Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Zamówienia publiczne - Postępowania w procedurze unijnej (przetarg nieograniczony)

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zamówienia publiczne – Postępowania w procedurze unijnej (przetarg nieograniczony)

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania wg nowych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych krok po kroku.

Praktyczne wskazówki dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych (szczególnie w trybie przetargu nieograniczonego) w świetle nowych przepisów i pierwszych doświadczeń z praktyki stosowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Przygotuj przetarg nieograniczony w procedurze unijnej bez błędów


Szkolenie - Zamówienia publiczne - Przetarg nieograniczony.


Zamówienia publiczne – Procedura unijna. Program szkolenia (PDF)

 

Adresaci szkolenia


Na szkolenie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zapraszamy w szczególności:

 • pracowników jednostek sektora finansów publicznych (instytucje, urzędy i podmioty udzielające zamówień publicznych),
 • kierownictwo i personel innych podmiotów udzielających zamówień publicznych.

Szkolenie będzie także interesujące i przydatne dla wykonawców – firm składających oferty w postępowaniach udzielenie zamówienia publicznego.

 

Co szczegółowo omówimy na zajęciach


Podczas szkolenia zwrócimy szczególną uwagę na zasady udzielania zamówień publicznych, czynności przed wszczęciem postępowania (sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości szacunkowej, opracowanie analizy potrzeb i wymagań oraz przygotowanie prawidłowej specyfikacji warunków zamówienia), prowadzenie postępowania (ogłoszenia, udzielanie odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ), ocenę ofert oraz sytuacji podmiotowej wykonawców, a także  procedurę odwoławczą.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące zamówień publicznych?


✔ Zajęcia i praktyczne warsztaty online na żywo

✔ Stały kontakt z wykładowcą na czacie

✔ Bezpośrednie odpowiedzi na pytania zadawane podczas warsztatów

✔  Prezentacje, przykłady i wspólne rozwiązywanie zadań

✔ Wyjaśnienia oparte o najnowsze orzecznictwo i wytyczne Prezesa UZP

 

Zajęcia prowadzi doświadczony wykładowca i ekspert


Katarzyna Dziąćko - Zamówienia publiczne - Szkolenia

Katarzyna Dziąćko

Ekspert Polbi, Warszawa - Katarzyna Dziąćko.   KATARZYNA DZIĄĆKO

Prawnik na stałe współpracujący z kancelarią prawną Wawrzynowicz i Wspólnicy sp. k. (www.wawrzynowicz.eu).

Praktyk, wykładowca i trener.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia lub nadzorowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz doradztwie dla stron postępowania.

Katarzyna Dziąćko prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.


 

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego praktycznym zagadnieniom zamówień publicznych – Postępowania w procedurze unijnej (przetarg nieograniczony) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Warsztaty w godz. 10:00-16:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Zamówienia publiczne – Przetarg nieograniczony

Polbi Contact Center – telefon: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl


Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Zamówienia publiczne – Prawidłowe przeprowadzenie postępowania w procedurze unijnej (w szczególności w trybie przetargu nieograniczonego) wg nowej ustawy PZP.

 

 1. Nowa zasada efektywności i celowości, pozostałe zasady udzielania zamówień publicznych
 2. Definicje, obliczanie terminów, progi i kurs euro
 3. Wymagania wobec osób biorących udział w postępowaniu po stronie zamawiającego
 4. Plany zamówień
 5. Analiza potrzeb i wymagań

 

 1. Zmiany w zakresie przetargu nieograniczonego – opis procedury udzielenia zamówienia w tym trybie krok po kroku
 2. Zmiany w zakresie pozostałych trybów udzielenia zamówienia w postępowaniach powyżej progów unijnych
 3. Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE
 4. Treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniach powyżej progów unijnych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ
 5. Komunikacja w postępowaniu w procedurze unijnej

 

 1. Zmiany w obszarze szacowania wartości zamówienia
 2. Zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiotowe środki dowodowe
 3. Kryteria oceny ofert podczas przeprowadzenia postępowania w procedurze unijnej
 4. Warunki stawiane wykonawcom w postępowaniach powyżej progów unijnych
 5. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania w procedurze unijnej
 6. Podmiotowe środki dowodowe
 7. Podwykonawstwo i dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego przez wykonawcę, konsorcjum
 8. Wadium w postępowaniach powyżej progów unijnych

 

 1. Otwarcie i ocena ofert
 2. Nowe obowiązki informacyjne zamawiających
 3. Związanie ofertą w postępowaniach powyżej progów unijnych
 4. Wzywanie do wyjaśnień, procedura self-cleaning
 5. Nowe przesłanki odrzucenia oferty i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 6. Nowe przesłanki unieważnienia postępowania

 

 1. Podstawy wniesienia odwołania, szczególne znaczenie odwołań na zapisy umowne
 2. Nowe regulacje dotyczące pełnomocników w postępowaniu odwoławczym
 3. Zasady i koszty wnoszenia odwołań w postępowaniu prowadzonym według nowych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenia zamknięte to szkolenia na zamówienie „szyte na miarę” i zrealizowane zgodnie z tematyką zleconą przez Zamawiającego. Szkolenie zamknięte jest oferowane w dogodnym terminie, przeprowadzone we wskazanym przez zamawiającego miejscu oraz dostosowane do planowanej liczby uczestników.

Katarzyna Dziąćko

Ekspert do spraw zamówień publicznych. Prawnik w Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k. (www.wawrzynowicz.eu). Katarzyna Dziąćko posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu lub nadzorowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz doradztwie dla stron postępowania.

 

Katarzyna Dziąćko – Prawnik, ekspert, wykładowca


Katarzyna Dziąćko - Zamówienia publiczne - Szkolenia

Katarzyna Dziąćko – Prawnik i ekspert. Specjalista ds. zamówień publicznych.

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   KATARZYNA DZIĄĆKO

Prawnik, praktyk, wykładowca i trener.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia lub nadzorowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Doradza i wspiera podmioty uczestniczące w procesie udzielania zamówień publicznych.

Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA


Katarzyna Dziąćko prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, zarówno w formie bezpośrednich spotykań, jak i warsztatów on-line na żywo.

 

SPECJALIZACJA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ


Specjalizuje się w tematyce regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych, pomocy publicznej, prowadzenia postępowań dla zadań dofinansowanych ze środków UE oraz szeroko pojętego zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in. na zlecenie ośrodków Enterprise Europe Network. Jest autorką artykułów o tematyce z zakresu zamówień publicznych publikowanych w czasopiśmie internetowym Portal Zamówienia.org.pl (https://zamowienia.org.pl/).

 

WYKSZTAŁCENIE


Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Doświadczenie zawodowe i wiedzę praktyczną zdobywała kierując działem zamówień w dużym przedsiębiorstwie z branży energetycznej (będącym zamawiającym sektorowym). Tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień niepublicznych (poniżej progów stosowania ustawy PZP).

 

DORADZTWO I WSPARCIE DLA FIRM


Doradza w procesie udzielania zamówień jednostkom sektora finansów publicznych i spółkom, wspiera także podmioty realizujące projekty objęte współfinansowaniem ze środków UE w zakresie udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności. Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

SPECJALIZACJA W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Katarzyna Dziąćko prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujące zarówno postępowania branżowe, jak i zamówienia z zakresu IT, robót budowlanych, czy dostaw i usług administracyjnych. Jest współautorką bloga o tematyce zamówień publicznych zamówienia.org.pl.

Zasady i terminy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego, faktury za szkolenia.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Przetarg nieograniczony w zamówień publicznych.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

 

Organizacja szkolenia – Zamówienia publiczne (przetarg nieograniczony)


Organizacja szkolenia online: Zamówienia publiczne.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

 

Kontakt z organizatorem – dział szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Zamówienia publiczne – Postępowania w procedurze unijnej (przetarg nieograniczony) | Doświadczony wykładowca – Katarzyna Dziąćko | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 6 godzin | Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content