Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu czy warsztatów organizowanych przez Polbi – Warszawa. Osobom biorącym udział w naszych szkoleniach wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz zwierające informację o organizatorze szkolenia.

 

Absolwenci naszych szkoleń uzyskują - Zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Certyfikat, dyplom, zaświadczenie. Zaświadczenie o ukończeniu kursu stanowić pisemne potwierdzenie udziału określonej osoby w szkoleniu przeprowadzonym przez Polbi – Warszawa. Wydawany dokument spełnia wszystkie wymagania formalne określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Umieszczamy w nim tylko informacje wymagane przepisami MEN.

 

Zdobywaj z nami nowe umiejętności. Poszerzaj i  aktualizuj swoją wiedzę zawodową. Potwierdzaj swoje kompetencje zaświadczeniem o ukończeniu kursu wydawanym w zgodzie z przepisami rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu. „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem. „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane jest na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych |  (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) – Wyciąg z przepisów:


 

Paragraf  pierwszy.

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego;

2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych formach pozaszkolnych, wtym wymogi, jakie powinien spełniać program nauczania;

3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych;

4) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy – zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu kształcenia w tej formie;

5) przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie;

6) tryb zwalniania osób, o których mowa w art. 117 ust. 12 ustawy, z całości lub części opłat za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3 i 5 ustawy, oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w art. 117 ust. 11 ustawy.

 

Paragraf  dwudziesty drugi.

§ 22. 1. Kurs, o którym mowa wart. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego treści:

1) ustalone przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego albo

2) określone w przepisach dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

§ 22. 2. Częstotliwość zajęć na kursie oraz formę zaliczenia kursu określa placówka kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego prowadzące ten kurs.

§ 22. 3. Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. W przypadku kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby, która ukończyła kurs.

§ 22. 4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawiera:

1) imię i nazwisko uczestnika kursu oraz datę i miejsce jego urodzenia;

2) numer PESEL uczestnika kursu, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;

3) nazwę kursu;

4) wymiar godzin kształcenia na kursie;

5) nazwę i adres odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego prowadzących kurs;

6) datę wydania zaświadczenia i numer zaświadczenia zgodny z numerem w ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego.

 

Paragraf  dwudziesty czwarty.

§ 24. 1. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzą dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.

§ 24. 2. Dokumentacja obejmuje:

1) program nauczania;

2) dziennik zajęć;

3) ewidencję wydanych zaświadczeń;

4) protokół z przeprowadzonego zaliczenia.

§ 24. 3. Do dziennika zajęć wpisuje się:

1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2–5 ustawy;

2) liczbę godzin zajęć;

3) tematy zajęć.

4. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

§ 24. 10. Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;

2) datę wydania zaświadczenia;

3) numer zaświadczenia;

4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.

 

Do pobrania


➡️ Wzór zaświadczenia (JPG) Certyfikat, dyplom wydawany na szkoleniach w Polbi.

➡️ Wzór zaświadczenia (PDF) – Certyfikat, dyplom wydawany na szkoleniach w Polbi.

➡️ Dane osobowe (PDF) – Formularz z informacjami niezbędnymi do wydania zaświadczenia.

➡️ Dane osobowe (Word) – Formularz z informacjami niezbędnymi do wydania zaświadczenia.

 

Akty prawne


➡️ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

➡️ Informacje o rozporządzeniu MEN z 19 marca 2019 roku w ISAP.  Internetowy System Aktów Prawnych – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić aktualne informacje dotyczące Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Przepisy archiwalne


➡️ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

➡️ Wzór zaświadczenia (certyfikatu, dyplomu) określony w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

➡️ Informacje o rozporządzeniu MEN z 11 stycznia 2012 roku w ISAP.  Internetowy System Aktów Prawnych – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić informacje dotyczące Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to coś więcej niż certyfikat czy dyplom ze szkolenia.


Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu. Polbi - Warszawa.

Wydajemy naszym słuchaczom „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” | Nasza działalność szkoleniowa jest objęta systemem oświaty | Prowadzimy kursy i szkolenia zgodnie z przepisami MEN | Posiadamy wpisy do ewidencji placówek i instytucji szkoleniowych | Nadzór pedagogiczny i kuratelę sprawuje Kuratorium Oświaty

Skip to content