logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to coś więcej niż certyfikat czy dyplom ze szkolenia.

Osobom biorącym udział w szkoleniach wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz zwierające informację o organizatorze szkolenia.


Prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu – wzór dokumentu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat ze szkolenia, Dyplom uczestnictwa w zajęciach. Druk - wzór dokumentu zgodny z przepisami MEN. Polbi - Warszawa. Prowadzimy ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu.

Wzór zaświadczenia MEN.

WZÓR MEN – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Każda osoba, która ukończyła kurs czy szkolenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Zaświadczenie o ukończeniu kursu – wzór wydawanego dokumentu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z przepisami MEN. Certyfikat, dyplom uczestnictwa w szkoleniach – wzór dokumentu wydawanego słuchaczom na zajęciach w POLBI.

Wzór zaświadczenia Polbi.

POLBI – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Uczestnikom organizowanych przez nas zajęć, szkoleń i warsztatów wydajemy „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” spełniające wszystkie wymagania formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Do pobrania: Wzór zaświadczenia (JPG)

Do pobrania: Wzór zaświadczenia (PDF)

Palcówka oświatowa, nadzór pedagogiczny

Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty.

Szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu – regulacje, podstawa prawna

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane jest na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).


Rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) – Wyciąg z przepisów.

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje publicznych placówek i ośrodków, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, oraz ich zadania;

2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form;

3) warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 4 pkt 35 ustawy, przez podmioty wymienione w art. 117 ust. 2 ustawy;

4) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych;

5) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych;

6) warunki i tryb wnoszenia odpłatności za kształcenie ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych w publicznych placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 3. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) kurs umiejętności zawodowych;
3) kurs kompetencji ogólnych;
4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

§ 18. 2. Osoba, która ukończyła kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 21. 1. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzą dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.

  1. Dokumentacja obejmuje:

1) program nauczania;
2) dziennik zajęć;
3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia;
4) ewidencję wydanych zaświadczeń.

  1. Do dziennika zajęć wpisuje się:

1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych formach
pozaszkolnych;
2) liczbę godzin zajęć;
3) tematy zajęć.

  1. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
  2. Ewidencja wydanych zaświadczeń, o której mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
2) datę wydania zaświadczenia;
3) numer zaświadczenia;
4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.

 

Do pobrania:

Wzór zaświadczenia określony w rozporządzeniu MEN.

Wzór zaświadczenia wydawanego na szkoleniach w Polbi (JPG).

Wzór zaświadczenia wydawanego na szkoleniach w Polbi (PDF).

Dane osobowe – formularz z informacjami niezbędnymi do wydania zaświadczenia (PDF).

Dane osobowe – formularz z informacjami niezbędnymi do wydania zaświadczenia (Word).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

 


Wydajemy słuchaczom „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”.

Posiadamy wpis do ewidencji placówek i instytucji szkoleniowych.

Nasza działalność szkoleniowa objęta systemem oświaty.

Nadzór pedagogiczny i kuratela Kuratorium Oświaty.