logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatek VAT 2020 – Najnowsze zmiany, aktualne problemy. Szkolenie stacjonarne.

VAT - Podatek od towarów i usług po najnowszych zmianach.

Szkolenie stacjonarne: Podatek od towarów i usług – VAT 2020. Przegląd nowości podatkowych w przepisach o podatku od towarów i usług oraz planowane zmiany w VAT. Kompleksowa analiza aktualnych problemów oraz prezentacja w zmian sukcesywnie wprowadzane w przepisach o podatku od towarów i usług (VAT 2020). Nowości w VAT ale również praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. Zajęcia w tradycyjnej formie prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE / TRADYCYJNE

Małe grupy. Zapewniamy środki do dezynfekcji. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości.


Tytuł: Podatek VAT 2020 – Najnowsze zmiany, aktualne problemy.

Wykładowca: Tomasz Wojewoda.


Lokalizacja: Warszawa – centrum miasta.

Szkolenie otwarte, 1 dzień, 6 godzin, 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: Podatek VAT 2020. Kurs w Warszawie prowadzi Tomasz Wojewoda.

Czy jesteś już gotowy na najnowsze zmiany w podatku VAT?


Zajęcia prowadzimy również jako | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Cel szkolenia


Celem szkolenia „Podatek VAT 2020” jest przedstawienie aktualnych zasad funkcjonowania podatku VAT oraz podstawowych zagadnień dotyczące tego podatku. Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie słuchaczom najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT oraz zaplanowanych na 2020 roku nowych regulacji w obszarze tego podatku. Zajęcia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego ewidencjonowania, rozliczeń i składania deklaracji podatku VAT.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie z zakresu podatku od towarów i usług skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA – PODATEK VAT 2020


👥👤👥 | Szkolenie stacjonarne / tradycyjne

 

I. Nowości w podatku VAT – październik 2020 roku.

Zastąpienie od 1 października 2020 roku deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Zasady składania, korekty, kary za niedopełnienie obowiązku.

II. Najnowsze zmiany w VAT wprowadzone w 2020 roku.

 1. Ustanowienie nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienie obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).
 2. Wprowadzenie uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
 3. Zmiany w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%).
 4. Nowe zasady rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).
 5. Zmiany dotyczące zasad opodatkowania podatkiem VAT towarów w procedurze magazynu typu call off stock.
 6. Nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności solidarnej, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
 7. Wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej.

III. Omówienie najistotniejszych nowelizacji przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT), które weszły w życie w 2019 roku.  

 1. Zasady wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.
 2. Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Zasady rozliczeń, dokonywanie zapłaty w jednym komunikacie przelewu za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach, zaliczki, odpowiedzialność solidarna itp.
 3. Nowe regulacje w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.

IV. Refakturowanie usług

Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, refakturowanie usług transportowych, orzecznictwo TSUE.

V. Faktury korygujące i noty korygujące

Faktury VAT korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.

VI. Zaliczki w obrocie krajowym i międzynarodowym

Rozliczanie zaliczek w obrocie krajowym i międzynarodowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT – u naliczonego przez nabywcę.

VII. VAT a kursy walut

Kursy walut stosowane na gruncie VAT.

VIII. Potrącanie podatku VAT naliczonego

Potrącanie VAT-u naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT.

IX. Odliczanie VAT-u z błędnych faktur

Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.). Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.

X. Czynności nieodpłatne

Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP – zasady rozliczania na gruncie VAT. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.

XI. Przypadki bezwzględnego obowiązku ewidencji w kasie rejestrującej

Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji w kasie rejestrującej w przypadku nieodpłatnych dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

XII. WDT – rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług

Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania itp.).

XIII. Podsumowanie, panel dyskusyjny

Pozostałe zagadnienia oraz czas na odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie  – Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu przeglądowi projektowanych zmian i kompleksowej analizie aktualnych problemów związanych z  podatkiem VAT (podatek od towarów i usług) otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 


Kontakt z sprawie szkolenia: Podatek VAT 2020. Kurs w Warszawie. Wykładowca Tomasz Wojewoda.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Podatek VAT 2020. Polbi, Warszawa, Tomasz Wojewoda.

 

I. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2021 r. w ramach tzw. pakietu SLIM VAT.

 1. Całkowicie nowe zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nowe zasady dokumentowania, przepisy przejściowe itp.
 2. Całkowicie nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt podatku VAT naliczonego in minus, nowe terminy i warunki dokonania korekty, przepisy przejściowe itp.
 3. Doprecyzowanie zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus).
 4. Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego.
 5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania podatku VAT od zakupu usług noclegowych.
 6. Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości.
 7. Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego, warunki i terminy stosowania nowej metody itp.
 8. Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki 0%.
 9. Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.
 10. Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej i mechanizmu podzielonej płatności (kursy walut, kompensaty, wprowadzenie możliwości płacenia w split payment na rzecz przedstawiciela celnego itp.).
 11. Pozostałe zmiany i przepisy przejściowe.

 

II. Deklaracje VAT a pliki JPK_VAT

Zmiany w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK_VAT. Zasady składania, zakres danych, oznaczenia cyfrowe i literowe, korekty, kary za niedopełnienie obowiązku itp.

 

III. Import towarów w deklaracji podatkowej

Uproszczenia w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

 

IV. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%).

 

V. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe – najnowsze zmiany

Zmiany w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).

 

VI. Dokonywanie zapłaty za faktury – odpowiedzialność solidarna

Nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności solidarnej, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Wydłużenie terminu do złożenia zawiadomienia w przypadku wpłaty na rachunek spoza wykazu po najnowszych zmianach przepisów.

 

VII. Pozostałe zmiany i bieżące problemy

Pozostałe zmiany i bieżące problemy i zagadnienia dotyczące podatku VAT.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!

Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 


 

Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Podatek VAT 2020 - zmiany. Polbi, Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, hirmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na szkolenie stacjonarne


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za szkolenie tylko 350 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Podatek VAT 2020

Organizacja szkolenia – Podatek VAT 2020 (zmiany). Polbi - Warszawa.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Początek szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie szkolenia.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykłady i ćwiczenia omawiające podatek VAT 2020 są  prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników zajęć w trakcie ich trwania.

 

Rezultaty, efekty szkolenia


Uczestnicy zajęć z dotyczących najnowszych przepisów wprowadzanych i planowanych na 2020 rok zmian w podatku od towarów i usług:

Szkolenie: Podatek VAT 2020 - przepisy. Polbi – Warszawa. zapoznają się z przepisami regulującymi opodatkowanie podatkiem VAT oraz zdobędą kompletną wiedzę w przedmiocie zmian w rozliczaniu VAT,

Szkolenie: Podatek VAT 2020 - orzecznictwo. Polbi – Warszawa.  zostanie im przedstawiona praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych,

Szkolenie: Podatek VAT 2020 – wiedza. Polbi – Warszawa. uporządkują i nabędą wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia rozliczeń podatku VAT zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym oraz sporządzania deklaracji podatkowych,

Szkolenie: Podatek VAT 2020 – umiejętność. Polbi – Warszawa. zdobędą praktyczną umiejętność przewidywania skutków podatkowych wynikających z wadliwego stosowania przepisów o VAT oraz skutecznego  rozwiązywania problemów podatkowych,

Szkolenie: Podatek VAT 2020 – poziom wiedzy. Polbi – Warszawa. przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności odnośnie zagadnień dotyczących powstawania obowiązku podatkowego, wystawiania faktur, korygowania podatku VAT, rozliczania transakcji międzynarodowych czy prawidłowego korzystania z prawa do odliczenia.

Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli również na unikniecie ryzyka powstania zaległości podatkowych i związanych z nimi kosztami odsetek od zaległości podatkowych oraz zminimalizuje ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej za ewentualne błędy dotyczące rozliczeń podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia „Podatek VAT 2020 – Najnowsze zmiany, aktualne problemy.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego, prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content