logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS 2018) udziela środków na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. Wnioski należy kierować do Powiatowych Urzędów Pracy – PUP. Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)? Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


KFS 2018 – składanie wniosków o przyznanie środków

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS 2018. Środki dla pracodowców na dofinanswanie szkoleń i kursów.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Dofinansowanie szkoleń!

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2018 roku powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz. Wnioski należy składać zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP – Powiatowy Urząd Pracy.


Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS 2018) mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. O środki może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Uwaga!

Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS? Zobacz również szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Polbi Sp. z o.o. – placówka oświatowa. Zaświadczenia, wpisy do rejestrów i ewidencji.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu – wzór wydawanego dokumentu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z przepisami MEN. Certyfikat, dyplom uczestnictwa w szkoleniach – wzór dokumentu wydawanego słuchaczom na zajęciach w POLBI.

Wzór zaświadczenia Polbi.

POLBI – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Uczestnikom organizowanych przez nas zajęć, szkoleń i warsztatów wydajemy „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” spełniające wszystkie wymagania formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Więcej informacji …

Do pobrania: Wzór zaświadczenia (JPG)

Do pobrania: Wzór zaświadczenia (PDF)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2018 – priorytety wydatkowania środków

W 2018 roku zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowanie środków z KFS powinno być dokonywane na:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Kwota jaka pozostaje do dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosi 84 078, 4 tys. złotych w 2018 roku wobec 157 275,4 tys. złotych w roku 2017.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.


KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, przeznaczenie środków

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Zawody deficytowe – Barometr zawodów

Jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach z  podziałem trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe jest prezentowana w „Barometrze zawodów”. Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. Zobacz szczegóły na stronie: Barometr zawodów.


Wysokość udzielanego wsparcia dla przedsiębiorców

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na sfinansowanie szkoleń podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2018. Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe kursów i szkoleń. Polbi - Warszawa.


Wybierz z oferty edukacyjnej Polbi interesujące Cię szkolenie i ubiegaj się o wsparcie finansowania z KFS.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – instrument polityki rynku pracy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W szkoleniach mogą brać udział również pracodawcy i właściciele firm.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS jest instrumentem polityki rynku pracy wspierającym osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji i pomagającym w dostosowaniu się do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i zmian zachodzących na rynku pracy.

Celem utworzenia KFS jest również zapobieżenie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku właściwych kompetencji, braku wiedzy zawodowej lub jej nieadekwatności. Inwestycja w kadry, zwiększenie potencjału kadrowego, to możliwość podniesienia pozycji rynkowej firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.

Do pobrania


Plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018. KFSPlan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018  – dokument PDF.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018 - KFS.Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018 – dokument PDF.

 


Wykaz aktów prawnych

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) – (Rozdział 14 – Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich: art. 69a, 69b i art. 70).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. poz. 639); Tekst jednolity rozporządzenia.
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( U. 2016 poz. 2155).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

OBJAŚNIENIA


Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro;

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Przeciętne wynagrodzenie – obowiązujące w dniu podpisania umowy o finansowanie działań w ramach KFS, przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale.

Liczba zatrudnionych – Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Kurs – pozaszkolne zajęcia zaplanowane i zrealizowane przez instytucję szkoleniową w określonym czasie, według ustalonego programu. Kurs ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzeb do wykonywania pracy. Środki z KFS nie są przeznaczone na finansowanie szkoleń wewnątrzzakładowych.

Instytucja szkoleniowa – podmiot któremu Pracodawca zleci lub powierzy przeprowadzenie kursu, egzaminu lub kształcenia. Urząd pracy wybór instytucji szkoleniowych i programów kształcenia pozostawia pracodawcy, który wnioskuje o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Wniosek o przyznanie środków z KFS – pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Pomocy de minimis – należy przez to rozumieć pomoc publiczną, której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. euro lub 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego, w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.   Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis.  Zasadę tę stosuje się do pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:  rybołówstwa i akwakultury  (objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000);  produkcji podstawowej produktów rolnych;  przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;  działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich;  pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.