Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym (CIT, PIT, VAT)

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym (CIT, PIT, VAT)

Szkolenie – Reprezentacja i reklama. Pojęcia, definicje i różnice. Materiały reklamowe, próbki, sponsoring, sprzedaż premiowa, rabaty. Zasady dokumentowania wydatków, koszty podatkowe, stosowanie zwolnień podatkowych.

 

Szkolenie - Reprezentacja i reklama, Tomasz Wojewoda, Polbi - Warszawa.

 

✔ Podatki CIT, PIT i VAT. Wydatki na reprezentację i reklamę w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.

✔ Świadczenia na rzecz pracowników. Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy oraz ustalanie przychodów pracowników.

✔ Samochody służbowe. Wykorzystywanie przez pracowników samochodów służbowych do prywatnych celów.

 

Cel szkolenia


Szkolenie dotyczy skomplikowanej tematyki reprezentacji i reklamy w ujęciu podatkowym. Ze względu na nieprecyzyjne definicje, liczne i sprzeczne interpretacje podatkowe oraz orzecznictwo sądowe kwestia ta powoduje kłopoty w prawidłowym stosowaniu przepisów.

Omawiając wybrane zagadnienia podatkowe z zakresu reklamy, wydatków na reprezentację i sponsoring, kwestie sprzedaży premiowej i rabatów, nieodpłatnych świadczeń czy świadczeń dla pracowników prowadzący zajęcia zapozna uczestników szkolenia z całokształtem działań o charakterze marketingowym na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych – PIT i CIT.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie poświęcone problematyce reprezentacji i reklamie na gruncie podatków PIT, CIT i VAT adresowane jest do:

 • księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,
 • osób odpowiedzialnych za dokonywanie rozliczeń kosztów i świadczeń na rzecz pracowników,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • właścicieli firm, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych,
 • wszystkich osób zainteresowanych  tematyką podatków PIT, CIT i VAT w aspekcie wydatków ponoszonych na reprezentację i reklamę.

 

Wykładowca – Tomasz Wojewoda


Szkolenie dotyczące kompleksowej analizy zagadnień prawnych związanych z wydatkami na reprezentację i reklamę w aspekcie podatkowym (CIT, PIT, VAT) prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Zakres szkolenia


Omawiana na szkoleniu tematyka dotyczy wydatków na reprezentację i reklamę, sponsoring oraz kosztów udziału w targach i imprezach, świadczeń na rzecz pracowników, wydatków związanych ze spotkaniami i wyjazdami integracyjnymi czy szkoleniami pracowników z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT i CIT).  Poruszone zostaną kwestie świadczenia usług lub przekazania i zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,  zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych i moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług – VAT.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykłady i ćwiczenia na szkoleniu „Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym” prowadzone są w oparciu o autorskie programy i prezentację praktycznych przykładów.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik zajęć dotyczących zagadnień reprezentacji, reklamy i sponsoringu  w aspekcie podatkowym otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 

 

Program szkolenia


1. Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.

2. Wydatki na reprezentację – zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np.:

 1. upominki dla kontrahentów,
 2. wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
 3. poczęstunki dla kontrahentów,
 4. wydatki na dekoracje biura,
 5. hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
 6. organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych i sportowo – rekreacyjnych,
 7. kartki świąteczne itp.

3. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

4. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę np.:

 • organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
 • reklama a marketing – skutki podatkowe rozróżnienia,
 • upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych,
 • temporalne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę,
 • dystrybuowanie materiałów reklamowych, standy, katalogi, wzorniki itp.
 • reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.

5. Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:

 • zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
 • rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług,
 • środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług – skutki podatkowe,
 • udział w targach i imprezach reklamowych – zasady rozliczeń podatkowych.

6. Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach hazardowych:

 • wydatki na organizację sprzedaży premiowej, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach – zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
 • zasady opodatkowania podatkiem dochodowym zwycięzców konkursów i promocji otrzymujących nagrody związane ze sprzedażą premiową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przypadki, w których organizator sprzedaży premiowej pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT (możliwość potrącenia podatku naliczonego, przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego itp.),
 • rabaty naturalne – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług,
 • sprzedaż premiowa – skutki na gruncie ustawy o grach hazardowych.

7. Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

8. Świadczenia na rzecz pracowników, zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy, ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych np.:

 • wydatki pracodawcy na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.
 • wydatki na rzecz pracowników nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

9. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie VAT.

10. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot zwracanych pracownikom z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, wynajęcie dziennego opiekuna itp.

11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.

12. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

13. Podatek VAT należny i naliczony zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.

14. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług np.:

 • zasady rozliczania VAT – u należnego w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
 • upominki i nagrody dla kontrahentów,
 • zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy – najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych,
 • przekazanie a zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy – różnice w rozliczeniach podatkowych,
 • poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.),
 • użyczenie składników majątku kontrahentom – zasady rozliczeń podatkowych,
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania,
 • import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowym, towarów otrzymanych w drodze darowizny itp.,
 • przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP – kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich,
 • zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.

15. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,

16. Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

17. Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie VAT i moment powstania obowiązku podatkowego.

18. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).

19. Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług np.:

 • czynności podlegające opodatkowaniu VAT – em,
 • poczęstunki dla pracowników – zasady opodatkowania,
 • świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.) – przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,
 • zakup usług obcych na potrzeby osobiste pracowników,
 • świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
 • zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników,
 • zasady ewidencjonowania świadczeń na rzecz pracowników w kasie rejestrującej.

20. Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

21. Przypadki, w których świadczenia na rzecz pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.

 

Zapraszam na szkolenie

Tomasz Wojewoda

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenia zamknięte to szkolenia na zamówienie „szyte na miarę” i zrealizowane zgodnie z tematyką zleconą przez Zamawiającego. Szkolenie zamknięte jest oferowane w dogodnym terminie, przeprowadzone we wskazanym przez zamawiającego miejscu oraz dostosowane do planowanej liczby uczestników.

Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom obronił z wyróżnieniem). Ceniony ekspert i konsultant podatkowy z obszaru podatków (CIT, PIT i VAT).

 

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, wykładowca, trener


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Tomasz Wojewoda posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.


Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO I FAKTURY

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy dokonać płatności?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata?


Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena netto jest równa cenie brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Wydatki na reprezentację i reklamę, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

 

Organizacja szkolenia – Reprezentacja i reklama


Organizacja szkolenia: - Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym. Polbi - Warszawa.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Rezultaty szkolenia


Uczestnicy zajęć z zakresu reprezentacji i reklamy i sponsoringu omawiających całokształt działań o charakterze marketingowy na gruncie podatkowym (PIT, CIT i VAT):

zapoznają się z przepisami regulującymi zakres wydatków na reprezentacje i reklamę zawartymi w przepisach podatkowych (PIT, CIT i VAT),

nabędą i uporządkują wiedzę dotyczącą prawidłowego ewidencjonowania, rozliczania i opodatkowania wydatków związanych z kosztami reprezentacji i reklamy,

zdobędą praktyczną umiejętność przewidywania skutków podatkowych wynikających z ponoszenia wydatków na reklamę, reprezentację, sponsoring itp.,

przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności w obszarze dokonywania rozliczeń firmowych i pracowniczych w aspekcie podatkowym.

Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli również na unikniecie ryzyka powstania zaległości podatkowych i związanych z nimi kosztami odsetek od zaległości podatkowych oraz zminimalizuje ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej za ewentualne błędy dotyczące rozliczeń podatkowych związanych z wydatkami na reprezentację i reklamę.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content