Polbi

Kalkulator wynagrodzeń 2023, umów zlecenia i o dzieło

Bezpłatny Kalkulator Wynagrodzeń i Umów Cywilnoprawnych


Kalkulator wynagrodzeń 2023 (w tym umów zlecenia i o dzieło) to przydatne narzędzie przygotowane na bazie arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Jak obliczyć wynagrodzenie – ile na rękę? Jak obliczyć pensję pracownika? Umowa o pracę (etat), przeliczanie płac i zarobków z brutto na netto. Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło (wyliczenia płacowe dla zleceniobiorców).

 

Do pobrania – Kalkulator wynagrodzeń 2023

 

Nowości w kalkulatorze – wersja marzec 2023


Zmiany w wprowadzone w wersji kalkulatora wynagrodzeń – marzec 2023:
 1. Dodano możliwość rozliczania umów zleceń w formie założeń predefiniowanych (np. rozliczenie umów dla emerytów/rencistów, studentów, osób do 26 roku życia, itp.)
 2. Dodano możliwość pełnego rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych i samochodów służbowych do celów prywatnych.  Uwzględniono bogatą parametryzację założeń.
 3. Dodano możliwość ręcznego wprowadzania parametrów wyliczeniowych – brak konieczności używania nowej wersji programu w wypadku zmiany parametrów.

 

Pliki instalacyjne „Kalkulatora wynagrodzeń 2023”


 • Kalkulator wynagrodzeń jest programem w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel.
 • Pobierz plik kalkulatora i zapisz na swoim komputerze. Program nie wymaga instalacji i jest od razu gotowy do działania po uruchomieniu.
 • Plik należy otwierać bezpośrednio w programie MS Excel, a nie w uproszczonym trybie jako okno przeglądarki internetowej.
 • Uwaga! W związku z ochroną komputera czasami system Windows może blokować otwieranie plików z tzw. nieznanego źródła – należy wtedy zmienić ustawienia ochrony systemu Windows.

 

Jak wygląda kalkulator wynagrodzeń?


Format: Excel

Kalkulator wynagrodzeń 2023

rys. 1

Bezpłatny Kalkulator Wynagrodzeń Polbi

rys. 2

Kalkulator wynagrodzeń - ryczałt za samochód

rys. 3

 

Kalkulator wynagrodzeń pomaga w sporządzaniu listy płac


Kalkulator wynagrodzeń to pomoc dla wszystkich, którzy zajmują się wyliczeniami płacowymi dla pracowników etatowych i sporządzający listy płac począwszy od 1 stycznia 2023 roku. Kalkulator wynagrodzeń wylicza miesięczne zarobki netto pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Istnieje również możliwość wyliczenia wynagrodzenia brutto. Kalkulator wynagrodzeń pomaga także w sporządzaniu rachunków do umów zlecenia w 2023 roku.

 

I. KALKULATOR WYNAGRODZEŃ – UMOWA O PRACĘ (ETAT)

 

Opis funkcji i możliwości „Kalkulatora wynagrodzeń 2023”


„Kalkulator wynagrodzeń 2023” to w miarę zaawansowane narzędzie, które ma na celu pomóc wszystkim osobom zajmujących się wyliczeniami płacowymi pracowników etatowych w trakcie sporządzania list płac. Oczywiście nie należy go traktować jako programu kadrowo-płacowego.

Rolą kalkulatora wynagrodzeń jest jedynie m. in. wspomaganie procesu sporządzania list płac i ich późniejszą weryfikację, wykorzystanie dla obliczeń „na szybko” przy nowo zatrudnianych osobach czy prosta symulacja wynagrodzeń.

Można go używać również do szacowania łącznych kosztów pracodawcy  przy zatrudnianiu pracowników. Istnieje możliwość by przy użyciu odpowiednich narzędzi Excel’a kalkulator mógł dokonywać obliczeń od kwoty netto do brutto (instrukcję jak w łatwy i prosty sposób to wykonać załączam w odrębnej ramce w arkuszu „Informacje”).

 

Możliwości, parametry i funkcje kalkulatora wynagrodzeń


 

a) Kolory w polach kalkulatora

 • kolory w kalkulatorze wynagrodzeń mają charakter pomocniczo – informacyjny,
 • pola edytowalne przewidziane do wprowadzania danych oznaczone są kolorem zielonym (również pola list wyboru parametrów) – pozostałe pola są zablokowane i nie można w nich dokonywać edycji danych czy formuł,
 • w trakcie popełnienia błędu przewidzianego przez program, kalkulator wynagrodzeń oznaczy błędne pole kolorem krwistoczerwonym – należy natychmiast poprawić błąd bowiem program nie będzie wyliczał danych prawidłowo;

 

b) KUP i kwota zmniejszająca podatek

 • możliwy jest niezależny manualny wybór KUP (250 zł, 300 zł lub 0 zł) i kwoty zmniejszającej podatek (100 zł, 150 zł, 300 zł lub 0 zł),
 • wartości dla KUP i kwoty wolnej wybiera się z listy co zapobiega błędom piśmiennym;

 

c) Ubezpieczenie zdrowotne

 • składka ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2023 liczy się w oparciu o algorytmy dla roku 2021,
 • składki ubezpieczenia zdrowotnego, zarówno dla roku 2021 jak i roku 2023 są na bieżąco monitorowane tak, by nie przekroczyły wartości podatku dochodowego wyliczanego dla aktualnych danych z 2023 roku, ale przy zastosowaniu algorytmów wyliczeniowych roku poprzedniego;

 

d) Ubezpieczenia społeczne

 • istnieje możliwość wprowadzanie sumy dotychczasowych podstaw wyliczenia ubezpieczenia emerytalno – rentowego pracownika (kolumna D „Narastająco od początku 2023 r.”) – co ma na celu uwzględnienie ewentualnego przekroczenia limitu tejże podstawy, który dla roku 2023 wynosi 208.050 zł. Program automatycznie skoryguje wtedy podstawę naliczania składek emerytalno rentowych (oczywiście w następstwie również wartość samych składek) tak by nie przekroczyć kwoty limitu.
 • kalkulator wynagrodzeń radzi sobie oczywiście w sytuacji kiedy to bieżący miesiąc jest właśnie miesiącem przekroczenia limitu – składki są liczone jedynie z podstawy ograniczonej do wartości limitu,
 • oczywiście jeżeli bieżący miesiąc jest miesiącem, w którym limit już został już przekroczony w poprzednich okresach to składki emerytalna i rentowa są zerowane;

 

e) Kwota zmniejszająca podatek

 • odliczanie kwoty zmniejszającej podatek można wyłączyć w odrębnym polu (kolumna C „Parametry i limity”), np. w sytuacji niezłożenia czy wycofania przez pracownika oświadczenia PIT2 o poborze tej kwoty;

 

f) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • podatek dochodowy wylicza się automatycznie i odrębnie wg parametrów dla roku 2021 i 2023,
 • kalkulator wynagrodzeń wylicza podatek automatycznie dobierając odpowiednią stawkę 12% (17%) lub 32%,
 • kalkulator wylicza również podatek w miesiącu przekroczenia progu i zmiany stawki z 12% (17%) na 32%,
 • powyższe wyliczenia oparte o zróżnicowaniu stawek będą działały również w systemie ciągłości narastającej wynagrodzeń od początku roku – wymaga to jednak wprowadzenia wartości dochodu podlegającego opodatkowaniu do zeszłego miesiąca. W celu wprowadzenia wspomnianych dotychczasowych dochodów narastająco od początku roku podlegających opodatkowaniu udostępniono osobne pole (kolumna D „Narastająco od początku 2023 r.”),
 • w sytuacji kiedy bieżący okres jest miesiącem przekroczenia progu podatkowego przyjęto, iż w polu stawki będzie wyświetlać się umowne oznaczenie w postaci połączonych stawek „12% / 32%”,
 • naliczanie podatku dochodowego można wyłączyć w osobnym polu (kolumna C „Parametry i limity”), np. w sytuacji złożenia przez pracownika PIT zero;

 

g) Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT wyłącznie dla roku 2023 (rok 2021 jest pomijany);

 

h) PPK pracodawcy i pracownika

 • program umożliwia wyliczenie i uwzględnienie przy ustalaniu listy płac kwot przekazywanych w ramach PPK, zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika,
 • w wypadku pracownika należy wybrać odpowiednie wartości stawki PPK z listy lub wybranie polecenia „Brak” (kolumna C „Parametry i limity”). Program automatycznie wyliczy wartość PPK pracownika i potrąci ją w wynagrodzeniu netto,
 • w wypadku pracodawcy zrezygnowano jednak z automatyki wyliczeń w związku z tym, iż PPK pracodawcy staje się przychodem pracownika dopiero w miesiącu przekazania składek przez pracodawcę do ZUS (najczęściej jest to miesiąc poprzedni, w którym to pracownik mógł osiągnąć inną wartość wynagrodzenia). Kwotę PPK pracodawcy należy zatem wprowadzić ręcznie. [Jednak aby wspomóc ten „ręczny tryb” w nowej wersji kalkulatora planuje się wprowadzić osobne pole o charakterze informacyjnym, które jedynie będzie podpowiadać ile by wynosiła składka PPK pracodawcy od kwoty bieżącego przychodu. Należy jeszcze raz podkreślić, że pole to będzie miało jedynie charakter informacyjny, nie będzie brane pod uwagę przy wyliczeniach a dopiero ręczne, odrębne wprowadzenie kwoty spowoduje, że będzie ona uznawana za przychód.];

 

i) Koszty funduszy (FP i FGŚP) pracodawcy

 • program umożliwia automatyczne wyliczanie kosztów Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, bądź też ograniczenie ich wyliczania. W celu zaprzestania wyliczania jednego bądź obu funduszów przygotowano odrębne pola (kolumna C w tabeli „Narzutu kosztów pracodawcy”);

 

j) Ubezpieczenie wypadkowe

 • ubezpieczenie wypadkowe to jedyna składka o zmiennym oprocentowaniu ustalanym indywidualnie. W celu jej wprowadzenia ustanowiono odrębne pole, w którym wysokość stopy procentowej wprowadza się ręcznie koniecznie w wartości procentowej (kolumna C w tabeli „Narzutu kosztów pracodawcy”);

 

k) Wynagrodzenie osób do 26 roku życia

 • kalkulator potrafi zastosować ograniczenie wyliczenia podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia,
 • kalkulator wynagrodzeń w wypadku takich osób nadal monitoruje wyliczenie składki  ubezpieczenia zdrowotnego do wartości hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy
 • kalkulator zaprzestaje wyliczenia PIT0 w sytuacji przekroczenia przez kwotę narastająco przychodów  wartości limitu 85.528 zł,
 • kalkulator wynagrodzeń nie uwzględnia jednak w wyliczeniach miesiąca, w którym zostaje przekroczony limit 85.528 zł  – wyliczenia w takiej sytuacji z założenia są błędne! (zmiana w tym zakresie planowana w następnej wersji kalkulatora);

 

l) Wynagrodzenie chorobowe

 • kalkulator wynagrodzeń umożliwia wprowadzenie wynagrodzenia chorobowego pracownika,
 • wynagrodzenie chorobowe nie podlega oskładkowaniu ubezpieczeniami społecznymi, ale jest już dodawane do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego oraz do dochodu;

 

m) Dodatkowe składniki wynagrodzeń

 • kalkulator  umożliwia wprowadzenie dodatkowych składników wynagrodzeń, np. premii regulaminowych i uznaniowych, nagród, wynagrodzeń i dodatków za nadgodziny, wynagrodzeń przestojowych, itp.,
 • dla każdego składnika da się ręcznie ustawić czy podlega on zaliczeniu do podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz czy jest wliczany do dochodu,
 • dla każdego składnika można ręcznie ustawić czy podlega on wypłacie w ramach naliczanej listy płac,
 • w kalkulatorze przewidziano miejsce na dodatkowe, ręczne dopisywanie innych dodatków, które nie znalazły by się na liście predefiniowanej;

 

n) Składniki pozapłacowe

 • kalkulator  umożliwia wprowadzenie dodatkowych składników pozapłacowych do listy płac, np. rozliczenia samochodów, pakiety medyczne, polisy na życie, zasiłki z ubezpieczeń społecznych, itp.,
 • dla każdego składnika da się ręcznie ustawić czy podlega on zaliczeniu do podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz czy jest wliczany do dochodu,
 • w kalkulatorze przewidziano miejsce na dodatkowe, ręczne dopisywanie innych składników pozapłacowych, które nie znalazły by się na liście predefiniowanej.

 

II. KALKULATOR WYNAGRODZEŃ – UMOWA ZLECENIE

 

Opis funkcji i możliwości „Kalkulatora – Zlecenie 2023”


„Kalkulator zlecenie 2023” ma na celu pomóc wszystkim osobom zajmujących się wyliczeniami płacowymi zleceniobiorców w trakcie sporządzania rachunków do umów zleceń w 2023 roku. Oczywiście nie należy go traktować jako programu kadrowo-płacowego.

Rola kalkulatora wynagrodzeń to jedynie m. in. wspomaganie procesu sporządzania rachunków do umów zlecenie i ich późniejsza weryfikacja czy też wykorzystanie dla obliczeń „na szybko” przy nowo zatrudnianych osobach.

Można go używać również do szacowania łącznych kosztów zleceniodawcy przy zatrudnianiu zleceniobiorców.

Istnieje możliwość by przy użyciu odpowiednich narzędzi Excel’a kalkulator mógł dokonywać obliczeń od kwoty netto do brutto (instrukcję jak w łatwy i prosty sposób można to wykonać załączam w odrębnej ramce.

 

Możliwości, parametry i funkcje kalkulatora dla umów zleceń


 

a) Kolory w polach kalkulatora

 • kolory w kalkulatorze zleceń mają charakter pomocniczo – informacyjny,
 • pola edytowalne przewidziane do wprowadzania danych oznaczone są kolorem zielonym (również pola list wyboru parametrów) – pozostałe pola są zablokowane i nie można w nich dokonywać edycji danych czy formuł,
 • w trakcie popełnienia błędu przewidzianego przez program, kalkulator oznaczy błędne pole kolorem krwistoczerwonym – należy natychmiast poprawić błąd bowiem program nie będzie wyliczał danych prawidłowo;

 

b) KUP i kwota zmniejszająca podatek

 • możliwy jest niezależny manualny wybór KUP (20%, 50% lub kwota rzeczywista kosztów) oraz kwoty zmniejszającej podatek (100 zł, 150 zł, 300 zł lub 0 zł),
 • wartości dla KUP i kwoty wolnej wybiera się z listy co zapobiega błędom piśmiennym, zaś kwotę kosztów rzeczywiście poniesionych wprowadza się już manualnie (kolumna D „Dane do wyliczeń”),
 • kalkulator zleceń zgłasza błąd oznaczając pola kolorem czerwonym w wypadku kiedy kwota kosztów rzeczywistych jest większa niż wartość osiągniętego przychodu;

 

c) Ubezpieczenie zdrowotne

 • składka ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2023 liczy się w oparciu o algorytmy dla roku 2021,
 • składki ubezpieczenia zdrowotnego, zarówno dla roku 2021 jak i roku 2023 są na bieżąco monitorowane tak, by nie przekroczyły wartości podatku dochodowego wyliczanego dla aktualnych danych z 2023 roku, ale przy zastosowaniu algorytmów wyliczeniowych roku poprzedniego,
 • naliczanie składki ubezpieczenia zdrowotnego można całkowicie wyłączyć w osobnym polu (kolumna C „Parametry i limity”);

 

d) Ubezpieczenia społeczne

 • istnieje możliwość wprowadzanie sumy dotychczasowych podstaw wyliczenia ubezpieczenia emerytalno – rentowego zleceniobiorcy (kolumna D „Dane do wyliczeń”) – co ma na celu uwzględnienie ewentualnego przekroczenia limitu tejże podstawy, który dla roku 2023 wynosi 208.050 zł. Program automatycznie skoryguje wtedy podstawę naliczania składek emerytalno rentowych (oczywiście w następstwie również wartość samych składek) tak by nie przekroczyć kwoty limitu,
 • kalkulator zleceń radzi sobie oczywiście w sytuacji kiedy to bieżący miesiąc jest właśnie miesiącem przekroczenia limitu – składki są liczone jedynie z podstawy ograniczonej do wartości limitu,
 • oczywiście jeżeli bieżący miesiąc jest miesiącem, w którym limit już został już przekroczony w poprzednich okresach to składki emerytalna i rentowa są zerowane,
 • naliczanie składek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych można całkowicie wyłączyć w osobnym polu (kolumna C „Parametry i limity”),
 • istnieje możliwość wprowadzanie sumy dotychczasowych podstaw wyliczenia dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z bieżącego miesiąca zleceniobiorcy (kolumna D „Dane do wyliczeń”) – co ma na celu uwzględnienie ewentualnego przekroczenia limitu tejże podstawy, który dla roku 2023 wynosi 17.337,50 zł. Program automatycznie skoryguje wtedy podstawę naliczania składki chorobowej (oczywiście w następstwie również wartość samej składki) tak by nie przekroczyć kwoty limitu,
 • naliczanie składki ubezpieczenia chorobowego da się całkowicie wyłączyć w osobnym polu (kolumna C „Parametry i limity”);

 

e) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • podatek dochodowy wylicza się automatycznie i odrębnie wg parametrów dla roku 2021 i 2023,
 • kalkulator wylicza podatek automatycznie w oparciu o wybraną stawkę 12%, 17% lub 32%,
 • naliczanie podatku dochodowego można wyłączyć w osobnym polu (kolumna C „Parametry i limity”), np. w sytuacji zleceniobiorcy do 26 roku życia,
 • istnieją dwie możliwości wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych: według skali i w formie ryczałtowej (wyboru dokonuje się w kolumnie C „Parametry i limity”),
 • w wypadku wybrania rozliczenia ryczałtowego kalkulator zeruje kwotę kosztów uzyskania przychodów oraz kwotę składki ubezpieczenia zdrowotnego odliczaną od podatku w 2021 roku, a w samym wyliczeniu dochodu nie uwzględnia również składek ubezpieczenia społecznego,
 • rozliczenie ryczałtowe jest możliwe jedynie do kwoty 200 zł przychodów, w wypadku próby przeliczenia wynagrodzenia dla przychodu wyższego kalkulator zgłosi błąd oznaczając pola kolorem czerwonym;

 

f) Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT jest wyliczana dla roku 2023;

 

g) PPK zleceniodawcy i zleceniobiorcy

 • program umożliwia wyliczenie i uwzględnienie przy ustalaniu rachunku kwot przekazywanych w ramach PPK, zarówno dla zleceniodawcy jak i dla zleceniobiorcy,
 • w wypadku zleceniobiorcy koniecznym jest wybranie odpowiednie wartości stawki PPK z listy lub wybranie polecenia „Brak” (kolumna C „Parametry i limity”) –  Program automatycznie wyliczy wartość PPK zleceniobiorcy i potrąci ją w wynagrodzeniu netto,
 • w wypadku zleceniodawcy zrezygnowano jednak z automatyki wyliczeń i kwotę przychodu z tytułu PPK należy wprowadzić manualnie;

 

h) Koszty funduszy (FP i FGŚP) zleceniodawcy

 • program umożliwia automatyczne wyliczanie kosztów Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, bądź też ograniczenie ich wyliczania. W celu zaprzestania wyliczania jednego bądź obu funduszów przygotowano odrębne pola (kolumna C w tabeli „Narzutu kosztów zleceniodawcy”);

 

i) Ubezpieczenie wypadkowe

 • ubezpieczenie wypadkowe jest jedyną składką o zmiennym oprocentowaniu ustalanym indywidualnie. W celu jej wprowadzenia ustanowiono odrębne pole, w którym wysokość stopy procentowej wprowadza się ręcznie koniecznie w wartości procentowej (kolumna C w tabeli „Narzutu kosztów zleceniodawcy”);

 

j) Wynagrodzenie osób do 26 roku życia

 • kalkulator  potrafi zastosować ograniczenie wyliczenia podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia,
 • kalkulator w wypadku takich osób nadal monitoruje wyliczenie składki  ubezpieczenia zdrowotnego do wartości hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy,
 • kalkulator zaprzestaje wyliczenia PIT-0 w sytuacji przekroczenia przez kwotę narastająco przychodów  wartości limitu 85.528 zł,
 • kalkulator nie uwzględnia jednak w wyliczeniach miesiąca, w którym zostaje przekroczony limit 85.528 zł  – wyliczenia w takiej sytuacji z założenia są błędne!

 

Jak wygląda kalkulator umów zlecenia?


Format: Excel

Kalkulator umów zlecenia

 

Kalkulator wynagrodzeń umowa zlecenie - Schemat