Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach. Szkolenie on-line.

Webinarium dla pracowników działów kadr prowadzi Piotr Wąż.

 

ŚWIADECTWO PRACY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


 • Świadectwo pracy to jeden z dokumentów wchodzących w skład szeroko rozumianej dokumentacji pracowniczej.
 • Świadectwo pracy potwierdza okresy pozostawania w stosunku pracy oraz nabyte w tym czasie przez pracownika uprawnienia.
 • Podczas szkolenia dowiesz się w jaki sposób, „krok po kroku” wypełnić poszczególne części świadectwa pracy.
 • W trakcie zajęć poznasz także cały szereg wiążących się z tym dokumentem ciekawych zagadnień, pojawiających się w codziennej pracy osób zajmujących się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

 

Śwaidectwo pracy - Szkolenie online, Polbi, Piotr Wąż.

 

ŚWIADECTWO PRACY – PROGRAM SZKOLENIA


Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

 1. Czy można wydać świadectwo przed dniem ustania stosunku pracy?
 2. Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy?
 3. Czy należy sporządzić korektę świadectwa pracy bez wniosku pracownika, w przypadku zauważenia błędu w jego treści?
 4. W jakim dniu wydać świadectwo pracy, gdy ostatni dzień zatrudnienia jest dniem wolnym od pracy?
 5. Czy świadectwo pracy może zastąpić oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?
 6. W której części akt osobowych należy przechowywać świadectwo pracy wydane pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu u pracodawcy, który wydał to świadectwo pracy?
 7. Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika?
 8. Jakie czynności należy podjąć w przypadku wypłacenia odprawy rentowej/emerytalnej w pewien czas po wydaniu świadectwa pracy, w którym o niej nie wspomniano?
 9. Czy w świadectwie pracy należy wskazać informację o rodzaju umowy o pracę?
 10. Jak prawidłowo zawrzeć w świadectwie pracy informację o pracy nauczyciela w szczególnym charakterze?
 11. Czy w przypadku rozwiązania jednej z równoczesnych umów o pracę należy w świadectwie pracy poczynić wzmiankę o trwającej nadal umowie?
 12. Jak prawidłowo zawrzeć zapis o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym i wypłaceniu ekwiwalentu?
 13. Czy w świadectwie pracy należy wykazać okres służby przygotowawczej?
 14. Jak powinien wyglądać duplikat/odpis świadectwa pracy?
 15. Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o: przyczynie rozwiązania umowy o pracę, nieusprawiedliwionych nieobecnościach, przedłużeniu umowy do dnia porodu, chorobie zawodowej pracownika, o nieodpracowanym wyjściu prywatnym, liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych, długości pobierania zasiłku opiekuńczego, odbytych kursach i szkoleniach czy urlopie bezpłatnym?
 16. Jaki należy wskazać okres zatrudnienia w świadectwie pracy w przypadku sądowego przywrócenia do pracy?
 17. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 KP oraz art. 361 KP?
 18. Jak prawidłowo zawrzeć informację o obniżeniu wymiaru etatu w trybie art. 1867 KP?
 19. Czy zachować w aktach osobowych świadectwo pracy w wersji sprzed korekty?
 20. Jaką datę należy zamieścić na skorygowanym świadectwie pracy?
 21. Czy na wniosek pracownika świadectwo pracy może obejmować jedynie niektóre zawarte z nim umowy o pracę?
 22. W jaki sposób zamieścić informację o liczbie dni i godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności?
 23. Czy pracodawca jest zobowiązany skorygować błędne świadectwo pracy po paru latach od jego wystawienia?
 24. W jaki sposób zawrzeć informację o wykorzystanych urlopach związanych z rodzicielstwem?
 25. Czy duplikat/odpis świadectwa pracy może zawierać informacje, których zgodnie z aktualnymi przepisami nie należy zamieszczać w treści świadectwa pracy, np. imiona rodziców?
 26. Jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi za niewydanie lub niewydanie w terminie świadectwa pracy?
 27. W jakim dniu należy wydać pracownikowi świadectwo pracy pracownik jest nieobecny w pracy z uwagi na trwający stan niezdolności do pracy spowodowany chorobą?
 28. Jak zapisać informację o liczbie dni i godzin niewykorzystanego urlopu w przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu?
 29. Jak prawidłowo zapisać informację o zajęciu komorniczym?
 30. Czy pracownik może zanegować tryb ustania stosunku pracy w trybie wniosku o korektę świadectwa pracy?
 31. Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa pracy prezesowi zarządu/dyrektorowi placówki, który dotychczas sam wydawał świadectwa pracy pracownikom?
 32. Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwiązać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świadectwo pracy?
 33. Jak prawidłowo oznaczyć sąd pracy właściwy do rozstrzygnięcia pozwu w sprawie korekty świadectwa pracy?
 34. Czy informacja o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejny okres zatrudnienia może zostać zamieszczona w świadectwie pracy?
 35. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
 36. Czy brak informacji o zajęciu komorniczym uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
 37. Jakiej treści zapis należy zamieścić w świadectwie pracy, gdy pracownik nie nabył prawa do świadczeń z tytułu choroby za wdany okres zatrudnienia?
 38. Czy brak informacji o liczbie dni otrzymanego wynagrodzenia chorobowego uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
 39. Jak postąpić ze świadectwem pracy w przypadku wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę?
 40. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?
 41. Na jaki adres wysłać świadectwo pracy pracownikowi, który zmienił miejsce zamieszkania przed ustaniem stosunku pracy lecz oficjalnie o tym nie poinformował?
 42. Treść i procedura wydania świadectwa pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem pracownika. Sposób liczenia upływu 3-go miesiąca pobytu w areszcie.

 

Cel szkolenia on-line


Szkolenie służy przekazaniu podstawowych informacji dotyczących świadectwa pracy oraz rozstrzyga szereg problemów praktycznych związanych z tym dokumentem.

 

Adresaci szkolenia


Warsztaty dotyczące zagadnień prawnych związanych ze świadectwami pracy kierujemy do pracowników działów kadr, zwłaszcza osób zajmujące się obsługą kadrowo-płacową w firmie czy przedsiębiorstwie, jak również do pracodawców.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia


Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem zajęć.

 

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć


Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

 

 

Program

Śwaidectwo pracy - Szkolenie online, Polbi, Piotr Wąż.

 

Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo


 

 1. Czy można wydać świadectwo przed dniem ustania stosunku pracy?
 2. Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy?
 3. Czy należy sporządzić korektę świadectwa pracy bez wniosku pracownika, w przypadku zauważenia błędu w jego treści?
 4. W jakim dniu wydać świadectwo pracy, gdy ostatni dzień zatrudnienia jest dniem wolnym od pracy?
 5. Czy świadectwo pracy może zastąpić oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?
 6. W której części akt osobowych należy przechowywać świadectwo pracy wydane pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu u pracodawcy, który wydał to świadectwo pracy?
 7. Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika?
 8. Jakie czynności należy podjąć w przypadku wypłacenia odprawy rentowej/emerytalnej w pewien czas po wydaniu świadectwa pracy, w którym o niej nie wspomniano?
 9. Czy w świadectwie pracy należy wskazać informację o rodzaju umowy o pracę?
 10. Jak prawidłowo zawrzeć w świadectwie pracy informację o pracy nauczyciela w szczególnym charakterze?
 11. Czy w przypadku rozwiązania jednej z równoczesnych umów o pracę należy w świadectwie pracy poczynić wzmiankę o trwającej nadal umowie?
 12. Jak prawidłowo zawrzeć zapis o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym i wypłaceniu ekwiwalentu?
 13. Czy w świadectwie pracy należy wykazać okres służby przygotowawczej?
 14. Jak powinien wyglądać duplikat/odpis świadectwa pracy?
 15. Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o: przyczynie rozwiązania umowy o pracę, nieusprawiedliwionych nieobecnościach, przedłużeniu umowy do dnia porodu, chorobie zawodowej pracownika, o nieodpracowanym wyjściu prywatnym, liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych, długości pobierania zasiłku opiekuńczego, odbytych kursach i szkoleniach czy urlopie bezpłatnym?
 16. Jaki należy wskazać okres zatrudnienia w świadectwie pracy w przypadku sądowego przywrócenia do pracy?
 17. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 KP oraz art. 361 KP?
 18. Jak prawidłowo zawrzeć informację o obniżeniu wymiaru etatu w trybie art. 1867 KP?
 19. Czy zachować w aktach osobowych świadectwo pracy w wersji sprzed korekty?
 20. Jaką datę należy zamieścić na skorygowanym świadectwie pracy?
 21. Czy na wniosek pracownika świadectwo pracy może obejmować jedynie niektóre zawarte z nim umowy o pracę?
 22. W jaki sposób zamieścić informację o liczbie dni i godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności?
 23. Czy pracodawca jest zobowiązany skorygować błędne świadectwo pracy po paru latach od jego wystawienia?
 24. W jaki sposób zawrzeć informację o wykorzystanych urlopach związanych z rodzicielstwem?
 25. Czy duplikat/odpis świadectwa pracy może zawierać informacje, których zgodnie z aktualnymi przepisami nie należy zamieszczać w treści świadectwa pracy, np. imiona rodziców?
 26. Jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi za niewydanie lub niewydanie w terminie świadectwa pracy?
 27. W jakim dniu należy wydać pracownikowi świadectwo pracy pracownik jest nieobecny w pracy z uwagi na trwający stan niezdolności do pracy spowodowany chorobą?
 28. Jak zapisać informację o liczbie dni i godzin niewykorzystanego urlopu w przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu?
 29. Jak prawidłowo zapisać informację o zajęciu komorniczym?
 30. Czy pracownik może zanegować tryb ustania stosunku pracy w trybie wniosku o korektę świadectwa pracy?
 31. Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa pracy prezesowi zarządu/dyrektorowi placówki, który dotychczas sam wydawał świadectwa pracy pracownikom?
 32. Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwiązać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świadectwo pracy?
 33. Jak prawidłowo oznaczyć sąd pracy właściwy do rozstrzygnięcia pozwu w sprawie korekty świadectwa pracy?
 34. Czy informacja o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejny okres zatrudnienia może zostać zamieszczona w świadectwie pracy?
 35. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
 36. Czy brak informacji o zajęciu komorniczym uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
 37. Jakiej treści zapis należy zamieścić w świadectwie pracy, gdy pracownik nie nabył prawa do świadczeń z tytułu choroby za wdany okres zatrudnienia?
 38. Czy brak informacji o liczbie dni otrzymanego wynagrodzenia chorobowego uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
 39. Jak postąpić ze świadectwem pracy w przypadku wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę?
 40. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?
 41. Na jaki adres wysłać świadectwo pracy pracownikowi, który zmienił miejsce zamieszkania przed ustaniem stosunku pracy lecz oficjalnie o tym nie poinformował?
 42. Treść i procedura wydania świadectwa pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem pracownika. Sposób liczenia upływu 3-go miesiąca pobytu w areszcie.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Piotr Wąż

Dr Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

 

Piotr Wąż – wykładowca, specjalista i ekspert


Piotr Wąż. Wykładowca, szkoleniowiec, wspołpracownik Polbi - Warszawa.

Wieloletni i doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Piotr Wąż posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy przeprowadził już kilka tysięcy szkoleń z zakresu prawa pracy (w tym również międzynarodowego prawa pracy), delegowania pracowników do innego państwa oraz problematyki BHP.

Faktury


W dniu szkolenia przesyłamy fakturę na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Polbi – Numer rachunku bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena zdalnego szkolenia internetowego zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Warunki rezygnacji z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

 

Regulamin udziału w szkoleniach


Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Czas pracy - szkolenie online. Webinarium bez VAT. Usługa szkoleniowa zwolniona z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. | Więcej informacji …

Szkolenie – Świadectwo pracy


Szkolenie trwa 1 dzień a zajęcia odbywają się w godz. 10:00 – 15:00.

 

Webinarium – Szkolenie on-line


Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium) czyli szkolenie prowadzone w formie zdalnej z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. | Webinaria, szkolenia on-line

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content