logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS. Szkolenie stacjonarne.

Zakładowy fundusz socjalny - zasady tworzenia, uprawnienie do korzystania, rodzaje świadczeń. Działalność socjalna, wysokości odpisów, dokumentacja i regulaminy.

Szkolenie stacjonarne: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Fundusz socjalny krok po kroku – zasady tworzenia, wysokość odpisów, świadczenia, regulaminy socjalne, gospodarowanie środkami funduszu socjalnego. RODO – dane osobowe na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego.

Najnowsze i planowane zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w przepisach podatkowych. Aktualne problemy i analiza trudniejszych przypadków dotyczących ZFŚS – warsztatowa forma zajęć. Szkolenie w formie tradycyjnej prowadzi Renata Majewska.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE / TRADYCYJNE

Małe grupy – maksymalnie 10 osób. Zapewniamy środki do dezynfekcji. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości.


Tytuł: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS.

Prowadząca szkolenie: Renata Majewska.


Lokalizacja: Warszawa – centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Kurs - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce (ZFŚS). Szkolenie - Nowa wysokości odpisów na fundusz socjalny.

ZFŚS – Zasady tworzenia, wysokość odpisów, świadczenia.


Oferta dostępna również jako | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

ZFŚS – Zakładowa działalność socjalna

Kurs gospodarowania środkami funduszu socjalnego prezentujący najnowsze zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w przepisach podatkowych.

 

Regulamin socjalny

Zasady tworzenia regulaminu zakładowego funduszu socjalnego krok po kroku. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych, komisje socjalne.

 

Fundusz Socjalny – warsztatowa forma zajęć

Tworzenie, rozliczanie i dokumentowania wydatków z funduszu socjalnego w praktyce (wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, umowa pożyczki mieszkaniowej).

 

✅ RODO i egzekucja ze świadczeń socjalnych

Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności. Pełne czy ograniczone potrącenia. Współpraca z organem egzekucyjnym. RODO – przetwarzanie danych osobowych w działalności socjalnej. Zasady gromadzenia dokumentów w świetle regulacji RODO.

 

Jak udzielać pomocy podczas pandemii

Zwiększenie limitów zwolnień PIT na mocy tarczy antykryzysowej.

 

Analiza trudniejszych przypadków (case study)

Omówienie konkretnych przykładów związanych z przyznawaniem pomocy socjalnej oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.

 

Szkolenia - Polbi, Warszawa. ZFŚS.

Czekamy na Ciebie! Weź udział w naszych warsztatach poświęconych funduszom socjalnym tworzonym w zakładach pracy.

 

Opis szkolenia


Jednodniowe kurs o charakterze wykładowo-warsztatowym na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z uwzględnieniem najnowszych przepisów i ich interpretacji oraz planowanych zmian regulacji prawnych. Co to jest zakładowy fundusz socjalny, jak obliczać odpisy na ZFŚS i ich wysokość, kto może korzystać ze środków funduszu socjalnego? Zagadnienia związane z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Najnowsze zmiany w opodatkowaniu świadczeń socjalnych wynikające z przepisów ustawy o ZFŚS oraz  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych).

 

Adresaci szkolenia, grupa docelowa, profil uczestnika


Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce przeznaczone jest dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców. Kurs dla pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i prowadzenie ZFŚS, dla reprezentantów załogi, przedstawicieli związków zawodowych, członków komisji socjalnych. Zapraszamy do udziału przede wszystkim osoby zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA – ZFŚS


👥👤👥 | Szkolenie stacjonarne / tradycyjne

 

Omówienie zasad tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 1. Obowiązek tworzenia funduszu socjalnego.
 2. Możliwość wyboru między prowadzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
 3. Coroczna weryfikacja obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach na stan 1 stycznia.
 1. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.
 2. Definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.
 3. ZFŚS – dofinansowanie obiektów socjalnych.
 4. Tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
 1. Pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na nowych, obowiązujących od 4 maja 2019 roku zasadach (wdrożenie rozporządzenia RODO) i wedle planowanych zmian.
 2. ZFŚS – katalog ustawowy osób uprawnionych: pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin.
 3. Osoby uprawnione na mocy regulaminu.
 4. Czy można różnicować świadczenia socjalne między pracownikami i emerytami?
 1. Odmrożenie odpisów socjalnych w 2020 roku i nowa podstawa ich wymiaru.
 2. Ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia na potrzeby ZFŚS w przeliczeniu na pełne etaty.
 3. Statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.
 4. Naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja.
 5. Naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września.
 6. Korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.
 1. Regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe).
 2. Komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń).
 3. Kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp).
 4. Weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego).
 5. Zasady dokumentowania przyznawanej pomocy udzielanej z ZFŚS.
 6. Czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO).

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej.

Rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego.

 1. Paczki dla dzieci.
 2. Karnety do klubu fitness.
 3. Zapomogi.
 4. „Wczasy pod gruszą” oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu.
 5. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS.
 6. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.
 7. Dopłaty z funduszu socjalnego do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS.

 1. Rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny.
 2. Budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu.
 3. Definicja rodziny w regulaminie socjalnym.
 4. Ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 5. Ustalanie, zgodnie z przepisami o ZFŚS, średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 6. Ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).
 7. Analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne.
 8. Procedura starań o świadczenia socjalne.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku przykładowego regulaminu ZFŚS.

 

Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w świetle najnowszych interpretacji ZUS i podatkowych, z uwzględnieniem wzrostu ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

 1. Zwiększenie limitów zwolnień PIT na mocy tarczy antykryzysowej.
 2. Świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
 3. Zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
 4. Ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Zwolnienia świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.
 6. Ulgi z tytułu zapomóg wypłacanych z ZFŚS.

 

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny.

 1. Zmiana układu zbiorowego pracy.
 2. Modyfikacja regulaminu wynagradzania przez pracodawcę z i bez ZOZ.
 3. Informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.

 

 1. Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
 2. Pełne czy ograniczone potrącenia.
 3. Współpraca z organem egzekucyjnym.

 

Szkolenie: Fundusz socjalny w zakładzie pracy. ZFŚS krok po kroku.

Oblicz odpis na fundusz socjalny, poznaj zasady przyznawania pomocy socjalnej i rodzaje świadczeń z ZFŚS.

 

Metoda realizacji kursu ZFŚS


Szkolenie ma charakter praktyczny a zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Prowadząca zwraca w szczególności uwagę na zmiany przepisów, które weszły w życie w ostatnim okresie. Podczas zajęć zostanie zaprezentowany sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, ze zwróceniem uwagi na trudniejsze aspekty. Budzące wątpliwości i kontrowersje zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach. Omawiana tematyka zostanie zilustrowana najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów.

 

Case study czyli konkretne przykłady


Podczas szkolenia dotyczącego ZFŚS wykładowca dokona analizy konkretnych sytuacji, które mają miejsce lub z którymi można się spotkać podczas tworzenia, rozliczania i dokumentowania wydatków z funduszu socjalnego.

Studium przypadku obejmie:

☑️  analizę wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego,

☑️  regulamin działania komisji socjalnej,

☑️  analizę umowy pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

☑️  analizę krok po kroku przykładowego regulaminu zakładowego funduszu socjalnego.

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę


Wykładowca poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując problemy zawiązane z działalnością socjalną konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Pytania, na które udzielimy odpowiedzi na szkoleniu


W jaki sposób można zrezygnować z tworzenia ZFŚS w przypadku działającej w firmie czy przedsiębiorstwie zakładowej organizacji związkowej? Czy w przypadku pracodawcy, u którego nie funkcjonuje organizacja związkowa lub małego pracodawcy istnieje możliwość zrezygnowania z tworzenia funduszu oraz wypłaty świadczeń urlopowych? Co stanowi podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS – kwota przeciętnego wynagrodzenia. Sposób ustalania przez pracodawcę przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. Jeżeli pracownik nie złoży dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów czy może to być podstawą do wstrzymania wypłaty środków z Funduszu Socjalnego? Czy przy braku zgody związków zawodowych pracodawca może wprowadzać zmiany do regulaminu ZFŚS? Wydatkowanie i rozliczanie świadczeń socjalnych przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z takiej pomocy. Najczęściej popełniane błędy związane z ZFŚS, stanowisko organów kontrolujących fundusz socjalny.

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce. Szkolenie - Polbi.

 

Cel edukacyjny


Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS ” ma na celu pogłębienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu tworzenia i dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej w zakładzie pracy. Zajęcia przybliżą również problematykę odprowadzania składek na ZUS i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz stosowania ulg i zwolnień podatkowych wiążących się z dysponowaniem środkami funduszu. Szkolenie uwzględnienia najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Prezentujemy aktualny stan prawny i sygnalizujemy najbliższe zmiany przepisów.

 

Opinie uczestników

Ocena szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS 2019. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością (Certyfikat ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego funduszowi socjalnemu (ZFŚS) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie pt. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – Lepsza cena!

 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS. Kurs w Warszawie.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Fundusz socjalny (ZFŚS) krok po kroku – zasady tworzenia, wysokość odpisów, świadczenia, regulaminy socjalne, gospodarowanie środkami funduszu socjalnego. Aktualny stan prawny, warsztatowa forma prowadzenia szkolenia.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


 

Omówienie zasad tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 1. Obowiązek tworzenia funduszu socjalnego.
 2. Możliwość wyboru między prowadzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
 3. Coroczna weryfikacja obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach na stan 1 stycznia.

 

 1. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.
 2. Definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.
 3. ZFŚS – dofinansowanie obiektów socjalnych.
 4. Tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

 

 1. Pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na nowych, obowiązujących od 4 maja 2019 roku zasadach (wdrożenie rozporządzenia RODO) i wedle planowanych zmian.
 2. ZFŚS – katalog ustawowy osób uprawnionych: pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin
 3. Osoby uprawnione na mocy regulaminu.
 4. Czy można różnicować świadczenia socjalne między pracownikami i emerytami?

 

 1. Odmrożenie odpisów socjalnych w 2020 roku i nowa podstawa ich wymiaru.
 2. Ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia na potrzeby ZFŚS w przeliczeniu na pełne etaty.
 3. Statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.
 4. Naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja.
 5. Naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września.
 6. Korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.

 

 1. Regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe).
 2. Komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń).
 3. Kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp).
 4. Weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego).
 5. Zasady dokumentowania przyznawanej pomocy udzielanej z ZFŚS.
 6. Czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO).

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej.

 

Rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego.

 1. Paczki dla dzieci.
 2. Karnety do klubu fitness.
 3. Zapomogi.
 4. „Wczasy pod gruszą” oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu.
 5. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS.
 6. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.
 7. Dopłaty z funduszu socjalnego do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS.

 

 1. Rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny.
 2. Budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu.
 3. Definicja rodziny w regulaminie socjalnym.
 4. Ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 5. Ustalanie, zgodnie z przepisami o ZFŚS, średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 6. Ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).
 7. Analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne.
 8. Procedura starań o świadczenia socjalne.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku przykładowego regulaminu ZFŚS.

 

Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w świetle najnowszych interpretacji ZUS i podatkowych, z uwzględnieniem wzrostu ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

 1. Zwiększenie limitów zwolnień PIT na mocy tarczy antykryzysowej.
 2. Świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
 3. Zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
 4. Ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Zwolnienia świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.
 6. Ulgi z tytułu zapomóg wypłacanych z ZFŚS.

 

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny.

 1. Zmiana układu zbiorowego pracy.
 2. Modyfikacja regulaminu wynagradzania przez pracodawcę z i bez ZOZ.
 3. Informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.

 

 1. Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
 2. Pełne czy ograniczone potrącenia.
 3. Współpraca z organem egzekucyjnym.

 

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

 


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracowała Renata Majewska.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Renata Majewska

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu:

☑️ wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń,

☑️ akt osobowych, zatrudniania i zwalniania pracowników,

☑️ egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

 

Renata Majewska – opinie uczestników szkoleń

 

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników warsztatów i szkoleń za:

☑️ interesujący sposób prowadzenia zajęć,

☑️ umiejętne wiązanie teorii z praktyką,

☑️ jasne i przystępne przekazywanie wiedzy,

☑️ wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Oceny uczestników szkoleń potwierdzają wyniki anonimowych ankiet.

➡️ Zobacz, jak oceny otrzymuje Renata Majewska.

 

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 


 

Renata Majewska – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura za szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - 7 dni na płatność. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Najlepsza cena szkolenia – ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)


Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia dotyczącego tworzenia i gospodarowanie środkami funduszu socjalnego mając na względzie:

✅  bogaty, autorski program warsztatów omawiających tematykę ZFŚS i ich praktyczny charakter,

✅  wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących działalności socjalnej prowadzonej w firmie (przedsiębiorstwie), instytucji czy urzędzie,

✅  renomę i doświadczenie wykładowcy (szkolenie prowadzi Renata Majewska, który przeprowadził już kilkadziesiąt edycji tego szkolenia),

✅  wysoki poziom szkolenia i zadowolenie uczestników zajęć z udziału w kursie mierzone zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością – (Certyfikat Jakości ISO 9001:2001),

✅  dogodne miejsce szkolenia (w Warszawie zajęcia prowadzone są vis a vis Dworca Centralnego a w pozostałych lokalizacjach w samych centrach miast),

✅  gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia dotyczącego najnowsze zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w przepisach podatkowych,

✅  możliwość korzystania z przygotowanych dodatkowych promocji i ofert specjalnych (np. Tanie godziny).

✅  zawarte w cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu (tzw. certyfikat) oraz przerwy kawowe i lunch.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Fundusz socjalny (ZFŚS)


Organizacja szkolenia: ZFŚS. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zakres szkolenia ZFŚS , omawiana tematyka


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Zasady tworzenie, odpisy na fundusz. Działalność socjalna pracodawcy. Szkolenie w Warszawie prowadzi Renata Majewska. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie ogólnych zasad tworzenia Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

|➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

 

NAJLEPSZA CENA SZKOLENIA!


Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia dotyczącego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

 

Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS. Autorski program, Polbi - Warszawa.| Bogaty, autorski program warsztatów.


Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS. Renoma wykładowcy. Polbi, Warszawa - Renata Majewska.|  Renoma wykładowcy – zajęcia prowadzi Renata Majewska.


Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS. Korzystna lokalizacja - Polbi, Warszawa.Korzystna lokalizacja – miejsce szkolenia w centrum miasta.


Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS. Odpowiedzi na pytania. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.Gwarancja uzyskania odpowiedzi na pytania z zakresu szkolenia.


Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS. Materiały szkoleniowe. Polbi, Warszawa.W cenie materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe i lunch.


Szkolenie: ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Odroczona płatność (7 dni). Polbi – Warszawa.| Dogodne warunki płatności (faktura – 7 dni na płatność).

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content