Kalkulator wynagrodzeń 2024

Kalkulator Wynagrodzeń 2024 (Umowa o pracę – etat)


Kalkulator wynagrodzeń to przydatne narzędzie przygotowane na bazie arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Jak obliczyć wynagrodzenie – ile na rękę? Jak obliczyć pensję pracownika? Przeliczanie płac i zarobków z brutto na netto i odwrotnie.

Do pobrania: Kalkulator wynagrodzeń 2024

Uwaga: Udostępniana wersja kalkulatora jest programem bezpłatnym, dlatego niektóre funkcje mogą być nieaktywne.

Ograniczenia to: a) kwota wynagrodzenia brutto może być jedynie liczbą nieparzystą, b) część parametrów wyliczeniowych została zablokowana.

Możesz kupić pełną wersję kalkulatora za 49 zł brutto. Napisz do nas https://www.polbi.pl/kontakt, przygotujemy spersonalizowaną wersję kalkulatora.

Jak zainstalować kalkulator wynagrodzeń?


 • Kalkulator wynagrodzeń jest programem w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel.
 • Pobierz plik kalkulatora i zapisz na swoim komputerze. Program nie wymaga instalacji i jest od razu gotowy do działania po uruchomieniu.
 • Plik należy otwierać bezpośrednio w programie MS Excel, a nie w uproszczonym trybie jako okno przeglądarki internetowej.
 • Uwaga! W związku z ochroną komputera czasami system Windows może blokować otwieranie plików z tzw. nieznanego źródła – należy wtedy zmienić ustawienia ochrony systemu Windows.

Nowości w wersji kalkulatora wynagrodzeń dla 2024 roku


 • Uproszczony interfejs wyboru parametrów wyliczeniowych wynagrodzeń
 • Obsługa dofinansowania PFRON
 • Usprawnione wyliczenia dla osób korzystających z preferencji podatkowych, np. do 26 roku życia
 • Obsługa oświadczenia o zwiększeniu stawki opodatkowania
 • Obsługa oświadczenia o opodatkowaniu wspólnie z małżonkiem
 • Obsługa oświadczenia o rozliczeniu dla osoby samotnie wychowującej dziecko

Co potrafi kalkulator wynagrodzeń? (Wynagrodzenia Etatowe)


Najważniejsze funkcje programu:

 • rozliczania wynagrodzenia wraz z kilkudziesięcioma zdefiniowanymi odrębnie dodatkami i składnikami pozapłacowymi w ramach Listy Płac dla pojedynczego pracownika (dodatkowo również wyliczenia narzutu kosztów pracodawcy),
 • prowadzenie bazy danych pracowników zawierającej dane osobowe oraz numery rachunków bankowych (do 500 osób),
 • automatyczne generowanie wydruku Listy Płac zawierającej dane informacyjne, dane osobowe pracownika oraz pełne wyliczenie kwot w ramach rozliczania listy płac,
 • kalkulator rozliczania godzin nadliczbowych (nadgodzin) osobno ze składników stałych i zmiennych na przekroczeń dobowych i średniotygodniowych,
 • kalkulator rozliczania wynagrodzenia urlopowego ze składników stałych i zmiennych,
 • kalkulator rozliczania kosztów użytkowania samochodów służbowych dla celów prywatnych, jak i samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałt i kilometrówka),
 • walidacja poprawności wprowadzanych danych, w tym numeru Pesel i numeru rachunku bankowego; automatyka danych adresowych,
 • dwustronne rozliczanie kwoty wynagrodzenia – brutto – netto lub netto – brutto,
 • swobodne kształtowanie parametrów wyliczeniowych, w tym KUP, KZP, stawek podatkowych, doboru parametrów ZUS, formy rozliczenia podatkowego, itp.
 • możliwość ręcznego wprowadzenia wartości dotychczasowych przychodów, dochodów i podstaw naliczeń ZUS, które wpływają na sposób wyliczenia bieżącego miesiąca.

Parametry i funkcje kalkulatora wynagrodzeń


a) Kolory w polach kalkulatora

 • kolory w kalkulatorze wynagrodzeń mają charakter pomocniczo – informacyjny,
 • pola edytowalne przewidziane do wprowadzania danych oznaczone są kolorem zielonym (również pola list wyboru parametrów) – pozostałe pola są zablokowane i nie można w nich dokonywać edycji danych czy formuł,
 • w trakcie popełnienia błędu przewidzianego przez program, kalkulator wynagrodzeń oznaczy błędne pole kolorem krwistoczerwonym – należy natychmiast poprawić błąd bowiem program nie będzie wyliczał danych prawidłowo;

 

b) KUP i kwota zmniejszająca podatek

 • możliwy jest niezależny manualny wybór KUP (250 zł, 300 zł lub 0 zł) i kwoty zmniejszającej podatek (100 zł, 150 zł, 300 zł lub 0 zł),
 • wartości dla KUP i kwoty wolnej wybiera się z listy co zapobiega błędom piśmiennym;

 

c) Ubezpieczenie zdrowotne

 • składka ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2023 liczy się w oparciu o algorytmy dla roku 2021,
 • składki ubezpieczenia zdrowotnego, zarówno dla roku 2021 jak i roku 2023 są na bieżąco monitorowane tak, by nie przekroczyły wartości podatku dochodowego wyliczanego dla aktualnych danych z 2023 roku, ale przy zastosowaniu algorytmów wyliczeniowych roku poprzedniego;

 

d) Ubezpieczenia społeczne

 • istnieje możliwość wprowadzanie sumy dotychczasowych podstaw wyliczenia ubezpieczenia emerytalno – rentowego pracownika (kolumna D „Narastająco od początku 2023 r.”) – co ma na celu uwzględnienie ewentualnego przekroczenia limitu tejże podstawy, który dla roku 2023 wynosi 208.050 zł. Program automatycznie skoryguje wtedy podstawę naliczania składek emerytalno rentowych (oczywiście w następstwie również wartość samych składek) tak by nie przekroczyć kwoty limitu.
 • kalkulator wynagrodzeń radzi sobie oczywiście w sytuacji kiedy to bieżący miesiąc jest właśnie miesiącem przekroczenia limitu – składki są liczone jedynie z podstawy ograniczonej do wartości limitu,
 • oczywiście jeżeli bieżący miesiąc jest miesiącem, w którym limit już został już przekroczony w poprzednich okresach to składki emerytalna i rentowa są zerowane;

 

e) Kwota zmniejszająca podatek

 • odliczanie kwoty zmniejszającej podatek można wyłączyć w odrębnym polu (kolumna C „Parametry i limity”), np. w sytuacji niezłożenia czy wycofania przez pracownika oświadczenia PIT2 o poborze tej kwoty;

 

f) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • podatek dochodowy wylicza się automatycznie i odrębnie wg parametrów dla roku 2021 i 2023,
 • kalkulator wynagrodzeń wylicza podatek automatycznie dobierając odpowiednią stawkę 12% (17%) lub 32%,
 • kalkulator wylicza również podatek w miesiącu przekroczenia progu i zmiany stawki z 12% (17%) na 32%,
 • powyższe wyliczenia oparte o zróżnicowaniu stawek będą działały również w systemie ciągłości narastającej wynagrodzeń od początku roku – wymaga to jednak wprowadzenia wartości dochodu podlegającego opodatkowaniu do zeszłego miesiąca. W celu wprowadzenia wspomnianych dotychczasowych dochodów narastająco od początku roku podlegających opodatkowaniu udostępniono osobne pole (kolumna D „Narastająco od początku 2023 r.”),
 • w sytuacji kiedy bieżący okres jest miesiącem przekroczenia progu podatkowego przyjęto, iż w polu stawki będzie wyświetlać się umowne oznaczenie w postaci połączonych stawek „12% / 32%”,
 • naliczanie podatku dochodowego można wyłączyć w osobnym polu (kolumna C „Parametry i limity”), np. w sytuacji złożenia przez pracownika PIT zero;

 

g) Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT wyłącznie dla roku 2023 (rok 2021 jest pomijany);

 

h) PPK pracodawcy i pracownika

 • program umożliwia wyliczenie i uwzględnienie przy ustalaniu listy płac kwot przekazywanych w ramach PPK, zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika,
 • w wypadku pracownika należy wybrać odpowiednie wartości stawki PPK z listy lub wybranie polecenia „Brak” (kolumna C „Parametry i limity”). Program automatycznie wyliczy wartość PPK pracownika i potrąci ją w wynagrodzeniu netto,
 • w wypadku pracodawcy zrezygnowano jednak z automatyki wyliczeń w związku z tym, iż PPK pracodawcy staje się przychodem pracownika dopiero w miesiącu przekazania składek przez pracodawcę do ZUS (najczęściej jest to miesiąc poprzedni, w którym to pracownik mógł osiągnąć inną wartość wynagrodzenia). Kwotę PPK pracodawcy należy zatem wprowadzić ręcznie. [Jednak aby wspomóc ten „ręczny tryb” w nowej wersji kalkulatora planuje się wprowadzić osobne pole o charakterze informacyjnym, które jedynie będzie podpowiadać ile by wynosiła składka PPK pracodawcy od kwoty bieżącego przychodu. Należy jeszcze raz podkreślić, że pole to będzie miało jedynie charakter informacyjny, nie będzie brane pod uwagę przy wyliczeniach a dopiero ręczne, odrębne wprowadzenie kwoty spowoduje, że będzie ona uznawana za przychód.];

 

i) Koszty funduszy (FP i FGŚP) pracodawcy

 • program umożliwia automatyczne wyliczanie kosztów Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, bądź też ograniczenie ich wyliczania. W celu zaprzestania wyliczania jednego bądź obu funduszów przygotowano odrębne pola (kolumna C w tabeli „Narzutu kosztów pracodawcy”);

 

j) Ubezpieczenie wypadkowe

 • ubezpieczenie wypadkowe to jedyna składka o zmiennym oprocentowaniu ustalanym indywidualnie. W celu jej wprowadzenia ustanowiono odrębne pole, w którym wysokość stopy procentowej wprowadza się ręcznie koniecznie w wartości procentowej (kolumna C w tabeli „Narzutu kosztów pracodawcy”);

 

k) Wynagrodzenie osób do 26 roku życia

 • kalkulator potrafi zastosować ograniczenie wyliczenia podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia,
 • kalkulator wynagrodzeń w wypadku takich osób nadal monitoruje wyliczenie składki  ubezpieczenia zdrowotnego do wartości hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy
 • kalkulator zaprzestaje wyliczenia PIT0 w sytuacji przekroczenia przez kwotę narastająco przychodów  wartości limitu 85.528 zł,
 • kalkulator wynagrodzeń nie uwzględnia jednak w wyliczeniach miesiąca, w którym zostaje przekroczony limit 85.528 zł  – wyliczenia w takiej sytuacji z założenia są błędne! (zmiana w tym zakresie planowana w następnej wersji kalkulatora);

 

l) Wynagrodzenie chorobowe

 • kalkulator wynagrodzeń umożliwia wprowadzenie wynagrodzenia chorobowego pracownika,
 • wynagrodzenie chorobowe nie podlega oskładkowaniu ubezpieczeniami społecznymi, ale jest już dodawane do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego oraz do dochodu;

 

m) Dodatkowe składniki wynagrodzeń

 • kalkulator  umożliwia wprowadzenie dodatkowych składników wynagrodzeń, np. premii regulaminowych i uznaniowych, nagród, wynagrodzeń i dodatków za nadgodziny, wynagrodzeń przestojowych, itp.,
 • dla każdego składnika da się ręcznie ustawić czy podlega on zaliczeniu do podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz czy jest wliczany do dochodu,
 • dla każdego składnika można ręcznie ustawić czy podlega on wypłacie w ramach naliczanej listy płac,
 • w kalkulatorze przewidziano miejsce na dodatkowe, ręczne dopisywanie innych dodatków, które nie znalazły by się na liście predefiniowanej;

 

n) Składniki pozapłacowe

 • kalkulator  umożliwia wprowadzenie dodatkowych składników pozapłacowych do listy płac, np. rozliczenia samochodów, pakiety medyczne, polisy na życie, zasiłki z ubezpieczeń społecznych, itp.,
 • dla każdego składnika da się ręcznie ustawić czy podlega on zaliczeniu do podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz czy jest wliczany do dochodu,
 • w kalkulatorze przewidziano miejsce na dodatkowe, ręczne dopisywanie innych składników pozapłacowych, które nie znalazły by się na liście predefiniowanej.

 

o) Wynagrodzenie innych osób korzystających z ulg podatkowych

 • Kalkulator po wybraniu ograniczenia podatkowego umożliwia zaprzestanie wyliczania podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które korzystają z ulg podatkowych, np. osób, które złożyły wniosek o niepobieranie zaliczki, czy rodziców sprawujących opiekę nad minimum 4 dzieci, emerytów, którzy nie pobierają świadczenia emerytalnego, itp.;
 • kalkulator w wypadku takich osób nadal monitoruje wyliczenie składki  ubezpieczenia zdrowotnego do wartości hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy,
 • kalkulator zaprzestaje wyliczenia PIT-0 w sytuacji przekroczenia przez kwotę narastająco przychodów  wartości limitu 85.528 zł (kwota narastająco mus zostać wprowadzona manualnie),
 • kalkulator nie uwzględnia jednak w wyliczeniach miesiąca, w którym zostaje przekroczony limit 85.528 zł  – wyliczenia w takiej sytuacji z założenia są błędne!

 

p) Obsługa bazy danych pracowników

 • w programie można prowadzić bazę danych pracowników w celu automatycznego sporządzania Listy Płac,
 • dane w bazie danych zawierają informację o: nazwisku i imieniu, numerze Pesel, adresie zamieszkania i numerze rachunku bankowego zleceniobiorcy,
 • poprawność numeru Pesel jest automatycznie sprawdzana – program zgłosi błąd w wypadku wpisania błędnego numeru,
 • poprawność numeru rachunku bankowego jest automatycznie sprawdzana – program zgłosi błąd w wypadku wpisania błędnego numeru,
 • dane nazwy miejscowości i województwa wprowadzą się automatycznie na podstawie numeru kodu adresowego;

 

r) Automatyczna generacja Listy Płac

 • w programie można automatycznie wygenerować Indywidualną Listę Płac na podstawie wartości rozliczanych w arkuszu kalkulatora etatowego,
 • program automatycznie wprowadza dane pracownika z bazy danych osobowych,
 • daty i numery dokumentu wprowadza się ręcznie,
 • wyliczenie wszystkich kwot pełnoprawnej Listy Płac, w tym kwoty obciążeń podatkowych i ZUS oraz kwot do wypłaty generuje się automatycznie na podstawie danych kalkulatora,
 • numer rachunku bankowego do przelewu program wprowadza na podstawie danych z bazy osobowej,
 • kwota słownie jest generowana automatycznie przez program;
 • Lista Płac może być wydrukowana w ładnej, estetycznej i przejrzystej formie;

 

s) Wbudowany kalkulator rozliczania wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych

 • program zawiera automatyczny kalkulator do rozliczania wynagrodzeń i dodatków godzin nadliczbowych,
 • kalkulator umożliwia rozliczenie wynagrodzeń z tytułu nadgodzin po wprowadzeniu składników wyliczeniowych,
 • kalkulator umożliwia wyliczenie zarówno dodatków ze składników stałych jak i zmiennych ustalanych maksymalnie z 12 miesięcy,
 • kalkulator umożliwia automatyczne wyliczenie nadgodzin z przekroczenia średniotygodniowego,
 • dane wyliczone w kalkulatorze nadgodzin są automatycznie przenoszone do kalkulatora etatowego;

 

t) Wbudowany kalkulator rozliczania wynagrodzeń urlopowych

 • program zawiera automatyczny kalkulator do rozliczania wynagrodzeń urlopowych,
 • kalkulator umożliwia rozliczenie wynagrodzeń urlopowych po ręcznym wprowadzeniu składników wyliczeniowych,
 • kalkulator umożliwia wyliczenie zarówno wynagrodzeń urlopowych ze składników stałych, jak i zmiennych ustalanych maksymalnie z 12 miesięcy,
 • dane wyliczone w kalkulatorze urlopowym są automatycznie przenoszone do kalkulatora etatowego;

 

u) Wbudowany kalkulator rozliczania kosztów użytkowania samochodów

 • program zawiera automatyczny kalkulator do rozliczania kosztów użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych, jak samochodów prywatnych do celów służbowych,,
 • istnieje możliwość rozliczania zarówno kilometrówki, jak i ryczałtu z tytułu jazd lokalnych,,
 • kalkulator umożliwia swobodę kształtowania stawek i innych parametrów rozliczeniowych w trakcie przeliczania kosztów użytkowania samochodów dla celów służbowych,
 • dane wyliczone w kalkulatorze kosztów użytkowania samochodów są automatycznie przenoszone do kalkulatora etatowego.

 

Warto wiedzieć


Kalkulator wynagrodzeń 2023 to zaawansowane narzędzie, które ma na celu pomóc wszystkim osobom zajmujących się wyliczeniami płacowymi pracowników etatowych w trakcie sporządzania list płac. Oczywiście nie należy go traktować jako programu kadrowo-płacowego.

Rola kalkulatora wynagrodzeń to wspomaganie procesu sporządzania list płac i ich późniejszej weryfikacji, wykorzystanie do obliczeń „na szybko” przy nowo zatrudnianych osobach, czy prosta symulacja wynagrodzeń.

Program może być używany jako samodzielna lista płac w mniejszych jednostkach, bowiem ma wbudowaną, gotową do druku automatycznie sporządzaną Listę Płac.

 

Jak wygląda kalkulator wynagrodzeń?


Kalkulator Wynagrodzeń Etat – Widok Z1

 

Kalkulator Wynagrodzeń Etat – Widok Z2

 

Kalkulator Wynagrodzeń Etat – Widok Z3

 

Kalkulator Wynagrodzeń Etat – Widok Z4

Kalkulator Wynagrodzeń Etat – Widok Z5

 

Inne kalkulatory Polbi


 

Polbi – Szkolenia i kursy


Jesteśmy przekonani, że nasze kalkulatory ułatwią Państwu pracę. Jednocześnie zapraszamy na szkolenia i kursy poruszające problematykę rozliczania wynagrodzenia, tworzenia list płac, wyliczania godzin nadliczbowych, spraw związanych z urlopami, ustalania stawek podatkowych przy różnych formach rozliczeń podatkowych czy składek ZUS.

W szczególności polecamy szkolenia z kategorii:

Księgowość | Prawo pracy, ZUS | Podatki – CIT, PIT, VAT