Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Polski Ład - Podatki dochodowe CIT i PIT oraz podatek od towarów i usług VAT po zmianach

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Polski Ład – Podatki dochodowe CIT i PIT oraz podatek od towarów i usług VAT po zmianach

Zmiany w podatkach dochodowych CIT, PIT i w podatku od towarów i usług VAT wynikające z pakietu zmian „Polski Ład” wprowadzane od 1 stycznia 2022 roku.

 

Zmiany w podatkach CIT, PIT VAT - Szkolenie

 

Cel szkolenia


Zajęcia maja na celu zapoznanie z całokształtem zmian w podatkach CIT, PIT i VAT a dzięki eksperckiej wiedzy prowadzącego przygotować do wdrożenia planowanych zmian prawa podatkowego wynikających z tzw. „Polskiego Ładu” i prowadzenia prawidłowych rozliczań w zakresie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług.

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie  – Tomasz Wojewoda


Tomasz Wojewoda – Wykładowca, prelegent, trener, dydaktyk i szkoleniowiec. Wybitny specjalista z zakresu podatków. Osoba znana i ceniona na rynku szkoleń w Polsce. W zakresie szkoleń z obszaru podatków (CIT, PIT i VAT) Tomasz Wojewoda współpracuje z firmą POLBI od wielu lat.

 

Program szkolenia – CIT, PIT i VAT 2022 (Polski Ład)


 

CIT 2022 – ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

 1. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (CIT) w wysokości 10%, po spełnieniu ustawowych warunków, od spółek i podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 1%.
 2. Nowe regulacje w zakresie zwolnienia z podatku CIT przychodów z dywidend uzyskiwanych przez spółkę holdingową od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej oraz dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego.
 3. Zniesienie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, gwarancji i poręczeń), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
 4. Wprowadzenie podatku CIT od przerzuconych dochodów w wysokości 19%, w przypadku wybranych transakcji z niektórymi podmiotami powiązanymi, po spełnieniu ustawowych warunków.
 5. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.

 

PIT 2022 – ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Zniesienie możliwości obniżania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i wprowadzenie odliczanej od dochodu ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów nie przekroczy ustawowych limitów. Zasady korzystania z ulgi przy poborze zaliczek i w zeznaniach rocznych.
 2. Nowa skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych, podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek PIT i kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali.
 3. Nowe zasady rozliczania PIT osób samotnie wychowujących dzieci.
 4. Nowe zasady opodatkowania PIT najmu, opodatkowanie najmu wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 5. PIT – Nowe zasady opodatkowania przychodów ze sprzedaży składników majątku wykupionych po zakończeniu umowy leasingu.
 6. Zmiany w zakresie rozliczania przychodów z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników.
 7. Nowe zwolnienie z podatku przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci.
 8. Nowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

WSPÓLNE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH CIT I PIT

 1. Obowiązki płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym a także z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
 2. Możliwość stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
 3. Zmiany w zakresie cen transferowych, obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych i składania informacji o cenach transferowych.
 4. Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności i wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wartości pracy osoby zatrudnionej nielegalnie oraz przychodów pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.
 5. Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego, po przekroczeniu ustawowo określonego limitu kwotowego.
 6. Obniżenie limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
 7. Zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 8. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, podwyższenie limitu odliczeń kosztów kwalifikowanych.
 9. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów np. wybranych kosztów reklamy.
 10. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu.
 11. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

VAT 2022 – ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

1. Krajowy System e-Faktur

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowanej – zasady wystawiania, rozliczania i korygowania takich faktur przez sprzedawcę i nabywcę.
 • Termin wejścia w życie nowych przepisów i możliwości stosowania faktury ustrukturyzowanej.
 • Korzyści związane ze stosowaniem faktury ustrukturyzowanej.

2. Zniesienie możliwości składania kwartalnych deklaracji w podatku VAT w przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, którzy wbrew obowiązkowi nie zapewnili możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana.

3. Wprowadzenie nowego terminu zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym na rachunek bankowy, w ciągu 15 dni, w przypadku podatników dokonujących sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących on line i otrzymujących płatności zrealizowane z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, po spełnieniu ustawowych warunków.

4. Wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT, w przypadku świadczenia na rzecz podatników usług finansowych i innych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o podatku od towarów i usług.

 


 

Materiały dydaktyczne (szkoleniowe) – Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznym zagadnieniom dotyczących najnowszych zmian w podatkach CIT, PIT i VAT wprowadzanych w ramach „Polskiego Ładu” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w warsztatach wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty w godz. 10:00-15:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt (szkolenie). Pakiet zmian podatkowych - CIT, PIT i VATPolski Ład – Podatki CIT, PIT i VAT 2022

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 


Polbi - Szkolenia - Pakiet Polski Ład. Podatki CIT, PIT i VAT.   Polbi   |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

 

CIT 2022 – ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

 1. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego w wysokości 10%, po spełnieniu ustawowych warunków, od spółek oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 1%.
 2. Nowe regulacje w zakresie zwolnienia z podatku przychodów z dywidend uzyskiwanych przez spółkę holdingową od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej oraz dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego.
 3. Zniesienie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, gwarancji i poręczeń), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
 4. Wprowadzenie podatku CIT od przerzuconych dochodów w wysokości 19%, w przypadku wybranych transakcji z niektórymi podmiotami powiązanymi, po spełnieniu ustawowych warunków.
 5. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.

 

PIT 2022 – ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Zniesienie możliwości obniżania podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i wprowadzenie odliczanej od dochodu ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów nie przekroczy ustawowych limitów. Zasady korzystania z ulgi przy poborze zaliczek i w zeznaniach rocznych.
 2. Nowa skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych, podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek PIT i kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali.
 3. Nowe zasady rozliczania PIT osób samotnie wychowujących dzieci.
 4. Nowe zasady opodatkowania PIT najmu, opodatkowanie najmu wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 5. Nowe zasady opodatkowania przychodów ze sprzedaży składników majątku wykupionych po zakończeniu umowy leasingu.
 6. Zmiany w zakresie rozliczania przychodów z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników.
 7. Nowe zwolnienie z podatku przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci.
 8. Nowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

WSPÓLNE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH CIT I PIT

 1. Obowiązki płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
 2. Możliwość stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
 3. Zmiany w zakresie cen transferowych, obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz składania informacji o cenach transferowych.
 4. Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności i wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wartości pracy osoby zatrudnionej nielegalnie oraz przychodów pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.
 5. Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego, po przekroczeniu ustawowo określonego limitu kwotowego.
 6. Obniżenie limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
 7. Zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 8. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, podwyższenie limitu odliczeń kosztów kwalifikowanych.
 9. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów np. wybranych kosztów reklamy.
 10. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu.
 11. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

VAT 2022 – ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

1. Krajowy System e-Faktur

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowanej – zasady wystawiania, rozliczania i korygowania takich faktur przez sprzedawcę i nabywcę.
 • Termin wejścia w życie nowych przepisów i możliwości stosowania faktury ustrukturyzowanej.
 • Korzyści związane ze stosowaniem faktury ustrukturyzowanej.

2. Zniesienie możliwości składania kwartalnych deklaracji w podatku VAT w przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, którzy wbrew obowiązkowi nie zapewnili możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana.

3. Wprowadzenie nowego terminu zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym na rachunek bankowy, w ciągu 15 dni, w przypadku podatników dokonujących sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących on line i otrzymujących płatności zrealizowane z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, po spełnieniu ustawowych warunków.

4. Wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT, w przypadku świadczenia na rzecz podatników usług finansowych i innych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o podatku od towarów i usług.

Szkolenie online, Tomasz Wojewoda

Szkolenie prowadzi Tomasz Wojewoda. Organizator: Polbi – Warszawa.

Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom obronił z wyróżnieniem). Ceniony ekspert i konsultant podatkowy z obszaru podatków (CIT, PIT i VAT).

 

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, wykładowca, trener


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Tomasz Wojewoda posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.


Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO I FAKTURY

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy dokonać płatności?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata?


Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena netto jest równa cenie brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Najnowsze zmiany CIT, PIT i VAT.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Nowy Polski Ład 2022. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od towarów i usług (VAT) – Przegląd najważniejszych zmian.

 

Organizacja zajęć. Nowy Polski Ład – Podatki CIT, PIT i VAT 2022


Organizacja szkolenia - Nowy Polski Ład (Podatki CIT, PIT i VAT).

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Rezultaty, efekty uczestnictwa w zajęciach podatkowych


Dzięki udziałowi w praktycznych warsztatach podatkowych omawiających zmiany wprowadzane w ramach pakietu „Polski Ład” w podatkach CIT, PIT i VAT uczestnik szkolenia będzie:

 • będzie znał planowane na 2022 rok zmiany w obszarze podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych a także w podatku od towarów i usług,
 • będzie umiał stosować przepisy prawa podatkowego w praktyce i rozliczać podatki CIT, PIT i VAT  zgodnie ze znowelizowanym prawem,
 • będzie mógł uniknąć niekorzystnych konsekwencji wynikających z wadliwego rozumienia i stosowania planowanych nowych rozwiązań „Polskiego Ładu”,
 • będzie mógł świadomie i odpowiedzialnie wpływać na politykę finansową oraz podejmować decyzje i rozstrzygać wątpliwości wynikające z nowych zasad wprowadzanych w podatkach CIT, PIT i VAT od 1 stycznia 2022 roku.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


KLUCZOWE INFORMACJE | Tematyka – Polski Ład – Podatki dochodowe CIT i PIT oraz podatek od towarów i usług VAT po zmianach 2022 | Renomowany wykładowca i praktyk – Tomasz Wojewoda | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godz. 10:00-15:00 | Cena katalogowa: 398 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
398 zł

Termin: 21-12-2021

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online, Tomasz Wojewoda

Szkolenie podatkowe online | Grudzień - 2021

Skip to content