logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

PPK – Sektor budżetowy. Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie stacjonarne.

PPK w jednostkach sfery budżetowej. Wdrażanie PPK w sektorze finansów publicznych krok po kroku?

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej. Szkolenie stacjonarne. Zasady uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych w tzw. „budżetówce”. Gromadzenie środków, obliczanie i odprowadzanie składek, zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, finansowanie, dokonywanie wypłat oraz zwrotów z PPK. Tematyka przetwarzania danych osobowych (RODO). Zajęcia dla pracodawców jednostek należących do sektora finansów publicznych prowadzi Renata Majewska.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE (TRADYCYJNE)

Małe grupy. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości. Zapewniamy środki do dezynfekcji.


Tytuł: PPK – Sektor budżetowy. Pracownicze Plany Kapitałowe.

Prowadząca zajęcia: Renata Majewska.


Lokalizacja: Warszawa – centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia w godzinach – 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe. Sektor budżetowy - szkolenie stacjonarne.


Oferta dostępna również jako | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Cel szkolenia – PPK w sektorze budżetowym


Celem szkolenia (tradycyjne warsztaty) jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych jednostek sektora budżetowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Stacjonarne zajęcia w tradycyjnej formie dla jednostek finansów publicznych mają na celu przygotowanie specjalistów działów kadr i płac do nowych obowiązków związanych z wprowadzaniem PPK.

 

PPK – omawiane zagadnienia


Wykładowca dokładnie omówi aspekty formalne i finansowe działania PPK w jednostkach sektora budżetowego. Uczestnicy szkolenia stacjonarnego poznają etapy tworzenia PPK, zasady uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych, kwestie obliczania składek na PPK, odprowadzania wpłat do Pracownicze Plany Kapitałowe i rozliczenia ich na liście płac.

Omówione zostaną zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK w jednostkach sektora budżetowego, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu i sposoby dysponowania środkami zgromadzonymi w PPK oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

 

Dokumentacja PPK w jednostkach sektora budżetowego


Podczas stacjonarnych zajęć wykładowca szczegółowo przedstawi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia oraz inne dokumenty tworzone i gromadzone przez jednostki sfery budżetowej  w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

 

PROGRAM – PPK W SEKTORZE BUDŻETOWEJ


👥👤👥| Szkolenie stacjonarne (tradycyjne)

 

I. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 1. Dodatkowa emerytura dla osób objętych programem.
 2. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 3. „Opieka” i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Fundusze zdefiniowanej daty (FZD).
 5. Zasady polityki inwestycyjnej FZD (część udziałowa i dłużna).
 6. Koszty funkcjonowania PPK.

 

II. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez jednostki sfery budżetowej

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. PPK – Wybór instytucji finansowej.
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 5. Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.

 

III. Wybór instytucji finansowej

 1. Wybór instytucji finansowej dla PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. Kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.
 4. Wskazanie instytucji finansowej przez pracodawcę.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • Porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych.
 • Ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

 

IV. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 1. Sposób zawarcia (generalnie elektroniczny) umowy o zarządzanie PPK.
 2. Moment zawarcia umowy elektronicznej.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

 

V. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy umowę o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego trzeba zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 3. Obowiązkowe elementy umowy o prowadzenie PPK (załącznik – lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego przez podmiot zatrudniający.

 

VI. Uczestnictwo w programie PPK

 1. Tytuły uprawniające do członkostwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK).
 2. Uczestnictwa w PPK z automatu i w trybie wnioskowym.
 3. Terminarz zapisywania do PPK osób w wieku 18-54 lata.
 4. Terminarz zapisywania do PPK osób w wieku 55-70 lat.
 5. Terminarz zapisywania do PPK osób na urlopach wychowawczych lub zasiłkach macierzyńskich.
 6. Terminarz zapisywania pracowników do PPK przebywających na urlopach bezpłatnych.
 7. Osiągnięcie przez zatrudnionego 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie.
 8. Indywidualny rachunek Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 9. Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK  i sposoby na wznowienie wpłat.
 10. Uczestnictwo w kilku programach PPK (w tym zmiana miejsca zatrudnienia).
 11. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie przykładowych wzorów:

 • Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 • Informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK.
 • Wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK.
 • Oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK.
 • Wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

 

VII. Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) na PPK – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych przez Jednostkę Sfery Budżetowej (JSB) i uczestników PPK.
 4. Technika naliczania wpłat z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 6. Ulgi przysługujące z tytułu dokonywania wpłat do PPK (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez Jednostkę Sfery Budżetowej (JSB – pracodawcę) – Interpretacja Ministerstwa Finansów.
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Wspólne omówienie przykładowych wzorów.

 • Informacja dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

Wspólne sporządzenie przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:

 • pracownika,
 • zleceniobiorcy,
 • członka Rady Nadzorczej,
 • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

 

VIII. PPK – Preferencje z budżetu państwa

 1. Pracowniczy Plan Kapitałowy – wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna przewidziana w PPK.

 

IX. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Wspólne, przykładowe obliczenie potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

 

X. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 1. Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK – Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

 

XI. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika programu

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – wypłata indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.

 

XII. Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

 

XIII. Podsumowanie obowiązków JSB w procesie wdrażania PPK

Podsumowanie obowiązków Jednostki Sfery Budżetowej (JSB  – podmiot zatrudniający) w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

 

XIV. Panel dyskusyjny, końcowe pytania uczestników szkolenia (PPK)

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu stacjonarnym. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w zajęciach.

 

Adresaci szkolenia


Warsztaty „PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w sektorze budżetowym” kierujemy do pracodawców (służby kadrowo-płacowe). Na zajęcia zapraszamy także pracowników działów księgowości oraz osoby zarządzające finansami jednostek sfery budżetowej (tzw. „budżetówka”).

 

Wykładowca – ekspert i praktyk

Warsztaty dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) prowadzi Renata Majewska.

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Metoda prowadzenia zajęć


Szkolenie stacjonarne omawiające problematykę PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) z punktu widzenia pracodawcy i pracownika prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

 

Opinie uczestników

Ocena szkolenia: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: PPK – Pracownicze Programy Kapitałowe.

Zobacz: ➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Organizacja zajęć


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników warsztatów dotyczących zagadnień PPK. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego pracowniczym planom kapitałowym (PPK w sektorze budżetowym) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach. | ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK - budżetówka).

 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Kurs stacjonarny.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

 

Program

 

PROGRAM WEBINARIUM – PPK W SFERZE BUDŻETOWEJ


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

I. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 1. Dodatkowa emerytura dla osób objętych programem.
 2. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 3. „Opieka” i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Fundusze zdefiniowanej daty (FZD).
 5. Zasady polityki inwestycyjnej FZD (część udziałowa i dłużna).
 6. Koszty funkcjonowania PPK.

 

II. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez jednostki sfery budżetowej

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. PPK – Wybór instytucji finansowej.
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 5. Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.

 

III. Wybór instytucji finansowej

 1. Wybór instytucji finansowej dla PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. Kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.
 4. Wskazanie instytucji finansowej przez pracodawcę.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • Porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych.
 • Ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

 

IV. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 1. Sposób zawarcia (generalnie elektroniczny) umowy o zarządzanie PPK.
 2. Moment zawarcia umowy elektronicznej.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

 

V. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy umowę o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego trzeba zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 3. Obowiązkowe elementy umowy o prowadzenie PPK (załącznik – lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego przez podmiot zatrudniający.

 

VI. Uczestnictwo w programie PPK

 1. Tytuły uprawniające do członkostwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK).
 2. Uczestnictwa w PPK z automatu i w trybie wnioskowym.
 3. Terminarz zapisywania do PPK osób w wieku 18-54 lata.
 4. Terminarz zapisywania do PPK osób w wieku 55-70 lat.
 5. Terminarz zapisywania do PPK osób na urlopach wychowawczych lub zasiłkach macierzyńskich.
 6. Terminarz zapisywania pracowników do PPK przebywających na urlopach bezpłatnych.
 7. Osiągnięcie przez zatrudnionego 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie.
 8. Indywidualny rachunek Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 9. Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK  i sposoby na wznowienie wpłat.
 10. Uczestnictwo w kilku programach PPK (w tym zmiana miejsca zatrudnienia).
 11. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie przykładowych wzorów:

 • Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 • Informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK.
 • Wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK.
 • Oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK.
 • Wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

 

VII. Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) na PPK – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych przez Jednostkę Sfery Budżetowej (JSB) i uczestników PPK.
 4. Technika naliczania wpłat z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 6. Ulgi przysługujące z tytułu dokonywania wpłat do PPK (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez Jednostkę Sfery Budżetowej (JSB – pracodawcę) – Interpretacja Ministerstwa Finansów.
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Wspólne omówienie przykładowych wzorów.

 • Informacja dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej.
 • Deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

Wspólne sporządzenie przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:

 • pracownika,
 • zleceniobiorcy,
 • członka Rady Nadzorczej,
 • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

 

VIII. PPK – Preferencje z budżetu państwa

 1. Pracowniczy Plan Kapitałowy – wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna przewidziana w PPK.

 

IX. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

 

STUDIUM PRZYPADKU

Wspólne, przykładowe obliczenie potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

 

X. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 1. Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK – Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

 

XI. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika programu

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – wypłata indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.

 

XII. Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

 

XIII. Podsumowanie obowiązków JSB w procesie wdrażania PPK

Podsumowanie obowiązków Jednostki Sfery Budżetowej (JSB  – podmiot zatrudniający) w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

 

XIV. Panel dyskusyjny, końcowe pytania uczestników szkolenia (PPK)

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu on-line. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Jednostkach Sfery Budżetowej (JSB) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w webninarium.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Renata Majewska

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu:

☑️ wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń,

☑️ akt osobowych, zatrudniania i zwalniania pracowników,

☑️ egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

 

Renata Majewska – opinie uczestników szkoleń

 

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników warsztatów i szkoleń za:

☑️ interesujący sposób prowadzenia zajęć,

☑️ umiejętne wiązanie teorii z praktyką,

☑️ jasne i przystępne przekazywanie wiedzy,

☑️ wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Oceny uczestników szkoleń potwierdzają wyniki anonimowych ankiet.

➡️ Zobacz, jak oceny otrzymuje Renata Majewska.

 

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 


 

Renata Majewska – Więcej o wykładowcy…

 

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK - budżetówka). Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie tradycyjne?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na zajęcia stacjonarne


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za szkolenie tylko 350 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Najlepsza cena szkolenia


Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK ). Oferowane szkolenie to:

 

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Wiedza, autorski program, Polbi - Warszawa.|  Bogaty, autorski program szkolenia.


Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Renoma wykładowcy. Polbi, Warszawa - Renata Majewska.

|  Renoma wykładowcy (szkolenie prowadzi Renata Majewska).


Warsztatowa forma szkolenia - PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe. Polbi - Warszawa.|  Praktyczny charakter zajęć (warsztatowa forma szkolenia).


Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Odpowiedzi na pytania. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.

|  Gwarancja uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia.


Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Dogodna lokalizacja - Polbi, Warszawa.

|  Korzystna lokalizacja (miejsce szkolenia w samym centrum miasta).


Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Materiały szkoleniowe. Polbi, Warszawa.

| Zawarte w cenie materiały szkoleniowe.


Szkolenie: PPK 2019 – Pracownicze Plany Kapitałowe. Przygotowane promocje i oferty specjalne. Polbi – Warszawa.

|  Możliwość korzystania z przygotowanych promocji i ofert specjalnych.


Szkolenie: PPK 2019 – Pracownicze Plany Kapitałowe. Termin płatności 7 dni. Polbi – Warszawa.

|  Dogodne warunki płatności za szkolenia (płatność po szkoleniu – 7 dni).

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenie – PPK w sektorze budżetowym


Organizacja szkolenia: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w budżetówce.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

 

Efekty szkolenia. Korzyści z udziału w zajęciach stacjonarnych.


Po ukończeniu szkolenia stacjonarnego uczestnik nabędzie i uporządkuje wiedzę w zakresie PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wykładowca zaprezentuje regulacje prawne dotyczące jednostek sektora budżetowego oraz zapozna ze specyfiką i funkcjonowania PPK w jednostkach sfery budżetowej.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik pozna cele, etapy i procedury tworzenia PPK oraz terminy wdrażania Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).

Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności analizowania uprawnień uczestnika PPK, dokonywania wpłat na PPK, poznają terminy przekazywania wpłat i technikę naliczania składek z wynagrodzenia uczestnika.

Szkolenie zapozna uczestników z zasadami rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz możliwościami podziału tych środków.

Uczestnik warsztatów otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Osoba biorąca udział w szkoleniu ma sposobność dokonania samooceny własnej wiedzy i kompetencji oraz zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w celu zdobywania nowych umiejętności i poszerzania i aktualizuj swoją wiedzy zawodowej.

 

PPK – Szkolenie wewnętrzne (zamknięte)


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego w formie stacjonarnej to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content