Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatek VAT od podstaw. Szkolenie on-line.

Podatek VAT dla początkujących. Podstawowe zagadnienia i problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Szkolenie on-line: Podatek VAT dla początkujących. Praktyczne, dwudniowe warsztaty prezentujące podstawowe problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Kompleksowe omówienie zasad stosowanie przepisów VAT oraz dokonywania rozliczeń podatkowych w aspekcie najnowszych zmian przepisów. Webinarium z zakresu podatku VAT dla niezaawansowanych prowadzi Marcin Perlikowski.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Podatek VAT od podstaw.

Wykładowca: Marcin Perlikowski.


Forma: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

Webinarium: 2 dni, 12 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 500 zł netto / 500 zł brutto za osobę (VAT zw.)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych. Płatność przed szkoleniem.

 

Podatek VAT od podstaw. Kurs 2-dniowy. Szkolenie on-line.

 

 

☑️ Definicja podatnika podatku VAT

Przesłanki dla powstania obowiązku rozliczania podatku VAT. Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT.

 

☑️ Czynności podlegające opodatkowaniu VAT

Dostawa towarów,  świadczenie usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie, import usług.

 

☑️ VAT – obowiązek podatkowy

Terminy powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia.

 

☑️ VAT – podatek naliczony

Zasady odliczania podatku VAT Dokumenty stanowiące podstawą do odliczenia VAT-u. Terminy odliczenia podatku.

 

☑️ Dokumentowanie transakcji, deklaracje VAT

Treści faktury VAT, terminy wystawiania faktur, faktury zaliczkowe, kasy fiskalne, deklaracje podatkowe VAT, terminy składania, informacje podsumowujące.

 

Cel szkolenia internetowego – Podatek VAT od podstaw


Celem szkolenia on-line jest wyjaśnienie podstawowych mechanizmów jakimi rządzi się ustawa o podatku od towarów i usług – głównie z uwzględnieniem praktycznej strony stosowania jej przepisów w tym zasad rejestracji podatników dla potrzeb VAT, poprawnego sposobu opodatkowania oraz dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu.

 

Zakres warsztatów z podatku VAT


Na szkoleniu internetowym wskazane zostaną podstawowe zagadnienia, które pozwolą słuchaczom na zaznajomienie się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi podatku VAT. Zaprezentowane zostaną również wzory poprawnego sporządzenia ewidencji oraz deklaracji VAT.

 

Grupa docelowa, adresaci szkolenia


Szkolenie zdalne (e-learning) skierowane jest do osób, które zaczynają swoją pracę z podatkiem VAT, które z podatkiem tym nie miały do czynienia lub miały niewielki kontakt. Wykład adresowany jest zarówno do osób początkujących jak i księgowych, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług. W szkoleniu mogą uczestniczyć pracownicy działów finansowo-księgowych, osoby odpowiedzialne za dokonywanie rozliczeń podatkowych,  właściciele i personel biur rachunkowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką podatku VAT.

 

Podatek VAT od podstaw - Szkolenie on-line: Polbi, Warszawa, Marcin Perlikowski.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW Z PODATKU VAT


Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

I. Podstawowe definicje pojęć użytych w ustawie o VAT

Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania podatku od towarów i usług. Podstawy prawne podatku VAT, akty prawne regulujące podatek VAT, źródła prawa.

 

II. Definicja podatnika, płatnika i działalności gospodarczej

 1. Warunki wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT przychodów osiągniętych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – przykłady.
 2. Definicja podatnika na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania) usług.

 

III. Zgłoszenie rejestracyjne VAT

 1. Formularz rejestracyjny; omówienie zasad poprawnego sporządzenia dokumentu VAT-R.
 2. Prawa i obowiązki podatnika w zakresie rejestracji na potrzeby podatku VAT.

 

IV. Zakres opodatkowania (przykładowe schematy)

 1. Dostawa towarów i świadczenie usług; wyjaśnienie podstawowych pojęć oraz mechanizmów opodatkowania.
 2. Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług w tym zasady rozliczeń czynności przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy.
 3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe.
 4. Transakcje towarowe z państwami trzecimi – eksport oraz import towarów.
 5. Import usług.
 6. Świadczenie usług niepodlegjących opodatkowaniu na terytorium RP.

 

V. Prezenty o małej wartości i próbki

Prezenty o małej wartości i próbki – zasady rozliczeń podatkowych w przykładach.

 

VI. Podatek VAT – podstawa opodatkowania

Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).

 1. Podstawowe zasady ustalania podstawy opodatkowania.
 2. Rozliczanie zwrotu wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy (tzw. instytucja płatnika).
 3. Istota świadczeń złożonych – problemy praktyczne.
 4. Podstawa opodatkowania w imporcie usług.
 5. Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

 

VII. Stawki VAT oraz zwolnienia od podatku

 1. Stawka podstawowa oraz stawki obniżone i zwolnienia od podatku VAT.
 2. Zasady i warunki stosowania w podatku VAT stawki 0% w eksporcie bezpośrednim i eksporcie pośrednim towarów.
 3. Zasady i warunki stosowania w podatku VAT stawki 0 % do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 4. Stawki podatku VAT w imporcie usług.
 5. Szczególne regulacje dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług.
 6. Regulacje dotyczące czasowo podwyższonych stawek podatku VAT.

 

VIII. Obowiązek podatkowy – przykłady

 1. Zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
 2. VAT – obowiązek podatkowy w imporcie usług.
 3. Obowiązek podatkowy w podatku VAT przy dostawie oraz nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów.

 

IX. Podatek VAT w imporcie i eksporcie towarów

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w imporcie i eksporcie towarów.

 1. Co należy rozumieć przez „dostawę towaru” i „wykonanie usługi”?
 2. Wpływ warunków dostawy na moment powstania obowiązku podatkowego.
 3. Dostawa z wysyłką i bez wysyłki a obowiązek podatkowy) – kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy w sytuacji wydania towaru do transportu?
 4. Usługi dokumentowane na podstawie protokołów a moment powstania obowiązku podatkowego – problemy praktyczne (dotychczasowe orzecznictwo sądowo-administracyjne w tym zakresie).

 

X. Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego

 1. Przypadki w których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, tzw. „zasada kasowa”.
 2. Przypadki w których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.
 3. Pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.
 4. Data powstania obowiązku podatkowego a sposób przeliczania kwot podatku VAT wyrażonych w walutach obcych na złote.
 5. Skutki przedwczesnego rozpoznania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.

 

XI. Zasady ustalenia tzw. „pre-struktury”  

Problematyka ustalenia tzw. „pre-struktury” dla podatników nabywających towary i usługi wykorzystywane do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. 

 

XII. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe.

 1. Podstawowe warunki pozwalające na odliczenie podatku naliczonego; zasady dokumentowania, terminy obniżenia podatku.
 2. Przypadki ograniczeń lub braku prawa do odliczenia podatku naliczonego (dostawy niekompletne, usługi gastronomiczne, usługi noclegowe).

 

XIII. Zwroty podatku VAT

Terminy zwrotu podatku od towarów i usług.

 

XIV. Rozliczenia podatek VAT – wierzytelności

Podatkowa „ulga na złe długi” – rozliczenie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności; zasady i warunki stosowania, tryb dokumentowania.

 

 XV. Korekty podatku naliczonego

Korekta podatku VAT naliczonego w stosunku do towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku (zasady, terminy sposób dokonywania korekty) – przykłady.

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego po stronie podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczenia usług jako jeden z warunków powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie nabywcy towaru lub usługi (względnie podatnika wpłacającego zaliczkę.
 2. „Faktury techniczne” otrzymane przed nabyciem towaru, nabyciem usługi lub przed dokonaniem zapłaty zaliczki a prawo do odliczenia wynikającego z tych dokumentów podatku naliczonego.
 3. Przykładowe schematy rozliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury po upływie okresu rozliczeniowego w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy.
 4. Zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

 

XVI. Pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej a VAT 

 1. Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Podatek VAT – odliczenie pełne.
 2. Pojazdy samochodowe wykorzystywane do „czynności mieszanych”, t.j. zarówno do czynności związanych z działalnością gospodarczą jak i do innych celów.
 3. Katalog wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych które podlegają ograniczonemu odliczeniu do wysokości 50%.
 4. Zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych związanych z „czynnościami mieszanymi”.

 

XVII. Faktura VAT 

Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym.

 1. Niezbędne elementy niewadliwej faktury VAT.
 2. Faktury zbiorcze oraz faktury uproszczone.
 3. Terminy wystawiania faktur w przypadku ogólnych i szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.
 4. Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania.
 5. Faktury w transakcjach, krajowych, międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych.
 6. Moment powstania obowiązku podatkowego a termin wystawienia faktury VAT.
 7. Sposoby przechowywania faktur.
 8. Faktury elektroniczne – problemy praktyczne.
 9. Orzecznictwo sądów oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie dokumentowania transakcji.

 

XVIII. Ewidencje VAT

 1. Podstawowe dane jakie winna zawierać ewidencja dla potrzeb podatku VAT.
 2. Sposób prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń.
 3. Ewidencje podatku VAT niezbędne przy dokonywaniu szczególnych transakcji.

 

XIX. Deklaracje VAT, informacje podsumowujące

 1. Rodzaje deklaracji stosowanych dla potrzeb podatku VAT oraz ustawowe terminy ich przekazania naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. Informacje podsumowujące – terminy, sposób i zasady ich sporządzania.

 

XX. Kasy rejestrujące

Zasady stosowania kas rejestrujących.

 1. Zwolnienia od obowiązku stosowania kas rejestrujących.
 2. Sposób rozliczenia „ulgi” za zakup kasy rejestrującej.
 3. Obowiązki podatników stosujących urządzenia fiskalne.

 

XXI. Najnowsze zmiany w podatku VAT

Wybrane zmiany w zakresie regulacji dotyczących podatku VAT wprowadzane w latach 2019/2020.

 1. Tzw. biała lista podatników – wybrane zagadnienia.
 2. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP).
 3. Odpowiedzialność solidarna.
 4. Nowa matryca stawek podatku VAT.
 5. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jako nowy instrument ochrony prawnej podatników.
 6. Kasy rejestrujące on-line dla niektórych podmiotów.
 7. Zasady wystawiania faktur VAT dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 8. Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w kontekście regulacji prawnych  wynikających z tzw. pakietu Quick Fixe.
 9. Obowiązek przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT łącznie z deklaracją podatkową (nowy plik JPK VAT).
 10. Indywidualny rachunek podatkowy.

 

XXII. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Czas zarezerwowany na odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia oraz panel dyskusyjny. Konsultacje z zakresu podatku VAT w świetle obowiązujących przepisów. Wspólne zajęcia i czas na dyskusję to okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Wykładowca, prowadzący webinarium


Marcin Perlikowski – prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej.

Prowadzący szkolenie „Podatek VAT od podstaw” jest praktykiem i ekspertem z zakresu podatków, doradcą podatkowym oraz  wieloletnim wykładowcą.

Zachęcamy uczestników zajęć do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. Warto skorzystać z jego szerokiej wiedzy dotyczącej podatku VAT.

Marcin Perlikowski – wykładowca, szkoleniowiec.

 

Aktualny stan prawny


Całość problematyki zostanie zaprezentowana z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzanych w przepisach ustawy o podatku VAT.

 

Warsztatowa forma szkolenia


Zajęcia na internetowym szkoleniu związanym z podatkiem VAT prowadzone są w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady. Spotkanie prowadzone jest metodą warsztatową i zostało wzbogacone licznymi przykładami praktycznymi. Integralną częścią szkolenia jest analiza prawno-podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki. Prowadzący szkolenie postara się wyczerpująco udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania uczestników związane z podatkiem VAT.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie.

 

 

Organizacja szkolenia on-line


Pierwszego i drugiego dnia zajęć internetowych rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie webinarium.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Kontakt w sprawie szkolenia on-line: Podatek VAT od podstaw (webinarium).Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Szkolenie dotyczące całość problematyki związanej ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uwzględniające stan prawny obowiązujący w 2020 roku.

 

Szkolenie - Podatek VAT od podstaw. Kurs 2-dniowy.

Warsztaty prezentujące podstawowe zagadnienia, które pozwolą słuchaczom na zaznajomienie się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi podatku VAT. Zaprezentowane zostaną również wzory poprawnego sporządzenia ewidencji oraz deklaracji VAT.

 

Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania podatku od towarów i usług. Podstawy prawne podatku VAT, akty prawne regulujące podatek VAT, źródła prawa.

 

 1. Warunki wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT przychodów osiągniętych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – przykłady.
 2. Definicja podatnika na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania) usług.

 

 1. Formularz rejestracyjny; omówienie zasad poprawnego sporządzenia dokumentu VAT-R.
 2. Prawa i obowiązki podatnika w zakresie rejestracji na potrzeby podatku VAT.

 

 1. Dostawa towarów i świadczenie usług; wyjaśnienie podstawowych pojęć oraz mechanizmów opodatkowania.
 2. Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług w tym zasady rozliczeń czynności przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy.
 3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe.
 4. Transakcje towarowe z państwami trzecimi – eksport oraz import towarów.
 5. Import usług.
 6. Świadczenie usług niepodlegjących opodatkowaniu na terytorium RP.

 

Prezenty o małej wartości i próbki – zasady rozliczeń podatkowych w przykładach.

 

Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).

 1. Podstawowe zasady ustalania podstawy opodatkowania.
 2. Rozliczanie zwrotu wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy (tzw. instytucja płatnika).
 3. Istota świadczeń złożonych – problemy praktyczne.
 4. Podstawa opodatkowania w imporcie usług.
 5. Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

 

 1. Stawka podstawowa oraz stawki obniżone i zwolnienia od podatku VAT.
 2. Zasady i warunki stosowania w podatku VAT stawki 0% w eksporcie bezpośrednim i eksporcie pośrednim towarów.
 3. Zasady i warunki stosowania w podatku VAT stawki 0 % do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 4. Stawki podatku VAT w imporcie usług.
 5. Szczególne regulacje dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług.
 6. Regulacje dotyczące czasowo podwyższonych stawek podatku VAT.

 

 1. Zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
 2. VAT – obowiązek podatkowy w imporcie usług.
 3. Obowiązek podatkowy w podatku VAT przy dostawie oraz nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów.

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w imporcie i eksporcie towarów.

 1. Co należy rozumieć przez „dostawę towaru” i „wykonanie usługi”?
 2. Wpływ warunków dostawy na moment powstania obowiązku podatkowego.
 3. Dostawa z wysyłką i bez wysyłki a obowiązek podatkowy) – kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy w sytuacji wydania towaru do transportu?
 4. Usługi dokumentowane na podstawie protokołów a moment powstania obowiązku podatkowego – problemy praktyczne (dotychczasowe orzecznictwo sądowo-administracyjne w tym zakresie).

 

 1. Przypadki w których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, tzw. „zasada kasowa”.
 2. Przypadki w których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.
 3. Pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.
 4. Data powstania obowiązku podatkowego a sposób przeliczania kwot podatku VAT wyrażonych w walutach obcych na złote.
 5. Skutki przedwczesnego rozpoznania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.

 

Problematyka ustalenia tzw. „pre-struktury” dla podatników nabywających towary i usługi wykorzystywane do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. 

 

 1. Podstawowe warunki pozwalające na odliczenie podatku naliczonego; zasady dokumentowania, terminy obniżenia podatku.
 2. Przypadki ograniczeń lub braku prawa do odliczenia podatku naliczonego (dostawy niekompletne, usługi gastronomiczne, usługi noclegowe).

 

Zasady i terminy zwrotu podatku od towarów i usług.

 

Podatkowa „ulga na złe długi” – rozliczenie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności; zasady i warunki stosowania, tryb dokumentowania.

 

Korekta podatku VAT naliczonego w stosunku do towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku (zasady, terminy sposób dokonywania korekty) – przykłady.

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego po stronie podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczenia usług jako jeden z warunków powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie nabywcy towaru lub usługi (względnie podatnika wpłacającego zaliczkę.
 2. „Faktury techniczne” otrzymane przed nabyciem towaru, nabyciem usługi lub przed dokonaniem zapłaty zaliczki a prawo do odliczenia wynikającego z tych dokumentów podatku naliczonego.
 3. Przykładowe schematy rozliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury po upływie okresu rozliczeniowego w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy.
 4. Zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

 

 1. Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Podatek VAT – odliczenie pełne.
 2. Pojazdy samochodowe wykorzystywane do „czynności mieszanych”, t.j. zarówno do czynności związanych z działalnością gospodarczą jak i do innych celów.
 3. Katalog wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych które podlegają ograniczonemu odliczeniu do wysokości 50%.
 4. Zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych związanych z „czynnościami mieszanymi”.

 

Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym.

 1. Niezbędne elementy niewadliwej faktury VAT.
 2. Faktury zbiorcze oraz faktury uproszczone.
 3. Terminy wystawiania faktur w przypadku ogólnych i szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.
 4. Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania.
 5. Faktury w transakcjach, krajowych, międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych.
 6. Moment powstania obowiązku podatkowego a termin wystawienia faktury VAT.
 7. Sposoby przechowywania faktur.
 8. Faktury elektroniczne – problemy praktyczne.
 9. Orzecznictwo sądów oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie dokumentowania transakcji.

 

 1. Podstawowe dane jakie winna zawierać ewidencja dla potrzeb podatku VAT.
 2. Sposób prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń.
 3. Ewidencje podatku VAT niezbędne przy dokonywaniu szczególnych transakcji.

 

 1. Rodzaje deklaracji stosowanych dla potrzeb podatku VAT oraz ustawowe terminy ich przekazania naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. Informacje podsumowujące – terminy, sposób i zasady ich sporządzania.

 

Zasady stosowania kas rejestrujących.

 1. Zwolnienia od obowiązku stosowania kas rejestrujących.
 2. Sposób rozliczenia „ulgi” za zakup kasy rejestrującej.
 3. Obowiązki podatników stosujących urządzenia fiskalne.

 

Wybrane zmiany w zakresie regulacji dotyczących podatku VAT wprowadzane w latach 2019/2020.

 1. Tzw. biała lista podatników – wybrane zagadnienia.
 2. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP).
 3. Odpowiedzialność solidarna.
 4. Nowa matryca stawek podatku VAT.
 5. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jako nowy instrument ochrony prawnej podatników.
 6. Kasy rejestrujące on-line dla niektórych podmiotów.
 7. Zasady wystawiania faktur VAT dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 8. Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w kontekście regulacji prawnych  wynikających z tzw. pakietu Quick Fixe.
 9. Obowiązek przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT łącznie z deklaracją podatkową (nowy plik JPK VAT).
 10. Indywidualny rachunek podatkowy.

 

Czas zarezerwowany na odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia oraz panel dyskusyjny. Konsultacje z zakresu podatku VAT w świetle obowiązujących przepisów. Wspólne zajęcia i czas na dyskusję to okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Podatek VAT 2020 od podstaw.

Szkolenie 2-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Marcin Perlikowski.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Marcin Perlikowski

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca.


Marcin Perlikowski - Wykładowca, prawnik i doradca podatkowy.Prawnik, praktyk i doradca podatkowy – nr wpisu 03207.

Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo).

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prowadzi doradztwo podatkowe i działalność rachunkowo-księgową w ramach własnej kancelarii podatkowej.

| ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Wykładowca praktyk znający problemy nurtujące słuchaczy. Przeprowadził już tysiące godzin zajęć. Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej karierze wykładowcy przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Marcin Perlikowski – wysokie oceny uczestników szkoleń


Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Marcin Perlikowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Marcina Perlikowskiego!

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na webinarium nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto | ➡️ Więcej informacji.

 

Organizacja szkolenia (on-line) – VAT od podstaw


Organizacja szkolenia online: Podatek VAT od podstaw.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia (każdego dnia).

16:00 – Planowane zakończenie zajęć (każdego dnia).

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia on-lin „Podatek VAT od podstaw (warsztaty dwudniowe)” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta, prezentacje, zapisy dokonywane na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

 

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content