Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kurs księgowości on-line

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kurs księgowości on-line

Kurs księgowości – Zostań specjalistą ds. księgowości.

 

Postaraj się o lepszą pracę lub awans – Zostań księgowym!


Po kursie i z certyfikatem zawodowym, możesz:

✔️ zdobyć stanowisko samodzielnego księgowego

✔️ dostać pracę w biurze rachunkowym

✔️ awansować jeżeli pracujesz w dziale księgowości

 


Kurs księgowości - Polbi. Szkolenie od podstaw.


Program kursu księgowości (PDF)

120 godzin zajęć – moduły: podatkowy (36 h), księgowy (84 h)

 

 

Kurs księgowości – uczymy tego, na czym się znamy


Dzięki wieloletniemu doświadczenie stworzyliśmy bardzo obszerny, autorski program pełnej księgowości on-line (120 godzin wykładowych). Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy i specjaliści o wysokich kwalifikacjach.

 

Jak wygląda kurs księgowości?


Kurs pełnej księgowości ma formę warsztatów. Wysłuchasz wielu wartościowych wykładów i weźmiesz udział w niezliczonej ilości praktycznych zadań. Wspólnie przećwiczymy i rozwiążemy liczne przykłady z księgowości. Zajęcia na żywo w formie zdalnej to bezpośredni kontakt z prowadzącym szkolenie i  możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania uwag i sugestii.

 

Kurs księgowości - Zapraszam na moje zajęcia - Maciej Derwisz.


Zajęcia prowadzi Maciej Derwisz – doświadczony wykładowca, specjalista i praktyk.

 

Najbliższe terminy  kursów księgowości


22.01.2022 – 07.05.2022 | 🕘 9:00-15:45 | Sobota i niedziela

25.01.2022 – 12.05.2022 | 🕘 17:30-20:45 | Wtorek i czwartek

 

Certyfikat zawodowy dla księgowych w cenie kursu


Internetowe szkolenie „Kurs księgowości on-line” kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego zaliczeniu do uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu zawodowego z kodem: Księgowy 331301. Koszt egzaminu certyfikującego jest zawarty w cenie kursu księgowości. | Certyfikat zawodowy – Księgowy (kod: 331301)

 

Tysiące przeszkolonych osób


W zajęcia na naszych kursach księgowości wzięło już udział tysiące osób uzyskując zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Nasza firma jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom. Jest to niezwykle ważne dla osób starających się o pracę.

 

Opinie absolwentów naszych kursów księgowości


Poznaj opinie dotychczasowych uczestników naszych kursów księgowości zbieranych na podstawie anonimowych ankiet. | Kurs księgowości – opinie i oceny

 

Dogodne warunki i formy płatności


Za kurs księgowości można zapłacić bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć. Dajemy możliwość płatności w trzech wygodnych ratach. Taniej jeżeli zaprosisz znajomych!

 

Kontakt w sprawie kursu księgowości


Kurs księgowości online. Kontakt w sprawie szkolenia z rachunkowości.

Koordynator kursu księgowości

Beata Baran

telefon: 22 629 13 88

beata@polbi.com.pl

 


Polbi - Kurs księgowości.   Polbi    |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

🌐 🖥️ | Szkolenie on-line | Rachunkowość od podstaw | Kurs on-line

Zajęcia prowadzone w ramach modułu prawa podatkowego obejmują 36 godzin wykładowych.

 

 

 1. Podstawowe definicje prawa podatkowego.
 2. Interpretacje i objaśnienia podatkowe.
 3. Powstanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
 4. Przedawnienie i umorzenie zobowiązań podatkowych.
 5. Postępowanie podatkowe.
 6. Odpowiedzialność podatkowa i karnoskarbowa podatnika i płatnika.

 

 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym.
 2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
 3. Rezydencja podatkowa.
 4. Podatkowe grupy kapitałowe.
 5. Przychody z zysków kapitałowych.
 6. Rok podatkowy osoby prawnej.
 7. Ustalenie dochodu i straty podatkowej, zasady rozliczania straty z działalności gospodarczej.
 8. Źródła przychodów.

 

 1. Zasady ustalania przychodów z działalności gospodarczej i pozostałych źródeł.
 2. Różnice kursowe dodatnie i ujemne.
 3. Koszty uzyskania przychodów.
 4. Koszty księgowe a koszty podatkowe.
 5. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów (KUP) w czasie.
 6. Amortyzacja środków trwałych.

 

 1. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: katalog kosztów działalności gospodarczej nie zaliczanych do kosztów podatkowych.
 2. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodów.
 3. Samochód osobowy w działalności gospodarczej.

 

 1. Powstanie, dokumentowanie i rozliczanie nieściągalnych wierzytelności.
 2. Wierzytelności przedawnione.
 3. Terminy płatności w transakcjach handlowych.
 4. Zatory płatnicze.
 5. Korekta podstawy opodatkowania w związku z nieuregulowaniem świadczenia pieniężnego.
 6. Ulga za złe długi.

 

 1. Zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR).
 2. Rzetelność i niewadliwość PKPiR.
 3. Dowody księgowe.
 4. Ustalenie podstawy opodatkowania.
 5. Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.
 6. Roczne rozliczenie podatku dochodowego.

 

 1. Podstawy prawne – regulacje krajowe i unijne VAT.
 2. Przedmiot opodatkowania.
 3. Definicja podatnika, mały podatnik, podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony.
 4. Rejestracja podatnika VAT, biała lista podatników VAT.
 5. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w podatku VAT.

 

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego, zasada ogólna i regulacje szczególne.
 2. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT.
 3. Podatek VAT naliczony i należny.
 4. Zasady odliczania podatku naliczonego i zwrot podatku VAT.
 5. Szczególne regulacje dotyczące pojazdów samochodowych.
 6. Rozliczenie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.
 7. Odliczanie częściowe i korekta podatku VAT naliczonego.

 

 1. Faktura VAT, rodzaje faktur: faktura sprzedaży, faktura zaliczkowa, faktura uproszczona, faktura VAT marża, VAT-MP, faktura korygująca, nota korygująca, duplikat.
 2. Podatek VAT – ewidencja sprzedaży.
 3. Mechanizm podzielonej płatności – MPP.
 4. Grupy towarowo-usługowe (GTU).
 5. JPK VAT – Jednolity Plik Kontrolny.

 

Zajęcia prowadzone w ramach modułu rachunkowości obejmują 84 godziny wykładowe. 

 

 

 1. Rachunkowość i księgowość w systemie nauk ekonomicznych.
 2. Akty prawne dotyczące rachunkowości (ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości – KSR, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR).
 3. Zapoznanie z ustawą o rachunkowości (objęcie księgami rachunkowymi, struktura ustawy i znaczenie poszczególnych rozdziałów).
 4. Krajowe a międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości.
 5. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, dekrety, dowody księgowe, systemy informatyczne).
 6. Jednostki zobowiązane do składania sprawozdania finansowego.
 7. Części składowe sprawozdania finansowego (informacja wstępna, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie kapitałowe).
 8. Struktura bilansu.
 9. Omówienie pozycji aktywów i pasywów, w tym m. in.: składniki aktywów trwałych i obrotowych, należności i zobowiązania krótko i długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, kapitały własne.
 10. Zasada równości sum bilansowych.

 

 1. Pojęcie kosztów i przychodów.
 2. Podział przychodów i kosztów: koszty i przychody operacyjne, pozostałe koszty i przychody operacyjne, koszty i przychody finansowe.
 3. Wynik finansowy jednostki brutto i netto, obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych.
 4. Koszty operacyjne w ujęciu rodzajowym i kalkulacyjnym.
 5. Rachunek zysków i strat – omówienie struktury.
 6. Warianty rachunku zysków i strat.

 

 1. Pojęcie konta księgowego.
 2. Podstawy ewidencji dwustronnej na kontach księgowych.
 3. Zasada podwójnego zapisu.
 4. Rodzaje kont (konta aktywne, konta pasywne, konta kosztowe, konta przychodowe, konta pozabilansowe).

 

 1. Podział kont (konta syntetyczne i konta analityczne – przykłady strukturalne).
 2. Storno księgowe czyli korekta błędu ewidencyjnego.
 3. Konta jednosaldowe i konta dwusaldowe – zasady ewidencji.
 4. Przeksięgowania końca okresu w celu ustalenia wyniku finansowego.
 5. Wynik finansowy a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym.
 6. Księgowanie podatku dochodowego od osób prawnych narastająco w trakcie trwania roku obrotowego.

 

 1. Definicja aktywów pieniężnych i ich miejsce w strukturze aktywów bilansu.
 2. Zapisy na kontach środków pieniężnych w kasie (dokumenty kasowe, raport kasowy, dokumenty KW i KP, wnioski o zaliczkę i rozliczenie zaliczki pobranej).
 3. Księgowanie zaliczek pieniężnych i operacji dokonywanych kartą płatniczą.
 4. Ewidencja księgowa środków pieniężnych w banku (operacje wejścia i wyjścia, koszty operacji bankowych, prowizje i opłaty bankowe, środki pieniężne w drodze).
 5. Księgowanie operacji związanych z wyceną kredytów bankowych i pożyczek oraz ich spłat, umorzeń i przeszacowań (kredyty i pożyczki długo i krótkoterminowe, odsetki od kredytów i pożyczek oraz ich ewidencja, wycena bilansowa na koniec roku obrotowego).

 

 1. Ewidencja faktur kosztowych stanowiących koszt w momencie zakupu.
 2. Zapisy na kontach operacji kosztowych rozliczanych w czasie.
 3. Koszty zużycia materiałów i energii – przykłady zapisów w księgach rachunkowych.
 4. Koszty usług obcych – przykłady ujmowania zdarzeń.
 5. Koszty podatków i opłat – przykłady ewidencji.
 6. Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników – przykłady ewidencji.
 7. Pozostałe koszty rodzajowe – omówienie zasad księgowania.
 8. Pozostałe koszty operacyjne – przykłady ewidencji.
 9. Koszty finansowe – przykłady księgowania operacji.
 10. Zakup towarów i materiałów w obrocie krajowym (zakupy magazynowe, zakupy bezpośrednio-kosztowe).

 

 1. Księgowanie rozchodów magazynowych (wartość sprzedanych towarów i materiałów, metody rozchodów magazynowych – FIFO pierwsze weszło pierwsze wyszło, LIFO ostatnie weszło pierwsze wyszło, AVCO metoda cen przeciętnych i inne).
 2. Księgowanie operacji dotyczących sprzedaży materiałów i towarów w obrocie krajowym (przychody ze sprzedaży).
 3. Księgowe ujęcie braków i strat trwałych materiałowo-towarowych.
 4. Ujęcie księgowe zdarzeń dotyczących kosztów zakupu towarów i materiałów (transport, ubezpieczenia, itp.).

 

 1. Zasady związane z rozliczaniem podatku VAT naliczonego i należnego.
 2. Omówienie rejestrów VAT (rejestr zakupów pozostałych, rejestr zakupów środków trwałych, rejestr zakupów w ramach WNT, rejestry specjalne VAT, rejestr sprzedaży krajowej, rejestr VAT należnego WNT, rejestr sprzedaży WDT, rejestry importowe i eksportowe).
 3. Rozliczanie podatku VAT naliczonego i VAT należnego w trakcie miesiąca.
 4. Rozliczanie podatku VAT na koniec okresu – przeksięgowania końca okresu.
 5. Omówienie plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) według aktualnych standardów.
 6. Omówienie nowych zasadach związanych z deklaracją VAT (wbudowaną w pliki JPK).
 7. Metoda Podzielonej Płatności (Split payment) w ewidencji księgowej.
 8. Obrót towarowy w jednostkach handlu hurtowego – różne metody ewidencji.
 9. Obrót towarowy w jednostkach handlu detalicznego.
 10. Ewidencja w oparciu o metody cen ewidencyjnych.
 11. Uproszczony obrót towarowy w małych jednostkach.
 12. Księgowane operacji sprzedaży usług.
 13. Rozliczanie kosztów sprzedanych usług.
 14. Ewidencja sprzedaży usług związanych z rozliczeniem przychodów w czasie.

 

 1. Uproszczony obrót towarowy w małych jednostkach.
 2. Ujmowanie w księgach rachunkowych sprzedaży usług.
 3. Księgowe rozliczanie kosztów sprzedanych usług.
 4. Ewidencja sprzedaży usług związanych z rozliczeniem przychodów w czasie.

 

 1. Składniki wynagrodzeń.
 2. Prosty przykład wyliczenia wynagrodzenia netto przy podanej kwocie wynagrodzenia brutto wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy.
 3. Schematy dotyczące księgowania wynagrodzeń.
 4. Rozliczanie wynagrodzeń – koszty bilansowe a koszty uzyskania przychodów.
 5. Składki z tytułu rozrachunków z ZUS (z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy).
 6. Księgowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 7. Ujmowanie w księgach rachunkowych pakietów medycznych, ekwiwalentów i świadczeń w ramach BHP, dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników (w tym paczek świątecznych), ewidencja innych świadczeń.
 8. Zasady księgowania potrąceń z tytułu wynagrodzeń.
 9. Umowy cywilno-prawne i ich rozliczanie.
 10. Koszty dodatkowe pracodawcy z tytułu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 11. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.
 12. Koszty podróży służbowych (diety, dojazdy, przejazdy miejscowe, noclegi i inne koszty).
 13. Koszty uzyskania przychodów przy podróżach służbowych.
 14. Rozliczanie podróży służbowych z wykorzystaniem arkusza Excel.
 15. Druki i dokumenty w trakcie rozliczania podróży służbowych.
 16. Księgowanie kosztów podróży służbowych pracowników.

 

 

 1. Definicja środków trwałych w rozumieniu prawa podatkowego i prawa bilansowego (ustawa o rachunkowości).
 2. Definicja wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu prawa podatkowego i bilansowego (ustawa o rachunkowości).
 3. Omówienie struktury Klasyfikacji Środków Trwałych – KŚT.
 4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 5. Ustalenie stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Amortyzacja bilansowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja ekonomiczna).
 7. Amortyzacja podatkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja liniowa, degresywna, podwyższona, indywidualna, jednorazowa, „de minimis”).

 

 1. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny).
 2. Ewidencja podatkowa i księgowa likwidacji lub sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Ulepszenia środków trwałych i zasady ich ewidencji na gruncie przepisów o rachunkowości oraz w aspekcie podatkowym.
 4. Zakup środków trwałych w obrocie zagranicznym.

 

 1. Księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych (RMKC).
 2. Różne metody rozliczania międzyokresowych kosztów czynnych (RMKC).
 3. Omówienie zasad księgowania rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych (RMKB).
 4. Księgowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów (RMP).
 5. Zasady księgowania rezerw na zobowiązania.

 

 1. Transakcje rozliczane w czasie a Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR).
 2. Omówienie typowych rezerw związanych z końcem okresu sprawozdawczego.
 3. Samochody w ewidencji księgowej (szczególne formy rozliczania i ewidencji związane z ustawami podatkowymi).
 4. Ograniczenia podatkowe kosztów uzyskania przychodów przy amortyzacji samochodów osobowych.
 5. Ograniczenia podatkowe kosztów uzyskania przychodów przy ubezpieczeniach samochodów osobowych.
 6. Ograniczenia podatkowe kosztów uzyskania przychodów związanych z eksploatacją samochodów osobowych.

 

 1. Klasyfikacja rozrachunków i ich miejsce w strukturze bilansu.
 2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi (należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług).
 3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi (rozrachunki z kontrahentami wewnątrzwspólnotowymi).
 4. Prowadzenie rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.
 5. Dokonywanie rozrachunków z tytułu podróży służbowych.
 6. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami (w tym rozliczenie zaliczek pobranych).
 7. Postępowanie i dokonywanie rozrachunków w przypadku niedoborów, szkód i nadwyżek.
 8. Rozrachunki publiczno-prawne (rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT, rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatków dochodowych, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy). Wycena rozrachunków (wycena bieżąca i na koniec roku).
 9. Klasyfikacja kapitałów własnych i ich podział w pasywach bilansu.
 10. Tworzenie i zmiany w zakresie kapitału podstawowego, kapitału zapasowego i rezerwowego.
 11. Wynik finansowy z lat ubiegłych i wynik finansowy roku bieżącego.
 12. Pojęcie wyniku finansowego netto i wyniku finansowego brutto.
 13. Wynik finansowy bilansowy a podatkowa podstawa opodatkowania.
 14. Tworzenie kapitałów zapasowych i rezerwowych.
 15. Ewidencja pożyczek od udziałowców.
 16. Zasady rozliczania wyniku finansowego związanego z zamknięciem roku obrotowego.

 

 1. Ujęcie kosztów w różnych wariantach stosowanych w jednostkach handlowych, usługowych i produkcyjnych.
 2. Koszty w układzie rodzajowym kosztów – tzw. konta zespołu czwartego 4XX (401 amortyzacja, 402 zużycie materiałów i energii, 403, usługi obce, 404 podatki i opłaty, 405 wynagrodzenia, 406 ubezpieczenia społeczne, fundusze i inne świadczenia na rzecz pracowników, 407 inne koszty rodzajowe).
 3. Koszty w układzie kalkulacyjnym kosztów (konta zespołu piątego 5XX, koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych, podział analityczny na koszty rodzajowe).
 4. Pojęcie kosztów ujmowanych według  miejsc powstania (MPK).
 5. Elementy kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów gotowych.
 6. Księgowanie kosztów równolegle prowadzonych w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym – zamknięty krąg kosztów.
 7. Zapobieganie przerwania kręgu kosztów.
 8. Ustalenie wyniku finansowego w oparciu o układ kosztów.
 9. Zmiana stanu produktów jako saldo konta 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”.

 

 1. Znaczenie i rodzaje rachunku kosztów oraz zasady kalkulacji kosztów.
 2. Rachunek kosztów w oparciu o wycenę produkcji w toku.
 3. Koszty bezpośrednie wytworzenia produktów – zasady ewidencji i kalkulacji.
 4. Koszty pośrednie – wyliczenie ich uzasadnionej części bieżącego okresu.
 5. Znaczenie kosztów działalności pomocniczej w rachunku kosztów.
 6. Rozliczenie kosztów wydziałowych na koszty wytworzenia wyrobów gotowych i produktów niezakończonych.
 7. Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego.
 8. Rachunek kosztów w jednostkach usługowych – metody rozliczenia kosztów i ich księgowanie.

 

 1. Omówienie zakresu stosowania pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
 2. Ujmowanie w księgach rachunkowych pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
 3. Aspekt podatku VAT i podatku dochodowego związanego z księgowaniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
 4. Pojęcie strat i zysków związanych z zdarzeniami losowymi.
 5. Prezentacja postępowania w przypadku zawiązania i rozwiązania rezerw na zobowiązania.
 6. Omówienie zakresu stosowania kosztów i przychodów finansowych.
 7. Księgowanie kosztów i przychodów finansowych.
 8. Omówienie operacji związanych papierami wartościowymi.
 9. Ujęcie księgowe odsetek otrzymanych i zapłaconych.

 

 1. Operacje zakupu przy braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego.
 2. Ewidencja darowizn przekazanych.
 3. Dotacje, dopłaty i darowizny – jak prawidłowo ująć w je w księgach rachunkowych?
 4. Ewidencja kosztów uznanych za koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) – dwa sposoby praktyczne i ich wykorzystanie przy rozliczeniu podatku dochodowego na koniec miesiąca.
 5. Zasady księgowanie podatku VAT naliczonego i należnego przy „złych długach”.
 6. Księgowanie podatku VAT należnego samonaliczanego.
 7. Rozliczenie i ewidencja podatku CIT na koniec okresów.
 8. Wykorzystanie kont pozabilansowych przy ewidencji kosztów NKUP i przychodów nie zwiększających dochodu w trakcie roku obrotowego.
 9. Ewidencja operacji bez prawa odliczenia VAT (usługi gastronomiczne i noclegowe, ograniczenia przy rozliczaniu samochodów osobowych).
 10. Rozliczenie kosztów i przychodów na koniec miesiąca (ustalenie kosztów i przychodów podatkowych, ustalenie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów, ustalenie wyniku finansowego, ustalenie podstawy opodatkowania – dochodu, sporządzenie deklaracji CIT-2).
 11. Zasady związane z ustaleniem bilansu otwarcia i przeksięgowań na początek roku obrotowego.

 

 1. Różnice kursowe w księgach rachunkowych – ewidencja księgowa różnic kursowych.
 2. Rzeczywiste różnice kursowe a hipotetyczne różnice kursowe (wycena środków pieniężnych i rozrachunków z kontrahentami w walucie na dzień bilansowy).
 3. Różnice kursowe podatkowe i bilansowe.
 4. Koszty uzyskania przychodów a różnice kursowe.
 5. Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży towarów i materiałów w obrocie zagranicznym (Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT, export i import).
 6. Księgowanie zakupu i sprzedaży usług w obrocie zagranicznym.
 7. Znaczenie, wyliczanie i notacja księgowa „podatku u źródła” – w tym omówienie problemów dokumentacji i umów o podwójnym opodatkowaniu.
 8. VAT naliczony i należny w obrocie zagranicznym.

 

 1. Szczególne przypadki wyceny rozrachunków.
 2. Wycena składników aktywów trwałych (w tym elementy inwentaryzacji).
 3. Wycena składników aktywów obrotowych.
 4. Wyceny walutowe.
 5. Trwałe zmiany wartości składników aktywów („in plus” i „in minus”).
 6. Elementy i podstawy prawne inwentaryzacji.
 7. Ustalanie wyniku finansowego.
 8. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.
 9. Przykłady sprawozdań finansowych do przeanalizowania.
 10. Przykład ewidencji i sporządzania sprawozdania finansowego.

 

Księgowość - Certyfikowany kurs od podstaw. Szkolenie on-line.

 

Zostań samodzielnym księgowym.

Zapraszamy na kurs on-line!

Kurs księgowości. Szkolenie on-line.

 

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu.

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak wygląda szkolenie on-line?


Prezentujemy materiał wideo przedstawiający przebieg realnych zajęć na kursie księgowości. | Część 1 – Fragment wykładu (plik video), | Część 2 – Fragment wykładu (plik video), | Część 3 – Fragment wykładu (plik video), | Część 4 – Fragment wykładu (plik video).

Kadra dydaktyczna kursu księgowości

W przygodę z księgowością zabierają Was Agnieszka Wałęka-Kaliszczak i Maciej Derwisz. Pierwsze 36 godzin kursu księgowości  spędzicie z Agnieszką, a kolejne 84 z Maćkiem. Oboje są pasjonatami tego co robią, wyszkolili tysiące wspaniałych księgowych, dlatego nasze motto brzmi: uczymy tego, na czym się znamy!

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak – prawo podatkowe


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Agnieszka Wałęka - Kaliszczak. Wykładowca i trener.

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

Wykładowca, trener i ekspert. Specjalista z zakresu podatków (PIT, CIT i VAT), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

 

 

Maciej Derwisz – księgowość


Maciej Derwisz

Maciej Derwisz

Maciej Derwisz. Wykładowca i trener.    Maciej Derwisz

 

Wykładowca/trener. Ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczona kadra dydaktyczna


Wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie księgowości są praktykami i posiadają ogromną wiedzę zawodową, przeprowadzili już setki szkoleń zdobywając w tym czasie olbrzymie doświadczenie dydaktyczne.

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie księgowości współpracują z nami już od ponad 25 lat.  Opinie uczestników kursów księgowości o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre – innych nie ma.

Większość uczestników kursu księgowości przychodzi do nas „z polecenia”, co jednoznacznie świadczy o poziomie wykładów i zadowoleniu naszych klientów.

Możesz zapłacić bezpośrednio przed kursem


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zajęć.

 

Płatność w 3 wygodnych ratach


Za kurs księgowości można płacić w 3 ratach. Pierwsza wpłata powinna nastąpić w tygodniu poprzedzającym start kursu, druga po miesiącu a trzecia po dwóch miesiącach od rozpoczęcia zajęć. Płatności ratalne – pytaj: jacek@polbi.com.pl

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Sektor finansów publicznych – odroczony termin płatności


Jednostki sektora finansów publicznych, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą dokonać płatności w trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu.

 

Formy płatności za kurs księgowości


Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w sekretariacie firmy.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach on-line,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. zaświadczenie o ukończenia kursu,
 4. certyfikat zawodowy (po zdanym egzaminie wewnętrznym).

 

Faktury za kurs księgowości


Faktury wystawiamy po otrzymaniu pełnej opłaty za kurs. Jednostki sektora finansów publicznych mogą otrzymać fakturę w innym, indywidualnie ustalonym terminie.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu lub kursie


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu lub kursie.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty | Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT. Kurs księgowości online - usługa szkoleniowa zwolniona z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. | Więcej informacji …

Kurs rachunkowości od podstaw do samodzielnego księgowego. Zdobądź certyfikat zawodowy: Księgowy – Kod zawodu: 331301.

 

Najbliższe terminy  kursów księgowości


22.01.2022 – 07.05.2022 | 🕘 9:00-15:45 | Sobota i niedziela

25.01.2022 – 12.05.2022 | 🕘 17:30-20:45 | Wtorek i czwartek

 

Harmonogram kursu księgowości on-line. Webinarium.

 

 

Gdzie możesz pracować po ukończeniu kursu księgowości?


Kurs księgowości przygotowuje do pracy w działach finansowo-księgowych na stanowiskach:

  1. księgowy,
  2. samodzielny księgowy,
  3. pracownik rachuby i pokrewnych,
  4. pracownik biura rachunkowego.

 

Jeżeli pracujesz w księgowości,  to także kurs dla Ciebie


Do udziału w kursie zapraszamy również pracowników do spraw rachunkowości (księgowości) finansów, rachuby, kadr i płac w tym: kontystów, pomoce w dziale księgowości, asystentów do spraw księgowości,  fakturzystki i fakturzystów, techników rachunkowości oraz absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości. Poznasz wszystko, co niezbędne do samodzielnej pracy na stanowisku księgowego.

 

Sam poprowadzisz księgowość


Podczas internetowych zajęć z rachunkowości wraz z wykładowcą poprowadzisz księgi handlowe. W programie kursu pełna ewidencja operacji bilansowych i wynikowych (kosztowo-przychodowych) oraz sporządzanie sprawozdań finansowych. Podczas zajęć nauczysz się m.in. księgowania: raportów kasowych i wyciągów bankowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami, ewidencji wynagrodzeń, ewidencji majątku trwałego, obrotu towarowego w handlu hurtowym i detalicznym, operacji handlu zagranicznego, ewidencji operacji kapitałowych oraz kosztów i przychodów. Kurs obejmuje również przygotowanie rozliczeń podatkowych z zakresu podatków VAT, PIT i CIT.

 

Z nami nauczysz się rachunkowości


Na kursie on-line dla księgowych podczas zajęciach przećwiczymy wspólnie dekretację prawdziwych dokumentów księgowych oraz prowadzenie ewidencji księgowej. Kurs księgowości on-line obejmuje także praktyczne aspekty ewidencji dokumentów wewnętrznych, ewidencji rozliczeń międzyokresowych i rezerw, procesy zamykania miesiąca i roku obrotowego, przygotowywania deklaracji podatkowych i plików JPK oraz sporządzanie sprawozdania finansowego.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik kursu księgowości on-line otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się:

 1. skrypt „Akty prawne” zawierający najważniejsze akty prawno-podatkowe  (m. in. ustawa PIT-PDOF, ustawa CIT-PDOP, ordynacja podatkowa, ustawa VAT, ustawa o rachunkowości i pozostałe regulacje prawne odnoszące się do zasad prowadzenia księgowości),
 2. obszerne skrypty autorskie na zajęcia praktyczne zawierający zestaw dokumentów księgowych do dekretacji na ćwiczeniach.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu księgowości


Zaświadczenie o ukończeniu kursu to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.  Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Kurs księgowości – rezultaty, efekty uczenia się, wiedza i umiejętności


Uczestnik kursu księgowości prowadzonego w formie zdalnej po zakończeniu szkolenia dotyczącego modułu rachunkowości:

 1. zdobywa wiedzą dotyczącą prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i pozostałych aktach prawnych,
 2. posiadając wiedzę o majątku firmy i źródłach jego finansowania oraz znając aspekty dotyczące przychodów i kosztów rozpoznaje i definiuje konta bilansowe, wynikowe i pozabilansowe,
 3. tworzy zakładowy plan kont w jednostkach handlowych i usługowych,
 4. ocenia poprawności dowodów księgowych oraz dekretuje i opisuje dokumenty księgowe,
 5. ewidencjonuje i rozlicza operacje kasowe,
 6. ewidencjonuje operacje bankowe w ramach wyciągu bankowego,
 7. księguje koszty działalności operacyjnej,
 8. księguje pozostałej koszty operacyjnej i finansowej,
 9. księguje przychody w jednostkach handlowych i usługowych,
 10. rozpoznaje operacje rozliczane w czasie w postaci rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych i dokonuje właściwych zapisów na kontach,
 11. tworzy rezerwy kosztowe na koniec okresu sprawozdawczego,
 12. rozpoznaje podatkowo i ewidencjonuje operacje związane z obrotem handlu zagranicznego,
 13. wylicza i rejestruje różnice kursowe podatkowe i bilansowe,
 14. ewidencjonuje operacje związane z zarządzaniem środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi,
 15. zamyka miesiąc w aspekcie podatkowym i bilansowym,
 16. ustala wartość podatku dochodowego na koniec okresu,
 17. rejestruje operacje, prowadzi rejestry i tworzy pliki JPK związane z rozliczeniem VAT, przygotowuje deklaracje, zeznania podatkowe i informacji dotyczące tego podatku,
 18. sporządza sprawozdanie finansowe na koniec okresu sprawozdawczego.

 

Kontakt z działem szkoleń


Kontakt w sprawie kursu księgowości - Polbi.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

 

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
1980 zł

Cena dla jednej osoby:
1980 zł

Wybierz edycję:

Termin: 22-01-2022 do 07-05-2022

Sobota i niedziela (9:00-15:45). Możliwe raty: 980 zł/ 500 zł/ 500 zł.

Kurs księgowości on-line

Online | Sb. i Nd. | Styczeń-Maj 2022

Harmonogram zajęć

Termin: 25-01-2022 do 12-05-2022

Wtorek i czwartek (17:30-20:45). Możliwe raty: 980 zł/ 500 zł/ 500 zł.

Kurs księgowości on-line

Online | Wt. i Czw. | Styczeń-Maj 2022

Harmonogram zajęć

Skip to content