Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Faktura VAT 2021. Szkolenie on-line.

Faktura w świetle obowiązujących przepisów. Prawa i obowiązki podatnika podatku VAT w zakresie dokumentowania.

Faktura VAT 2021 w praktyce. Szkolenie on-line. Webinarium dotyczące dokumentowania transakcji (fakturowanie). Elementy niewadliwej faktury, prawidłowa dokumentacja i prowadzenie ewidencji dla celu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Kasy fiskalne. Odpowiedzialność karna w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT. Interaktywne warsztaty internetowe na żywo prowadzi doradca podatkowy Marcin Perlikowski.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Faktura VAT 2021.

Prowadzący: Marcin Perlikowski.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00-16:00.


Cena: 290 zł netto / 290 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Faktura VAT, zasady fakturowania. Szkolenie on-line. Polbi-Warszawa.

 

 

Faktura VAT 2021 bez błędów

Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Niezbędne elementy niewadliwej faktury. Szkolenie dotyczące  zasad fakturowanie w praktyce. Prawidłowe dokumentowanie sprzedaży.

 

Prawidłowa faktura VAT

Informacje jakie muszą zwierać prawidłowe faktury VAT. Zasady wystawiania faktur, terminy i obowiązek podatkowy, refakturowanie, korekty, przypadki zagubienia lub zniszczenia faktury, stawki podatkowe. Najnowsze zmiany w zakresie kas fiskalnych.

 

Prawa i obowiązki podatnika

Omówienie bieżących regulacji normujących zasady wystawiania, przechowywania oraz przesyłania faktur VAT (w tym faktur elektronicznych). Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa karnego w obszarze dotyczącym wystawiania oraz używania faktur VAT.

 

Najnowsze zmiany przepisów

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wprowadzone zmiany prawne oraz aktualne regulacje prawne odnośnie dokumentowania transakcji, głównie z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania.

 

Matryca stawek VAT

Nowa, jednolita matryca stawek podatku od towarów i usług (VAT) – zasady prawidłowego stosowania.

 

Koronawirus (COVID-19)

Odzwierciedlenie w fakturach zdarzeń wynikających z zawieszania kontraktów w czasie epidemii.

 

Faktura VAT w świetle aktualnych przepisów – cel szkolenia


Szkolenie on-line ma na celu wyjaśnienie, jak należy rozumieć przepisy ustawy o podatku VAT oraz rozporządzeń wykonawczych odnośnie dokumentowania transakcji, z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania. W trakcie zajęć omawiane są regulacje prawno-podatkowe dotyczące zasad fakturowania w oparciu o najnowsze przepisy ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego normującego szczegółowo problematykę faktur VAT.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie on-line kierujemy do osób pracujących w działach księgowości lub finansowych, działach sprzedaży bądź zakupów, działach handlowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz właścicieli firm jak również do osób pragnących uzupełnić lub  uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi zmianami w zasadach fakturowania i planowanymi, nowymi regulacjami prawnymi z obszaru ewidencji podatku od towarów i usług i prawidłowego wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania faktur VAT.

 

Faktura VAT 2021 – zagadnienia omawiane na szkoleniu on-line


 1. Faktura VAT jako podstawowy dokument stosowany w obrocie gospodarczym.
 2. Niezbędne elementy jaki musi posiadać niewadliwa faktura VAT.
 3. Terminy wystawiania faktur VAT w przypadku szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.
 4. Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania.
 5. Faktury VAT w transakcjach międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixe.
 6. Faktury elektroniczne – problemy praktyczne.
 7. Zasady fakturowania obowiązujące w 2020 roku w przypadku podatników stosujących kasy rejestrujące (kasy fiskalne).
 8. Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić?
 9. Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT.
 10. Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie dokumentowania transakcji.

 

Zapraszamy na szkolenia on-line z zakresu wystawiania faktur VAT – Polbi Warszawa.

Zasady wystawania i korygowania faktur VAT w praktyce – Zapraszamy na szkolenie on-line.

 

FAKTURA VAT 2021 – SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

Faktura VAT 2021 w świetle obowiązujących przepisów – prawa i obowiązki podatnika podatku VAT w zakresie dokumentowania obrotu gospodarczego. Bieżące regulacje normując zasady wystawiania oraz przechowywania i przesyłania faktur VAT (w tym faktur elektronicznych). Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa karnego w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT w 2021 roku.

 

I. Zakres stosowania przepisów o fakturach

Wskazanie zakresu regulacji prawnych odnoszących się do faktur VAT oraz wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian prawnych dotyczących dokumentowania transakcji.

II. Zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

 1. Podstawowe elementy prawidłowej faktury VAT.
 2. Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze?
 3. Rola symbolu PKWiU w dokumencie sprzedaży.
 4. Faktura VAT przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami podatku od towarów i usług.
 5. Zasady numeracji faktur VAT.
 6. Jak prawidłowo określić w fakturze „datę dokonania lub zakończenia dostawy” lub „wykonania usługi” odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług?
 7. Zaokrąglanie kwot wykazanych w fakturze.
 8. Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej.
 9. Dokumentowanie rabatów, opustów i skont.
 10. Przypadki obowiązkowego podpisywania faktur.
 11. Faktury wystawiane przez podatników podatku VAT zwolnionych.
 12. Faktury „walutowe”.
 13. Faktury VAT RR.
 14. Dopuszczalność dokonywania adnotacji na fakturze.
 15. Adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”.
 16. Tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi.
 17. Faktury uproszczone.
 18. Rodzaje dokumentów uznawanych za faktury w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.

III. Dokumentowanie fakturami czynności nieodpłatnych

Dokumentowanie fakturami czynności nieodpłatnych uznanych w ramach tzw. „fikcji prawnej” za czynności odpłatne.

IV. Obowiązek podatkowy, terminy wystawiania faktur

Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług a termin wystawiania faktury VAT.

V. Faktury i noty korygujące

Tryb i zasady wystawiania faktur korygujących. Termin, w którym należy ująć fakturę korygującą w ewidencji podatku VAT. Tryb i zasady wystawiania not korygujących.

VI. Elektroniczne faktury VAT

Faktury elektroniczne. Problemy praktyczne dotyczące posługiwania się elektronicznymi fakturami VAT.

VII. Faktury VAT wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy

Problematyka faktur wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT (zobowiązanie do zapłacenia podatku w kwocie wykazanej w fakturze).

VIII. Matryca stawek VAT

Nowa, jednolita matryca stawek podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzona od 1 lipca 2020 roku.

IX. Istota instytucji refakturowania – studia przypadków

 1. Przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadczeń w kontekście tez wynikających z uzasadnienia wyroku TSUE w sprawie o sygnaturze C-42/14.
 2. Jak prawidło ustalić datę powstania obowiązku podatkowego w stosunku do refakturowanych czynności?
 3. Refakturowanie a wysokość stawki podatku VAT.
 4. Czy można refakturować dostawę towarów?
 5. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów podatkowych związane z refakturowaniem.
 6. Omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem.

X. Faktury VAT a COVID-19

Odzwierciedlenie w fakturach VAT zdarzeń wynikających z zawieszania kontraktów w dobie kryzysu (COVID-19).

 1. Korekty związane z opłaconymi i anulowanymi rezerwacjami (zaliczkami), anulowanymi kontraktami (wycofanie się z umowy).
 2. Udokumentowanie odstępnego (kary płaconej z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy).
 3. Ulga za złe długi – ujmowanie faktur wystawianych dla dłużników w deklaracji VAT i JPK od lipca 2020 roku.

XI. Kasy rejestrujące a faktury VAT

Zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

XII. Transakcje międzynarodowe

Dokumentowanie transakcji międzynarodowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixe.

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
 2. WDT oraz eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych.
 3. Międzynarodowe transakcje trójstronne.

XIII. Kontrole biznesowe

Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić ?

XIV. Faktura VAT – odpowiedzialność karna

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT.

XV. Orzecznictwo sądowe oraz interpretacje urzędowe

Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem.

XVI. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania

Czas zarezerwowany na odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia. Konsultacje z zakresu zasad wystawiania prawidłowych faktur VAT w świetle obowiązujących przepisów. Wspólne zajęcia i czas na dyskusję to okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Wykładowca, prowadzący webinarium


Marcin Perlikowski – prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej.

Marcin Perlikowski – wykładowca, szkoleniowiec.

 

Faktura VAT – zakres szkolenia internetowego


Prawidłowa dokumentacja i ewidencja dla celów podatku od towarów i usług. Aktualne regulacje, obowiązujące przepisy i najnowsze urzędowe interpretacje podatkowe. Problematyka podatku VAT związana z wystawianiem, potwierdzaniem odbioru faktury, korygowaniem, anulowaniem i rozliczaniem faktur VAT, terminami ewidencjonowania przychodu, kasami fiskalnymi, odroczonym terminem płatności za dostawę, transakcjami objętymi odwrotnym obciążeniem, korektami podatku należnego i naliczonego, właściwym i poprawnym prowadzeniem rejestrów VAT.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO 250 ZŁ!


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie internetowe prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia on-line mają formę praktycznych warsztatów. Wykłady i ćwiczenia na zajęciach związanych z prawidłowym dokumentowaniem transakcji za pomocą faktur VAT prowadzone są w oparciu o autorski program. Dzięki licznym przykładom oraz warsztatowej metodzie prowadzenia spotkania jego uczestnicy będą mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości z zakresu dokumentowania transakcji na potrzeby VAT.  Integralną częścią wykładu jest analiza prawno-podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu tematyki faktur VAT. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. Omawiane na szkoleniu zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Opinie uczestników szkoleń podatkowych


Stale prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług szkoleniowych. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków. Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia on-line poświęconego najnowszym zmianom dotyczącym zasad  prawidłowego wystawiania i przechowywania faktur VAT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Szkolenie on-line. Faktura VAT. Kontakt w sprawie kursu internetowego.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Szkolenie: Faktura VAT, zasady fakturowania. Polbi-Warszawa.

Faktura VAT 2020 w praktyce. Szkolenie dotyczące dokumentowania transakcji (fakturowanie). Elementy niewadliwej faktury, prawidłowa dokumentacja i prowadzenie ewidencji dla celu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Kasy fiskalne. Odpowiedzialność karna w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT. Warsztaty prowadzi doradca podatkowy Marcin Perlikowski.

 

Wskazanie zakresu regulacji prawnych odnoszących się do faktur VAT oraz wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian prawnych dotyczących dokumentowania transakcji.

 

 1. Podstawowe elementy faktury VAT.
 2. Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze VAT?
 3. Rola symbolu PKWiU w dokumencie sprzedaży.
 4. Faktura VAT przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami podatku od towarów i usług.
 5. Zasady numeracji faktur VAT.
 6. Jak prawidłowo określić w fakturze „datę dokonania lub zakończenia dostawy” lub „wykonania usługi” odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług.
 7. Zaokrąglanie kwot wykazanych w fakturze VAT.
 8. Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej.
 9. Dokumentowanie rabatów, opustów i skont.
 10. Przypadki obowiązkowego podpisywania faktur VAT.
 11. Faktury wystawiane przez podatników podatku VAT zwolnionych.
 12. Faktury „walutowe”.
 13. Faktury VAT RR .
 14. Dopuszczalność dokonywania adnotacji na fakturze VAT.
 15. Adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”.
 16. Tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi.
 17. Faktury uproszczone.
 18. Rodzaje dokumentów uznawanych za faktury w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT.

 

Dokumentowanie czynności nieodpłatnych uznanych w ramach tzw. „fikcji prawnej” za czynności odpłatne.

 

Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług a termin wystawiania faktury VAT.

 

Tryb i zasady wystawiania faktur korygujących. Termin w którym należy ująć fakturę korygującą w ewidencji VAT. Tryb i zasady wystawiania not korygujących.

 

Faktury elektroniczne – problemy praktyczne.

 

Problematyka faktur wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT (zobowiązanie do zapłacenia podatku w kwocie wykazanej w fakturze).

 

Nowa, jednolita matryca stawek podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzona od 1 lipca 2020 roku.

 

 1. Przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadczeń w kontekście tez wynikających z uzasadnienia wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie C-42/14.
 2. Jak prawidło ustalić datę powstania obowiązku podatkowego w stosunku do refakturowanych czynności?
 3. Refakturowanie a wysokość stawki podatku VAT.
 4. Czy można refakturować dostawę towarów?
 5. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów podatkowych w obszarze problematyki związanej z refakturowaniem.
 6. Omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy  2006/112/WE z dnia 28.11.2006  w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej  w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem.

 

Odzwierciedlenie w fakturach VAT zdarzeń wynikających z zawieszania kontraktów w dobie kryzysu (COVID-19).

 1. Korekty związane z opłaconymi i anulowanymi rezerwacjami (zaliczkami), anulowanymi kontraktami (wycofanie się z umowy).
 2. Udokumentowanie odstępnego (kary płaconej z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy).
 3. Ulga za złe długi – ujmowanie faktur wystawianych dla dłużników w deklaracji VAT i JPK od lipca 2020 roku.

 

Zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Dokumentowanie transakcji międzynarodowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixe.

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
 2. WDT oraz eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych.
 3. Transakcje trójstronne.

 

Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić?

 

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT.

 

Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem.

 

Czas zarezerwowany na odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia. Konsultacje z zakresu zasad wystawiania prawidłowych faktur VAT w świetle obowiązujących przepisów. Wspólne zajęcia i czas na dyskusję to okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Szkolenie – Faktura VAT 2020

Czas trwania: 1 dzień, 6 godzin wykładowych. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Marcin Perlikowski.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Marcin Perlikowski

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca.


Marcin Perlikowski - Wykładowca, prawnik i doradca podatkowy.Prawnik, praktyk i doradca podatkowy – nr wpisu 03207.

Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo).

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prowadzi doradztwo podatkowe i działalność rachunkowo-księgową w ramach własnej kancelarii podatkowej.

| ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Wykładowca praktyk znający problemy nurtujące słuchaczy. Przeprowadził już tysiące godzin zajęć. Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej karierze wykładowcy przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Marcin Perlikowski – wysokie oceny uczestników szkoleń


Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Marcin Perlikowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Marcina Perlikowskiego!

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja webinarium – Faktura VAT


Organizacja szkolenia on-line: Faktura VAT.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content