logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

KPA w jednostkach pomocy społecznej. Szkolenie stacjonarne.

Stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego przez ośrodki pomocy społecznej (KPA w OPS).

Szkolenie stacjonarne dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Warsztaty dla OPS prowadzi Kamil Miśtal.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE (TRADYCYJNE)

Małe grupy. Zapewniamy środki do dezynfekcji. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości.


Tytuł: KPA w jednostkach pomocy społecznej.

Prowadzący szkolenie: Kamil Miśtal.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia w godz. 10:00-15:30.

 

Szkolenie: KPA w jednostkach pomocy społecznej. Kamil Miśtal, Polbi – Warszawa.


Możesz również wybrać | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Cel szkolenia – KPA w OPS


Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania ośrodków pomocy społecznej.

 

Warsztatowa forma zajęć


Podczas szkolenia prowadzonego w drodze studium przypadku zostaną omówione najczęściej popełniane błędy w praktyce prowadzenia przez OPS-y postępowania administracyjnego (obliczanie terminów, skuteczność doręczenia, elementy decyzji, weryfikacja orzekania) oraz zostaną wskazane techniki właściwej interpretacji przepisów.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) przez jednostki pomocy społecznej (OPS) kierowane jest do pracowników jednostek i ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej (pracownicy socjalni, kierownicy OPS).

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE | ZAJĘCIA TRADYCYJNE

 

Kodeks Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej. KPA w OPS.

 

1. KPA w jednostkach pomocy społecznej.

Wskazanie praktycznych przykładów stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej.

2. Zasady postępowania administracyjnego.

Realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.

3. KPA – nowe zasady załatwiana spraw.

Konsekwencje wprowadzenia i realizacja nowej zasady załatwiana spraw w KPA od 2019 roku.

4. Problematyka wszczęcia postępowania administracyjnego.

Analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek ze szczególnym uwzględnieniem formy prawnej wszczęcia postępowania.

5. Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączeń.

Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

6. Pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

7. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje.

Uwagi na temat podpisu elektronicznego i podpisu osobistego oraz o elektronicznej formie załatwiania spraw; omówienie kwestii funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej.

8. Prawo strony do wniesienia ponaglenia.

Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

9. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu.

Problem organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

10. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.

Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność urzędnicza. Szkody wynikające z działania lub zaniechania organów administracji publicznej.

11. Liczenie terminów.

Obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.

12. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.

Doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność.

13. Wezwania.

Elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.

14. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA.

Elementy metryki oraz protokołu i adnotacji; omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.

15. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.

Różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania; forma prawna rozwiązania kwestii wpadkowych.

16. Praktyczne rozwiązania dotyczące ustalania sytuacji dochodowej osoby/rodziny.

Podmioty upoważnione do udzielania informacji o dochodach, jawne rejestry, oświadczenia o stanie majątkowym, rygor odpowiedzialności karnej przy składaniu wyjaśnień.

17. Rodzinne wywiady środowiskowe, ich przeprowadzenie oraz sporządzania protokołu.

Metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego, uprawnienia organu i uprawnienia stron, ochrona danych osobowych w wywiadzie środowiskowym, błędy w protokole wywiadu.

18. Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji.

Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.

19. Analiza orzekania uznaniowego. Uznanie administracyjne.

Definicja uznania administracyjnego. Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym.

20. Konstruowanie osnowy i uzasadnienia decyzji uznaniowych.

Problem właściwego argumentowania podjętego rozstrzygnięcia wraz z podaniem przykładów decyzji, w których można odstąpić od uzasadnienia.

21. Procedura wydawania decyzji administracyjnej.

Technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji.

22. Kontrola instancyjna decyzji uznaniowych.

Argumentacja organu wyższego stopnia w kontroli decyzji administracyjnych, wskazanie schematu postępowania organu II instancji.

23. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji.

Uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.

24. Składanie odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania.

Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania administracyjnego.

25. Zmiana ostatecznych decyzji dotyczących zasiłku.

Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń.

26. Podpis zaufany w KPA.

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego dotyczące podpisu zaufanego.

27. Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej.

Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej – zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego.

28. Należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej.

Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej oraz postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – praktyczne rozwiązania.

29. Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie.

Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej.

 

Prowadzący szkolenie „KPA w pomocy społecznej”

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Efekty, rezultaty szkolenia


Dzięki uczestnictwu w szkoleniu osoby biorące w nim udział poszerzą i ugruntują swoją wiedzę na temat stosowania KPA przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z planowanymi zmianami w zakresie tzw. elektronizacji postępowania oraz stosowania RODO w praktyce OPS.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia dotyczącego prawidłowego stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego przez ośrodki pomocy społecznej. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Szkolenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego w ośrodkach pomocy społecznej. Polbi – Warszawa, Kamil Miśtal.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu problematyki stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) przez jednostki opieki społecznej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) w ośrodkach pomocy społecznej - kontakt z koordynatorem.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

szkolenia@polbi.com.pl

Program


Szkolenie dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Warsztaty dla OPS prowadzi Kamil Miśtal.

 

Wskazanie praktycznych przykładów stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej.

 

Realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.

 

Konsekwencje wprowadzenia i realizacja nowej zasady załatwiana spraw w KPA od 2019 roku.

 

Analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek ze szczególnym uwzględnieniem formy prawnej wszczęcia postępowania.

 

Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

 

Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

 

Uwagi na temat podpisu elektronicznego i podpisu osobistego oraz o elektronicznej formie załatwiania spraw; omówienie kwestii funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

 

Problem organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

 

Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność urzędnicza. Szkody wynikające z działania lub zaniechania organów administracji publicznej.

 

Obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.

 

Doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność.

 

Elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.

 

Elementy metryki oraz protokołu i adnotacji; omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.

 

Różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania; forma prawna rozwiązania kwestii wpadkowych.

 

Podmioty upoważnione do udzielania informacji o dochodach, jawne rejestry, oświadczenia o stanie majątkowym, rygor odpowiedzialności karnej przy składaniu wyjaśnień.

 

Metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego, uprawnienia organu i uprawnienia stron, ochrona danych osobowych w wywiadzie środowiskowym, błędy w protokole wywiadu.

 

Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.

 

Definicja uznania administracyjnego. Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym.

 

Problem właściwego argumentowania podjętego rozstrzygnięcia wraz z podaniem przykładów decyzji, w których można odstąpić od uzasadnienia.

 

Technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji.

 

Argumentacja organu wyższego stopnia w kontroli decyzji administracyjnych, wskazanie schematu postępowania organu II instancji.

 

Uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.

 

Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania administracyjnego.

 

Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń.

 

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego dotyczące podpisu zaufanego.

 

Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej – zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej oraz postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – praktyczne rozwiązania.

 

Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej.

 


KPA w jednostkach pomocy społecznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Kamil Miśtal.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 


Kamil Miśtal to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.


Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: KPA w jednostkach pomocy społecznej. Polbi – Warszawa.

✅  Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenie bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

  1. udział w zajęciach,
  2. materiały dydaktyczne,
  3. konsultacje w trakcie szkolenia,
  4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

  1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
  2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
  3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja zajęć – KPA w OPS


Organizacja zajęć. Czas szkolenia: KPA w jednostkach pomocy społecznej.9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie „KPA w jednostkach pomocy społecznej” obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

➡️ Więcej informacji o zaświadczeniu o ukończeniu kursu

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content