Polbi

Czas na pracę!

Projekt „Czas na pracę!” jest realizowany w partnerstwie z Mazowiecką Grupą Szkoleniową Doradczą w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, numer  projektu RPWP.06.02.00-30-0074/17.

 

Projekt UE – Czas na pracę

Nr projektu: RPWP.06.02.00-30-0074/17

Termin: 2018-09-01 do 2020-06-30, Poznań (Koło)

Działanie: Oś priorytetowa VI – Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

 

Cel projektu


Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 192 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy w wieku powyżej 29 lat zamieszkujących na terenie powiatu kolskiego w województwie wielkopolskim.

 

Uczestnicy projektu


Przewiduje się objęcie projektem 192 mieszkańców powiatu kolskiego w województwie wielkopolskim w wieku powyżej 29 lat o niskich kwalifikacjach, będących bezrobotnymi lub biernymi zawodowo.

 

Wartość projektu


Wartość projektu to  1.297.439,30 zł, w tym wkład funduszy europejskich i budżetu Państwa wynosi 1.232.567,33 zł.

 

Czas realizacji projektu


Rozpoczęcie 1 września 2018 r., zakończenie 30 czerwca 2010 r.

 

PROGRAM PROJEKTU


Etap I –  Rekrutacja i Diagnoza potrzeb

Etap II – Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Etap III – Szkolenia/ Kursy zawodowe

Etap IV – Staże zawodowe

Etap V – Pośrednictwo pracy

 

Dokumenty do pobrania


Dokumenty rekrutacyjne są dostępne tutaj.

Po wypełnieniu prosimy je dostarczyć pocztą lub osobiście do biura projektu.

 

Kontakt – Biuro projektu


Mazowiecka Grupa Szkoleniowo Doradcza – Spółka cywilna.

MGSD S.C. – Aleje Jerozolimskie 99 lok. 58, 01-318 warszawa

e-mail: czasnaprace@polbi.com.pl

 

 


Projekt UE – Czas na pracę, Nr projektu: RPWP.06.02.00-30-0074/17

Projekt UE - Czas na pracę.