logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

VAT UE – Obrót międzynarodowy. Szkolenie stacjonarne.

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2020 roku. Szkolenie uwzględniające regulacje tzw. pakietu Quick Fixe. Import i eksport towarów lub usług.

Szkolenie VAT UE. Podatek w transakcjach wewnątrzunijnych. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe. Zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. Obrót międzynarodowy, stawki podatku VAT w obrocie transgranicznym, VAT 0%. Podatek VAT w międzynarodowym obrocie towarowym – WDT, WNT. Kurs: Międzynarodowy podatek od towarów i usług: sprzedaż za granicę, zakup z Unii Europejskiej.

 

Tytuł szkolenia: VAT UE – Obrót międzynarodowy.

Prowadzący warsztaty: Marcin Perlikowski.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: VAT UE - Obrót międzynarodowy, import i eksport, wewnątrzwspólnotowy podatek od towarów i usług.

Poznaj obowiązki podatnika podatku VAT w obrocie międzynarodowym. Prawidłowo rozliczaj podatek w transakcjach zagranicznych.


Możesz też wybrać | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Cel szkolenia – VAT w obrocie międzynarodowym


Zasadniczym celem szkolenia dotyczącego podatku VAT UE (obrót międzynarodowy) jest omówienie najnowszych regulacji wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi w zakresie procedury magazynu typu call-off stock, transakcji łańcuchowych oraz warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

 

Najnowsze regulacje prawne


Podczas szkolenia uczestnicy zajęć zastaną zapoznani z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 roku  przepisami rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Zakres szkolenie uwzględnia regulacje obejmujące system „szybkich korekt VAT” tzw. pakiet Quick Fixe.

 

Obrót międzynarodowy z państwami trzecimi


W ramach szkolenia poddane zostaną analizie również wybrane regulacje prawne wynikające z przepisów ustawy o podatku VAT dotyczące transakcji w obrocie międzynarodowy przeprowadzanych z państwami trzecimi.

 

Grupa docelowa – adresaci szkolenia


Szkolenie dla rozliczających transakcje wewnątrzwspólnotowe. Zajęcia dotyczące podatku od towarów i usług w obrocie międzynarodowym (VAT UE – Obrót międzynarodowy) skierowane jest do  głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.

 

Szkolenie: Obrót międzynarodowy - Podatek VAT UE. Polbi - Warszawa.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA – VAT UE 2020


👥👤👥 | Szkolenie stacjonarne / Tradycyjna forma zajęć

 

I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

 1. Warunki konstytutywne niezbędne dla wystąpienia WDT i WNT.
 2. Dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. Domniemania wzruszalne wprowadzone z dniem 1 stycznia 2020 roku na mocy przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 roku. Zasady dokumentowania WDT uprawniające do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% określone w przepisach ustawy z o podatku od towarów i usług.
 3. Przesłanki materialne umożliwiające zastosowanie w stosunku do dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku VAT w wysokości 0%.
 4. Moment powstania obowiązku podatkowego w ramach transakcji stanowiących WDT i WNT.
 5. Obowiązki informacyjne związane z WDT i WNT.
 6. Panel dyskusyjny poświęcony wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowmu nabyciu towarów (WNT).

 

II. Transakcje łańcuchowe

Transakcje łańcuchowe realizowane na terytorium Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 roku – analiza przypadków.

 

III. Procedura magazynu typu call-off stock

 1. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium kraju.
 2. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
 3. Panel dyskusyjny dotyczący przemieszczeniu towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

 

IV. Transakcje trójstronne – miejsce opodatkowania dostaw

Miejsce opodatkowania dostaw towarów w transakcjach trójstronnych.

 1. Procedura pełna.
 2. Procedura uproszczona.
 3. Wpływ trzeciego podmiotu na miejsce świadczenia.
 4. Panel dyskusyjny – czas na odpowiedzi na pytania, konsultacje i wyjaśnienia związane z wątpliwościami dotyczącymi miejsca opodatkowania podatkiem VAT dostaw towarów w transakcjach trójstronnych.

 

V. Problematyka w zakresie ustalania miejsca świadczenia usług

Wybrana problematyka w zakresie ustalania miejsca przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

VI. VAT w transakcjach z państwami trzecimi

Podatek VAT w transakcjach z państwami trzecimi. Zasady dokumentowania i rozliczania transakcji dla potrzeb VAT – eksport towarów.

 1. Eksport towarów tzw. „eksport bezpośredni”.
 2. Eksport towarów tzw. „eksport pośredni”.
 3. Zaliczki w eksporcie towarów.
 4. Eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych.
 5. Zasady dokumentowania eksportu towarów dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%.
 6. Panel dyskusyjny podsumowujący zasady dokumentowania i rozliczania VAT w transakcjach z państwami trzecimi.

 

VII. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Zakończenie szkolenia i czas na indywidualne pytania osób biorących udział w szkoleniu (VAT UE – Obrót międzynarodowy).

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie


Marcin Perlikowski – prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej.

Marcin Perlikowski – wykładowca, szkoleniowiec.

 

Warsztatowa forma szkolenia


Zajęcia dotyczące podatku VAT w obrocie międzynarodowym oprócz elementów teoretycznych będą miały charakter praktyczny oraz zakończą się dyskusją prowadzącego wykład z uczestnikami szkolenia i czasem na indywidualne konsultacje i pytania. Zachęcamy uczestników zajęć do zgłaszania wątpliwości. Kurs jest okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście prawidłowych rozliczeń z tytułu podatku VAT w imporcie i eksporcie towarów i usług.

 

Organizacja zajęć


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników warsztatów dotyczących zagadnień podatku VAT w obrocie  międzynarodowym. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktyce międzynarodowemu podatkowi VAT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Szybsze zgłoszenie na szkolenie: VAT UE - Obrót międzynarodowy - Lepsza cena!

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie: VAT UE - Obrót międzynarodowy. Kontakt z koordynatorem kursu. Polbi – Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2020 roku. Szkolenie uwzględniające regulacje tzw. pakietu Quick Fixe. Import i eksport towarów lub usług.

Szkolenie: VAT UE – Obrót międzynarodowy. Podatek wewnątrzunijny.

Podatek VAT UE w transakcjach wewnątrzunijnych. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe. Zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. Obrót międzynarodowy, stawki podatku VAT w obrocie transgranicznym, VAT 0%. Podatek VAT w międzynarodowym obrocie towarowym – WDT, WNT.

 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

 1. Warunki konstytutywne niezbędne dla wystąpienia WDT i WNT.
 2. Dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. Domniemania wzruszalne wprowadzone z dniem 1 stycznia 2020 roku na mocy przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 roku. Zasady dokumentowania WDT uprawniające do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% określone w przepisach ustawy z o podatku od towarów i usług.
 3. Przesłanki materialne umożliwiające zastosowanie w stosunku do dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku VAT w wysokości 0%.
 4. Moment powstania obowiązku podatkowego w ramach transakcji stanowiących WDT i WNT.
 5. Obowiązki informacyjne związane z WDT i WNT.
 6. Panel dyskusyjny poświęcony wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowmu nabyciu towarów (WNT).

 

Transakcje łańcuchowe realizowane na terytorium Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 roku – analiza przypadków.

 

 1. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium kraju.
 2. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
 3. Panel dyskusyjny dotyczący przemieszczeniu towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

 

Miejsce opodatkowania dostaw towarów w transakcjach trójstronnych.

 1. Procedura pełna.
 2. Procedura uproszczona.
 3. Wpływ trzeciego podmiotu na miejsce świadczenia.
 4. Panel dyskusyjny – czas na odpowiedzi na pytania, konsultacje i wyjaśnienia związane z wątpliwościami dotyczącymi miejsca opodatkowania podatkiem VAT dostaw towarów w transakcjach trójstronnych.

 

Wybrana problematyka w zakresie ustalania miejsca przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

Podatek VAT w transakcjach z państwami trzecimi. Zasady dokumentowania i rozliczania transakcji dla potrzeb VAT – eksport towarów.

 1. Eksport towarów tzw. „eksport bezpośredni”.
 2. Eksport towarów tzw. „eksport pośredni”.
 3. Zaliczki w eksporcie towarów.
 4. Eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych.
 5. Zasady dokumentowania eksportu towarów dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%.
 6. Panel dyskusyjny podsumowujący zasady dokumentowania i rozliczania VAT w transakcjach z państwami trzecimi.

 

Zakończenie szkolenia i czas na indywidualne pytania osób biorących udział w szkoleniu (VAT UE – Obrót międzynarodowy).

 


VAT UE – Obrót międzynarodowy 2020.

Szkolenie 1- dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Marcin Perlikowski.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Marcin Perlikowski

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca.


Marcin Perlikowski - Wykładowca, prawnik i doradca podatkowy.Prawnik, praktyk i doradca podatkowy – nr wpisu 03207.

Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo).

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prowadzi doradztwo podatkowe i działalność rachunkowo-księgową w ramach własnej kancelarii podatkowej.

| ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Wykładowca praktyk znający problemy nurtujące słuchaczy. Przeprowadził już tysiące godzin zajęć. Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej karierze wykładowcy przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Marcin Perlikowski – wysokie oceny uczestników szkoleń


Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Marcin Perlikowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Marcina Perlikowskiego!

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: VAT UE - Obrót międzynarodowy. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.| ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Podatek VAT UE


Organizacja szkolenia: VAT UE – Obrót międzynarodowy. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeni kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem. 

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Masz wątpliwości – zachęcamy do zadawania pytań


Prowadzący szkolenie „VAT UE – Obrót międzynarodowy” Marcin Perlikowski jest praktykiem, ekspertem z zakresu podatków i wieloletnim wykładowcą. Warto skorzystać z jego szerokiej wiedzy dotyczącej  rozliczania podatku od towarów i usług w handlu zagranicznym.

 

Zakres szkolenia


Szkolenie – VAT w obrocie międzynarodowym (VAT UE). Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE. Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej. Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zagranicznych. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Transakcje łańcuchowe i trójstronne. Opodatkowanie dostaw. Eksport i import towarów, świadczenie usług. Zerowa stawka VAT. Podatek wewnątrzunijny. Ustalenie miejsca opodatkowania. Obowiązki ewidencyjne ciążące na podatnikach rozliczających usługi oraz sprzedaż i zakup towarów w handlu zagranicznym.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

 

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content