Polbi

Sprawozdanie finansowe – jak prawidłowo sporządzić?

Sprawozdanie finansowe w praktyce księgowej we wszystkich typach podmiotów – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, 32 godziny ćwiczeń i wykładów

Jak prawidłowo sporządzić bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową wraz z notami?

O tym podczas 32 godzin wykładów i ćwiczeń w trakcie kursu o sprawozdaniach finansowych we wszystkich typach podmiotów, w tym również podlegających badaniu przez biegłego rewidenta.

 

Sprawozdanie finansowe to coś więcej niż tylko bilans


 • Dowiesz się, jak wyceniać składniki majątku na potrzeby bilansu
 • Poznasz zasady tworzenia not do informacji dodatkowej
 • Przećwiczysz rozliczanie wyniku finansowego
 • Optymalny czas i koszt kursu potwierdzonego imiennym certyfikatem
 • Certyfikat z kodem zawodu 241103 – Specjalista ds. rachunkowości

 

Sprawozdanie finasowe - Szkolenie, kurs dla księgowych - Polbi.

 

Sprawozdanie finansowe – 32 godziny praktycznych warsztatów


Przygotowaliśmy pakiet 32 godzin zajęć ukierunkowanych na praktyczną wiedzę poświęconą zagadnieniom sporządzania sprawozdania finansowego popartą praktycznymi przykładami i ćwiczeniami.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Z nami kompleksowo zgłębisz tajniki sporządzania sprawozdania finansowego a udział w kursie rekomendujemy księgowym, pracownikom działów finansowo-księgowych podmiotów gospodarczych (firm, przedsiębiorstw) oraz właścicielom biur rachunkowych i osobom w nich odpowiedzialnych za sprawy związane z rachunkowością.

 

Główne punkty agendy kursu sporządzania sprawozdania finansowego


Kurs dla wszystkich typów podmiotów sporządzających sprawozdanie finansowe, w tym również podlegających badaniu przez biegłego rewidenta.

 • Sprawozdanie finansowe, kryteria ustawowe, terminy sporządzenia oraz zatwierdzenia, rodzaje sprawozdań finansowych, elementy i możliwe uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 • Proces inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych, procedury oraz zakres procesu inwentaryzacyjnego, terminy oraz dokumentacja, inwentaryzacja aktywów trwałych, rzeczowych składników obrotowych, rozrachunków i rozliczeń międzyokresowych, a także czynności i procedury związane z prawidłowym zamknięciem ksiąg.
 • Wycena składników aktywów, pasywów, rozrachunków i stanów zasobowych w walutach obcych  na potrzeby bilansu i ich prezentacja.
 • Rachunek zysków i strat, konstrukcja i rodzaje oraz omówienie różnic, ustalanie wyniku finansowego w zależności od wariantu sprawozdania finansowego, powiązania pozycji rachunku zysków i strat z planem kont.
 • Wycena aktywów i pasywów na potrzeby sprawozdania finansowego wraz z ich ukazaniem w informacji dodatkowej.
 • Przychody i koszty w sprawozdaniu finansowym, kwalifikowanie do odpowiednich okresów sprawozdawczych danego roku obrotowego i przypadki prezentacji na przełomie lat obrotowych.
 • Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą i kalkulacyjną.
 • Prezentacja podatku dochodowego od osób prawnych w sprawozdaniu finansowym.
 • Omówienie wprowadzenia do sprawozdania finansowego i polityki rachunkowości.
 • Zasady przygotowania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, informacje i objaśnienia do bilansu, do rachunku zysków i strat, omówienie najważniejszych not do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
 • Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym wpływające na sprawozdanie finansowe, zdarzenia wymagające i niewymagające korekty, możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz zasady korygowania błędów zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.

 

Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program

 

Maciej Derwisz – Prowadzący zajęcia o sprawozdaniach finansowych


Maciej Derwisz - Wykładowca, sprawozdanie finansowe.Polbi – Warszawa. Kurs Sprawozdanie Finansowe

 

MACIEJ DERWISZ

Wykładowca, praktyk i ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów. Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych. Zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od kilkunastu lat zajęcia z zakresu rachunkowości szkoląc przyszłych pracowników działów księgowości.

 

Edycja weekendowa (soboty i niedziele w godz. 9:00 –  15:45)


I. Edycja listopad-grudzień 2022. Spotkania: 19 i 20 listopada oraz 3 i 4 grudnia 2022 roku.

II. Edycja luty 2023. Spotkania: 18, 19, 25, 26, lutego 2023 roku.

 

Edycja popołudniowa (poniedziałki i środy w 17:30 – 20:45)


I. Edycja grudzień 2022 – styczeń 2023. Spotkania:  12, 14, 19, 21 grudnia 2022 roku i 9, 11, 16, 18 stycznia 2023 roku.

II. Edycja styczeń – luty 2023. Spotkania: 23, 25, 30 stycznia 2023 roku i 1, 6, 8, 13, 15 lutego 2023 roku.

 

Podmioty, dla których przygotowaliśmy szkolenie


Na warsztaty sporządzania sprawozdania finansowego zapraszamy przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą takich jak firmy handlowe i produkcyjne, jednostki usługowe, podmioty samorządowe, jednostki sfery budżetowej oraz spółdzielnie i biura rachunkowe.

 

Certyfikat zawodowy – Specjalista ds. rachunkowości  (kod zawodu 241103)


Każda osoba po odbyciu kursu otrzymuje imienny certyfikat zawodowy – Specjalista do spraw rachunkowości  (kod zawodu 241103), potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego.

 

Kluczowe informacje o szkoleniu – Sprawozdanie finansowe


 • Kurs dla osób związanych z rachunkowością i odpowiedzialnych za sporządzanie lub przygotowanie sprawozdania finansowego
 • Warsztaty dla księgowych. Szkolenie mające zastosowanie do sprawozdań finansowych we wszystkich typach jednostek, w tym również  podlegających badaniu przez biegłego rewidenta
 • Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej – Szkolenie przydatne dla praktyków
 • Wykładowca – Maciej Derwisz, ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Czas trwania szkolenia – 32 godziny, zajęcia online na żywo
 • Do pobrania program kursu (PDF) – Sprawozdanie finansowe
 • Cena katalogowa: 1480 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Możesz zapłacić w dogodnych ratach – pytaj: jacek@polbi.com.pl
 • W cenie zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie – Zaświadczenia
 • Otrzymujesz imienny certyfikat z kodem zawodu 241103 – Specjalista ds. rachunkowości
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Zamów szkolenie zamknięte
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
1280 zł1480 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 12/9/2022r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
12 grudnia 2022 - 18 stycznia 2023
Poniedziałki i środy w godz. 17:30-20:45, 32h zajęć, 8 spotkań: 12, 14, 19, 21 grudnia 2022 oraz 9, 11, 16, 18 stycznia 2023 r.
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Szkolenia dla księgowych
Uczymy tego, na czym się znamy.