Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Zamówienia publiczne - Postępowania w trybie podstawowym (procedura krajowa)

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zamówienia publiczne – Postępowania w trybie podstawowym (procedura krajowa)

Kompleksowe szkolenie prezentujące udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi UE.

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym (procedura krajowa) zgodnie z nową ustawą – Prawo zamówień publicznych (PZP). Zajęcia dedykowane instytucjom, urzędom i podmiotom udzielającym zamówień publicznych. Mogą być przydatne również dla wykonawców biorących udział w postępowaniach.

 

Zamówienia publiczne - Postępowanie tryb podstawowy, procedura krajowa, szkolenie

 

Przygotuj i przeprowadź postępowanie w zgodzie z nowymi przepisami PZP


✔️ Dowiesz się wszystkiego o nowych zasadach udzielania zamówień publicznych

✔️ Zapoznasz się ze zmianami w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania

✔️ Poznasz tryby udzielenia zamówienia publicznego w procedurze krajowej

✔️ Poznasz etapy przeprowadzenia postępowania w różnych wariantach negocjacyjnych

✔️ Krok po kroku przeanalizujesz nowe zasady oceny i wyboru oferty lub przesłanki jej odrzucenia

✔️ Sprawdzisz, jakie są zmiany dotyczące odwołań w procedurze krajowej

 

Zapraszam na moje szkolenie

Katarzyna Dziąćko

 

 

Idea szkolenia


Do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzony został całkowicie nowy tryb udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych – tryb podstawowy. Ten tryb udzielania zamówień występuje w trzech wariantach – bez negocjacji (jako podobny do dotychczasowego przetargu nieograniczonego), z fakultatywnymi negocjacjami (podczas których negocjowane są elementy oferty podlegające ocenie zgodnie z kryteriami) oraz z obowiązkowymi negocjacjami (podobny do dotychczasowych negocjacji z ogłoszeniem). Podczas zajęć wyjaśnimy krok po kroku, jak prawidłowo przeprowadzić tę procedurę oraz który wariant będzie najkorzystniejszy dla danego przedmiotu zamówienia.

 

Co szczegółowo omówimy na zajęciach


Podczas szkolenia, na podstawie kilkumiesięcznego doświadczenia w stosowaniu nowej ustawy PZP, pierwszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie oraz wytycznych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zwrócimy szczególną uwagę na:

 1. zmiany dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych,
 2. poszczególne etapy trybu podstawowego udzielenia zamówienia w procedurze krajowej,
 3. czynności przed wszczęciem postępowania (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości, sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia),
 4. etapy przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
 5. nowe tryby postępowania w trzech wariantach (bez negocjacji, z fakultatywnymi negocjacjami oraz z obligatoryjnymi negocjacjami),
 6. wymogi w zakresie oceny spełniania warunków podmiotowych przez wykonawców,
 7. nowe zasady oceny i wyboru oferty lub przesłanki jej odrzucenia oraz procedury odwoławcze.

 

Adresaci szkolenia


Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek sektora finansów publicznych i innych podmiotów udzielających zamówień publicznych. Szkolenie będzie także interesujące i przydatne dla wykonawców – firm składających oferty w postępowaniach udzielenie zamówienia publicznego.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące zamówień publicznych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Katarzyny Dziąćko

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wyjaśnienia oparte o najnowsze orzecznictwo i wytyczne Prezesa UZP

 

Zajęcia prowadzi doświadczony wykładowca i ekspert


Katarzyna Dziąćko - Zamówienia publiczne - Szkolenia

Ekspert Polbi, Warszawa - Katarzyna Dziąćko.   KATARZYNA DZIĄĆKO

 

Prawnik na stałe współpracujący z kancelarią prawną Wawrzynowicz i Wspólnicy sp. k. (www.wawrzynowicz.eu).

Praktyk, wykładowca i trener.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia lub nadzorowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.


 

 

Praktyczne warsztaty dla udzielających zamówień publicznych – Podczas zajęć poznasz praktyczne wskazówki dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych. W świetle nowych przepisów i pierwszych doświadczeń z praktyki stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawimy zasady prawidłowego prowadzenia postępowania w procedurze krajowej, w szczególności w trybie podstawowym.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego najnowszym zmianom dotyczącym zasad  prawidłowego wystawiania i przechowywania faktur VAT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Warsztaty w godz. 10:00-16:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Do pobrania program szkoleniaZamówienia publiczne – Postępowania, tryb podstawowy (PDF)

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Zamówienia publiczne – Tryb podstawowy

Polbi Contact Center – telefon: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl


Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania według nowych PZP krok po kroku

 

 1. Nowa zasada efektywności i celowości, pozostałe zasady udzielania zamówień
 2. Definicje, obliczanie terminów, progi i kurs euro
 3. Wymagania wobec osób biorących udział w postępowaniu po stronie zamawiającego
 4. Plany zamówień

 

 1. Trzy warianty trybu podstawowego – bez negocjacji, z negocjacjami opcjonalnymi oraz negocjacjami obligatoryjnymi
 2. Opis procedury udzielenia zamówienia w trybie podstawowym
 3. Pozostałe tryby udzielenia zamówień w procedurze krajowej
 4. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
 5. Treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) lub opisu potrzeb wymagań (OPW)
 6. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ
 7. Komunikacja w postępowaniu w procedurze krajowej
 8. Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 

 1. Zmiany w obszarze szacowania wartości zamówienia
 2. Zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiotowe środki dowodowe
 3. Kryteria oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych
 4. Warunki stawiane wykonawcom w postępowaniach poniżej progów unijnych
 5. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
 6. Podmiotowe środki dowodowe w postępowaniach poniżej progów unijnych
 7. Podwykonawstwo i dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego przez wykonawcę, konsorcjum
 8. Wadium w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych w procedurze krajowej

 

 1. Otwarcie ofert, ocena ofert, negocjacje w trybie podstawowym – opis procedury krok po kroku
 2. Nowe obowiązki informacyjne zamawiających
 3. Związanie ofertą w postępowaniach poniżej progów unijnych
 4. Wzywanie do wyjaśnień, procedura self-cleaning
 5. Nowe przesłanki odrzucenia oferty i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 6. Nowe przesłanki unieważnienia postępowania

 

 1. Podstawy wniesienia odwołania w procedurze krajowej
 2. Nowe regulacje dotyczące pełnomocników w postępowaniu odwoławczym
 3. Zasady i koszty wnoszenia odwołań w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenia zamknięte to szkolenia na zamówienie „szyte na miarę” i zrealizowane zgodnie z tematyką zleconą przez Zamawiającego. Szkolenie zamknięte jest oferowane w dogodnym terminie, przeprowadzone we wskazanym przez zamawiającego miejscu oraz dostosowane do planowanej liczby uczestników.

Katarzyna Dziąćko

Ekspert do spraw zamówień publicznych. Prawnik w Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k. (www.wawrzynowicz.eu). Katarzyna Dziąćko posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu lub nadzorowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz doradztwie dla stron postępowania.

 

Katarzyna Dziąćko – Prawnik, ekspert, wykładowca


Katarzyna Dziąćko - Zamówienia publiczne - Szkolenia

Katarzyna Dziąćko – Prawnik i ekspert. Specjalista ds. zamówień publicznych.

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   KATARZYNA DZIĄĆKO

Prawnik, praktyk, wykładowca i trener.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia lub nadzorowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Doradza i wspiera podmioty uczestniczące w procesie udzielania zamówień publicznych.

Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA


Katarzyna Dziąćko prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, zarówno w formie bezpośrednich spotykań, jak i warsztatów on-line na żywo.

 

SPECJALIZACJA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ


Specjalizuje się w tematyce regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych, pomocy publicznej, prowadzenia postępowań dla zadań dofinansowanych ze środków UE oraz szeroko pojętego zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in. na zlecenie ośrodków Enterprise Europe Network. Jest autorką artykułów o tematyce z zakresu zamówień publicznych publikowanych w czasopiśmie internetowym Portal Zamówienia.org.pl (https://zamowienia.org.pl/).

 

WYKSZTAŁCENIE


Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Doświadczenie zawodowe i wiedzę praktyczną zdobywała kierując działem zamówień w dużym przedsiębiorstwie z branży energetycznej (będącym zamawiającym sektorowym). Tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień niepublicznych (poniżej progów stosowania ustawy PZP).

 

DORADZTWO I WSPARCIE DLA FIRM


Doradza w procesie udzielania zamówień jednostkom sektora finansów publicznych i spółkom, wspiera także podmioty realizujące projekty objęte współfinansowaniem ze środków UE w zakresie udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności. Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

SPECJALIZACJA W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Katarzyna Dziąćko prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujące zarówno postępowania branżowe, jak i zamówienia z zakresu IT, robót budowlanych, czy dostaw i usług administracyjnych. Jest współautorką bloga o tematyce zamówień publicznych zamówienia.org.pl.

Zasady i terminy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego, faktury za szkolenia.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Tryb podstawowy zamówień publicznych.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

 

Organizacja szkolenia – Zamówienia publiczne


Organizacja szkolenia online: Zamówienia publiczne.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu


Nabędziesz umiejętność prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – od oszacowania wartości zamówienia i dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, poprzez sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań i publikację ogłoszenia, aż po ocenę wykonawców i złożonych przez nich ofert oraz dokonanie wyboru oferty lub unieważnienie postępowania. Praktyczne przykłady, wskazówki do opracowania dokumentów zamówienia i dyskusja pomogą opanować tajniki wiedzy dotyczącej prawidłowego udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym (procedura krajowa) zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Kontakt z organizatorem – dział szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Zamówienia publiczne. Postępowania w trybie podstawowym (procedura krajowa) | Doświadczony wykładowca – Katarzyna Dziąćko | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 6 godzin | Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content