logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego

Szkolenie - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne od podstaw. Ewidencja i wycena, amortyzacja, remonty, ulepszenia, naprawy, umorzenia. Inwentaryzacja i różnice poinwentaryzacyjne. Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym. Trzydniowy kurs w Warszawie.

Kurs: Środki trwałe. Akademia specjalistów do spraw majątku trwałego.

Tytuł kursu: Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego

Prowadzący: Andrzej Kępa

Warsztaty od podstaw: 3 dni, 24 godziny, zajęcia 9:00-16:00.


Cena: 890 zł netto / 890 zł brutto za osobę.


Program szkolenia uwzględnia nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105) a także projektowane od 2018 r. uproszczenia ewidencyjne dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.


Szkolenie - Środki trwałe w firmie, przedsiębiorstwie, instytucji. Akademia specjalistów do spraw majątku trwałego.


Dla kogo – adresaci szkolenia, grupa docelowa

Szkolenie „Akademia specjalistów do spraw środków trwałych w firmie, przedsiębiorstwie, urzędzie, instytucji” przeznaczone jest dla osób, które:

 • chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym,
 • pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę,
 • pracują na stanowisku księgowego, samodzielnego lub głównego księgowego.

Zajęcia adresowane są także do pracowników działów finansowych i działów księgowości, właścicieli i personelu biur rachunkowych, osób zawodowo odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową, pracowników związanych z gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem, analityków i kontrolerów finansowych oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wykaz tematów na kursie Specjalista ds. środków trwałych

Szkolenie obejmuje 24 godziny wykładowe, na które składają się:

 1. Ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i prawa podatkowego – 8 godzin lekcyjnych.
 2. Amortyzacja środków trwałych – 8 godzin lekcyjnych.
 3. Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych – 4 godziny lekcyjne.
 4. Przykład kompleksowej ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji – 4 godziny lekcyjne.

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę

Wykładowca poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując problemy konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście tematu: Środki trwałe.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Przepisy omawiane na kursie – wykaz aktów prawnych

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 4. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
 14. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”.

Szkolenie zamknięte, wewnętrzne, na zamówienie

Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić szkolenie dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formule szkolenia zamkniętego. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Akademia specjalisty – Środki trwałe

Środki trwałe. Vademecum – kompendium wiedzy dla specjalisty ds. majątku trwałego. Definicje: składniki majątku – grunty (użytkowanie wieczyste gruntu), budynki, lokale, prawa do lokali, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe, Klasyfikacja Środków Trwałych, ustawa o rachunkowości, dokumenty księgowe, wycena początkowa, okres ekonomicznej użyteczności, wartość rezydualna, metody amortyzacji i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i likwidacja środków trwałych, modernizacja środka trwałego, zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych, niedobory i nadwyżki, sprawozdania finansowe. Aspekty podatkowe: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT), koszty uzyskania przychodu, stawki amortyzacji, rzeczowe aktywa trwałe o niskiej wartości, inwestycje w obcych środkach trwałych, samochody, najem, dzierżawa, leasing. Przychody i koszty podatkowe przy sprzedaży majątku. Zagadnienia kontrowersyjne.

Środki trwałe – ewidencja księgowa.

Przyjęcie środka trwałego na stan. Druk OT – dokument przyjęcia środka trwałego, LT – dokument rozchodu środka trwałego. Druk LT – dowód księgowy, likwidacja środka trwałego. OT – dowód księgowy, przyjęcie środka trwałego do ewidencji. Wykorzystywanie środka trwałego w działalności gospodarczej. Postawienie w stan likwidacji, protokół likwidacji środka trwałego. Praktyka – kluczowe problemy.


Koordynator szkolenia – „Środki trwałe”.

Kontakt z sprawie szkolenia - Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego. Kurs od podstaw w Warszawie.Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego

 1. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 2. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
 3. Różnice i kryteria definiujące majątek trwały w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.
 4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.
 5. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).
 6. Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji.
 7. Likwidacja środków trwałych.
 8. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.
 9. Remonty, ulepszenia, konserwacja, naprawy w ewidencji środków trwałych.
 10. Części składowe, dodatkowe i peryferyjne w ewidencji środków trwałych.
 11. Inwestycje w obcy środek trwały.
 12. Niskocenne składniki majątku trwałego – zmiana progu wartości.
 13. Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.
 14. Wartości niematerialne i prawne.
 1. Pojęcie amortyzacji i umorzenia.

 2. Metody amortyzacji bilansowej – odwzorowujące okres ekonomicznej użyteczności (przykłady).

 3. Metody amortyzacji podatkowej – liniowa, przyspieszona i  wg. indywidualnych stawek (przykłady).

 4. Możliwość zrównania amortyzacji bilansowej z amortyzacją podatkową dla mikro i małych przedsiębiorców (przykłady).

 5. Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych

 1. Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.

 2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

 3. Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).

 4. Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

 5. Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.).

 6. Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

Wymagana dodatkowa dokumentacja w odrębnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Program szkolenia uwzględnia nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105) a także projektowane od 2018 r. uproszczenia ewidencyjne dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/76, 00-657Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolmsjie 65/75.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.

Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent, wykładowca POLBI. Działamy na rynku szkoleń. Prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty komputerowe, seminaria i ćwiczenia z zakresu środków trwałych.Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca-praktyk, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

Wysokie oceny uczestników szkoleń

Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy.

Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

Współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

 Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń

Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Szkolenia prowadzone przez Andrzeja Kępę

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Kurs na specjalistę ds. majątku trwałego
 • Kurs księgowości – od podstaw
 • Kurs na głównych księgowych
 • Kurs kadrowo-płacowy
 • Inwentaryzacja – procedury – rozliczenia
 • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości
 • Bilanse, zamknięcie roku, zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne
 • Środki trwałe w ujęciu bilansowym, Krajowe Standardy Rachunkowości


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone przez Andrzeja Kępę!

Andrzej Kępa - Wykładowca, dydaktyk

Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca-praktyk, doświadczony dydaktyk. Wiedzą praktyczną zdobytą na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego dzieli się na szkoleniach, warsztatach i kursach prowadzonych w formie otwartej  jak i zamkniętej. Pełne dossier wykładowcy …

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Baza Usług Rozwojowych

Szkolenia organizowane przez Polbi można znaleźć w BUR PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP

2017-10-02T11:31:44+00:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP

Szkolenia organizowane przez Polbi można znaleźć w BUR PARP.

Renomowani wykładowcy

Prowadzący szkolenia to specjaliści, eksperci i praktycy.

Zapraszamy na zajęcia do Polbi!

Dział szkoleń.

2017-10-02T11:56:50+00:00

Zapraszamy na zajęcia do Polbi!

Dział szkoleń.

Prowadzący szkolenia to specjaliści, eksperci i praktycy.

Korzystne ceny szkoleń!

Proponujemy jedną z najlepszych cen szkoleń, warsztatów i kursów.

Sprawdź nasze oferty specjalne, aktualne promocje i rabaty.

2017-10-02T12:23:37+00:00

Sprawdź nasze oferty specjalne, aktualne promocje i rabaty.

Proponujemy jedną z najlepszych cen szkoleń, warsztatów i kursów.

7-dniowy termin płatności!

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

Za fakturę można zapłacić po zajęciach.

2017-10-02T13:12:13+00:00

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

Za fakturę można zapłacić po zajęciach.

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Szkolenia bez VAT

Nasze szkolenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Zapraszamy na nasze szkolenia i kursy!

2017-10-03T09:57:42+00:00

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Zapraszamy na nasze szkolenia i kursy!

Nasze szkolenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Palcówka oświatowa, nadzór pedagogiczny

Szkolenia i kursy mają zapewniony nadzór pedagogiczny.

Zajęcia odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty, są objęte systemem oświaty.

2017-10-03T10:23:26+00:00

Zajęcia odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty, są objęte systemem oświaty.

Szkolenia i kursy mają zapewniony nadzór pedagogiczny.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

Organizacja szkolenia

Rejestracja uczestników szkolenia – dzień pierwszy godzina 8:30.

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

Dzień pierwszy, drugi i trzeci:

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje 24 godziny wykładowe, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego dotyczącego środków trwałych prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Oferta szkolenia: Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Oferta kursu „Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego” jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Polecamy kompleksowe szkolenie od podstaw z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zarządzanie majątkiem firmy w praktyce. Zobacz szczegóły oferty.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2018-01-24 do 2018-01-26

Kurs: 3 dni, 24 godziny, zajęcia - 9:00-16:00.

Cena dla osoby: 1090 zł 890 zł *

Cena dla wielu osób: 990 zł 890 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2018-01-15