Kształcenie ustawiczne – Rozporządzenie 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175) – Wyciąg z przepisów:


 

Paragraf  pierwszy.

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego oraz branżowych centrów umiejętności;
2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych formach pozaszkolnych, w tym wymogi, jakie powinien spełniać program nauczania;
3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
4) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy – zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu kształcenia w tej formie;
5) przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie;
6) tryb zwalniania osób, o których mowa w art. 117 ust. 12 ustawy, z całości lub części opłat za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3, 4a i 5 ustawy, oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w art. 117 ust. 11 ustawy.

 

Paragraf  dwadzieścia trzy.

§ 23. 1. Kurs, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego treści:

1) ustalone przez placówkę kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego lub branżowe centrum umiejętności albo

2) określone w przepisach dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

2. Częstotliwość zajęć na kursie, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, i formę zaliczenia tego kursu ustala placówka kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego lub branżowe centrum umiejętności prowadzące ten kurs.

3. Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. W przypadku kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby, która ukończyła ten kurs.

4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko uczestnika kursu;

2) numer PESEL uczestnika kursu, a w przypadku uczestnika nieposiadającego numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) nazwę kursu;

4) wymiar godzin kształcenia na kursie;

5) nazwę i adres odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego lub branżowego centrum umiejętności prowadzących kurs;

6) datę wydania zaświadczenia i numer zaświadczenia zgodny z numerem w ewidencji, o której mowa w § 25 ust. 2 pkt 3 lit. a tiret piąte;

7) podpis dyrektora odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego lub branżowego centrum umiejętności prowadzących kurs.

 

Paragraf  dwadzieścia pięć.

§ 25. 1. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzą dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) program nauczania;

2) dziennik zajęć;

3) ewidencje wydanych:

a) zaświadczeń o ukończeniu:

– kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

– kursu umiejętności zawodowych,

– kursu kompetencji ogólnych,

– turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,

– kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy,

b) branżowych certyfikatów umiejętności;

4) protokół przeprowadzonego zaliczenia albo egzaminu.

3. Do dziennika zajęć wpisuje się:

1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2–5 ustawy;

2) liczbę godzin zajęć;

3) tematy zajęć.

4. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

5. Dziennik zajęć może być prowadzony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

6. Prowadzenie dziennika w postaci elektronicznej, zwanego dalej „dziennikiem elektronicznym”, wymaga:

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;

5) umożliwienia bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego słuchaczom i uczestnikom kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–3, 4a i 5 ustawy, w zakresie ich dotyczącym;

6) umożliwienia bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego rodzicom uczestników turnusów, w zakresie dotyczącym ich dzieci, a także pracodawcy lub branżowej szkole I stopnia, o których mowa w § 18 ust. 1.

7. System informatyczny służący do prowadzenia dziennika elektronicznego zapewnia możliwość eksportu danych do formatu XML oraz wydruku dziennika elektronicznego w postaci papierowej.

8. W przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego wpisanie przez prowadzącego zajęcia w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przeprowadzenia tych zajęć.

9. W terminie 10 dni od dnia zakończenia kształcenia dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu na dzień zakończenia kształcenia, w sposób zapewniający możliwość:

1) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

2) weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących;

3) odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla prowadzenia dziennika zajęć.

10. Ewidencje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, zawierają:

1) imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a,

albo branżowy certyfikat umiejętności, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) datę wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, albo branżowego certyfikatu umiejętności;

3) numer zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, albo branżowego certyfikatu umiejętności;

4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, albo branżowego certyfikatu umiejętności.