Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Dokumentacja pracownicza 2021 od A do Z. Tworzenie i prowadzenie. Szkolenie on-line.

Dokumentacja pracownicza 2021. Webinarium: akta osobowe (dokumentacja kadrowa) w dobie pandemii COVID-19, prowadzi dr Piotr Wąż.

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej w ostatnich okresach uległy radykalnym zmianom. Na kształt i zawartość akt osobowych wpłynęła m.in. koniecznością dostosowania prowadzonej dokumentacji pracowniczej do wymogów wynikających z RODO ale również przepisów tzw. Koronaustawy i jej kolejnych nowelizacji (tarcz antykryzysowych), które rzutują na obowiązki w sferze zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej.

 

SZKOLENIE ON-LINE


Dokumentacja pracownicza od A do Z


Prowadzący zajęcia / trener: dr Piotr Wąż


Dokumentacja pracownicza (akta osobowe) od A do Z. Szkolenie online.


Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo

Zajęcia w godzinach 10:00-15:00

Cena 390 zł za osobę (VAT zw.)

 

Cel szkolenia


Szkolenie on-line służy przekazaniu szczegółowych informacji na temat istoty najnowszych zmian w sferze prawa pracy odnoszących się do  zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zarówno tych,  które już weszły w życie, jak i tych, które dopiero zaczną obowiązywać w trakcie obecnego roku kalendarzowego.

 

Adresaci szkolenia


Warsztatowe spotkanie omawiające praktyczne aspekty prowadzenia dokumentacji pracowniczej kierujemy do pracodawców i pracowników, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową firm, przedsiębiorstw, instytucji i urzędów.

 

Gotowe wzory dokumentów kadrowych


Podczas webinarium omawiamy oraz udostępniamy uczestnikom wzory dokumentów gotowych do zamieszczenia w dokumentacji pracowniczej.

 

Podczas internetowych zajęć dowiesz się m.in. o:


 1. Czy polecenie pracy zdalnej przechowywać w aktach osobowych?
 2. Czy porozumienie zawarte z przedstawicielstwem załogi w trybie art. 15g lub art. 15zf Koronaustawy przechowujemy w dokumentacji pracowniczej?
 3. Jakie dokumenty usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy z powodu kwarantanny, izolacji lub niezdolności do pracy z powodu COVID-19 oraz sprawowania opieki?
 4. Jakie są zasady wysyłania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii i przechowywania wydawanych w tym okresie elektronicznych orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy?
 5. Jak należy dokumentować fakt powierzenia pracownikowi innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP?
 6. Czy pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury pracownika i przechowywać w dokumentacji wyniki pomiarów?

 

Szczegółowy zakres warsztatów, omawiana tematyka


Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

W trakcie zajęć dotyczących dokumentacji pracowniczej od A do Z uczestnicy dowiedzą  się, m.in.:

 1. Jakich reguł wynikających z RODO należy przestrzegać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej?
 2. Jak ustalać okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od okresu zatrudnienia pracownika?
 3. Jakie działania są zakazane na etapie rekrutacji?
 4. Jak należy postąpić w przypadku uzyskania danych osobowych poza okresem rekrutacji (kandydat wysyła CV lub list motywacyjny z własnej inicjatywy)?
 5. Czy pracodawca może żądać podania adresu zamieszkania i numeru PESEL w celu zamieszczenia na skierowaniu lekarskim?
 6. Czy pracodawca może wykorzystać zdjęcie pracownika na potrzeby zatrudnienia?
 7. Czy pracodawca może umieszczać na stronie internetowej imiona i nazwiska pracowników oraz ich firmowe maile i numery telefonów?
 8. Czy można przechowywać w aktach osobowych dane zgromadzone przed wejściem w życie przepisów RODO?
 9. Czy można zamieszczać powód absencji pracownika na liście obecności?
 10. Czy na liście obecności można zamieszczać imiona i nazwiska pracowników?
 11. Jakie dokumenty niewymienione w przepisach można przechowywać w aktach osobowych?
 12. Czy poszczególne części dokumentacji pracowniczej można prowadzić w formie mieszanej tj. częściowo w postaci elektronicznej a częściowo papierowej?
 13. Czy w aktach osobowych można przechowywać notatki służbowe?
 14. Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika?
 15. Jak przechowywać e-zwolnienia?
 16. Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju?
 17. Jaka jest podstawa prawna przechowywania skierowań i orzeczeń lekarskich wydanych na rzecz innego pracodawcy?
 18. Czy w aktach osobowych należy przechowywać korespondencję z komornikiem?
 19. Czy umowa o pracę może zostać zawarta w formie elektronicznej?
 20. Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym?
 21. Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak powinny one wyglądać?
 22. Gdzie przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz klauzulę informacyjną RODO?
 23. Czy dokumenty zgłoszeniowe ZUS i US należy przechowywać w części B akt osobowych?
 24. Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę?
 25. Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp?
 26. Czy należy odnotowywać liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy?
 27. Jakie warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej należy zapewnić w przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej, a jakie w przypadku e-akt?
 28. Jak wygląda procedura odbioru całości dokumentacji pracowniczej lub jej części oraz procedura wydawania kopii akt osobowych?
 29. W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany udostępnić dokumentację pracowniczej pracownikowi oraz podmiotom zewnętrznym?
 30. Jakie reguły rządzą przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?
 31. Jakie są zasady wystawiania świadectwa pracy i jego korekty,
 32. Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy?
 33. Jak przebiega proces wydawania dokumentacji pracowniczej lub jej części pracownikowi, byłemu pracownikowi i członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika?
 34. W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać całość lub część dokumentacji pracowniczej członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika?
 35. Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi lub byłemu pracownikowi odpis całości lub części dokumentacji pracowniczej?
 36. Jak często pracodawca jest zobowiązany wydawać całość lub część dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionych osób?
 37. W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wgląd do dokumentacji pracowniczej?
 38. Czy pracodawca może pobierać opłatę za wydanie odpisu dokumentacji pracowniczej?
 39. Jakim organom i podmiotom zewnętrznym pracodawca zobowiązany jest udostępniać dokumentację kadrową (akta osobowe)?
 40. Jakie warunki techniczne (w tym temperatura i wilgotność powietrza) należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji papierowej?
 41. Jakie warunki techniczne należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej?
 42. Na jakich warunkach pracodawca może połączyć dokumentację pracowniczą z różnych okresów zatrudnienia pracownika ponownie przyjmowanego do pracy?
 43. Czy pracodawca po przejściu na formę elektroniczną prowadzenia dokumentacji może zobowiązać pracownika do uzyskania podpisu kwalifikowanego?
 44. Jakie formaty kompresji należy stosować w przypadku przenoszenia uporządkowanego zbioru dokumentów pomiędzy systemami lub wysyłania na odległość?
 45. Jakie wymogi techniczne musi spełniać dokument przekonwertowany na postać elektroniczną?
 46. Czy pracownik lub były pracownik może zażądać wydania dokumentacji lub jej części w postaci elektronicznego odpisu jeżeli dokumentacja prowadzona była w formie papierowej i odwrotnie?
 47. Jakie informacje powinny znaleźć się w informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracodawcy, który utworzył regulamin pracy, a jakie w przypadku pracodawcy niezobowiązanego do jego utworzenia?
 48. W jakich przypadkach okres przechowywania dokumentacji ulega wydłużeniu?
 49. Jakiej grupie pracowników pracodawca jest zobowiązany wydać informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 50. Jak liczyć okres roku nienagannej pracy uprawniający do usunięcia z akt osobowych zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową?
 51. W jakich przypadkach dokumentacja pracownicza ponownie zatrudnionego pracownika podlega dwom różnym okresom przechowywania?
 52. Czy w plan urlopu należy do kategorii dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, przechowywanych w dokumentacji pracowniczej?
 53. Kto jest zobowiązany dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności?
 54. Czy pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszt uzyskania zaświadczenia o niekaralności?
 55. Czy pracodawca może przechowywać informacje o zainteresowaniach, hobby i innych danych wrażliwych przekazane przez kandydatów do pracy na etapie rekrutacji w treści CV lub listów motywacyjnych?
 56. Jakie reguły rządzą przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w okresie przejściowym?
 57. Jakie są okresy przechowywania harmonogramów czasu pracy w okresie przejściowym?
 58. Jakie dodatkowe zbiory dokumentów – poza dokumentacją pracowniczą – jest zobowiązany prowadzić pracodawca?

 

Aktualny stan prawny i ważne interpretacje


Szkolenie on-line uwzględnia aktualny stan prawny odnoszący się do dokumentacji pracowniczej oraz najnowsze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące akt osobowych (dokumentacji kadrowej).

 

Prowadzący webinarium – Piotr Wąż


Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | Webinaria, szkolenia on-line.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie on-line - Dokumentacja pracownicza A-Z. Kontakt z organizatorem webinarium.

Karol Nowicki

Koordynator szkolenia – Dokumentacja pracownicza

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

 

 


Certyfikat  Konto bankowePromocje

Program

Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Dokumentacja pracownicza (akta osobowe) od A do Z. Szkolenie online.

Dokumentacja pracownicza – Jak prawidłowo tworzyć, przechowywać i udostępniać? Akta osobowe w praktyce .Szkolenie online prowadzi Piotr Wąż.

 

Szczegółowy zakres warsztatów, omawiana tematyka

 

W trakcie zajęć dotyczących dokumentacji pracowniczej od A do Z uczestnicy dowiedzą  się, m.in.:

 1. Jakich reguł wynikających z RODO należy przestrzegać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej?
 2. Jak ustalać okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od okresu zatrudnienia pracownika?
 3. Jakie działania są zakazane na etapie rekrutacji?
 4. Jak należy postąpić w przypadku uzyskania danych osobowych poza okresem rekrutacji (kandydat wysyła CV lub list motywacyjny z własnej inicjatywy)?
 5. Czy pracodawca może żądać podania adresu zamieszkania i numeru PESEL w celu zamieszczenia na skierowaniu lekarskim?
 6. Czy pracodawca może wykorzystać zdjęcie pracownika na potrzeby zatrudnienia?
 7. Czy pracodawca może umieszczać na stronie internetowej imiona i nazwiska pracowników oraz ich firmowe maile i numery telefonów?
 8. Czy można przechowywać w aktach osobowych dane zgromadzone przed wejściem w życie przepisów RODO?
 9. Czy można zamieszczać powód absencji pracownika na liście obecności?
 10. Czy na liście obecności można zamieszczać imiona i nazwiska pracowników?
 11. Jakie dokumenty niewymienione w przepisach można przechowywać w aktach osobowych?
 12. Czy poszczególne części dokumentacji pracowniczej można prowadzić w formie mieszanej tj. częściowo w postaci elektronicznej a częściowo papierowej?
 13. Czy w aktach osobowych można przechowywać notatki służbowe?
 14. Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika?
 15. Jak przechowywać e-zwolnienia?
 16. Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju?
 17. Jaka jest podstawa prawna przechowywania skierowań i orzeczeń lekarskich wydanych na rzecz innego pracodawcy?
 18. Czy w aktach osobowych należy przechowywać korespondencję z komornikiem?
 19. Czy umowa o pracę może zostać zawarta w formie elektronicznej?
 20. Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym?
 21. Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak powinny one wyglądać?
 22. Gdzie przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz klauzulę informacyjną RODO?
 23. Czy dokumenty zgłoszeniowe ZUS i US należy przechowywać w części B akt osobowych?
 24. Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę?
 25. Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp?
 26. Czy należy odnotowywać liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy?
 27. Jakie warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej należy zapewnić w przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej, a jakie w przypadku e-akt?
 28. Jak wygląda procedura odbioru całości dokumentacji pracowniczej lub jej części oraz procedura wydawania kopii akt osobowych?
 29. W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany udostępnić dokumentację pracowniczej pracownikowi oraz podmiotom zewnętrznym?
 30. Jakie reguły rządzą przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?
 31. Jakie są zasady wystawiania świadectwa pracy i jego korekty,
 32. Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy?
 33. Jak przebiega proces wydawania dokumentacji pracowniczej lub jej części pracownikowi, byłemu pracownikowi i członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika?
 34. W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać całość lub część dokumentacji pracowniczej członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika?
 35. Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi lub byłemu pracownikowi odpis całości lub części dokumentacji pracowniczej?
 36. Jak często pracodawca jest zobowiązany wydawać całość lub część dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionych osób?
 37. W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wgląd do dokumentacji pracowniczej?
 38. Czy pracodawca może pobierać opłatę za wydanie odpisu dokumentacji pracowniczej?
 39. Jakim organom i podmiotom zewnętrznym pracodawca zobowiązany jest udostępniać dokumentację kadrową (akta osobowe)?
 40. Jakie warunki techniczne (w tym temperatura i wilgotność powietrza) należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji papierowej?
 41. Jakie warunki techniczne należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej?
 42. Na jakich warunkach pracodawca może połączyć dokumentację pracowniczą z różnych okresów zatrudnienia pracownika ponownie przyjmowanego do pracy?
 43. Czy pracodawca po przejściu na formę elektroniczną prowadzenia dokumentacji może zobowiązać pracownika do uzyskania podpisu kwalifikowanego?
 44. Jakie formaty kompresji należy stosować w przypadku przenoszenia uporządkowanego zbioru dokumentów pomiędzy systemami lub wysyłania na odległość?
 45. Jakie wymogi techniczne musi spełniać dokument przekonwertowany na postać elektroniczną?
 46. Czy pracownik lub były pracownik może zażądać wydania dokumentacji lub jej części w postaci elektronicznego odpisu jeżeli dokumentacja prowadzona była w formie papierowej i odwrotnie?
 47. Jakie informacje powinny znaleźć się w informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracodawcy, który utworzył regulamin pracy, a jakie w przypadku pracodawcy niezobowiązanego do jego utworzenia?
 48. W jakich przypadkach okres przechowywania dokumentacji ulega wydłużeniu?
 49. Jakiej grupie pracowników pracodawca jest zobowiązany wydać informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 50. Jak liczyć okres roku nienagannej pracy uprawniający do usunięcia z akt osobowych zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową?
 51. W jakich przypadkach dokumentacja pracownicza ponownie zatrudnionego pracownika podlega dwom różnym okresom przechowywania?
 52. Czy w plan urlopu należy do kategorii dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, przechowywanych w dokumentacji pracowniczej?
 53. Kto jest zobowiązany dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności?
 54. Czy pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszt uzyskania zaświadczenia o niekaralności?
 55. Czy pracodawca może przechowywać informacje o zainteresowaniach, hobby i innych danych wrażliwych przekazane przez kandydatów do pracy na etapie rekrutacji w treści CV lub listów motywacyjnych?
 56. Jakie reguły rządzą przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w okresie przejściowym?
 57. Jakie są okresy przechowywania harmonogramów czasu pracy w okresie przejściowym?
 58. Jakie dodatkowe zbiory dokumentów – poza dokumentacją pracowniczą – jest zobowiązany prowadzić pracodawca?

 

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Piotr Wąż

Dr Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

 

Piotr Wąż – wykładowca, specjalista i ekspert


Piotr Wąż. Wykładowca, szkoleniowiec, wspołpracownik Polbi - Warszawa.

Wieloletni i doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Piotr Wąż posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy przeprowadził już kilka tysięcy szkoleń z zakresu prawa pracy (w tym również międzynarodowego prawa pracy), delegowania pracowników do innego państwa oraz problematyki BHP.

Polbi – numer rachunku bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Numer konta - rachunek bankowy, Polbi - Warszawa.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie on-line?


Cena zawiera: udział w zajęciach (webinarium), materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na kurs zdalny (on-line)


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za webinarium tylko 250 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | Szczegóły oferty – Tanie godziny

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi.

Organizacja szkolenia (on-line) – Dokumentacja pracownicza A-Z


Organizacja szkolenia online: Dokumentacja pracownicza.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Części, na które podzielone jest szkolenie


I. Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej.

II. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy.

 1. Dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika.
 2. Dane wrażliwe.
 3. Dane biometryczne.
 4. Wykorzystanie wizerunku i personaliów w stosunku pracy (plakietki służbowe, szyldy na drzwiach pokoi, maile służbowe).
 5. Upoważnienie dostępu do danych osobowych.

II. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez firmę zewnętrzną.

III. Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

 1. Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 2. Papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej.
 3. Okresy przechowywania.
 4. Udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym.
 5. Ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza.
 6. Niszczenie dokumentacji pracowniczej.
 7. Przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach.

IV. Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy.

V. Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w szczególnych przypadkach

 1. Zniszczenie lub zagubienie.
 2. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
 3. Upadłość lub likwidacja pracodawcy.

VI. Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia


 1. Udział w szkoleniu on-line umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do należytego stosowania w praktyce nowych przepisów regulujących zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji pracowniczej.
 2. Lepszemu zrozumieniu istoty zmian w aktach osobowych posłużą praktyczne przykłady, na tle których zaprezentowane zostaną  nowe regulacje dotyczące dokumentacji  kadrowej czy świadectw pracy.
 3. Prowadzący webinarium podejmie również próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji towarzyszących stale zmieniającym się regulacjom prawnym, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

 

Kontakt z działem szkoleń on-line


Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, III piętro, budynek hotelu Marriott, telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15, mail: biuro@polbi.com.pl

 


Certyfikat  |  Konto bankoweSzkolenia na zamówienie  |  Promocje

Szkolenie on-line

Termin: 2021-05-31

Webinarium. Zajęcia w godz. 10:00-15:00.

Cena dla osoby: 390 zł 290 zł *

Cena dla wielu osób: 340 zł / os. 290 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-05-21 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content