Polbi. Kursy dla księgowych

 

Polecamy kursy dla administracji i oświaty.zobacz więcej

 

Zapraszamy na kursy dla branży medycznej i farmaceutycznej.zobacz więcej

 

Organizujemy kursy dla pracowników działów kadr i płac.zobacz więcej

 

Księgowość, podatki, prawo zarządzanie i finanse.zobacz więcej

Najbliższe edycje szkoleń

2015-05-29 Zmiany w Programie Płatnik - wersja 10.01.001

2015-06-12 Korygowanie listy płac w praktyce w 2015 roku

2015-06-19 Inspekcja weterynaryjna - elektroniczny system obiegu dokumentów

 

Artykuły/Wyjaśnienia

W księgach rachunkowych obowiązuje zasada memoriału, na mocy której, w zgodzie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że koszty wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych powinno się ujmować w okresie, którego dotyczą. Nie ma tu znaczenia termin ich zapłaty, a nawet fakt czy kiedykolwiek zostaną wypłacone. Czytaj więcej …

Temat kwalifikacji składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej, mimo że wydawać by się mogło, iż nie powinien nastręczać kłopotów, to jednak może powodować trudności interpretacyjne. Wynikają one głównie z różnic legislacyjnych zaliczania składników majątku do środków trwałych w myśl przepisów prawa podatkowego i bilansowego. Czytaj więcej …

W myśl art. 16h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Czytaj więcej …

Szkolenia i kursy stałe

Kurs księgowości (124 godziny)
Kurs kadrowo-płacowy (124 godziny)
Specjalista ds. majątku trwałego

 

Bezpłatne kalkulatory

Kalkulator dwustronny - wylicza wartość wynagrodzenia netto na podstawie brutto oraz wartość wynagrodzenia brutto na podstawie netto.

Kalkulator dwustronny - wylicza wartość wynagrodzenia netto na podstawie brutto oraz wartość wynagrodzenia brutto na podstawie netto.

W pełni zautomatyzowane rozliczenie krajowych kosztów podróży.

Kompleksowe rozliczanie użytkowania prywatnych pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych. 

Ustalanie ograniczenia poboru składek emerytalno - rentowych pracownika i pracodawcy przy przekroczeniu limitu.