logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2019

Zakładowy fundusz socjalny. Działalność socjalna, ZFŚS 2019 - zasady tworzenia, aktualne wysokości odpisów, uprawnienie do korzystania, rodzaje świadczeń, dokumentacja i regulaminy. RODO - dane osobowe na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego.

SZKOLENIE: FUNDUSZ SOCJALNY.  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 w praktyce.

ZFŚS – ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA.  Kurs gospodarowania środkami funduszu – najnowsze zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w przepisach podatkowych.

REGULAMIN SOCJALNY.  Zasady tworzenia regulaminu krok po kroku. Warsztatowa forma zajęć. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych, komisje socjalne.

ANALIZA TRUDNIEJSZYCH PRZYPADKÓW.  Case study, konkretne przykłady. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.

PRZYZNAWANIE POMOCY SOCJALNEJ.  Wniosek osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego, regulamin działania komisji socjalnej, umowa pożyczki mieszkaniowej.

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.  Przetwarzanie danych osobowych w działalności socjalnej. Zasady gromadzenia dokumentów w świetle regulacji RODO.

PROGRAM 500+.  Dochód dla celów socjalnych, wysokość wsparcia z ZFŚS.

Tytuł: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2019.

Prowadząca szkolenie: Renata Majewska.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Kurs - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce. ZFŚS 2019. Szkolenie - Nowa wysokości odpisów na fundusz socjalny.

ZFŚS 2019 – Zasady tworzenia, wysokość odpisów, świadczenia.


Opis szkolenia

Jednodniowe szkolenie (kurs) o charakterze wykładowo-warsztatowym na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku, z uwzględnieniem najnowszych przepisów i ich interpretacji oraz planowanych zmian regulacji prawnych. Co to jest zakładowy fundusz socjalny, jak obliczać odpisy na ZFŚS i ich wysokość – kwoty w 2018 i 2019 roku, kto może korzystać ze środków funduszu socjalnego? Zagadnienia związane z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Najnowsze zmiany w opodatkowaniu świadczeń socjalnych: nowelizacja przepisów ustawy o ZFŚS oraz  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych).

Adresaci szkolenia, grupa docelowa, profil uczestnika

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce przeznaczone jest dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców. Kurs dla pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i prowadzenie ZFŚS, dla reprezentantów załogi, przedstawicieli związków zawodowych, członków komisji socjalnych. Zapraszamy na szkolenie przede wszystkim osoby zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS.

Metoda realizacji kursu „ZFŚS 2019”

Szkolenie ma charakter praktyczny a zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Prowadząca zwraca w szczególności uwagę na zmiany przepisów, które weszły w życie w ostatnim okresie. Podczas zajęć zostanie zaprezentowany sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, ze zwróceniem uwagi na trudniejsze aspekty. Budzące wątpliwości i kontrowersje zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach. Omawiana tematyka zostanie zilustrowana najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów.

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę

Wykładowca poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując problemy zawiązane z działalnością socjalną konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Case study czyli konkretne przykłady

Na szkoleniu dotyczącym ZFŚS 2019 wykładowca dokona analizy konkretnych sytuacji, które mają miejsce lub z którymi można się spotkać podczas tworzenia, rozliczania i dokumentowania wydatków z funduszu socjalnego. Studium przypadku obejmie:

 • analizę wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego
 • regulamin działania komisji socjalnej,
 • analizę umowy pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • analizę krok po kroku przykładowego regulaminu z zakładowego funduszu socjalnego.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 Zakres szkolenia ZFŚS 2019, omawiana tematyka

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Zasady tworzenie, odpisy na fundusz. Działalność socjalna pracodawcy. Szkolenie w Warszawie prowadzi Renata Majewska. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie ogólnych zasad tworzenia Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców.

Pytania, na które udzielimy odpowiedzi na szkoleniu

W jaki sposób można zrezygnować z tworzenia ZFŚS w przypadku działającej w firmie czy przedsiębiorstwie zakładowej organizacji związkowej? Czy w przypadku pracodawcy, u którego nie funkcjonuje organizacja związkowa lub małego pracodawcy istnieje możliwość zrezygnowania z tworzenia funduszu oraz wypłaty świadczeń urlopowych? Co stanowi podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS w 2018 i 2019 roku – kwota przeciętnego wynagrodzenia. Sposób ustalania przez pracodawcę przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. Jeżeli pracownik nie złoży dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów czy może to być podstawą do wstrzymania wypłaty środków z Funduszu Socjalnego? Czy przy braku zgody związków zawodowych pracodawca może wprowadzać zmiany do regulaminu ZFŚS? Wydatkowanie i rozliczanie świadczeń socjalnych przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z takiej pomocy. Najczęściej popełniane błędy związane z ZFŚS, stanowisko organów kontrolujących fundusz socjalny.


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 w praktyce. Szkolenie - Polbi.


Cel edukacyjny szkolenia

Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2019” ma na celu pogłębienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu tworzenia i dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej w zakładzie pracy. Zajęcia przybliżą również problematykę odprowadzania składek na ZUS i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz stosowania ulg i zwolnień podatkowych wiążących się z dysponowaniem środkami funduszu. Szkolenie uwzględnienia najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Prezentujemy aktualny stan prawny i sygnalizujemy najbliższe zmiany przepisów.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego funduszowi socjalnemu (ZFŚS 2019) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2019. Kurs w Warszawie.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Omówienie nowych zasad tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 1. Obowiązek tworzenia funduszu – duzi pracodawcy (zatrudniający co najmniej 50 pracowników) i średni pracodawcy (zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników) na wniosek związku.
 2. Swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
 3. Duzi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 pracowników.
 4. Weryfikacja charakteru obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach.
 1. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.
 2. Definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.
 3. Dofinansowanie obiektów socjalnych.
 4. Tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
 1. Pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na nowych, obowiązujących od 25 maja 2018 roku zasadach (wdrożenie rozporządzenia RODO).
 2. Katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin).
 3. Osoby uprawnione na mocy regulaminu.
 4. Czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami?
 1. Odmrożenie odpisów socjalnych w 2017 roku i nowa podstawa ich wymiaru.
 2. Ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
 3. Statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.
 4. Naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja.
 5. Naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września.
 6. Korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.
 1. Regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe).
 2. Komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja).
 3. Kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp).
 4. Weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego).
 5. Dokumentacja przyznanej pomocy.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej.

Rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego.

 1. Paczki dla dzieci.
 2. Karnety do klubu fitness.
 3. Organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu.
 4. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS.
 5. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.
 6. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 7. Świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS.

 1. Rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny.
 2. Budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu.
 3. Definicja rodziny w regulaminie socjalnym.
 4. Ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZFŚS.
 5. Ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 6. Ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).
 7. Analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne.
 8. Procedura starań o świadczenia socjalne.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku przykładowego regulaminu ZFŚS.

Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w świetle najnowszych interpretacji ZUS i podatkowych, z uwzględnieniem wzrostu ulg PIT od 1 stycznia 2018 roku.

 1. Świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
 2. Zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
 3. Ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów.
 5. Ulgi z tytułu zapomóg.

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny.

 1. Zmiana układu zbiorowego pracy.
 2. Modyfikacja regulaminu wynagradzania przez pracodawcę z i bez ZOZ.
 3. Informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.
 1. Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
 2. Pełne czy ograniczone potrącenia.
 3. Współpraca z organem egzekucyjnym.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu Zakładowego Fundusz Świadczeń socjalnych oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Renata Majewska

Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy. Szkolenia - Polbi, Warszawa.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Renata Majewska – Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac, potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

W swojej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sadowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń

Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków,  przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz  zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Renatę Majewską!


Renata Majewska – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć umiejętne wiązanie teorii z praktyką, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy i  wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.


Renata Majewska – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2019. Polbi – Warszawa.

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Za fakturę można zapłacić po zajęciach!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: ZFŚS 2019. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 


Oferta szkolenia Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2019 w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2019” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. ZFŚS 2019.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2019-01-22

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 390 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 390 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-01-15 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.