logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

VAT UE 2018 – Obrót międzynarodowy

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym - import i eksport towarów lub usług. Szkolenie dla rozliczających wewnątrzwspólnotowe transakcje - VAT UE 2018.

Szkolenie VAT UE 2018. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe. Podatek w transakcjach wewnątrzunijnych. Zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. Obrót międzynarodowy, stawki podatku VAT w obrocie transgranicznym, VAT 0%. Praktyka i orzecznictwo TSUE. Podatek VAT w międzynarodowym obrocie towarowym – WDT, WNT. Kurs: Międzynarodowy podatek od towarów i usług: sprzedaż towarów za granicę, zakup towaru z Unii Europejskiej.

Tytuł: VAT UE 2018 – Obrót międzynarodowy.

Prowadzący: Tomasz Wojewoda.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie: VAT UE 2018 - Obrót międzynarodowy. Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowym.

Poznaj obowiązki podatnika podatku VAT w obrocie międzynarodowym. Prawidłowo rozliczaj podatek w transakcjach zagranicznych.


Cel szkolenia – VAT w obrocie międzynarodowym

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką dotyczącą wewnątrzwspólnotowych rozliczeń podatku VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Zajęcia oprócz elementów teoretycznych będą miały charakter praktyczny oraz zakończą się dyskusją prowadzącego wykład z uczestnikami szkolenia i czasem na indywidualne konsultacje i pytania.

Założenia dydaktyczne kursu

Szkolenie uzupełniający wiedzę dotyczącą podatku VAT w obrocie transgranicznym. Kurs dla osób pracujących w działach księgowości i działach finansowych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczania z zakresu podatków od towarów i usług w transakcjach zagranicznych.

Grupa docelowa – adresaci szkolenia

Szkolenie dotyczące podatku od towarów i usług w obrocie międzynarodowym (VAT UE 2018 – Obrót międzynarodowy) skierowane jest do  głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.


Masz wątpliwości – zapytaj wykładowcę

Prowadzący szkolenie „VAT UE 2018 – Obrót międzynarodowy” jest praktykiem, ekspertem z zakresu podatków i wieloletnim wykładowcą. Warto skorzystać z jego szerokiej wiedzy dotyczącej  rozliczania podatku od towarów i usług w handlu zagranicznym.

Zachęcamy do zadawania pytań

Zachęcamy uczestników zajęć do zgłaszania wątpliwości. Kurs jest okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście prawidłowych rozliczeń z tytułu podatku VAT w imporcie i eksporcie towarów i usług.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Zakres szkolenia

Szkolenie – VAT w obrocie międzynarodowym (VAT UE 2018). Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE. Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej. Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zagranicznych. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Transakcje łańcuchowe i trójstronne. Opodatkowanie dostaw. Eksport i import towarów, świadczenie usług. Zerowa stawka VAT. Podatek wewnątrzunijny. Ustalenie miejsca opodatkowania. Obowiązki ewidencyjne ciążące na podatnikach rozliczających usługi oraz sprzedaż i zakup towarów w handlu zagranicznym. Podróże służbowe. Usługi niematerialne. Reklama i marketing. Licencje, prawa autorskie.


Kontakt w sprawie szkolenia

Szkolenie: VAT UE 2018 - Obrót międzynarodowy. Kontakt z koordynatorem kursu. Polbi – Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Międzynarodowe transakcje łańcuchowe. Prawidłowe dokonywanie rozliczeń w obrocie transgranicznym.

Praktyczne rozliczanie obrotu transgranicznego na gruncie przepisów ustawy o VAT.

Międzynarodowe transakcje łańcuchowe.  Zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).

Wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania transakcji łańcuchowych (co oznacza sformułowanie „podmiot organizujący wysyłkę lub transport”).

Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne oraz procedura uproszczona. Zasady opodatkowania, dokumentowanie, wymogi formalne faktury, obowiązki sprawozdawcze.

Zmiany w podatku VAT w zakresie potrącania VAT-u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem.

Rozliczanie importu usług – moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, zaliczki, podstawa opodatkowania, potrącanie podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania itp.).

Warunki do potrącenia podatku naliczonego w przypadku importu usług i nabycia towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego.

Zasady określania miejsca wykonania czynności przy świadczeniu usług w obrocie międzynarodowym.

Sposób rozliczania usług transportowych i spedycyjnych w obrocie międzynarodowym.

Dokonywanie rozliczeń w obrocie międzynarodowym obejmujących:  zagraniczne podróże służbowe, usługi niematerialne, reklama, marketing, licencje, prawa autorskie, usługi doradcze i zarządcze, najem, dzierżawa, pośrednictwo, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe itp.

Import usług związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) i importem towarów – stosowanie stawki podatku VAT 0%.

Stawka podatku VAT 0% – usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, usługi transportu międzynarodowego itp.).

Reguły rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP – moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie itp.

Dokonywanie rozliczeń, dokumentowanie nabycia towarów w Polsce od podmiotów zagranicznych.

Określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT).

Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WNT), moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a terminy do rozliczania dostaw w świetle przepisów ustawy o VAT.

Zasady opodatkowania zaliczek związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów i wewnątrzwspólnotową dostawą towarów oraz eksportem towarów.

Zasady prawidłowego dokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Przemieszczanie własnych towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, niedobory, korekty, kursy walut, itp.).

Zmiany w sposobie rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Zasady potrącenia VAT-u naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT).

Przypadki, kiedy nie rozlicza się wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), mimo, że nastąpił przywóz towarów z innego kraju Unii Europejskiej.

Dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych z zastosowaniem magazynu konsygnacyjnego – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT.

Przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP – kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich – zasady opodatkowania podatkiem VAT.

Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie, w drodze darowizny itp. – zasady opodatkowania.

Zasady rozliczeń podatkowych w przypadku straty w środkach trwałych i obrotowych nabytych w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) lub importu towarów.

Zwroty reklamacyjne towarów z importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – zasady rozliczeń podatkowych.

Zasady składania deklaracji oraz informacji podsumowujących przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów oraz w przypadku świadczenia usług dla podmiotów zagranicznych.

Szczególne procedury podatkowe w obrocie międzynarodowym: sprzedaż wysyłkowa, nabycie towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego itp.

Rozliczanie importu towarów z krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady potrącania podatku naliczonego itp.).

Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z importem towarów (niedobory, sprzedaż w składzie celnym, zaniżona wartość celna, zaniżona stawka podatku VAT, zawyżona kwota podatku VAT, powrotny przywóz towarów, zwolnienia itp.).

Zasady rozliczania eksportu towarów do krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).

Przypadki, w których podatnik nie może pomniejszyć podatku należnego o podatek naliczony.

Zmiany obowiązujące w zakresie „zwrotu bezpośredniego” nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Pozostałe zagadnienia związane z podatkiem od towarów i usług w obrocie międzynarodowym.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania i zgłaszanie wątpliwości przez uczestników szkolenia dotyczące omawianego materiału z zakresu międzynarodowych transakcji łańcuchowych i podatku w transakcjach wewnątrzunijnych oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w zajęciach.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Tomasza Wojewodę!


Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.


Tomasz Wojewoda – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: VAT UE 2018 – Obrót międzynarodowy. Polbi – Warszawa.TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

Za fakturę można zapłacić po zajęciach.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Oferta szkolenia VAT UE 2018 - Obrót międzynarodowyw Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „VAT UE 2018 – Obrót międzynarodowy (import i eksport towarów lub usług)”, w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.