Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej. Szkolenie on-line lub stacjonarne.

PPK w Jednostkach Sfery Budżetowej (JSB). Jak wdrożać i realizować PPK w sektorze finansów publicznych?

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK w sferze budżetowej (Jednostki Sfery Budżetowej – JSB). PPK w jednostkach finansów publicznych. Oferta na zamówienie.  Do wyboru: internetowe szkolenie on-line (webinarium) lub szkolenie stacjonarne (forma tradycyjna). Zasady uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych w tzw. „budżetówce”, gromadzenie środków, obliczanie i odprowadzanie składek, zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, finansowanie, dokonywanie wypłat oraz zwrotów z PPK a także tematyka przetwarzania danych osobowych (RODO). Zajęcia dla pracodawców należących do sektora finansów publicznych prowadzi Renata Majewska.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE / 👥👤👥 SZKOLENIE STACJONARNE


Szkolenie realizowane jest wyłącznie na zamówienie. Można skorzystać z zajęć on-line (webinarium) lub wybrać tradycyjną formę (stacjonarne warsztaty).


PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej (JSB).

Prowadząca szkolenie: Renata Majewska.


Forma: Szkolenie on-line na żywo (webinarium) lub stacjonarne.

Oferta dostępna na zamówienie. Zajęcia: 1 dzień, 6 godzin.

 

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej (w sektorze finansów publicznych). Szkolenie on-line.

Jak wdrożyć i realizować Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w jednostkach budżetowych?

 

Szkolenie realizowane jest wyłącznie na zamówienie!


Do wyboru szkolenie stacjonarne (tradycyjne) lub webinarium (zdalne, internetowe zajęcia on-line).

Oferowane warsztaty PPK mogą łączyć w sobie jednocześnie obydwie formy prowadzenia zajęć.

Bez względu na preferowaną formę zajęć cena wynosi:

🛒 2900 PLN – (do 15 uczestników),

🛒 3900 PLN – (od 16 do 25 uczestników),

🛒 4900 PLN – (od 25 do 35 uczestników),

🛒 do ustalenia – (powyżej 36 uczestników).

Cena netto = cenie brutto. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

W przypadku szkolenia realizowanego poza Warszawą do ceny należy doliczyć koszty dojazdu lub ewentualnego noclegu wykładowcy.

 

Cel szkolenia – PPK w sferze budżetowej


Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych Jednostek Sfery Budżetowej (JSB) do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Szkolenie na zamówienie w formie zdalnej  (webinarium on-line) lub stacjonarnej (tradycyjnej) dla jednostek finansów publicznych ma na celu przygotowanie specjalistów działów kadr i płac do nowych obowiązków związanych z wprowadzaniem PPK.

 

PPK w JSB – omawiane zagadnienia


Wykładowca dokładnie omówi aspekty formalne i finansowe działania PPK w Jednostkach Sfery Budżetowej (JSB). Uczestnicy szkolenia poznają etapy tworzenia PPK, zasady uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych, kwestie obliczania składek na PPK, odprowadzania wpłat do Pracownicze Plany Kapitałowe i rozliczenia ich na liście płac.

Omówione zostaną zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK w jednostkach finansów publicznych, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu i sposoby dysponowania środkami zgromadzonymi w PPK oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

 

Dokumentacja PPK w jednostkach sfery budżetowe


Podczas zdalnych zajęć internetowych prowadzonych na żywo lub na szkoleniu stacjonarnym wykładowca szczegółowo przedstawi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia oraz inne dokumenty tworzone i gromadzone przez Jednostki Sfery Budżetowej (JSB) w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

 

Zajęcia na szkoleniu online: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej.

 

Warsztatowa forma zajęć


Szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK w sferze budżetowej, w sektorze finansów publicznych) przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi, sugestie, czy rozliczać z wykładowcą przykłady „na tablicy”. Dotyczy to zarówno zajęć stacjonarnych jak i webinarium (szkolenie on-line).

 

PROGRAM – PPK W SFERZE BUDŻETOWEJ


🖥️ Zajęcia on-line (webinarium) / Szkolenie stacjonarne (tradycyjne)

 

I. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 1. Dodatkowa emerytura dla osób objętych programem.
 2. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 3. „Opieka” i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Fundusze zdefiniowanej daty (FZD).
 5. Zasady polityki inwestycyjnej FZD (część udziałowa i dłużna).
 6. Koszty funkcjonowania PPK.

 

II. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez jednostki sfery budżetowej

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. PPK – Wybór instytucji finansowej.
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 5. Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.

 

III. Wybór instytucji finansowej

 1. Wybór instytucji finansowej dla PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. Kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.
 4. Wskazanie instytucji finansowej przez pracodawcę.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • Porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych.
 • Ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

 

IV. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 1. Sposób zawarcia (generalnie elektroniczny) umowy o zarządzanie PPK.
 2. Moment zawarcia umowy elektronicznej.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

 

V. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy umowę o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego trzeba zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 3. Obowiązkowe elementy umowy o prowadzenie PPK (załącznik – lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego przez podmiot zatrudniający.

 

VI. Uczestnictwo w programie PPK

 1. Tytuły uprawniające do członkostwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK).
 2. Uczestnictwa w PPK z automatu i w trybie wnioskowym.
 3. Terminarz zapisywania do PPK osób w wieku 18-54 lata.
 4. Terminarz zapisywania do PPK osób w wieku 55-70 lat.
 5. Terminarz zapisywania do PPK osób na urlopach wychowawczych lub zasiłkach macierzyńskich.
 6. Terminarz zapisywania pracowników do PPK przebywających na urlopach bezpłatnych.
 7. Osiągnięcie przez zatrudnionego 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie.
 8. Indywidualny rachunek Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 9. Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK  i sposoby na wznowienie wpłat.
 10. Uczestnictwo w kilku programach PPK (w tym zmiana miejsca zatrudnienia).
 11. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie przykładowych wzorów:

 • Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 • Informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK.
 • Wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK.
 • Oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK.
 • Wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

 

VII. Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) na PPK – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych przez Jednostkę Sfery Budżetowej (JSB) i uczestników PPK.
 4. Technika naliczania wpłat z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 6. Ulgi przysługujące z tytułu dokonywania wpłat do PPK (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez Jednostkę Sfery Budżetowej (JSB – pracodawcę) – Interpretacja Ministerstwa Finansów.
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Wspólne omówienie przykładowych wzorów.

 • Informacja dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

Wspólne sporządzenie przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:

 • pracownika,
 • zleceniobiorcy,
 • członka Rady Nadzorczej,
 • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

 

VIII. PPK – Preferencje z budżetu państwa

 1. Pracowniczy Plan Kapitałowy – wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna przewidziana w PPK.

 

IX. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Wspólne, przykładowe obliczenie potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

 

X. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 1. Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK – Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

 

XI. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika programu

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – wypłata indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.

 

XII. Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

 

XIII. Podsumowanie obowiązków JSB w procesie wdrażania PPK

Podsumowanie obowiązków Jednostki Sfery Budżetowej (JSB  – podmiot zatrudniający) w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

 

XIV. Panel dyskusyjny, końcowe pytania uczestników szkolenia (PPK)

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu on-line. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Jednostkach Sfery Budżetowej (JSB) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w webninarium.

 

 

KONSULTACJE PO SZKOLENIU


Po zajęciach masz  jeszcze 14-dni na zadawanie pytań.

Pytania po warsztatach: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej.

Koniec zajęć to nie koniec kontaktu z prowadzącym zajęcia. Wykładowca odpowiada przez 14 dni od zakończenia szkolenia na dodatkowe pytania zadawane drogą mailową.

 

Adresaci szkolenia


Warsztaty „PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej” kierujemy do pracodawców (służby kadrowo-płacowe). Na zajęcia zapraszamy także pracowników działów księgowości oraz osoby zarządzające finansami Jednostki Sfery Budżetowej (JSB).

 

Metoda prowadzenia zajęć


Szkolenie na zamówienie (on-line lub stacjonarne) omawiające problematykę PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) z punktu widzenia pracownika prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy szkolenia on-line za pośrednictwem czatu a osoby biorące udział w zajęciach stacjonarnych mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

 

 

Wykładowca – ekspert i praktyk

Warsztaty dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) prowadzi Renata Majewska.

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego pracowniczym planom kapitałowym (PPK) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów (w formie elektronicznej lub tradycyjnej).

 

Szkolenie on-line (webinarium) czy stacjonarne?


Szkolenie może być przeprowadzone w formie zdalnej (webinarium). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe w budżetówce - webinarium (szkolenie online).

 

Zajęcia możemy zrealizować w formie tradycyjnej (szkolenie stacjonarne). Zamawiający może wybrać miejsce prowadzenia warsztatów PPK.

 

Jeżeli planujesz szkolenie PPK – zapytaj nas o dostępny termin!

 

 

Kontakt z organizatorem szkolenia zamkniętego


Kontakt z sprawie szkolenia - Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK w sferze budżetowej.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

 

PROGRAM WEBINARIUM – PPK W SFERZE BUDŻETOWEJ


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

I. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 1. Dodatkowa emerytura dla osób objętych programem.
 2. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 3. „Opieka” i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Fundusze zdefiniowanej daty (FZD).
 5. Zasady polityki inwestycyjnej FZD (część udziałowa i dłużna).
 6. Koszty funkcjonowania PPK.

 

II. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez jednostki sfery budżetowej

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. PPK – Wybór instytucji finansowej.
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 5. Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.

 

III. Wybór instytucji finansowej

 1. Wybór instytucji finansowej dla PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. Kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.
 4. Wskazanie instytucji finansowej przez pracodawcę.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • Porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych.
 • Ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

 

IV. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 1. Sposób zawarcia (generalnie elektroniczny) umowy o zarządzanie PPK.
 2. Moment zawarcia umowy elektronicznej.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

 

V. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy umowę o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego trzeba zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 3. Obowiązkowe elementy umowy o prowadzenie PPK (załącznik – lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego przez podmiot zatrudniający.

 

VI. Uczestnictwo w programie PPK

 1. Tytuły uprawniające do członkostwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK).
 2. Uczestnictwa w PPK z automatu i w trybie wnioskowym.
 3. Terminarz zapisywania do PPK osób w wieku 18-54 lata.
 4. Terminarz zapisywania do PPK osób w wieku 55-70 lat.
 5. Terminarz zapisywania do PPK osób na urlopach wychowawczych lub zasiłkach macierzyńskich.
 6. Terminarz zapisywania pracowników do PPK przebywających na urlopach bezpłatnych.
 7. Osiągnięcie przez zatrudnionego 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie.
 8. Indywidualny rachunek Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 9. Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK  i sposoby na wznowienie wpłat.
 10. Uczestnictwo w kilku programach PPK (w tym zmiana miejsca zatrudnienia).
 11. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie przykładowych wzorów:

 • Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 • Informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK.
 • Wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK.
 • Oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK.
 • Wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

 

VII. Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) na PPK – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych przez Jednostkę Sfery Budżetowej (JSB) i uczestników PPK.
 4. Technika naliczania wpłat z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 6. Ulgi przysługujące z tytułu dokonywania wpłat do PPK (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez Jednostkę Sfery Budżetowej (JSB – pracodawcę) – Interpretacja Ministerstwa Finansów.
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Wspólne omówienie przykładowych wzorów.

 • Informacja dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

Wspólne sporządzenie przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:

 • pracownika,
 • zleceniobiorcy,
 • członka Rady Nadzorczej,
 • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

 

VIII. PPK – Preferencje z budżetu państwa

 1. Pracowniczy Plan Kapitałowy – wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna przewidziana w PPK.

 

IX. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Wspólne, przykładowe obliczenie potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

 

X. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 1. Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK – Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

 

XI. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika programu

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – wypłata indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.

 

XII. Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

 

XIII. Podsumowanie obowiązków JSB w procesie wdrażania PPK

Podsumowanie obowiązków Jednostki Sfery Budżetowej (JSB  – podmiot zatrudniający) w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

 

XIV. Panel dyskusyjny, końcowe pytania uczestników szkolenia (PPK)

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu on-line. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Jednostkach Sfery Budżetowej (JSB) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w webninarium.

Szkolenie stacjonarne lub on-line

 

Szkolenia stacjonarne (forma tradycyjna)


Zajęcia są prowadzone w małych grupach z zastosowaniem zasady „jeden uczestnik –  jeden stolik” z zachowaniem wymaganych odstępów.

 

Szkolenia on-line (zdalne, webinarium)


Internetowe zajęcia zdalne są prowadzonych na żywo za pośrednictwem dedykowanej platformy edukacyjnej. Szkolenia są realizowane tak samo jak w przypadku szkoleń tradycyjnych, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu na którym mogą zadawać pytania.

 

Nauczanie hybrydowe (połączona forma zdalna i stacjonarna)


Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w szkoleniu uczestniczyli słuchacze przebywający na sali wykładowej, a pozostałe osoby mogły za pośrednictwem internetu brać aktywnie udział w zajęciach.

Renata Majewska

Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert i ekspert Polbi, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska

RENATA MAJEWSKA

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń, akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania pracowników oraz świadectw pracy, spraw socjalnych, egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

 

Renata Majewska - Polbi, Warszawa.

WIĘCEJ O WYKŁADOWCY…

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Renata Majewska przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

Płatności za szkolenie należy dokonać zgodnie z ustaleniami zawartymi w zamówieniu.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu,
 5. pozostałe pozycje zawarte w zamówieniu.

 

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

 

Szkolenie zamknięte, na zamówienie. Tematka PPK.

 

Jeżeli planujesz zamknięte szkolenie:

„PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej”

– zapytaj nas o dostępny termin!

 

 

Kontakt w sprawie szkolenia PPK


Zainteresowanych organizacją szkolenia zamkniętego prosimy o kontakt: telefoniczny: 22 629 13 88, mailowy: biuro@polbi.com.pl

Proponowana organizacja zajęć – PPK w sferze budżetowej


Proponowana organizacja szkolenia : PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Proponowane szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak szkolenie stacjonarne. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (WEWNĘTRZNE)


Na Państwa życzenie przygotujemy kalkulacje kosztów szkolenia zamkniętego (stacjonarnego, internetowego lub łączącego obie te formy) biorąc pod uwagę liczbę uczestników, czas szkolenia oraz renomę wykładowcy, który poprowadzi zajęcia.

 

Szkolenie na zamówienie może odbywać się na podstawie standardowego programów lub według programów zmodyfikowanych zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Opracowane autorskie programy i przygotowane materiały szkoleniowe indywidualnie według potrzeb klienta sprzyjają optymalnemu wykorzystaniu czasu zajęć.

 

Jeżeli planujesz zamknięte szkolenie:

„PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej”

– zapytaj nas o dostępny termin!

 

Szkolenie zamknięte. PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe (online lub stacjonarnie).

 

 

Kontakt w sprawie szkolenia PPK


Zainteresowanych organizacją szkolenia zamkniętego prosimy o kontakt: telefoniczny: 22 629 13 88, mailowy: biuro@polbi.pl.

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content