzględnia nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105) a także przepisy dotyczące uproszczeń ewidencyjnych dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.

▶️  Przepisy prawne omawiane podczas szkolenia. Wykaz aktów prawnych omawianych na kursie majątek trwały w praktyce.

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 4. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
 14. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”.

Katowice - Centrum miasta

Nasze szkolenia prowadzone w Katowicach organizujemy korzystając z poniższych lokalizacji:

Hotel Katowice – Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice


Centrum Biznesowe „Mickiewicza”– ul. Adama Mickiewicza 15, 40-951 Katowice


Centrum Biznesowe „Opolska” – ul. Opolska 22, 40-084 Katowice


Katowice. Centrum miasta - szkolenia i kursy. Polbi.

Sale wykładowe w samym centrum Katowic w pobliżu dworców autobusowych i kolejowych.


Łódź - Centrum miasta

Sale szkoleniowe w samym centrum Łodzi. Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w ŁDK.

Łódzki Dom Kultury (ŁDK), ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź


W Łodzi korzystamy z sal wykładowych znajdujących się w w samym centrum miasta.


Poznań - Centrum miasta

Sale szkoleniowe w samym centrum Poznania. Uczestników szkoleń zazwyczaj zapraszamy na zajęcia do NOT-Poznań lub do Centrum szkoleniowo-konferencyjnego KOCHTEX.

NOT Poznań – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Not Rada w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań


KOCHTEX – Centrum szkoleniowo-konferencyjne, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.


Poznań, Centrum miasta. Szkolenia, kursy - Polbi.


Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent, wykładowca POLBI. Działamy na rynku szkoleń. Prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty komputerowe, seminaria i ćwiczenia z zakresu środków trwałych.Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone przez Andrzeja Kępę!

Andrzej Kępa - Wykładowca, trener, dydaktyk, ekspert. Szkolenia - Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 


Andrzej Kępa – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Szkolenie: Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego. Polbi – Warszawa. Odroczony termin płatności.

Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Dzień pierwszy szkolenia: 8:30 – Rejestracja uczestników zajęć.

Organizacja szkolenia: Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego. Polbi – Warszawa.

Dzień pierwszy, drugi i trzeci szkolenia:

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje 24 godziny wykładowe, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Ramowy plan szkolenia: Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego.

1. Część pierwsza szkolenia 9:00-10:30 2 godziny lekcyjne
2. Przerwa 10:30-10:45 15 minut
3. Część druga szkolenia 10:45-13:00 3 godziny lekcyjne
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30 30 minut
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00 2 godziny lekcyjne
6. Przerwa 15:00-15:15 15 minut
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00 1 godzina lekcyjna

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu na kursie: Środki trwałe – Specjalista do spraw majątku trwałego. Polbi – Warszawa.

Wzór zaświadczenia.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia obejmującego problematykę ewidencyjną, księgową i podatkową dotyczącą majątku trwałego. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia z zakresu majątku trwałego otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się: normy prawne i interpretacje, orzecznictwo sądowe oraz wzorce dokumentów.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019


KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Szkolenie: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Kurs dla specjalistów ds. majątku trwałego. Informacje - Polbi, Warszawa.


Oferta szkolenia: Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Oferta kursu „Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego” jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych. Polecamy kompleksowe szkolenie od podstaw z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zarządzanie majątkiem firmy w praktyce.

 

Korzystaj z dofinansowania szkoleń!

Ubiegaj się o wsparcie finansowe.

W celu uzyskania wsparcie na szkolenie należy zgłosić się właściwego Operatora czyli instytucji, która zajmuje się finansowaniem usług szkoleniowych i doradczych  i złożyć wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych – BUR. Więcej informacji …

 

➡️ 23, 24 i 25 października 2019 roku, Warszawa – Oferta szkolenia w BUR.

➡️ 28, 29 i 30 października 2019 roku, Łódź – Oferta szkolenia w BUR.

➡️ 6, 7 i 8 listopada 2019 roku, Katowice – Oferta szkolenia w BUR.

➡️ 20, 21 i 22 listopada 2019 roku, Poznań – Oferta szkolenia w BUR.

➡️ 27, 28 i 29 listopada 2019 roku, Warszawa – Oferta szkolenia w BUR.

 

Wyraź swoją opinię o szkoleniu


Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.

 

Szkolenie zamknięte, wewnętrzne, na zamówienie


Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić szkolenie dotyczące tematyki majątku trwałego (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, długookresowe: należności, inwestycje, rozliczenia międzyokresowe) w formule szkolenia zamkniętego. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego dotyczącego środków trwałych prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Facebook i Twitter


Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2019-10-23 do 2019-10-25

Kurs: 3 dni, 24 godziny, zajęcia - 9:00-16:00.

Cena dla osoby: 1250 zł 960 zł *

Cena dla wielu osób: 1090 zł 960 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-10-11 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Łódź - Centrum miasta

Termin: 2019-10-28 do 2019-10-30

Kurs: 3 dni, 24 godziny, zajęcia - 9:00-16:00.

Cena dla osoby: 1250 zł

Cena dla wielu osób: 1090 zł

Katowice - Centrum miasta

Termin: 2019-11-06 do 2019-11-08

Kurs: 3 dni, 24 godziny, zajęcia - 9:00-16:00.

Cena dla osoby: 1250 zł

Cena dla wielu osób: 1090 zł

Poznań - Centrum miasta

Termin: 2019-11-20 do 2019-11-22

Kurs: 3 dni, 24 godziny, zajęcia - 9:00-16:00.

Cena dla osoby: 1250 zł

Cena dla wielu osób: 1090 zł

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2019-11-27 do 2019-11-29

Kurs: 3 dni, 24 godziny, zajęcia - 9:00-16:00.

Cena dla osoby: 1250 zł

Cena dla wielu osób: 1090 zł