Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kurs kadrowo-płacowy on-line. Specjalista ds. kadr i płac.

Kurs on-line: Kadry i Płace od podstaw do specjalisty. Internetowe szkolenie przygotowujące do samodzielnej pracy w działach kadrowych i płacowych. Certyfikat zawodowy.

Zintegrowany kurs kadry i płace od podstaw. Szkolenie on-line kadrowo-płacowe. Specjalista ds. kadr i płac. Zajęcia o charakterze warsztatowym prowadzone w formacie webinarium. Internetowe wykłady, ćwiczenia i warsztaty płacowe. Kadry i Płace od podstaw do specjalisty – praktyczne szkolenie on-line przygotowujące do samodzielnej pracy w działach kadrowych i płacowych. Certyfikat zawodowy: Specjalista ds. wynagrodzeń oraz  Specjalista ds. kadr.

 

💻 Kurs kadrowo-płacowy on-line.  Specjalista ds. kadr i płac.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.


🕘 120 godzin zajęć, moduły: kadrowy – 84 h, płacowy 36 h.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu i Certyfikat zawodowy


Cena kursu: 1700 zł za osobę (VAT zw.).

Możliwa płatność w trzech ratach (700/500/500).

 

Internetowy Kurs kadry i płace. Szkolenie on-line kadrowo-płacowe. Webinarium: Specjalista ds. kadr i płac.


Kurs kadrowo-płacowy on-line od podstaw do specjalisty.

☑️  Nowoczesne, internetowe zdalne zajęcia na żywo.

Wykłady, prezentacje i „tradycyjne zajęcia przy tablicy”.

☑️  Wspólne ćwiczenia i rozwiązywanie przykładów.

Bezpośredni kontakt z prowadzącym szkolenie.

☑️  Bieżąca możliwość zadawania pytań.

 

Adresaci szkolenia kadrowo-płacowego


Zdalny kurs „Kadry i płace on-line od podstaw” skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Polecamy ten internetowy kurs również pracownikom działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, rachuby, pracownikom biur rachunkowych, absolwentom uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem kursu kadrowo-płacowego.

 

Cel szkolenia – praktyczne przygotowanie do pracy


Kurs on-line „Kadry i Płace” przygotowuje do pracy w działach kadrowo-płacowych na stanowiskach:

 1. Specjalista do spraw kadr,
 2. Specjalista do spraw płac.

Internetowe szkolenie kadrowo-płacowe przeznaczone jest również dla osób, które pragną pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników i spraw kadrowych.

 

Kurs Kadry i Płace online - Prezentacje, wykłady i ćwiczenia.

 

 

✅ „Specjalista ds. Kadr i Płac” to internetowy kurs od podstaw

Internetowe szkolenie prowadzone jest od podstaw. Bez obaw w zajęciach kadrowo-płacowych mogą uczestniczyć osoby początkujące. Kurs on-line prowadzimy z naciskiem na zagadnienia praktyczne.

 

☑️  120 godziny wykładów, ćwiczeń i warsztatów

Kurs on-line obejmuje 120 godziny zajęć, na które składają się: wykłady, ćwiczenia i warsztaty płacowe. Zdobędziesz komplet wiedzy i umiejętności!

 

Certyfikat zawodowy specjalisty

Wydajemy bezterminowy certyfikat zawodowy poświadczający umiejętności i przygotowanie do wykonywania zawodów związanych z kadrami i płacami.

 

☑️  Kurs on-line prowadzony m.in. metodą „Case study”

Praktyczny charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu na stanowisku specjalisty do spraw kadr i specjalisty do spraw płac.

 

 

Metody prowadzenia zajęć – stawiamy na praktykę


Kurs kadrowo-płacowy on-line realizowany w formacie webinarium prowadzony jest „od podstaw” z naciskiem na zagadnienia praktyczne. Część zajęć jest prowadzona metodą „case study”. Są to ćwiczenia z zakresu sporządzania listy płac i rozliczania pracowników w bardzo różnych wariantach. Program kursu kadrowo-płacowego realizowany jest w formie praktycznych warsztatów. Szkolenie on-line z zakresu kadr i płac kompleksowo przygotowuje uczestników do zadań stawianych przez pracodawców w pracy zawodowej.

 

Tematyka objęta zakresem kursu


Na kurs on-line „Kadry i Płace od podstaw do specjalisty” składają się następujące tematy:

 1. prawo pracy,
 2. płace,
 3. ubezpieczenia społeczne,
 4. świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 5. podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń.

 

Szkolenie on-line kadrowo-płacowe. Webinarium.

 

Program kursu kadrowo-płacowego on-line (120 godzin)


Kadry i Płace w praktyce | Webinarium na żywo | Kurs od podstaw

 

MODUŁ KADROWY – 84 GODZINY WYKŁADOWE

 

I. Podstawowe definicje i zasady prawa pracy (4 godziny)

 1. Źródła prawa.
 2. Definicja pracownika i pracodawcy.
 3. Podstawowe zasady prawa pracy: prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zasada korzystności, zasada równego traktowania w zatrudnieniu.
 4. Zakaz dyskryminacji, zapobieganie mobbingowi.

 

II. Stosunek pracy (4 godziny)

 1. Elementy stosunku pracy.
 2. Nawiązanie stosunku pracy: kwestionariusz kandydata, kwestionariusz pracownika, RODO, umowa o pracę.
 3. Rodzaje umów o pracę, forma i treść umowy o pracę.
 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika.

 

III. Formy zatrudnienia (4 godziny)

 1. Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru.
 2. Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło.
 3. Telepraca i praca zdalna.
 4. Samozatrudnienie – umowa B2B.

 

IV. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę (4 godziny)

 1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 3. Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy.
 4. Forma i okresy wypowiedzenia umowy o pracę.
 5. Wypowiedzenie zmieniające a definitywne.
 6. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

 

V. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (4 godziny)

 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
 3. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 4. Zwolnienia grupowe.

 

VI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (4 godziny)

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie godziwe.
 2. Ochrona wynagrodzenia, zasady dokonywania potrąceń.
 3. Formy wynagradzania: stałe i zmienne składniki wynagrodzenia (premie, nagrody, dodatki).
 4. Regulamin wynagradzania.
 5. Odprawy i odszkodowania.
 6. Odpowiedzialność materialna pracowników.

 

VII. Dokumentacja pracownicza (4 godziny)

 1. Akta osobowe pracownika – zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych.
 2. Pozostała dokumentacja: ewidencja czasu pracy, imienne karty wynagrodzeń, dokumenty związane z urlopem wypoczynkowym.
 3. Świadectwo pracy.
 4. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 5. Szkolenie BHP.
 6. Badania profilaktyczne.

 

VIII. Czas pracy (4 godziny)

 1. Definicja czasu pracy.
 2. Pojęcia związane z czasem pracy: doba pracownicza, tydzień pracowniczy, pracownicy zarządzający zakładem pracy, pora nocna, okresy odpoczynku, praca zmianowa.
 3. Normy i wymiar czasu pracy.
 4. Systemy i rozkłady czasu pracy.
 5. Okresy rozliczeniowe.
 6. Ewidencja czasu pracy.
 7. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

IX. Praca w godzinach nadliczbowych (4 godziny)

 1. Zasady wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
 2. Limity dobowe, tygodniowe i roczne.
 3. Ustalanie godzin nadliczbowych dobowych i średniotygodniowych.
 4. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych: wynagrodzenie, dodatek, czas wolny.
 5. Dyżur pracowniczy.

 

X. Urlopy pracownicze (4 godziny)

 1. Definicja urlopu.
 2. Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop, urlop proporcjonalny i uzupełniający.
 3. Wymiar urlopu, ustalanie stażu urlopowego.
 4. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Plan urlopów, wnioski urlopowe.
 6. Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu.
 7. Urlop na żądanie, urlop dodatkowy, urlop zaległy.
 8. Urlop bezpłatny.
 9. Przedawnienie się prawa do urlopu.
 10. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 

XI. Uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa (4 godziny)

 1. Ochrona stosunku pracy.
 2. Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
 3. Urlop macierzyński.
 4. Urlop rodzicielski.
 5. Urlop ojcowski.
 6. Urlop wychowawczy.

 

XII. Pracownicze Plany Kapitałowe i Fundusze (4 godziny)

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe.
 2. Fundusz Pracy.
 3. Fundusz Solidarnościowy.
 4. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 5. Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

XIII. Lista płac część 1 – ćwiczenia (4 godziny)

Zasady rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika: od przychodu brutto do przychodu netto.

 

XIV. Lista płac część 2 – ćwiczenia (4 godziny)

Praktyczne przykłady: Rozliczenie pracownika, który przystąpił do PPK, rozliczenie pracownika, który nie przystąpił do programu PPK, Rozliczenie pracownika korzystającego z ulgi dla młodych – PIT-0.

 

XV. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (4 godziny)

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.
 2. Zasady ustalania i finansowania składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne.
 3. Zbieg tytułu ubezpieczeń.
 4. Ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych.

 

XVI. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i odprowadzanie składek (4 godziny)

 1. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ubezpieczonego i członka rodziny.
 2. Formularze zgłoszeniowe ZUS_ZUA, ZUS_ZZA, ZUS_ZIUA, ZUS_ZWA, ZUS_ZCNA.
 3. Deklaracje i raporty miesięczne.
 4. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
 5. Korygowanie i zgłaszanie zmian w ubezpieczeniach.

 

XVII. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (4 godziny)

 1. Zasady ustalania prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.
 2. Okres wyczekiwania.
 3. Zasady ustalania okresu zasiłkowego.
 4. Otworzenie nowego okresu zasiłkowego.

 

XVIII. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy (4 godziny)

 1. Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
 2. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
 3. Ograniczenie podstawy wymiaru.
 4. Zmiana etatu a ustalenie podstawy wymiaru.
 5. Świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy.

 

XIX. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego związane z rodzicielstwem (4 godziny)

 1. Zasiłek macierzyński: ustalenie podstawy wymiaru i wysokości zasiłku macierzyńskiego.
 2. Zasiłek macierzyński w czasie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.
 3. Łączenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego z pracą.
 4. Urlop ojcowski.
 5. Zasiłek opiekuńczy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 

XX. Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (4 godziny)

 1. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 2. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej.
 3. Warunki nabywania prawa do świadczeń.
 4. Wysokości świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej oraz zasady ich wypłaty.

 

XXI. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty (4 godziny)

 1. Zasady ustalania i wypłacania zasiłków przez  pracodawcę i przez ZUS.
 2. Ustalenie liczby ubezpieczonych.
 3. Niezbędne wnioski i formularze.

 

Szkolenie kadrowo-płacowe on-line. Webinarium dla początkujących.

 

MODUŁ PŁACOWY – 36 GODZIN WYKŁADOWYCH

 

I. Informacje wstępne dotyczące systemów płacowych w przedsiębiorstwach. Lista płac. (4 godziny). 

 1. Omówienie systemów płacowych w przedsiębiorstwie.
 2. Pojęcie list płac.
 3. Rodzaje list płac i ich elementy składowe.
 4. Ważne akty prawne rzutujące na rozliczanie wynagrodzeń w ramach list płac.
 5. Lista płac od wynagrodzenia brutto do wynagrodzenia netto.
 6. Składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w liście płac.
 7. Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) jako narzut kosztów wynagrodzeń.
 8. Zbiegi tytułów ubezpieczeń i ich wpływ na rozliczenia związane z obciążeniem ZUS.
 9. Pracownicze Plany Kapitałowe. PPK na liście płac.
 10. Limit poboru składek emerytalno rentowych przy wyliczeniu obciążeń składkowych.
 11. Zasady ustalania podatku dochodowego: progi podatkowe a procent podatku, koszty uzyskania przychodu, kwota zmniejszająca podatek.
 12. Ograniczenia wiekowe przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

II. Wyliczania wynagrodzeń osobowych. Potrącenia w liście płac. Korekty list płac. (4 godziny). 

 1. Wyliczania wynagrodzeń osobowych w przykładach.
 2. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia na liście płac.
 3. Korekty list płac.

 

III. Wynagrodzenia w systemach bezosobowych (w tym umowy cywilnoprawne). (4 godziny). 

 1. Różnice podatkowe i składkowe wynikające z rozliczania pracowników w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne i o dzieło) a wynagrodzeń osobowych.
 2. Limity składkowe i podatkowe przy rozliczaniu umów cywilnoprawnych.
 3. Wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych.
 4. Rozliczenie kosztów pracodawcy w ramach osób zatrudnianych w formie samozatrudnienia.

 

IV. Świadczenia w razie choroby. (4 godziny). 

 1. Świadczenia za czas choroby w liście płac i asygnatach zasiłkowych.
 2. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy.
 3. Wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy.
 4. Ustalanie podstawy świadczeń chorobowych przy systemie wynagrodzeń zmiennych i stałych.
 5. Zmiana podstawy ustalania świadczeń chorobowych w różnych aspektach związanych z systemem wynagrodzeń (np. zmiana wymiaru czasu pracy, utrata walidacji jednego ze składników podstawy, itp.).

 

V. Świadczenia w razie choroby. (4 godziny). 

 1. Inne świadczenia w ramach ubezpieczeń społecznych (chorobowych i wypadkowych): zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne.
 2. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – zasady rozliczania.
 3. Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przekazywanych do ZUS.
 4. Zapoznanie się z kodami systemu ubezpieczeń społecznych obowiązującymi przy wypełnianiu deklaracji ZUS.

 

VI. Wynagrodzenia urlopowe. (4 godziny).

 1. Akty prawne regulujące zasady ustalania wynagrodzeń urlopowych.
 2. Wyliczanie podstaw wynagrodzeń urlopowych.
 3. Podstawy wynagrodzeń urlopowych ze składników zmiennych i stałych.
 4. Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy – zasady ich ustalania i dokonywania wyliczeń.

 

VII. Wynagrodzenia za ponadnormatywny czas pracy. (4 godziny). 

 1. Akty prawne regulujące zasady wyliczania wynagrodzeń za nadgodziny
 2. Ustalanie podstaw wynagrodzeń za czas pracy przepracowany w nadgodzinach
 3. Wynagrodzenia i dodatki za pracę ponadnormatywną w różnych systemach czasu pracy i rozliczeniowych
 4. Podstawy ze składników zmiennych i stałych

 

VIII. Świadczenia pozapłacowe. Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych. (4 godziny). 

1. Omówienie pojęcia i rodzajów świadczeń pozapłacowych i ich wpływ na kształtowanie listy płac.

2. Różne rodzaje świadczeń pozapłacowych oraz omówienie wraz ze sposobem oskładkowania i opodatkowania jak również i ich umiejscowienie i wpływ na wyliczenia wynagrodzeń w liście płac w tym m. in.:

ryczałty i ekwiwalenty przysługujące pracownikom (w tym, ubrania służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej),

 • ryczałt samochodowy,
 • używanie telefonu prywatnego do celów służbowych,
 • prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych,
 • pozostałe świadczenia pozapłacowe.

3. Samochód służbowy używany do celów prywatnych – szczególny rodzaj świadczeń pozapłacowych.

4. Dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych – prawa i obowiązki pracownicze.

 

IX. Świadczenia pozapłacowe. (4 godziny). 

 1. Składniki wynagrodzeń i pozapłacowe nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami.
 2. Składniki wynagrodzeń i pozapłacowe opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami.
 3. Składniki wynagrodzeń i pozapłacowe nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami.
 4. Świadczenia medyczne na rzecz pracowników – oskładkowanie i opodatkowanie.
 5. Koszty dodatkowe ponoszone na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.).
 6. Posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy – różne aspekty dofinansowania wyżywienia na rzecz pracowników.

 

Materiały dydaktyczne – autorskie skrypty


Każdy uczestnik zajęć kadrowo-płacowych na kursie on-line otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się:

 • skrypt „Akty prawne” zawierający najważniejsze akty prawne (m. in. ustawa PDOF, ustawy ubezpieczeniowe, kodeks pracy wraz z przepisami wykonawczymi inne),
 • skrypt autorski do ćwiczeń praktycznych z rozliczania wynagrodzeń „Lista płac cz. 1” i „Lista Płac cz. 2  oraz skrypt do ćwiczeń z Kodeksu Pracy.

 

Kurs on-line (webinarium)


Internetowe szkolenie dotyczące zagadnień kadrowo-płacowych prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia na żywo mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | Webinaria, szkolenia i kursy on-line

 

Kurs kadrowo-płacowy to szkolenie on-line (webinarium).

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ


Kurs kadrowo-płacowy on-line jest organizowany jako szkolenia poranne, popołudniowe i weekendowe. Zapraszamy na najbliższe edycje:

 

| ➡️ HARMONOGRAM | 🗓 22.02.2021 – 14.06.2021 | 🕘 17:30-20:45 | Poniedziałki i środy

| ➡️ HARMONOGRAM | 🗓 04.09.2021 – 12.12.2021 | 🕘 9:00-15:45 | Soboty i niedziele

| ➡️ HARMONOGRAM | 🗓 23.08.2021 – 06.12.2021 | 🕘 17:30-20:45 | Poniedziałki i środy

 

Kontakt w sprawie kursu kadrowo-płacowego


Kontakt: Kurs kadrowo-płacowy on-line, webinarium - Specjalista ds. kadr i płac.

Koordynator szkolenia

Beata Baran

tel. 22 629 13 88

beata@polbi.com.pl

Program

🌐 🖥️ | Akademia – Kadry i Płace od podstaw | Kurs on-line

 


 

MODUŁ KADROWY – 84 GODZINY WYKŁADOWE

I. Podstawowe definicje i zasady prawa pracy (4 godziny)

 1. Źródła prawa.
 2. Definicja pracownika i pracodawcy.
 3. Podstawowe zasady prawa pracy: prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zasada korzystności, zasada równego traktowania w zatrudnieniu.
 4. Zakaz dyskryminacji, zapobieganie mobbingowi.

 

II. Stosunek pracy (4 godziny)

 1. Elementy stosunku pracy.
 2. Nawiązanie stosunku pracy: kwestionariusz kandydata, kwestionariusz pracownika, RODO, umowa o pracę.
 3. Rodzaje umów o pracę, forma i treść umowy o pracę.
 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika.

 

III. Formy zatrudnienia (4 godziny)

 1. Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru.
 2. Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło.
 3. Telepraca i praca zdalna.
 4. Samozatrudnienie – umowa B2B.

 

IV. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę (4 godziny)

 1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 3. Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy.
 4. Forma i okresy wypowiedzenia umowy o pracę.
 5. Wypowiedzenie zmieniające a definitywne.
 6. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

 

V. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (4 godziny)

 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
 3. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 4. Zwolnienia grupowe.

 

VI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (4 godziny)

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie godziwe.
 2. Ochrona wynagrodzenia, zasady dokonywania potrąceń.
 3. Formy wynagradzania: stałe i zmienne składniki wynagrodzenia (premie, nagrody, dodatki).
 4. Regulamin wynagradzania.
 5. Odprawy i odszkodowania.
 6. Odpowiedzialność materialna pracowników.

 

VII. Dokumentacja pracownicza (4 godziny)

 1. Akta osobowe pracownika – zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych.
 2. Pozostała dokumentacja: ewidencja czasu pracy, imienne karty wynagrodzeń, dokumenty związane z urlopem wypoczynkowym.
 3. Świadectwo pracy.
 4. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 5. Szkolenie BHP.
 6. Badania profilaktyczne.

 

VIII. Czas pracy (4 godziny)

 1. Definicja czasu pracy.
 2. Pojęcia związane z czasem pracy: doba pracownicza, tydzień pracowniczy, pracownicy zarządzający zakładem pracy, pora nocna, okresy odpoczynku, praca zmianowa.
 3. Normy i wymiar czasu pracy.
 4. Systemy i rozkłady czasu pracy.
 5. Okresy rozliczeniowe.
 6. Ewidencja czasu pracy.
 7. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

IX. Praca w godzinach nadliczbowych (4 godziny)

 1. Zasady wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
 2. Limity dobowe, tygodniowe i roczne.
 3. Ustalanie godzin nadliczbowych dobowych i średniotygodniowych.
 4. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych: wynagrodzenie, dodatek, czas wolny.
 5. Dyżur pracowniczy.

 

X. Urlopy pracownicze (4 godziny)

 1. Definicja urlopu.
 2. Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop, urlop proporcjonalny i uzupełniający.
 3. Wymiar urlopu, ustalanie stażu urlopowego.
 4. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Plan urlopów, wnioski urlopowe.
 6. Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu.
 7. Urlop na żądanie, urlop dodatkowy, urlop zaległy.
 8. Urlop bezpłatny.
 9. Przedawnienie się prawa do urlopu.
 10. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 

XI. Uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa (4 godziny)

 1. Ochrona stosunku pracy.
 2. Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
 3. Urlop macierzyński.
 4. Urlop rodzicielski.
 5. Urlop ojcowski.
 6. Urlop wychowawczy.

 

XII. Pracownicze Plany Kapitałowe i Fundusze (4 godziny)

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe.
 2. Fundusz Pracy.
 3. Fundusz Solidarnościowy.
 4. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 5. Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

XIII. Lista płac część 1 – ćwiczenia (4 godziny)

Zasady rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika: od przychodu brutto do przychodu netto.

 

XIV. Lista płac część 2 – ćwiczenia (4 godziny)

Praktyczne przykłady: Rozliczenie pracownika, który przystąpił do PPK, rozliczenie pracownika, który nie przystąpił do programu PPK, Rozliczenie pracownika korzystającego z ulgi dla młodych – PIT-0.

 

XV. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (4 godziny)

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.
 2. Zasady ustalania i finansowania składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne.
 3. Zbieg tytułu ubezpieczeń.
 4. Ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych.

 

XVI. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i odprowadzanie składek (4 godziny)

 1. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ubezpieczonego i członka rodziny.
 2. Formularze zgłoszeniowe ZUS_ZUA, ZUS_ZZA, ZUS_ZIUA, ZUS_ZWA, ZUS_ZCNA.
 3. Deklaracje i raporty miesięczne.
 4. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
 5. Korygowanie i zgłaszanie zmian w ubezpieczeniach.

 

XVII. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (4 godziny)

 1. Zasady ustalania prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.
 2. Okres wyczekiwania.
 3. Zasady ustalania okresu zasiłkowego.
 4. Otworzenie nowego okresu zasiłkowego.

 

XVIII. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy (4 godziny)

 1. Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
 2. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
 3. Ograniczenie podstawy wymiaru.
 4. Zmiana etatu a ustalenie podstawy wymiaru.
 5. Świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy.

 

XIX. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego związane z rodzicielstwem (4 godziny)

 1. Zasiłek macierzyński: ustalenie podstawy wymiaru i wysokości zasiłku macierzyńskiego.
 2. Zasiłek macierzyński w czasie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.
 3. Łączenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego z pracą.
 4. Urlop ojcowski.
 5. Zasiłek opiekuńczy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 

XX. Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (4 godziny)

 1. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 2. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej.
 3. Warunki nabywania prawa do świadczeń.
 4. Wysokości świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej oraz zasady ich wypłaty.

 

XXI. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty (4 godziny)

 1. Zasady ustalania i wypłacania zasiłków przez  pracodawcę i przez ZUS.
 2. Ustalenie liczby ubezpieczonych.
 3. Niezbędne wnioski i formularze.

 

MODUŁ PŁACOWY – 36 GODZIN WYKŁADOWYCH

I. Informacje wstępne dotyczące systemów płacowych w przedsiębiorstwach. Lista płac. (4 godziny). 

 1. Omówienie systemów płacowych w przedsiębiorstwie.
 2. Pojęcie list płac.
 3. Rodzaje list płac i ich elementy składowe.
 4. Ważne akty prawne rzutujące na rozliczanie wynagrodzeń w ramach list płac.
 5. Lista płac od wynagrodzenia brutto do wynagrodzenia netto.
 6. Składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w liście płac.
 7. Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) jako narzut kosztów wynagrodzeń.
 8. Zbiegi tytułów ubezpieczeń i ich wpływ na rozliczenia związane z obciążeniem ZUS.
 9. Pracownicze Plany Kapitałowe. PPK na liście płac.
 10. Limit poboru składek emerytalno rentowych przy wyliczeniu obciążeń składkowych.
 11. Zasady ustalania podatku dochodowego: progi podatkowe a procent podatku, koszty uzyskania przychodu, kwota zmniejszająca podatek.
 12. Ograniczenia wiekowe przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

II. Wyliczania wynagrodzeń osobowych. Potrącenia w liście płac. Korekty list płac. (4 godziny). 

 1. Wyliczania wynagrodzeń osobowych w przykładach.
 2. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia na liście płac.
 3. Korekty list płac.

 

III. Wynagrodzenia w systemach bezosobowych (w tym umowy cywilnoprawne). (4 godziny). 

 1. Różnice podatkowe i składkowe wynikające z rozliczania pracowników w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne i o dzieło) a wynagrodzeń osobowych.
 2. Limity składkowe i podatkowe przy rozliczaniu umów cywilnoprawnych.
 3. Wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych.
 4. Rozliczenie kosztów pracodawcy w ramach osób zatrudnianych w formie samozatrudnienia.

 

IV. Świadczenia w razie choroby. (4 godziny). 

 1. Świadczenia za czas choroby w liście płac i asygnatach zasiłkowych.
 2. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy.
 3. Wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy.
 4. Ustalanie podstawy świadczeń chorobowych przy systemie wynagrodzeń zmiennych i stałych.
 5. Zmiana podstawy ustalania świadczeń chorobowych w różnych aspektach związanych z systemem wynagrodzeń (np. zmiana wymiaru czasu pracy, utrata walidacji jednego ze składników podstawy, itp.).

 

V. Świadczenia w razie choroby. (4 godziny). 

 1. Inne świadczenia w ramach ubezpieczeń społecznych (chorobowych i wypadkowych): zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne.
 2. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – zasady rozliczania.
 3. Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przekazywanych do ZUS.
 4. Zapoznanie się z kodami systemu ubezpieczeń społecznych obowiązującymi przy wypełnianiu deklaracji ZUS.

 

VI. Wynagrodzenia urlopowe. (4 godziny).

 1. Akty prawne regulujące zasady ustalania wynagrodzeń urlopowych.
 2. Wyliczanie podstaw wynagrodzeń urlopowych.
 3. Podstawy wynagrodzeń urlopowych ze składników zmiennych i stałych.
 4. Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy – zasady ich ustalania i dokonywania wyliczeń.

 

VII. Wynagrodzenia za ponadnormatywny czas pracy. (4 godziny). 

 1. Akty prawne regulujące zasady wyliczania wynagrodzeń za nadgodziny
 2. Ustalanie podstaw wynagrodzeń za czas pracy przepracowany w nadgodzinach
 3. Wynagrodzenia i dodatki za pracę ponadnormatywną w różnych systemach czasu pracy i rozliczeniowych
 4. Podstawy ze składników zmiennych i stałych

 

VIII. Świadczenia pozapłacowe. Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych. (4 godziny). 

1. Omówienie pojęcia i rodzajów świadczeń pozapłacowych i ich wpływ na kształtowanie listy płac.

2. Różne rodzaje świadczeń pozapłacowych oraz omówienie wraz ze sposobem oskładkowania i opodatkowania jak również i ich umiejscowienie i wpływ na wyliczenia wynagrodzeń w liście płac w tym m. in.:

ryczałty i ekwiwalenty przysługujące pracownikom (w tym, ubrania służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej),

 • ryczałt samochodowy,
 • używanie telefonu prywatnego do celów służbowych,
 • prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych,
 • pozostałe świadczenia pozapłacowe.

3. Samochód służbowy używany do celów prywatnych – szczególny rodzaj świadczeń pozapłacowych.

4. Dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych – prawa i obowiązki pracownicze.

 

IX. Świadczenia pozapłacowe. (4 godziny). 

 1. Składniki wynagrodzeń i pozapłacowe nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami.
 2. Składniki wynagrodzeń i pozapłacowe opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami.
 3. Składniki wynagrodzeń i pozapłacowe nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami.
 4. Świadczenia medyczne na rzecz pracowników – oskładkowanie i opodatkowanie.
 5. Koszty dodatkowe ponoszone na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.).
 6. Posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy – różne aspekty dofinansowania wyżywienia na rzecz pracowników.

Kurs kadrowo-płacowy on-line.

 

Kurs kadrowo-płacowy on-line. Wymagania sprzętowe.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu.

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Kurs prowadzimy w formie on-line (webinarium na żywo).


Szkolenie internetowe na odległość w czasie rzeczywistym czyli realizowane metodami zdalnego dostępu polecamy wszystkim, którzy preferują uczestnictwo w zajęciach teoretycznych bez opuszczania biura lub domu.

Kadra dydaktyczna kursu kadrowo-płacowego

Kurs Kadry i Płace prowadzą:

 

Maciej Derwisz – wyliczenia płacowe


Maciej Derwisz

Maciej Derwisz

 

Maciej Derwisz

image.png      image.png      image.png

 

Wykładowca/trener. Ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rozliczania płac, rachunku kosztów, obsługi programów finansowo-księgowych oraz rachunkowości finansowej i zarządczej.

Więcej o wykładowcy …

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak – prawo pracy


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

image.png      image.png      image.png

 

Wykładowca, trener i ekspert. Specjalista z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS oraz podatków (PIT, CIT i VAT).

 

Doświadczona kadra dydaktyczna


Wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie kadrowo-płacowym są praktykami i posiadają ogromną wiedzę zawodową, przeprowadzili już setki szkoleń zdobywając w tym czasie olbrzymie doświadczenie dydaktyczne.

Wykładowcy prowadzący zajęcia na Kursie Kadry i Płace współpracują z nami już od ponad 25 lat.  Opinie uczestników kursów kadrowo-płacowych o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre – innych nie ma.

Większość uczestników kursu księgowości przychodzi do nas „z polecenia”, co jednoznacznie świadczy o poziomie wykładów i zadowoleniu naszych klientów.

 

Wykładowcy - Kurs kadry i płace on-line.

Kurs Kadry i Płace – doświadczona kadra dydaktyczna.

Płatności za kurs kadrowo-płacowy on-line można dokonać w ratach:

I.      700,00 zł – płatne przed rozpoczęciem kursu,

II.     500,00 zł – płatne do 30 dni od rozpoczęcia kursu,

III.    500,00 zł – płatne do 60 dni od rozpoczęcia kursu.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Sektor finansów publicznych – odroczony termin płatności


Jednostki sektora finansów publicznych, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą dokonać płatności w trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu.

 

Formy płatności za kurs on-line


Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w sekretariacie firmy.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie on-line?


Cena szkolenia internetowego zawiera:

 1. udział w zajęciach on-line,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. zaświadczenie o ukończenia kursu,
 4. certyfikat zawodowy (po zdanym egzaminie wewnętrznym).

 

Faktury za kurs księgowości


Faktury wystawiamy po otrzymaniu pełnej opłaty za kurs. Jednostki sektora finansów publicznych mogą otrzymać fakturę w innym, indywidualnie ustalonym terminie.

 

Ceny promocyjne kursów księgowości on-line


Promocyjna cena szkolenia internetowego obowiązuje przy:

 1. dokonaniu zgłoszenia na kurs kadrowo-płacowy,
 2. wniesieniu opłaty za kurs kadry i płace on-line,

w czasie trwania promocji.

Termin obowiązywania ceny promocyjnej dla  jednostek sektora finansów publicznych ustalany jest indywidualnie.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Kurs kadrowo-płacowy online. Szkolenie bez VAT. Usługa szkoleniowa zwolniona z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. | Więcej informacji …

Harmonogramy zajęć na kursie kadrowo-płacowym on-line


 

Zapraszamy na następujące edycje kursu kadrowo-płacowego on-line:

🗓 22.02.2021 – 14.06.2021 | 🕘 17:30-20:45 | Poniedziałki i środy

🗓 04.09.2021 – 12.12.2021 | 🕘 9:00-15:45 | Soboty i niedziele

🗓 23.08.2021 – 06.12.2021 | 🕘 17:30-20:45 | Poniedziałki i środy

 

Harmonogram kursu online kadrowo-płacowego.


 

Bogaty program szkolenia on-line (120 godzin)


Program kursu kadry i płace powstał na bazie wieloletnich doświadczeń. Kurs on-line obejmuje 120 godzin wykładowych, na które składają się wykłady, ćwiczenia i warsztaty płacowe.

 

Jeden kurs – Komplet umiejętności


Bardzo obszerny program kursu kadrowo-płacowego daje gwarancję zdobycia wszystkich umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu na stanowisku specjalisty do spraw kadr i specjalisty do spraw płac.

Opinie uczestników kursu kadrowo-płacowego

Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Kurs kadrowo-płacowy. Specjalista ds. kadr i płac.”

Zobacz: ➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Rezultaty, efekty uczenia się, wiedza i umiejętności


Uczestnik kursu kadrowo-płacowego prowadzonego w formie zdalnej po zakończeniu szkolenia dotyczącego modułu płacowego:

 • definiuje składowe wynagrodzeń i składników pozapłacowych,
 • wylicza wartość wynagrodzenia netto w ramach podstawowej i rozszerzonej listy płac,
 • rozpoznaje ograniczenia podatkowe związane z wyliczaniem wynagrodzeń,
 • rozpoznaje ograniczenia związane z naliczaniem składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • wylicza i interpretuje rozliczenia związane zarówno z listą płac jak i rachunkami do umów cywilnoprawnych,
 • ustala wartość składników świadczeń chorobowych i wypadkowych w oparciu o podstawę ustaloną dla okresów miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • określa wartość potrąceń chorobowych w wypadku nieobecności spowodowanych chorobą,
 • wyodrębnia składniki wynagrodzeń niewliczane do podstaw świadczeń chorobowych i wypadkowych,
 • swobodnie wylicza potrącenia niechorobowe (nieobecności nieusprawiedliwione i usprawiedliwione niepłatne) w ramach rozliczenia miesięcznych wynagrodzeń ujętych w liście płac,
 • wylicza wartość wynagrodzeń i dodatków za czas pracy w godzinach nadliczbowych,
 • ustala wartość wynagrodzenia urlopowego dla składników wynagrodzeń zmiennych i stałych,
 • interpretuje pola deklaracji rozliczeniowych ZUS (RCA, RSA, RPA, RZA i DRA) w aspekcie rozliczenia rachunków i list płac,
 • ustala podstawy obliczeniowe dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla składników pozapłacowych.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.Zaświadczenie o ukończeniu kursu to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

 

Bezpłatny egzamin certyfikujący


Kurs „Kadry i Płace od podstaw” kończy się pisemnym wewnętrznym egzaminem, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego. Koszt egzaminu certyfikującego jest zawarty w cenie kursu kadrowo-płacowego.

 

Certyfikat zawodowy – Specjalista ds. kadr i płac.


Certyfikat zawodowy - Wzór dokumentu. Certyfikacja zawodu specjalista ds. wynagrodzeń i kadr. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).Proponujemy potwierdzenie kwalifikacji w ramach zawodów:

* Specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu: 242310),

* Specjalista ds. kadr (kod zawodu: 242307).

Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z kadrami i płacami.

 

 

Renoma na rynku szkoleń


Kurs kadrowo-płacowy organizowany jest nieprzerwanie od wielu lat. Został opracowany już w 1995 roku jako pierwsze tego typu szkolenie na rynku. Kurs kadrowo-płacowy cieszy się niesłabnącą popularnością od samego początku wprowadzenia go do naszej oferty szkoleniowej. Nasze kursy ukończyło już tysiące osób, nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy a firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.

 

Kurs - Specjalista ds. kadr i płac. Szkolenie kadrowo-płacowe on-line.

 

 

Kontakt z działem szkoleń


Kontak w sprawie kursu kadry i płace online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Kurs kadrowo-płacowy. Szkolenie on-line. Edycja weekendowa.

Termin: 2021-09-04 do 2021-12-12

Co druga sobota i niedziela (9:00-15:45)

Cena dla osoby: 1700 zł

Cena dla wielu osób: 1550 zł / os.

Możliwa płatność w trzech ratach (700/500/500).

Harmonogram kursu

Kurs kadrowo-płacowy. Szkolenie on-line. Edycja popołudniowa.

Termin: 2021-08-23 do 2021-12-06

Poniedziałki i środy (17:30 - 20:45)

Cena dla osoby: 1700 zł

Cena dla wielu osób: 1550 zł / os.

Możliwa płatność w trzech ratach (700/500/500).

Harmonogram kursu

Skip to content