Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

PPK – Sektor budżetowy. Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie on-line.

PPK w jednostkach sfery budżetowej. Jak wdrażać i realizować PPK w sektorze finansów publicznych?

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej. Zasady uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych w tzw. „budżetówce”. Internetowe szkolenie on-line (webinarium). Gromadzenie środków, obliczanie i odprowadzanie składek, zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, finansowanie, dokonywanie wypłat oraz zwrotów z PPK a także tematyka przetwarzania danych osobowych (RODO). Zajęcia dla pracodawców jednostek należących do sektora finansów publicznych prowadzi Renata Majewska.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: PPK – Sektor budżetowy. Pracownicze Plany Kapitałowe.

Prowadząca zajęcia: Renata Majewska.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00-16:00.


Cena: 330 zł netto / 330 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe (sektor budżetowy). Szkolenie online.

 

Cel szkolenia – PPK w sektorze budżetowym


Celem szkolenia on-line jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych jednostek sektora budżetowego ) do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Internetowe zajęcia w formie zdalnej (webinarium on-line) dla jednostek finansów publicznych ma na celu przygotowanie specjalistów działów kadr i płac do nowych obowiązków związanych z wprowadzaniem PPK.

 

PPK – omawiane zagadnienia


Wykładowca dokładnie omówi aspekty formalne i finansowe działania PPK w jednostkach sektora budżetowego. Uczestnicy zdalnego szkolenia internetowego poznają etapy tworzenia PPK, zasady uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych, kwestie obliczania składek na PPK, odprowadzania wpłat do Pracownicze Plany Kapitałowe i rozliczenia ich na liście płac.

Omówione zostaną zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK w jednostkach sektora budżetowego, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu i sposoby dysponowania środkami zgromadzonymi w PPK oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

 

Dokumentacja PPK w jednostkach sektora budżetowego


Podczas zdalnych zajęć internetowych prowadzonych na żywo wykładowca szczegółowo przedstawi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia oraz inne dokumenty tworzone i gromadzone przez Jednostki Sfery Budżetowej (JSB) w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za WEBINARIUM TYLKO 290 ZŁ !


Rabaty na szkolenia on-line. Oferta: PPK - Tanie godziny. Polbi, Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

 

Warsztatowa forma zajęć


Szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK w sferze budżetowej, w sektorze finansów publicznych) przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy webinarium mogą na bieżąco na czacie zadawać pytać, zgłaszać uwagi, sugestie, czy rozliczać z wykładowcą przykłady „na tablicy”.

 

PROGRAM – PPK W SFERZE BUDŻETOWEJ


🖥️ 🌐 Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

I. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 1. Dodatkowa emerytura dla osób objętych programem.
 2. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 3. „Opieka” i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Fundusze zdefiniowanej daty (FZD).
 5. Zasady polityki inwestycyjnej FZD (część udziałowa i dłużna).
 6. Koszty funkcjonowania PPK.

 

II. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez jednostki sfery budżetowej

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. PPK – Wybór instytucji finansowej.
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 5. Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.

 

III. Wybór instytucji finansowej

 1. Wybór instytucji finansowej dla PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. Kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.
 4. Wskazanie instytucji finansowej przez pracodawcę.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • Porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych.
 • Ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

 

IV. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 1. Sposób zawarcia (generalnie elektroniczny) umowy o zarządzanie PPK.
 2. Moment zawarcia umowy elektronicznej.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

 

V. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy umowę o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego trzeba zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 3. Obowiązkowe elementy umowy o prowadzenie PPK (załącznik – lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego przez podmiot zatrudniający.

 

VI. Uczestnictwo w programie PPK

 1. Tytuły uprawniające do członkostwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK).
 2. Uczestnictwa w PPK z automatu i w trybie wnioskowym.
 3. Terminarz zapisywania do PPK osób w wieku 18-54 lata.
 4. Terminarz zapisywania do PPK osób w wieku 55-70 lat.
 5. Terminarz zapisywania do PPK osób na urlopach wychowawczych lub zasiłkach macierzyńskich.
 6. Terminarz zapisywania pracowników do PPK przebywających na urlopach bezpłatnych.
 7. Osiągnięcie przez zatrudnionego 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie.
 8. Indywidualny rachunek Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 9. Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK  i sposoby na wznowienie wpłat.
 10. Uczestnictwo w kilku programach PPK (w tym zmiana miejsca zatrudnienia).
 11. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie przykładowych wzorów:

 • Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 • Informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK.
 • Wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK.
 • Oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK.
 • Wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

 

VII. Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) na PPK – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych przez Jednostkę Sfery Budżetowej (JSB) i uczestników PPK.
 4. Technika naliczania wpłat z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 6. Ulgi przysługujące z tytułu dokonywania wpłat do PPK (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez Jednostkę Sfery Budżetowej (JSB – pracodawcę) – Interpretacja Ministerstwa Finansów.
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Wspólne omówienie przykładowych wzorów.

 • Informacja dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

Wspólne sporządzenie przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:

 • pracownika,
 • zleceniobiorcy,
 • członka Rady Nadzorczej,
 • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

 

VIII. PPK – Preferencje z budżetu państwa

 1. Pracowniczy Plan Kapitałowy – wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna przewidziana w PPK.

 

IX. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Wspólne, przykładowe obliczenie potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

 

X. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 1. Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK – Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

 

XI. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika programu

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – wypłata indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.

 

XII. Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

 

XIII. Podsumowanie obowiązków JSB w procesie wdrażania PPK

Podsumowanie obowiązków Jednostki Sfery Budżetowej (JSB  – podmiot zatrudniający) w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

 

XIV. Panel dyskusyjny, końcowe pytania uczestników szkolenia (PPK)

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu on-line. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w webninarium.

 

Adresaci szkolenia


Warsztaty „PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w sektorze budżetowym” kierujemy do pracodawców (służby kadrowo-płacowe). Na zajęcia zapraszamy także pracowników działów księgowości oraz osoby zarządzające finansami jednostek sfery budżetowej (tzw. „budżetówka”).

 

Metoda prowadzenia zajęć


Szkolenie on-line (webinarium) omawiające problematykę PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) z punktu widzenia pracodawcy i pracownika prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy zdalnego szkolenia internetowego za pośrednictwem czatu mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

 

 

Wykładowca – ekspert i praktyk

Internetowe warsztaty dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) prowadzi Renata Majewska.

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Szkolenie on-line (webinarium). PPK w sektorze budżetowym - Pracownicze Plany Kapitałowe.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Webinarium - Szkolenie online. PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w budżetówce.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik internetowego szkolenia poświęconego pracowniczym planom kapitałowym (PPK) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN | ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - Pracownicze Plany Kapitałowe PPK (sektor budżetowy).

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

 

PROGRAM WEBINARIUM – PPK W SFERZE BUDŻETOWEJ


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

I. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 1. Dodatkowa emerytura dla osób objętych programem.
 2. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 3. „Opieka” i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Fundusze zdefiniowanej daty (FZD).
 5. Zasady polityki inwestycyjnej FZD (część udziałowa i dłużna).
 6. Koszty funkcjonowania PPK.

 

II. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez jednostki sfery budżetowej

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. PPK – Wybór instytucji finansowej.
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 5. Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.

 

III. Wybór instytucji finansowej

 1. Wybór instytucji finansowej dla PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. Kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.
 4. Wskazanie instytucji finansowej przez pracodawcę.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • Porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych.
 • Ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

 

IV. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 1. Sposób zawarcia (generalnie elektroniczny) umowy o zarządzanie PPK.
 2. Moment zawarcia umowy elektronicznej.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

 

V. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy umowę o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego trzeba zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 3. Obowiązkowe elementy umowy o prowadzenie PPK (załącznik – lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego przez podmiot zatrudniający.

 

VI. Uczestnictwo w programie PPK

 1. Tytuły uprawniające do członkostwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK).
 2. Uczestnictwa w PPK z automatu i w trybie wnioskowym.
 3. Terminarz zapisywania do PPK osób w wieku 18-54 lata.
 4. Terminarz zapisywania do PPK osób w wieku 55-70 lat.
 5. Terminarz zapisywania do PPK osób na urlopach wychowawczych lub zasiłkach macierzyńskich.
 6. Terminarz zapisywania pracowników do PPK przebywających na urlopach bezpłatnych.
 7. Osiągnięcie przez zatrudnionego 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie.
 8. Indywidualny rachunek Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 9. Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK  i sposoby na wznowienie wpłat.
 10. Uczestnictwo w kilku programach PPK (w tym zmiana miejsca zatrudnienia).
 11. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie przykładowych wzorów:

 • Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 • Informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK.
 • Wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK.
 • Oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK.
 • Wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

 

VII. Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) na PPK – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych przez Jednostkę Sfery Budżetowej (JSB) i uczestników PPK.
 4. Technika naliczania wpłat z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 6. Ulgi przysługujące z tytułu dokonywania wpłat do PPK (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez Jednostkę Sfery Budżetowej (JSB – pracodawcę) – Interpretacja Ministerstwa Finansów.
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Wspólne omówienie przykładowych wzorów.

 • Informacja dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

Wspólne sporządzenie przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:

 • pracownika,
 • zleceniobiorcy,
 • członka Rady Nadzorczej,
 • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

 

VIII. PPK – Preferencje z budżetu państwa

 1. Pracowniczy Plan Kapitałowy – wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna przewidziana w PPK.

 

IX. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Wspólne, przykładowe obliczenie potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

 

X. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 1. Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK – Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

 

XI. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika programu

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – wypłata indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.

 

XII. Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

 

XIII. Podsumowanie obowiązków JSB w procesie wdrażania PPK

Podsumowanie obowiązków Jednostki Sfery Budżetowej (JSB  – podmiot zatrudniający) w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

 

XIV. Panel dyskusyjny, końcowe pytania uczestników szkolenia (PPK)

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu on-line. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Jednostkach Sfery Budżetowej (JSB) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w webninarium.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Renata Majewska

Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert i ekspert Polbi, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska

RENATA MAJEWSKA

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń, akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania pracowników oraz świadectw pracy, spraw socjalnych, egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

 

Renata Majewska - Polbi, Warszawa.

WIĘCEJ O WYKŁADOWCY…

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Renata Majewska przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na zajęcia zdalne (on-line)


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za webinarium tylko 290 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia organizowane przez Polbi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja webinarium – PPK w sektorze budżetowym


Organizacja szkolenia on-line: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w budżetówce.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Efekty szkolenia. Korzyści z udziału w zajęciach on-line.


Po ukończeniu internetowego szkolenia uczestnik nabędzie i uporządkuje wiedzę w zakresie PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wykładowca zaprezentuje regulacje prawne dotyczące jednostek sektora budżetowego oraz zapozna ze specyfiką i funkcjonowania PPK w jednostkach sfery budżetowej.

Dzięki udziałowi w webinarium uczestnik pozna cele, etapy i procedury tworzenia PPK oraz terminy wdrażania Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).

Podczas zdalnych zajęć uczestnicy nabędą umiejętności analizowania uprawnień uczestnika PPK, dokonywania wpłat na PPK, poznają terminy przekazywania wpłat i technikę naliczania składek z wynagrodzenia uczestnika.

Internetowe szkolenie prowadzone na żywo zapozna uczestników z zasadami rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz możliwościami podziału tych środków.

Uczestnik warsztatów otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Osoba biorąca udział w szkoleniu ma sposobność dokonania samooceny własnej wiedzy i kompetencji oraz zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w celu zdobywania nowych umiejętności i poszerzania i aktualizuj swoją wiedzy zawodowej.

 

Wewnętrzne / zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt z działem szkoleń on-line


Kontakt w sprawie szkoleń on-line (webinary).Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM, III piętro, budynek hotelu Marriott

Telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content