logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kalkulator wynagrodzeń/płac brutto-netto

Kalkulator wynagrodzeń/płac wersja 2020. Kalkulator do przeliczania wynagrodzeń brutto/netto w przypadku umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Kalkulator wynagrodzeń/płac pozwala na ustalanie wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik/zleceniobiorca oraz kwoty całkowitych kosztów pracodawcy. Kalkulator wynagrodzeń/płac brutto-netto wersja 2020 to bezpłatny program dostępny do pobrania i instalacji na komputerze będącym w posiadaniu użytkownika.

 

Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto (dwustronny)


➡️ Kalkulator do dokonywania przeliczeń kwot brutto-netto wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

➡️ Kalkulator pozwala ustalić zarobki jakie otrzyma pracownik/zleceniobiorca (kwota do wypłaty po potrąceniu obciążeń publicznoprawnych), jak również ogół kosztów pracodawcy/zleceniodawcy oraz umożliwia wydruk wyliczonych danych.

➡️ Kalkulator wynagrodzeń/płac przelicza dane wg stanu prawnego obowiązującego od 2020 roku.

 

Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto. Bezpłatne narzędzie. Zgodny ze stanem prawny od 2020.

 

Kalkulator wynagrodzeń 2020 wersja 2.1


16 marca 2020 roku zakończono testy nad beta-wersją „Kalkulatora wynagrodzeń 2020 v.2.0” i opublikowano nowy, gotowy do pobrania program  (link poniżej).
W stosunku do wersji beta dokonano następujących zmian i poprawek:
 • wprowadzono lepszy algorytm przy sprawdzaniu numeru Pesel rozliczanej osoby, który nie powinien już powodować zawieszania programu w wypadku jego błędnego wprowadzenia,
 • zmodyfikowano algorytm wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia, a miesiąc rozliczany jest okresem, w którym te osoby przekroczyły limit zwolnienia przychodowego (dot. kontrolki „Miesiąc przekroczenia limitu”),
 • usprawniono zamykanie sub-okien, które obecnie w razie potrzeby dynamicznie mogą wpływać na zachowanie głównego okna kalkulatora,
 • dokonano drobnych korekt graficznych zwiększając czytelność obsługi programu.
6 kwietnia 2020 roku opublikowano nową, ulepszoną o nową funkcjonalność, wersję „Kalkulatora wynagrodzeń 2020 v.2.1”.
W stosunku do wersji poprzedniej dokonano następujących zmian:
 • nowa funkcjonalność: wprowadzono możliwość rozliczania umów cywilnoprawnych w tzw. sposób ryczałtowy, możliwy dla umów do wysokości jedynie 200 zł,
 • dostosowano wydruk i panel graficzny do nowej możliwości,
 • dokonano drobnych korekt graficznych zwiększając czytelność obsługi programu.

 

Plik instalacyjny kalkulatora wynagrodzeń/płac (brutto-netto)


Kalkulator wynagrodzeń/płac 2020 dla środowiska Windows 7 i nowszego.

 

Spakowany pakiet instalacyjny kalkulatora wynagrodzeń 2020 v.2.1

Pobierz i zainstaluj spakowany zestaw instalacyjny na swoim komputerze.

 

UWAGA! W przypadku instalacji nowej wersji „Kalkulatora wynagrodzeń 2020” należy koniecznie odinstalować, zarówno poprzednią wersję kalkulatora działającą do 2019 roku jak i wersję „beata” obecnego kalkulatora, jeżeli została wcześniej zainstalowana (nie ma możliwości równoczesnego działania obu wersji jednocześnie).

 

Instalacja kalkulatora wynagrodzeń – praktyczne uwagi


W celu instalacji kalkulatora wynagrodzeń brutto-netto należy:

☑️ pobrać spakowany plik instalacyjny kalkulatora klikając na linku zamieszczonym powyżej i zapisać go na dysku,

☑️ rozpakować pobrany spakowany pakiet,

☑️ zapisać „wypakowane” pliki instalacyjne na dysku (uwaga: nie należy instalować „spakowanych” plików – program zgłosi błąd braku plików w trakcie instalacji),

☑️ po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

UWAGA!

Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora na rok 2020 to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej działającej do 2019 roku! (np. pod Windows 7 można tego dokonać w sposób następujący: klikamy przycisk „Start” – potem „Panel sterowania” – potem „Programy i funkcje” a następnie poprzez kliknięcie PPM na liście programów na kalkulatorze wybieramy z menu „Usuń”).

 

Kalkulator wynagrodzeń – przykładowy wygląd programu


Nowa szata graficzna kalkulatora w związku z wprowadzeniem nowych funkcjonalności. Zobacz jak wygląda układ informacji w kalkulatorze wynagrodzeń/płac brutto-netto w wersji beta udostępnionej od 2020 roku.

 

Rys. 1.

 

Rys. 2.

 

Rys. 3.

 

Rys. 4.

 

Nowy i wygodny w użytkowaniu interfejs użytkownika umożliwia łatwą i szybką zmianę działania parametrów wyliczeniowych przez kalkulator wynagrodzeń brutto/netto w przypadku umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych.

 

Najważniejsze modyfikacje nowej wersji kalkulatora na rok 2020


Dodano możliwość wyliczenia wynagrodzeń dla pracowników/zleceniobiorców, którzy nie przekroczyli 26 roku życia (wartość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest w ich wypadku zerowana).

Kalkulator rozpoznaje sytuację kiedy ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie ukończyły 26 roku życia jest większe od wartości podatku dochodowego od osób fizycznych i ogranicza je do tegoż podatku (w wyliczeniu opiera się o wartość tzw. „podatku hipotetycznego”, która jest zobrazowana w nowo dodanym polu).

Dodano nowe pole, które daje możliwość wprowadzenia do wyliczeń dodatkowych składników pozapłacowych, które będą zwiększały zarówno podstawę oskładkowania, jak i podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nie zwiększają one jednak kwoty do wypłaty).

Dodano nowe pole, które daje możliwość wprowadzenia do wyliczeń dodatkowych składników pozapłacowych, które będą zwiększały wyłącznie podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie będą zwiększały podstawy oskładkowania (nie zwiększają one jednak kwoty do wypłaty).

Dodano możliwość wyboru naliczania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe, zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych (istnieje możliwość indywidualnego ustalenia stóp procentowych wartości składek w ramach przedziału obowiązującego ustawowo).

Dodano nowe pole, w którym ewentualnie można indywidualnie wprowadzić wysokość składki na Pracownicze Plany Kapitałowe  opłacone przez podmiot zatrudniający a która to zwiększa podstawę opodatkowania (przy załączeniu wyboru naliczania tych składek program automatycznie zapyta użytkownika o dopisanie składki do podstawy opodatkowania w wyliczonej, obecnej wartości – można ją jednak nadal ustawić indywidualnie).

Dodano możliwość częściowego ograniczenia zaniechania nienaliczania podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia w sytuacji, przekroczenia w bieżącym miesiącu górnego pułapu kwoty ograniczenia ze zwolnienia podatkowego (85.528 zł w 2020 roku).

Dodano możliwość wyboru naliczania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powiększono ilość informacji i ich czytelność na wydruku list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych.

 

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń brutto/netto i netto/brutto


Kalkulator wynagrodzeń/płac ma charakter dwustronny – przelicza pensje z kwoty brutto na netto i z netto na brutto. Kalkulator wynagrodzeń umożliwia ustalenie podstawy ubezpieczeń emerytalno-rentowych przy przekroczeniu limitu. Kalkulator daje możliwość ustalenia kosztów uzyskania przychodu i swobodę doboru stawek podatkowych. Kalkulator wylicza narzut kosztów ZUS pracodawcy. Umożliwia również wyliczenia wynagrodzeń brutto-netto za nie w pełni przepracowany miesiąc. Możliwość dokonywania wyliczeń dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Kalkulator daje możliwość wyboru: stawek podatku dochodowego, wartości kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek obowiązujących. Kalkulator działa wyłącznie według stanu prawnego na 2020 rok.

 

Funkcje kalkulatora wynagrodzeń/pa brutto/netto (netto/brutto)


Kalkulator przeznaczony zarówno do wyliczeń wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, jak również dla wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych.

Kalkulator wynagrodzeń ma charakter dwustronny (od brutto do netto i od netto do brutto).

Kalkulator wynagrodzeń umożliwia płynne, błyskawiczne wyliczanie:

 • wartości zarobków netto na podstawie wynagrodzenia brutto,
 • wartości wynagrodzenia brutto na podstawie wynagrodzenia netto,
 • ustalenie prawidłowej podstawy wyliczania składek ubezpieczeń emerytalno-rentowych w przypadkach przekroczenia limitu u jednego (z uwzględnieniem wynagrodzeń z poprzednich miesięcy) lub wielu pracodawców (wzór proporcji ZUS),
 • ustalenie procentowego udziału wartości ubezpieczenia społecznego pracownika w jego wynagrodzeniu brutto (do ZUS Z-3),
 • narzutu kosztów ZUS pracodawcy,
 • sumy kosztów wynagrodzenia wraz z narzutem pracodawcy,
 • konieczności naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zależności od wieku i płci pracownika lub opcji związanych z urlopami rodzicielskimi czy zatrudnienia osób bezrobotnych,
 • wprowadzenia dodatkowych składników pozapłacowych podlegających ozusowaniu i opodatkowaniu,
 • wprowadzenia dodatkowych składników zwiększających jedynie podstawę opodatkowania a niepodlegających ozusowaniu,
 • wprowadzenia odrębnej podstawy wyliczenia PPK,
 • ewentualnego wyliczenia wartości Funduszu Emerytur Pomostowych,
 • ewentualnego wyliczenia wartości składek PPK obowiązkowych i dobrowolnych,
 • wartości wynagrodzenia brutto (ograniczonego) w sytuacji pracowników zatrudnionych za wynagrodzeniem stałym w momencie nieprzepracowania przez nich pełnego miesiąca,
 • błyskawiczne wyliczenie wartości wynagrodzeń dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • wyliczenie podatku dochodowego według stawek 17% i 32%,
 • wyboru kosztów uzyskania przychodów,
 • wyboru kwoty zmniejszającej podatek.

 

 

Bezpłatny kalkulator do wyliczania wynagrodzeń (zarobków/płac)


Kalkulator ma uniwersalne zastosowanie dzięki swobodzie doboru parametrów przeliczania płac pracowników/zleceniobiorców.

Kalkulator wynagrodzeń pozwala na płynną (powoduje natychmiastowe przeliczenie pozostałych danych) zmianę następujących parametrów:

 • możliwość zmiany wartości naliczania kosztów uzyskania przychodów dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych(w tym możliwość ustawienia zerowych lub rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów),
 • możliwość wyłączania naliczanie kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2),
 • łatwe przełączanie stawek podatkowych (17% lub 32%),
 • możliwa jest rezygnacja z naliczania składki emerytalno-rentowej (wyzerowanie),
 • możliwość włączenia/wyłączenia naliczania składki ubezpieczenia chorobowego dla umów cywilnoprawnych,
 • możliwość wyłączenia naliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego,
 • możliwe jest zaawansowane wyliczenie podstawy naliczania zmniejszonej składki emerytalno-rentowej w sytuacji przekroczenia rocznego limitu, zarówno przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy na podstawie wprowadzonych kwot z poprzednich miesięcy, jak i zatrudnienia u wielu pracodawców na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika (przy pomocy odpowiedniej proporcji, która ustala wysokość podstawy),
 • możliwość wyłączenia naliczania wartości Funduszu Pracy i FGŚP, jako obciążeń pracodawcy (istnieje możliwość sprawdzenia konieczności naliczania ww. funduszy w zależności od różnych opcji, m. in. wieku i płci pracownika, powrotu z urlopów rodzicielskich, itd.),
 • istnieje możliwość wprowadzenia własnej wartości składki ubezpieczenia wypadkowego, która może być różna u różnych pracodawców,
 • istnieje możliwość włączenia naliczania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • istnieje możliwość naliczania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe, zarówno obowiązkowych i dobrowolnych,
 • możliwość dopisania dodatkowych składników pozapłacowych do podstawy ZUS i podatku dochodowego,
 • możliwość indywidualnego ustalenia podstawy naliczania składek PPK,
 • możliwość wprowadzenia ilości godzin przepracowanych w sytuacji nieprzepracowania przez pracownika pełnego miesiąca (w wypadku zatrudnienia za wynagrodzeniem stałym),
 • możliwość wydruku „Listy Płac” lub „Rachunku do umowy” zawierających wszelkie dane wyliczeniowe zgrupowane w bardzo przejrzystej formie.

 

Zastosowanie kalkulatora wyliczania wynagrodzeń/płac


Program do wyliczania wynagrodzeń (zarobków/płac) ma bardzo uniwersalne zastosowanie.

Kalkulator wynagrodzeń/płac może być używany:

☑️ w działach kadrowo-płacowych do łatwego wyliczenia wynagrodzeń netto pracowników/zleceniobiorców wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy/zleceniodawcy (przy łatwym wyborze różnego rodzaju parametrów wyliczeniowych),

☑️ jako pomoc przy wyliczenia ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych,

☑️ jako pomoc dla szybkiego ustalania wartości wynagrodzenia brutto dla zadanej wartości wynagrodzenia netto,

☑️ jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia pracownika,

☑️ jako kalkulator konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Emerytur Pomostowych i składek PPK,

☑️ jako kalkulator ustalania wynagrodzenia w wypadku niepełnego miesiąca przepracowanego przez pracownika.

 

Informacje końcowe


„Kalkulator wynagrodzeń/płac” jest narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości wynagrodzenia brutto-netto a również netto-brutto (przy płynnej zmianie różnych opcji wyliczeniowych) – został stworzony jako pomoc dydaktyczna do użytkowania w ramach zajęć na kursach kadrowo-płacowych i księgowości. Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym.

System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej.

Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach. Autor programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu użytkowania programu – proszę wziąć pod uwagę, że pełni on wyłącznie rolę pomocniczą i używacie go Państwo na własne ryzyko.

 

Kontakt


biuro@polbi.pl, tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17), fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM (budynek hotelu Marriott) – Sekretariat – III piętro, pokój 03.190.

 

Prawa autorskie – bezpłatny kalkulator wynagrodzeń


Kalkulator wynagrodzeń/płac brutto-netto. Oblicz, ile pracownik otrzyma na rękę?Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym.

Kalkulator wynagrodzeń mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.

Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

Polecamy również pozostałe kalkulatory


Kalkulatory wynagrodzeń - pozostałe bezpłatne kalkulatory. Polbi - Warszawa. Bezpłatne kalkulatory wynagrodzeń

 

Kalkulatory księgowe. Polbi - Warszawa.Bezpłatne kalkulatory księgowe