logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatki VAT, CIT i PIT 2020

Szkolenie z podatku od towarów i usług VAT oraz podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych (PIT i CIT) - najważniejsze zmiany 2020.

Szkolenie: VAT, CIT, PIT 2020. Podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP), podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF). Na szkoleniu omawiamy najnowsze zmiany w podatkach VAT, CIT i PIT  zwracając uwagę na bieżące i aktualne problemy jak również prezentujemy przegląd zmian prawnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług przewidzianych na 2020 rok. Zajęcia prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Tytuł szkolenia: Podatki VAT, CIT i PIT 2020.

Prowadzący zajęcia: Tomasz Wojewoda.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: VAT, CIT i PIT 2020. Warszawa, prowadzący - Tomasz Wojewoda.

Jak rozliczać prawidłowo podatki VAT, CIT i PIT? Co przynosi dla podatników rok 2020?

 

Opinie uczestników zajęć        | ➡️ Ankiety poszkoleniowe


Dodatkowe zniżki 30 złotych | ➡️ Tanie godziny

 

PODATEK VAT 2020

Aktualne zmiany w podatku od towarów i usług. Wystawianie faktur, podzielona płatność, refakturowanie usług, międzynarodowe transakcje łańcuchowe.

 

NAJNOWSZE ZMIANY, AKTUALNE PROBLEMY

CIT i PIT – bieżące problemy i zagadnienia z zakresu podatków dochodowych. Limity amortyzacji samochodów, tytuły kosztów podatkowych, raty leasingowe, rozliczanie strat podatkowych, zwolnienia podatkowe. Pomoc w likwidacji opóźnień w płatnościach dzięki tzw. „uldze za złe długi” w PIT i CIT.

 

ZMIANY W PODATKACH CIT I PIT W 2020 ROKU

Nowe zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodów, wyższy limit kwotowy uznawania za małego podatnika, indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Poznaj zmiany w podatkach dochodowych zaplanowane na 2020 rok.

 

Wstęp


Ubiegłe lata obfitowały w liczne zmiany w zakresie przepisów odnoszących się do podatków VAT, CIT i PIT. Rok 2020 to także kolejny rok zmian dotyczących podatków. Poprawa ściągalności  podatków i uszczelnienie sytemu prawnego regulującego pobór podatków dochodowych (PIT i CIT) i podatku od towarów i usług (VAT) przynoszą ciągłe zmiany w prawie. Wszystko to wymaga od podatników ciągłej aktualizacji swojej wiedzy. Na szkoleniu poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące prawidłowego zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnień podatkowych i obniżonych stawek podatku a także ustalania podstawy opodatkowania, podzielonej płatności (split payment), nowej matrycy stawek podatku VAT czy tzw. sankcji VAT-owskiej.

 

Cel szkolenia VAT, CIT i PIT 2020


Szkolenie poświęcone podatkowi VAT oraz podatkom dochodowym CIT i PIT ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami dokonanymi w przepisach z tego obszaru podatków. Zaprezentowane zostaną zmiany regulacji prawnych, które zaplanowano na 2020 rok. Na zajęciach zostaną omówione również najnowsze regulacje prawne już obowiązujące a mogące budzić wątpliwości.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie z zakresu podatku od towarów i usług VAT jak również podatków dochodowych CIT i PIT skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się ewidencją podatkową i prowadzących rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym.

 

W KAŻDĄ ŚRODĘ DODATKOWY RABAT 40 ZŁ !

ZAPŁAĆ ZA SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

PODATKI VAT, CIT, PIT 2020 – SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


 

CIT I PIT – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

 1. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Wydłużenie, od 31 marca 2020 r., terminu do złożenia zawiadomienia w przypadku wpłaty na rachunek spoza wykazu, projektowane zmiany od 1 lipca 2020 r.
 2. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w ustawowo określonych przypadkach.
 3. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w ustawowo określonym terminie („złe długi”). Zniesienie obowiązku zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w przypadku spełnienia ustawowych warunków.
 4. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ustawowo określonym terminie („złe długi”).
 5. Zmiany, od 1 lipca 2020 r., w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
 6. Podwyższenie w 2020 r. i w 2021 r. limitów niektórych zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego od osób fizycznych np. z tytułu zapomóg, świadczeń rzeczowych i pieniężnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18.
 7. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19.
 8. Nowe zasady rozliczania strat podatkowych od 1 stycznia 2020 r., szczególne regulacje dotyczące rozliczania straty podatkowej za 2020 r., w przypadku obniżenia przychodów z powodu COVID – 19.
 9. Zasady odliczania od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.
 10. Wydłużenie terminu wpłaty przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło za miesiące marzec i kwiecień 2020 r.
 11. Wprowadzenie możliwości rezygnacji przez małych podatników, w trakcie 2020 r., z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie.
 12. Wprowadzenie możliwości dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.
 13. Podwyższenie, od 1 stycznia 2020 r., limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
 14. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2020 r., możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 15. Obniżenie, od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.
 16. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2020 r., obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).
 17. Zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie amortyzacji, najmu i leasingu samochodów osobowych oraz w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.
 18. Pozostałe zmiany.
 19. Bieżące problemy i zagadnienia.
 20. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

VAT – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 1. Zmiany, od 1 lipca 2020 r., w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Zasady składania, korekty, kary za niedopełnienie obowiązku.
 2. Zmiany, od 1 lipca 2020 r., w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).
 3. Wprowadzenie, od 1 lipca 2020 r., uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
 4. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. i projektowane zmiany od 1 lipca 2020 r., w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%).
 5. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).
 6. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. i projektowane zmiany od 1 lipca 2020 r., w zakresie zasad opodatkowania VAT – em towarów w procedurze magazynu typu call off stock.
 7. Wprowadzenie, od 31 marca 2020 r., możliwości wystawiania i przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej.
 8. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.
 9. Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Zasady rozliczeń, dokonywanie zapłaty w jednym komunikacie przelewu za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach, zaliczki itp.
 10. Zmiany, od 1 listopada 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.
 11. Zmiany, od 1 maja 2019 r., w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.
 12. Pozostałe zmiany.
 13. Bieżące problemy i zagadnienia.
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Wykładowcza, prowadzący szkolenie VAT, CIT i PIT 2020

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę


Prowadzący szkolenie „Podatki VAT, CIT i PIT 2020” jest praktykiem, ekspertem z zakresu podatków i wieloletnim wykładowcą. Warto skorzystać z jego szerokiej wiedzy dotyczącej podatków dochodowych i podatku VAT. Zachęcamy uczestników zajęć do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. Spotkanie jest też okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście prawidłowych rozliczeń z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych  oraz podatku VAT. Szkolenie prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Opinie uczestników szkoleń podatkowych

Ocena szkoleń podatkowych: VAT, CIT, PIT 2020. Polbi - Warszawa, Tomasz Wojewoda.Prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków dochodowych i podatku VAT.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego najnowszym zmianom w podatkach VAT, CIT i PIT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych i wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu„ potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️  Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Organizacja szkolenia


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie: Podatki VAT, CIT i PIT 2020. Kontakt z koordynatorem kursu. Polbi – Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

 

Szkolenie: CIT, PIT, VAT. Organizator: Polbi - Warszawa. Wykładowca: Tomasz Wojewoda.

 

Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od towarów i usług. Najnowsze zmiany, planowane nowelizacje przepisów, bieżące problemy.

 

CIT I PIT – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

 1. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Wydłużenie, od 31 marca 2020 r., terminu do złożenia zawiadomienia w przypadku wpłaty na rachunek spoza wykazu, projektowane zmiany od 1 lipca 2020 r.
 2. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w ustawowo określonych przypadkach.
 3. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w ustawowo określonym terminie („złe długi”). Zniesienie obowiązku zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w przypadku spełnienia ustawowych warunków.
 4. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ustawowo określonym terminie („złe długi”).
 5. Zmiany, od 1 lipca 2020 r., w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
 6. Podwyższenie w 2020 r. i w 2021 r. limitów niektórych zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego od osób fizycznych np. z tytułu zapomóg, świadczeń rzeczowych i pieniężnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18.
 7. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19.
 8. Nowe zasady rozliczania strat podatkowych od 1 stycznia 2020 r., szczególne regulacje dotyczące rozliczania straty podatkowej za 2020 r., w przypadku obniżenia przychodów z powodu COVID – 19.
 9. Zasady odliczania od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.
 10. Wydłużenie terminu wpłaty przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło za miesiące marzec i kwiecień 2020 r.
 11. Wprowadzenie możliwości rezygnacji przez małych podatników, w trakcie 2020 r., z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie.
 12. Wprowadzenie możliwości dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.
 13. Podwyższenie, od 1 stycznia 2020 r., limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
 14. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2020 r., możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 15. Obniżenie, od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.
 16. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2020 r., obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).
 17. Zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie amortyzacji, najmu i leasingu samochodów osobowych oraz w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.
 18. Pozostałe zmiany.
 19. Bieżące problemy i zagadnienia.
 20. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Szkolenie - Podatek CIT, PIT, VAT. POLBI - Warszawa.

 

VAT – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 1. Zmiany, od 1 lipca 2020 r., w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Zasady składania, korekty, kary za niedopełnienie obowiązku.
 2. Zmiany, od 1 lipca 2020 r., w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).
 3. Wprowadzenie, od 1 lipca 2020 r., uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
 4. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. i projektowane zmiany od 1 lipca 2020 r., w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%).
 5. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).
 6. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. i projektowane zmiany od 1 lipca 2020 r., w zakresie zasad opodatkowania VAT – em towarów w procedurze magazynu typu call off stock.
 7. Wprowadzenie, od 31 marca 2020 r., możliwości wystawiania i przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej.
 8. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.
 9. Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Zasady rozliczeń, dokonywanie zapłaty w jednym komunikacie przelewu za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach, zaliczki itp.
 10. Zmiany, od 1 listopada 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.
 11. Zmiany, od 1 maja 2019 r., w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.
 12. Pozostałe zmiany.
 13. Bieżące problemy i zagadnienia.
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 


Podatki: CIT, PIT i VAT 2020 – Najnowsze zmiany, aktualne problemy.

Szkolenie on-line. Organizator webinarium: Polbi – Warszawa.

Program opracował Tomasz Wojewoda.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!

Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 


 

Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura za szkolenie: Podatki VAT, CIT i PIT 2020 - 7 dni na płatność. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Podatki VAT, CIT i PIT


Organizacja szkolenia: Podatki VAT, CIT i PIT 2020. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content