Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kurs Kadrowy Polbi

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kurs Kadrowy Polbi

Specjalista ds. kadr. Szkolenie od podstaw.

Kurs kadrowy – Specjalista ds. kadr. Zdobądź nową wiedzę z zakresu prawa pracy, zatrudniania pracowników, obsługi kadrowej – kadry i administracja personalna w praktyce.

 

Kurs Kadrowy. Szkolenie - Polbi, Certyfikat.

 

Od podstaw do specjalisty w dziale kadr i spraw personalnych


W trakcie zajęć szczegółowo omówimy:

 1. Nawiązanie stosunku pracy i rodzaje umów o pracę
 2. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 3. Zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych i odprowadzanie składek
 4. Sposoby rozwiązania lub wygaśnięcie umowy o pracę
 5. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia
 6. Dokumentację pracowniczą – akta osobowe, szkolenie i badania oraz świadectwo pracy
 7. Czas pracy, pracę w godzinach nadliczbowych
 8. Urlopy pracownicze i uprawnienia wynikające z rodzicielstwa
 9. Pracownicze Plany Kapitałowe i pozostałe fundusze

 

Zostań specjalistą ds. kadr i spraw personalnych


Postaraj się o lepszą pracę lub awans. Po kursie możesz:

✔️ podjąć pracę w dziale kadrowo-płacowym,

✔️ objąć stanowisko specjalisty ds. kadr i spraw personalnych,

✔️ awansować, jeśli już pracujesz w kadrach.

 

Kurs kadrowy prowadzi Agnieszka Wałęka-Kaliszczak


Certyfikowany kurs kadrowy od podstaw do specjalisty.

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Prawnik, ekspert i doświadczony wykładowca.

 

Jak wygląda kurs specjalisty kadr i spraw personalnych?


✔️ Zajęcia i warsztaty online na żywo

✔️ Bezpośredni kontakt z wykładowcą

✔️ Nieograniczona możliwość zadawania pytań

✔️ Liczne, praktyczne zadania i przykłady

 

Ramowy program kursu kadrowego (80h)


 1. Podstawowe definicje i zasady prawa pracy
 2. Stosunek pracy
 3. Formy zatrudnienia
 4. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 6. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 7. Dokumentacja pracownicza
 8. Czas pracy
 9. Praca w godzinach nadliczbowych
 10. Urlopy pracownicze
 11. Uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa
 12. Lista płac część 1 – ćwiczenia
 13. Lista płac część 2 – ćwiczenia
 14. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 15. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i odprowadzanie składek
 16. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
 17. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
 18. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego związane z rodzicielstwem
 19. Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 20. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty

 

Certyfikat zawodowy – Specjalisty ds. kadr (kod 242307)


Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymasz:

 1. Bezterminowy certyfikat zawodowy poświadczający kompetencje – Specjalista ds. kadr
 2. Koszt egzaminu certyfikującego (150 zł) zawarty w cenie kursu kadrowego
 3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu spełniające wymagania formalne MEN (Więcej informacji …)

 

Dogodne warunki płatności i raty


Za kurs kadrowy można zapłacić bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć. Dajemy możliwość płatności w dwóch wygodnych ratach.

 

Kiedy uczestniczysz w zajęciach?


Weekendy | Sobota i niedziela | 9:00-15:45 | Harmonogram zajęć (PDF)

 • 23 i 24 września 2022 roku
 • 1, 2, 15, 16, 22 i 23 października 2022 roku
 • 19 i 20 listopada 2022 roku

Popołudniowo | Wtorek i czwartek | 17:00 – 20:45 | Harmonogram zajęć (PDF)

 • 22, 24 i 29 listopada 2022 roku
 • 1, 6, 8, 13, 15, 20 i 22 grudnia 2022 roku
 • 10, 12, 17, 19, 24, 26 i 31 stycznia 2023 roku
 • 2, 7, 9 lutego 20223 roku

 

Kurs kadrowy – uczymy tego, na czym się znamy

 

Kurs kadrowy online. Kontakt w sprawie webinarium z zakresu spraw personalnych.

Kurs Kadrowy Polbi

Koordynator szkolenia – Jacek Jakisz

telefon: 22 629 13 88

jacek@polbi.com.pl

 

Program

Kurs Kadrowy Polbi


Akademia Kadrowa Polbi – Od podstaw do specjalisty ds. kadr, 80 godzin wykładowych podczas których zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa pracy, zatrudniania pracowników, obsługi kadrowej oraz zadań i funkcjonowania administracji personalnej.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Źródła prawa.
 2. Definicja pracownika i pracodawcy.
 3. Podstawowe zasady prawa pracy: prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zasada korzystności, zasada równego traktowania w zatrudnieniu.
 4. Zakaz dyskryminacji, zapobieganie mobbingowi.

 

 1. Elementy stosunku pracy.
 2. Nawiązanie stosunku pracy: kwestionariusz kandydata, kwestionariusz pracownika, RODO, umowa o pracę.
 3. Rodzaje umów o pracę, forma i treść umowy o pracę.
 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika.

 

 1. Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru.
 2. Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło.
 3. Telepraca i praca zdalna.
 4. Samozatrudnienie – umowa B2B.

 

 1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 3. Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy.
 4. Forma i okresy wypowiedzenia umowy o pracę.
 5. Wypowiedzenie zmieniające a definitywne.
 6. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

 

 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
 3. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 4. Zwolnienia grupowe.

 

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie godziwe.
 2. Ochrona wynagrodzenia, zasady dokonywania potrąceń.
 3. Formy wynagradzania: stałe i zmienne składniki wynagrodzenia (premie, nagrody, dodatki).
 4. Regulamin wynagradzania.
 5. Odprawy i odszkodowania.
 6. Odpowiedzialność materialna pracowników.

 

 1. Akta osobowe pracownika – zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych.
 2. Pozostała dokumentacja: ewidencja czasu pracy, imienne karty wynagrodzeń, dokumenty związane z urlopem wypoczynkowym.
 3. Świadectwo pracy.
 4. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 5. Szkolenie BHP.
 6. Badania profilaktyczne.

 

 1. Definicja czasu pracy.
 2. Pojęcia związane z czasem pracy: doba pracownicza, tydzień pracowniczy, pracownicy zarządzający zakładem pracy, pora nocna, okresy odpoczynku, praca zmianowa.
 3. Normy i wymiar czasu pracy.
 4. Systemy i rozkłady czasu pracy.
 5. Okresy rozliczeniowe.
 6. Ewidencja czasu pracy.
 7. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

 1. Zasady wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
 2. Limity dobowe, tygodniowe i roczne.
 3. Ustalanie godzin nadliczbowych dobowych i średniotygodniowych.
 4. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych: wynagrodzenie, dodatek, czas wolny.
 5. Dyżur pracowniczy.

 

 1. Definicja urlopu.
 2. Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop, urlop proporcjonalny i uzupełniający.
 3. Wymiar urlopu, ustalanie stażu urlopowego.
 4. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Plan urlopów, wnioski urlopowe.
 6. Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu.
 7. Urlop na żądanie, urlop dodatkowy, urlop zaległy.
 8. Urlop bezpłatny.
 9. Przedawnienie się prawa do urlopu.
 10. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 

 1. Ochrona stosunku pracy.
 2. Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
 3. Urlop macierzyński.
 4. Urlop rodzicielski.
 5. Urlop ojcowski.
 6. Urlop wychowawczy.

 

Zasady rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika: od przychodu brutto do przychodu netto.

 

Praktyczne przykłady: Rozliczenie pracownika, który przystąpił do PPK, rozliczenie pracownika, który nie przystąpił do programu PPK, Rozliczenie pracownika korzystającego z ulgi dla młodych – PIT-0.

 

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.
 2. Zasady ustalania i finansowania składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne.
 3. Zbieg tytułu ubezpieczeń.
 4. Ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych.

 

 1. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ubezpieczonego i członka rodziny.
 2. Formularze zgłoszeniowe ZUS_ZUA, ZUS_ZZA, ZUS_ZIUA, ZUS_ZWA, ZUS_ZCNA.
 3. Deklaracje i raporty miesięczne.
 4. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
 5. Korygowanie i zgłaszanie zmian w ubezpieczeniach.

 

 1. Zasady ustalania prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.
 2. Okres wyczekiwania.
 3. Zasady ustalania okresu zasiłkowego.
 4. Otworzenie nowego okresu zasiłkowego.

 

 1. Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
 2. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
 3. Ograniczenie podstawy wymiaru.
 4. Zmiana etatu a ustalenie podstawy wymiaru.
 5. Świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy.

 

 1. Zasiłek macierzyński: ustalenie podstawy wymiaru i wysokości zasiłku macierzyńskiego.
 2. Zasiłek macierzyński w czasie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.
 3. Łączenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego z pracą.
 4. Urlop ojcowski.
 5. Zasiłek opiekuńczy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 

 1. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 2. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej.
 3. Warunki nabywania prawa do świadczeń.
 4. Wysokości świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej oraz zasady ich wypłaty.

 

 1. Zasady ustalania i wypłacania zasiłków przez  pracodawcę i przez ZUS.
 2. Ustalenie liczby ubezpieczonych.
 3. Niezbędne wnioski i formularze.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Prawnik, wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz online z firmą POLBI od wielu lat.

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec. Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz ordynacji podatkowej i szeroko rozumianego prawa podatkowego. Jako wykładowca prowadzący kursy, specjalistyczne warsztaty i szkolenia online wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy.

Możesz zapłacić bezpośrednio przed kursem


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zajęć.

 

Płatność w dwóch wygodnych ratach


Za kurs kadrowy można płacić w 2 ratach. Płatności ratalne – pytaj: jacek@polbi.com.pl

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Sektor finansów publicznych – odroczony termin płatności


Jednostki sektora finansów publicznych, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą dokonać płatności w trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu.

 

Formy płatności za kurs on-line


Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w sekretariacie firmy.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie on-line?


Cena szkolenia internetowego zawiera:

 1. udział w zajęciach on-line,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. zaświadczenie o ukończenia kursu,
 4. certyfikat zawodowy (po zdanym egzaminie wewnętrznym).

 

Faktury za kurs księgowości


Faktury wystawiamy po otrzymaniu pełnej opłaty za kurs. Jednostki sektora finansów publicznych mogą otrzymać fakturę w innym, indywidualnie ustalonym terminie.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT. Kurs księgowości online - usługa szkoleniowa zwolniona z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. | Więcej informacji …

Kurs Kadrowy – Specjalista ds kadr. Szkolenie od podstaw do specjalisty w dziale kadrowym. Certyfikat zawodowy – kod 242307

 

Najbliższe edycja kursu


24.09.2021 – 20.11.2022 | 🕘 9:00-15:45 | Soboty i niedziele

22.11.2021 – 09.02.2023 | 🕘 17:30-20:45 | Wtorki i czwartki

 

Cel kursu – Kadry od podstaw. Kurs kadrowy online przygotowuje kompleksowo do objęcia stanowiska: Specjalista do spraw kadr (kod zawodu: 242307). Samodzielnie poprowadzisz akta osobowe zgodnie z przepisami prawa pracy. Będziesz umiał przygotować umowę o pracę, prowadzić teczki osobowe pracowników, tworzyć regulaminy zatrudnienia i wynagradzania, ewidencjonować czasu wykonywanych obowiązków przez pracowników, kontrolować absencję oraz obowiązkowe badania zatrudnionych osób.

 

Czego uczymy na kursie dla kadrowych. Zawodowy kurs kadrowy przygotowuje do zawodu specjalisty do spraw kadr (specjalista do spraw personalnych). Kurs kierowany jest do osób planujących podjęcie zatrudnienia w działach kadrowo-personalnych. Uczestnicy kursu poznają aktualne przepisy i praktyczne przykłady dotyczące w szczególności:

 1. Istoty stosunku pracy
 2. Ochrony danych osobowych – RODO
 3. Zawarcia umowy o pracę
 4. Zgłaszania do ubezpieczenia społecznego
 5. Dokumentacji pracowniczej
 6. Wynagrodzeń za pracę i za czas niewykonywania pracy
 7. Rozliczania czasu pracy i godzin nadliczbowych
 8. Urlopów wypoczynkowych
 9. Uprawnień związanych z rodzicielstwem
 10. Rozwiązania i wygaśnięcia umowy o pracę.

 

Warsztatowa forma zajęć. Kurs kadrowy ma formę warsztatów. Nie tylko wysłuchasz serii wartościowych wykładów, ale też weźmiesz udział w realizacji wielu praktycznych zadań. Wspólnie przećwiczymy liczne przykłady i przeanalizujemy problemy, które mogą pojawić się w codziennej pracy specjalisty ds. kadr i spraw personalnych. Zajęcia na żywo w formie zdalnej to bezpośredni kontakt z wykładowcą – uczestnicy mogą zadawać pytania i na bieżąco zgłaszać uwagi i sugestie.

 

Specjalista do spraw kadr. Specjalista ds. kadr to osoba odpowiada za strategię (obsługę) personalną w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie czy instytucji . Osobę zatrudnioną na tym stanowisku powinna cechować bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ochrony danych osobowych. Specjalista do spraw personalnych jest zawodem poszukiwanym i już na początku kariery może liczyć na godziwe zarobki.

 

Czym zajmuje się specjalista ds. kadr i spraw personalnych? Specjalista do spraw kadr prowadzi dokumentację pracowniczą związaną z nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia, przygotowuje dokumenty dotyczące zmiany warunków zatrudnienia  i wynagradzania oraz związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Odpowiada też za prowadzenie ewidencji czasu pracy, ustalanie uprawnień dotyczących urlopów, planowanie urlopów wypoczynkowych, urlopów związanych z rodzicielstwem. Dba o aktualność badań pracowników z zakresu medycyny pracy i aktualność szkoleń z zakresu BHP.

 

Informacja o zawodzie „Specjalista do spraw kadr” – Publikacja MPRiPS. Informacja o zawodzie „Specjalista do spraw kadr (242307)” zawiera bezpłatna publikacja opracowana w ramach projektu (PROJEKT NR: POWR.02.04.00-00-0060/16-00) – Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+. Wydawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, ISBN 978-83-7789-495-8 [133]). Do pobrania – Broszura w formacie PDF

 

Poszerzaj i aktualizuj swoją wiedzę zawodową. Bardzo częste zmiany przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wymagają od osoby zajmującej się sprawami personalnymi w zakładzie pracy stałego aktualizowania i rozwijania kompetencji zawodowych poprzez samodoskonalenie oraz udział w kursach i szkoleniach zawodowych.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kadrowego. Zaświadczenie o ukończeniu kursu to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.  Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Kontakt z organizatorem

 

Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Centrum LIM – Hotel Marriott

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Kurs Kadrowy.   Polbi   |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
1280 zł

Cena dla jednej osoby:
1280 zł

Wybierz edycję:

Termin: 24-09-2022 do 20-11-2022

Sobota i niedziela 9:00 - 15:45

Kurs kadrowy online

Weekendowy | Soboty i niedziele | Wrzesień 2022 - Listopad 2022

Harmonogram zajęć

Termin: 22-11-2022 do 09-02-2023

Wtorek i czwartek w godz. 17:30-20:45

Kurs kadrowy online

Popołudniowo | Wtorek i czwartek | Listoapad 2022 - Luty 2023

Harmonogram zajęć

Skip to content